ابعاد جهاني رفتار شهروندي سازماني

دانلود پایان نامه

ابعاد جهاني رفتار شهروندي سازماني

هفت بعد رفتار شهروندي سازماني كه بودساكوف و همكاران (2000) ارائه كردند عبارتند از:

 • كمك به ديگران
 • جوانمردي
 • وفاداري سازماني
 • اطاعت سازماني
 • ابتكار فردي
 • فضيلت مدني
 • رشد فردي

فار  و همکاران(2004) نه بعد عمده رفتار شهروندی سازمانی را به شرح ذیل طبقه بندی کردند:

 • نوعدوستی
 • وظیفه شناسی
 • روحیه جوانمردی
 • ادب و مهربانی
 • فضیلت مدنی
 • مشارکت وظیفه ای
 • مشارکت دفاعی
 • وفاداری سازمانی
 • رای و نظر

ب)ابعاد محلی رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از :

1- سازگاری با افراد دیگر

2-حفظ منافع سازمان

3-مشارکت در  خدمات اجتماعی

4-خودآموزی