تحقیق رایگان درمورد تجزیه واریانس، تحلیل داده، مورفولوژی

دانلود پایان نامه

صورتی تیتر شد و این عمل تا بدست آوردن بهترین زمان دوزها جهت تقطیر تکرار شد ( در زمانهای ۵-۶-۷ دقیقه ) (شکل ۳-۹).

۳-۱۳-۲- اندازه گیری میزان در پتاسیم
برای اندازه گیری پتاسیم کل در گیاه ابتدا ۲ سی سی از سری محلولهای استاندارد ، نمونه شاهد و عصاره گیاه تهیه شده طبق روش هضم گیاه با سند شماره SPT 00200 دربالن ۲۵ میلی لیتر ریخته شد و با آب مقطر به حجم رسانده شد. سپس دستگاه فلیم فوتومتر با استانداردهای موجود تنظیم شد. به این صورت که دستگاه با آب مقطر برروی صفر و با استاندارد ۵۰ روی ۱۰۰ تنظیم گردید. سپس مابقی استانداردها را به دستگاه داده و نمودار مربوطه رسم شد. سپس عصاره را به دستگاه داده و عدد قرائت شده را روی نمودار کالیبراسیون برده، مقدار پتاسیم بر حسب mg/lit (ppm) بدست آمد (شکل ۳-۱۰).

۳-۱۳-۳- اندازه گیری میزان فسفر
برای اندازه گیری فسفر کل در گیاه میزان ۵ میلی لیتر از محلول های عصاره و شاهد به بالن ژوژه یا لوله آزمایش ۲۵ میلی لیتر منتقل و سپس میزان ۵ میلی لیتر از محلول آمونیوم مولیبدات-وانادات اضافه شده و به حجم رسانده شد. سپس با دستگاه اسپکتروفتومتر درطول موج ۴۷۰ نانومتر بعد از ۱۵ الی ۲۰ دقیقه نمونه ها خوانده شود (شکل ۳-۱۱).

۳-۱۴- مشخصات دستگاه‌های مورد استفاده
۳-۱۴-۱ دستگاه کلونجر

شکل (۳-۴)، دستگاه کلونجر

۳-۱۴-۲- دستگاه GC: گاز کروماتوگراف واریان cp-3800، ستون DB-5به طول ۳۰ مترو قطر ۲۵/۰ میلی‌متر ضخامت لایه فاز ساکن ۲۵/۰ میکرون، برنامه ریزی دمایی ستون از ۶۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد با افزایش دمای ۴ درجه در دقیقه، و توقف در این دما برای ۱۰ دقیقه، نوع آشکار ساز: FID با دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد، گاز حامل: نیتروژن (ml/min1/1).

شکل (۳-۵)، دستگاه کروماتوگرافی گازی

۳-۱۴-۳- دستگاه GC-MS: گازکروماتوگراف متصل به طیف سنجی جرمی از نوع AgilentTechnologies مدل C5975، ستون DB-5 به طول ۳۰ مترو قطر ۲۵/۰میلی‌متر ضخامت لایه فاز ساکن ۲۵/۰ میکرون، برنامه ریزی دمایی ستون از ۶۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد با افزایش دمای ۴ درجه در دقیقه، دمای محفظه تزریق ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد و انرژی یونیزاسیون ۷۰ الکترون ولت و گاز حامل آن هلیم بود.

شکل (۳-۶)، دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی

۳-۱۴-۴- دستگاه سوکسله

شکل(۳-۷)، دستگاه سوکسله

۳-۱۴-۵- دستگاه روتاری

شکل(۳-۸)، روتاری
۳-۱۴-۶- دستگاه کجلدال

شکل(۳-۹)، دستگاه کجلدال

۳-۱۴-۷- دستگاه فلیم فوتومتر

شکل(۳-۱۰)، دستگاه فلیم فوتومتر

۳-۱۴-۸- دستگاه اسپکتروفتومتر

شکل(۳- ۱۱)، دستگاه اسپکتروفتومتر
۳-۱۳- مدل آماری آنالیز داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزار SAS استفاده شد. مقایسه میانگین صفات از طریق آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد تعیین شد. همچنین برای رسم نمودار از نرم‌افزار Excel استفاده شد.

فصل چهارم
نتایج و بحث

۴. نتایج و بحث
در این تحقیق اثر سطوح مختلف ازت و فواصل کاشت بر روی خصوصیات مورفولوژیکی، مقدار و اجزای تشکیل دهنده اسانس زیره سبز بررسی شد. متغیرهایی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد و عملکرد اسانس، درصد عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاس، درصد و عملکرد روغن مورد بررسی قرار گرفت.
جدول (۴-۱)، تجزیه واریانس اثر فاصله کشت و کود ازت برای صفات مورد بررسی درگیاه زیره سبز
منابع‌ تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

ارتفاع بوته
تعداد شاخه فرعی
تعداد چتر در بوته
تعداد دانه در بوته
وزن هزار دانه

عملکرد دانه
درصد اسانس
عملکرد اسانس
تکرار
۲
ns06/0
ns86/1
ns23/4
۶۴/۹۹۰ ns
۰۰۰۱/۰ns
۳۰/۲۵۵۵ ns
۰۰۸۶/۰ ns
۰۹/۲ ns
فاصله ‌‌کشت
۲
**۶۴/۶
**۲۹/۱۰
**۵۸/۲۲
**۴۵/۳۶۸۸
**۰۱/۰
**۶۱/۳۷۸۵۷
**۰۳/۰
**۴۳/۲۶
کود ازت
۳
**۰۳/۴۰
**۴۲/۴
**۳۶/۷۵
**۲۵/۹۸۷۹
**۰۱/۰
**۲۹/۲۹۲۱۸
**۰۲/۰
**۵۸/۵۰
فاصله کشت × کود‌ ازت
۶
**۲۲/۱۰
**۶۷/۹
**۷۱/۳۴
**۸۸/۶۲۷۰
**۰۰۵/۰
**۷۱/۱۷۳۷۱
**۰۱/۰
**۸۴/۲۵
خطا
۲۴
۷۷/۰
۷/۰
۹۱/۱
۴۸/۴۵۰
۰۰۱/۰
۱۹/۳۶۴۷
۰۰۲/۰
۳۱/۵
ضریب‌تغییرات

۴۵/۳
۱۹
۷۰/۱۲
۶۳/۲۴
۲۸/۲
۴۹/۱۹
۲۴/۷
۵۷/۱۹
ns، ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح یک درصد است.

جدول (۴-۲)، مقایسه میانگین اثرات ساده سطوح مختلف کود ازت بر صفات مورد بررسی در زیره سبز
کود ازت (کیلوگرم در هکتار)
ارتفاع بوته
(سانتیمتر)
تعداد شاخه
فرعی
تعداد چتر در بوته
تعداد دانه در بوته
وزن هزار دانه
(گرم)
عملکرد دانه
(کیلوگرم در هکتار)
درصد اسانس
عملکرد اسانس
(کیلوگرم در هکتار)
۰
۷۶/۲۵b
۱۴/۴b
۹۰/۱۰b
۲۰/۹۹b
۲۳/۱a
۱۲/۳۴۴a
۷۴/۰a
۳۱/۱۴a
۵۰
۲۶/۲۸a
۵۸/۵a
۱۵/۱۴a
۵۳/۱۲۵a
۱۸/۱b
۷۰/۳۷۱a
۶۲/۰b
۰۵/۱۳a
۱۰۰
۵۰/۲۳c
۲۴/۴b
۱۲/۷c
۰۳/۵۰c
۱۴/۱c
۳۸/۲۶۸b
۷۲/۰a
۶۸/۱۰b
۱۵۰
۲۲/۲۴c
۱۷/۴b
۴۰/۱۱b
۸۰/۶۸c
۱۸/۱b
۹۰/۲۵۴b
۷۰/۰a
۰۲/۹b
*: حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختلاف معنی دار است.
جدول ( ۴-۳ )، مقایسه میانگین اثرات ساده سطوح مختلف تراکم کشت بر صفات مورد بررسی گیاه زیره سبز
فاصله کشت
ارتفاع بوته (سانتی متر)
تعداد شاخه
فرعی
تعداد چتر در بوته
تعداد دانه در بوته
وزن هزار دانه (گرم)
عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)
درصد اسانس
عملکرد اسانس (کیلوگرم در هکتار)
۲۰
۱۹/۲۵b
۱۲/۴b
۳۴/۹b
۷۰/۶۶b
۱۵/۱c
۰۸/۳۱۵a
۶۶/۰b
۳۸/۱۱b
۳۰
۸۵/۲۴b
۸۹/۳b
۹۴/۱۱a
۹۷/۹۰a
۱۹/۱b
۱۴/۲۵۱b
۷۵/۰a
۵۱/۱۰b
۴۰
۲۷/۲۶a
۶۰/۵a
۴۰/۱۱a
۷۵/۱۰۰a
۲۲/۱a
۱۰/۳۶۳a
۶۶/۰b
۴۰/۱۳a
*: حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختلاف معنی دار است.

جدول(۴ -۴)، مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله کشت و کود ازت بر صفات مورد بررسی در زیره سبز
فاصله کاشت
سطوح ازت
ارتفاع بوته (سانتی متر)
تعداد شاخه فرعی
تعداد چتر در بوته
تعداد دانه در بوته
وزن هزار دانه
(گرم)
عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)
درصد اسانس
عملکرد اسانس (کیلوگرم در هکتار)

N1
۵۰/۲۴e
۵۰/۳c
۵۰/۱۰cde
۵۰/۸۱c
۲۰/۱bcd
۵/۲۸۴cd
۷۶/۰ab
۱۲/۱۰abcd
D1
N2
۳۰/۲۸ab
۲۰/۳c
۶۶/۷fg
۴۰/۵۲c
۱۱/۱e
۹/۳۶۸ abc
۵۶/۰d
۱۱/۱۷bcd

N3
۱۰/۲۵de
۷۰/۵b
۰۰/۸efg
۶۰/۵۵c
۱۴/۱e
۶/۲۶۵cde
۷۰/۰bc
۱۰/۷۴cde

N4
۸۷/۲۲f
۱۰/۴bc
۲۰/۱۱cd
۳۰/۷۷c
۱۶/۱de
۳/۳۴۱bc
۶۳/۰cd
۱۱/۵۲bcd

N1
۰۰/۲۴ ef
۱۳/۴ bc
۵۰/۹def
۰۰/۵۶c
۲۸/۱a
۹/۲۷۸cd
۸۳/۰a
۵۱/۱۴abc
D2
N2
۱۰/۲۹a
۲۰/۴ bc
۶۰/۱۷a
۱/۱۸۲a
۱۷/۱cde
۵/۳۴۴bc
۷۳/۰bc
۲۶/۱۳ abc

N3
۶۰/۲۲ f
۳۳/۳ c
۴۶/۶g
۳۰/۵۴c
۱۵/۱de
۱/۱۶۱e
۷۳/۰bc
۹۷۰/۵f

N4
۷۰/۲۳ ef
۹۰/۳ c
۲۰/۱۴b
۵۰/۷۱c
۱۷/۱cde
۰/۲۲۰de
۷۳/۰bc
۳۱۰/۸def

N1
۸۰/۲۸ab
۸۰/۴ bc
۷۰/۱۲bc
۱/۱۶۰ab
۲۳/۱ab
۹/۴۶۸a
۶۳/۰cd
۳۳/۱۶a
D3
N2
۴۰/۲۷bc
۳۶/۹a
۲۰/۱۷a
۱/۱۴۲b
۲۸/۱a
۷/۴۰۱ab
۵۶/۰d
۷۲/۱۴abc

N3
۸۰/۲۲ f
۷۰/۳ c
۹۰/۶fg
۲۰/۴۰c
۱۴/۱e
۴/۳۷۸abc
۷۳/۰bc
۳۵/۱۵ab

N4
۱۰/۲۶cd
۵۳/۴ bc
۸۰/۸defg
۶۰/۶۰c
۲۲/۱bc
۴/۲۰۳de
۷۳/۰bc
۲۲/۷ef
*: حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختلاف معنی دار است.
*:۱N= 0 کیلوگرم در هکتار، ۲N= 50 کیلوگرم در هکتار، ۳N= 100 کیلوگرم در هکتار، ۴N= 150 کیلوگرم در هکتار،۱D= 20 سانتی متر ، ۲D= 30سانتی متر، ۳D= 40سانتی متر

۴-۱- ارتفاع بوته
نتایج تجزیه واریانس اثر فاصله کاشت و کود ازت بر ارتفاع بوته و اثر متقابل آنها در سطح یک درصد معنیدار شد (جدول ۴-۱). نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده کاربرد کود ازت حاکی از آن است که بیشترین ارتفاع بوته در تیمار ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت (۳/۲۸ سانتی‌متر) حاصل شد. کمترین ارتفاع بوته نیز (۵/۲۳ سانتی‌متر) در تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت مشاهده شد که با تیمار ۱۵۰ کیلوگرم کود ازت اختلاف معنیداری نداشت (جدول ۴-۲، شکل ۴-۱). مقایسه میانگین اثرات ساده فواصل کاشت نشان داد بیشترین و کمترین ارتفاع بوته به ترتیب در فاصله کشت ۴۰سانتی متر (۳/۲۶ سانتی‌متر) و ۳۰سانتی متر (۸/۲۴ سانتی‌متر) بدست آمد (جدول ۴-۳، شکل ۴-۲). اثرات متقابل فاصله کاشت و کاربرد کود ازت نشان داد بیشترین تاثیر در ارتفاع بوته را تیمار ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کاشت ۳۰سانتی متر داشت ( جدول ۴-۴، شکل ۴-۳).

شکل (۴-۱)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر ارتفاع گیاه زیره سبز

شکل (۴-۲)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر ارتفاع زیره سبز

شکل (۴-۳)، مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله کاشت و کود ازت بر ارتفاع زیره سبز

۴-۲- تعداد شاخه فرعی
نتایج تجزیه واریانس اثر تیمار کود ازت و فاصله کشت و اثر متقابل آنها بر تعداد شاخه فرعی در سطح یک درصد معنی‌دار شد (جدول ۴-۱). نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده کاربرد کود ازت نشان داد بیشترین تعداد شاخه فرعی (۶/۵) در کاربرد ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و کمترین آن در تیمار شاهد (۱۴/۴) مشاهده شد که از نظر آماری با تیمارهای ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت اختلاف معناداری نداشت (جدول ۴-۲، شکل ۴- ۴). مقایسه میانگین اثرات ساده فاصله کاشت نشان داد که فاصله کاشت ۴۰ سانتی متر بیشترین تعداد شاخه فرعی (۶/۵) را تولید کرد. کمترین تعداد شاخه فرعی (۹/۳) متعلق به فاصله کاشت ۳۰ سانتی متر بود که از نظر آماری با فاصله کاشت ۲۰ سانتیمتر اختلاف معناداری نداشت (جدول ۴-۳، شکل ۴-۵). اثر متقابل کاربرد کود ازت و فواصل کاشت نشان داد تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کاشت ۳۰ سانتی متر بیشترین تعداد شاخه فرعی را تولید نمود (جدول ۴-۴، شکل ۴-۶).

شکل (۴-۴)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر تعداد شاخه فرعی گیاه زیره سبز

شکل (۴-۵)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر تعداد شاخه فرعی

دیدگاهتان را بنویسید