انگیزش در اسلام و مدیریت اسلامی

دانلود پایان نامه

انگیزش در اسلام و مدیریت اسلامی :

انگیزش از جمله عواملی است که در تمام مکاتب مدیریت بدان توجه شده است . علمای مکاتب غربی انگیزش را تنها از بعد مادی و روانشناسی تجزیه و تحلیل کرده اند . در حالیکه در مدیریت اسلامی به کلیه مواردی که دانشمندان غربی بدان عنایت کردند توجه داشته اند و بعلاوه فراتر از عوامل مادی ، عوامل معنوی را نیز در سطح وسیعی مورد توجه قرار داده اند که اثر آن  بسیار عمیق است از دیدگاه اسلام بین نیت و عمل تفاوت وجود دارد . حضرت علی (ع) می فرمایند[1]نیت زیر بنای عمل است . و به عبارتی نیت ( انگیزه عمل ) بر عمل اصالت دارد و در آیه ای آمده است پس هر کس انگیزه و امید به ملاقات پروردگارش دارد باید عمل صالح و نیک انجام دهد[2] ملاحظه می شود که انگیزه ملاقات خداوند است که سبب انجام عملی نیک می شود و در سخن حضرت علی (ع) ملاحظه شد که انگیزه و نیت مقدم بر رفتار است (مشبکی1377 )

چیزی که مشخص است همه با مشارکت در تصمیم گیری برانگیخته نمی شوند ، انگیزه برخی فقط کسب پول و درآمد است . برخی کارکردن را دوست دارند ،عده ای منزلت اجتماعی ، عده ای داشتن خلاقیت در کار و برخی داشتن همکاران خوب ، استخدام دائم و فرصت های بیشتر برای پیشرفت را ترجیح می دهند .(ساعت چی1375)

همینطور در تحقیق موسسه آمارگیری گالپ که قصد کشف مشکلات امروزی کارکنان را داشت نتایج جالبی بدست آمد .

55% گفتند دلیل اینکه تمام توان خود را صرف می کنند فقط برای ارضای نیازهای درونی است .

50% گفتند فقط به خاطر تامین پول سخت می کوشند .

88% دوست دارند سخت کارکنند چون کارکردن را دوست دارند .

75% گفتند به این خاطر کوشاتر نیستم چون رئیس ما نمی داند چگونه ما را به کار وادارد .

آیا این جوابها آشنا نیستند و آیا این جوابها به نقش انگیزش در سازمانها و ماهیت متفاوت افراد در سازمانها اشاره ندارد ؟ انسان با خصیصه های فطری خود چون استعداد ، هوش ، خلقیات ، تمایلات و ترکیبات جسمانی خود متجلی می شود و هر یک از این خصیصه ها در مسیر کارآیی سوق داده می شوند که انسان برانگیخته شود .(عسگریان1370 )

حال وظیفه مدیران سازمان است که این تمایلات و خصیصه ها را بشناسد تا به نحو احسن از توانایی منابع انسانی خود استفاده کند .

[1] . « النیه اساس عمل »

[2] . . فمن کان یرجولقاء به فلیعمل عملاً صالحا »