انواع اطلاعات با توجه به سطوح مديريت

دانلود پایان نامه

انواع اطلاعات با توجه به سطوح مديريت

2ـ1ـ10ـ1. اطلاعات برنامه‌هاي راهبردي

اين اطلاعات دربردارندة هدف يا هدف‌هايي سازماني است كه مي‌تواند به سياست‌هاي دراز‌مدت سازمان نيز تعبير شود. في‌المثل برگشت نرخ ساليانة سرمايه با نرخ 25% يا دستيابي به حداقل سود خالص معين يا اطمينان از توزيع شبكة نظام تلفني بهينه در كشور، همه در حكم هدف‌هاي بلندمدت و برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي هستند. اطلاعات برنامه‌هاي بلندمدت اعم از خاص يا عام را اطلاعات راهبردي مي‌نامند. معمولاً اين اطلاعات تابعي از عوامل بيروني‌اند و توفيق و تحقق آنها نيز بستگي به هماهنگي بين پديده‌هاي برون‌سازماني دارد (مؤمني، 1380: 29ـ30).

2ـ1ـ10ـ2. اطلاعات برنامه‌هاي راهكاري

اطلاعات چنين برنامه‌هايي براي نظام برنامه‌ريزي عمليات اجرايي و راهكاري سازمان به كار گرفته مي‌شود و از آنها در حكم بخشي از تصميم‌هاي اجرايي سازمان براي تجزيه و تحليل وضعيت‌ها و فرصت‌ها استفاده مي‌شود. معمولاً برنامه‌ها از نظر زماني به دور‌ه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت تقسيم مي‌گردد. مانند تجزيه و تحليل فروش و پيش‌بيني‌هاي فرآيند نقدينگي روند توليدات و موجودي و چگونگي هماهنگي با برنامه‌ها و همچنين توان‌ها و تنگناهاي عملياتي سازمان و تهية گزارش از عوامل بيروني و تأثيرات آن در روند حركت سازمان براي تحصيل هدف‌ها و تحقق مأموريت‌ها (مؤمني، 1380: 29ـ30).

2ـ1ـ10ـ3. اطلاعات برنامه‌هاي عملياتي

تشابه زياد برنامه‌هاي عملياتي با فعاليت‌هاي راهكاري در اين است كه در اين برنامه‌ها عموماً برنامه‌ريزي در مقياس زماني كوتاه‌تري صورت مي‌گيرد، مانند برنامة فعاليت‌هاي ماهيانه و روزانه و بررسي موجودي و عملكرد واحد كنترل كيفي و تهية گزارش‌هاي مربوط به آن. اگرچه اين اطلاعات درون‌سازماني است، گاهي اوقات تحت تأثير عوامل بيروني نيز قرار مي‌گيرد كه اطلاع از آنها براي مديريت ضروري است. فرآيند برنامه‌هاي عملياتي براي تمام سطوح، ساختار سازماني براي اتخاذ تصميم صحيح روزانه است و گزارش ارائه‌شده در حكم خروجي يا ستاده نظام اطلاعاتي مديريت در نظر گرفته مي‌شود كه بايستي حاوي اطلاعات عملكرد زماني كوتاه‌مدت باشد تا مديريت را راهنمايي كند. از اين‌رو، اطلاعات سطوح مختلف، بايد مرتبط با زمان‌هاي مختلف برنامه‌ريزي باشد. براي ساير وظايف مديريت مانند سازمان‌دهي، هدايت و برقراري انگيزش و نظارت نيز بايستي برنامه‌ريزي و سازمان‌دهي اطلاعاتي صورت گيرد. لذا فرآيند اين اطلاعات كه موجب تشكيل و سازمان‌دهي داده‌هاي نظام عملياتي برنامه‌هاي عملياتي مي‌شود، در حكم زيرمجموعة نظام اطلاعاتي مديريت (MIS) است كه به صورت يكسان از طريق ساختار افقي و عمودي و حتي مقابل و با گرايش‌هاي واكنشي عمل مي‌كند (مؤمني، 1380: 30ـ31).