تحقیق رایگان درمورد تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه

فاصله کشت ۳۰ سانتی‌متر بیشترین (۹۹/۱۱ درصد) ( جدول ۴-۶) و در تیمار۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت ۲۰ سانتی‌متر کمترین مقدار (۳۱/۷ درصد) بود (جدول ۴- ۸ ).

۴-۸-۵- پی – سیمن
مشاهدات نشان داد، پی – سیمن در تیمارشاهد کود ازت و فاصله کشت۴۰ سانتیمتر بیشترین میزان ( ۵۷/۱۰ درصد) ( جدول ۴-۷) و تیمار ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و ۲۰ سانتی‌متر فاصله کشت (۹ درصد) کمترین میزان (۴۶/۷ درصد) بدست آمد (جدول ۴-۸).
۴-۸-۶- سافرانال
میزان سافرانال در تیمار ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت ۲۰ سانتی‌متر بیشترین (۳۵/۱۰ درصد) (جدول ۴-۸) و در تیمار۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت ۳۰ سانتی‌متر کمترین مقدار (۱۱/۷ درصد) بود (جدول ۴- ۱۵).

جدول (۴- ۵ )، اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار بدون کود ازت و فاصله کشت ۲۰ سانتی‌متر
شماره ردیف
ترکیبات
درصد ترکیبات
۱
بتا – پینن
۶۶/۱۱
۲
پی – سیمن
۹۷/۸
۳
گاما- ترپینن
۳/۲۴
۴
کومینیک آلدئید
۲۵/۱۵
۵
سافرانال
۱۸/۷
۶
کومین الکل
۴۱/۲۱

کل
۷۷/۸۸

جدول (۴- ۶ )، اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار بدون کود ازت و فاصله کشت ۲۰ سانتی‌متر
شماره ردیف
ترکیبات
درصد ترکیبات
۱
بتا – پینن
۹۹/۱۱
۲
پی – سیمن
۵۳/۹
۳
گاما- ترپینن
۸۹/۲۲
۴
کومینیک آلدئید
۴۲/۱۶
۵
سافرانال
۲۸/۷
۶
کومین الکل
۸۳/۲۰

کل
۹۴/۸۸

جدول (۴-۷ )، اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار بدون کود ازت و فاصله کشت ۴۰ سانتی‌متر

شماره ردیف
ترکیبات
درصد ترکیبات
۱
بتا – پینن
۰۲/۹
۲
پی – سیمن
۵۷/۱۰
۳
گاما- ترپینن
۱۸/۱۹
۴
کومینیک آلدئید
۶۶/۲۱
۵
سافرانال
۵/۹
۶
کومین الکل
۱۸/۲۰

کل
۱۱/۹۰

جدول (۴- ۸)، اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت ۲۰ سانتی‌متر
شماره ردیف
ترکیبات
درصد ترکیبات
۱
بتا – پینن
۳۱/۷
۲
پی – سیمن
۴۶/۷
۳
گاما- ترپینن
۹۱/۱۹
۴
کومینیک آلدئید
۷۲/۲۱
۵
سافرانال
۳۵/۱۰
۶
کومین الکل
۷۵/۲۵

کل
۵/۹۲

جدول (۴- ۹)، اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت ۳۰ سانتی‌متر

شماره ردیف
ترکیبات
درصد ترکیبات
۱
بتا – پینن
۵۷/۹
۲
پی – سیمن
۹۹/۹
۳
گاما- ترپینن
۴۶/۲۲
۴
کومینیک آلدئید
۸/۱۹
۵
سافرانال
۴۸/۷
۶
کومین الکل
۲۵/۲۲

کل
۵۵/۹۱

جدول (۴- ۱۰)، اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت ۴۰ سانتی‌متر
شماره ردیف
ترکیبات
درصد ترکیبات
۱
بتا- پینن
۴۶/۱۰
۲
پی – سیمن
۷۵/۹
۳
گاما- ترپینن
۳۹/۲۴
۴
کومینیک آلدئید
۴۹/۱۸
۵
سافرانال
۶۲/۹
۶
کومین الکل
۸/۱۸

کل
۵۱/۹۱

جدول (۴- ۱۱ )، اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت ۲۰ سانتی‌متر
شماره ردیف
ترکیبات
درصد ترکیبات
۱
بتا- پینن
۱۱
۲
پی – سیمن
۵/۸
۳
گاما- ترپینن
۰۱/۲۴
۴
کومینیک آلدئید
۱۶/۱۷
۵
سافرانال
۶/۸
۶
کومین الکل
۱۱/۲۲

کل
۳۸/۹۱

جدول (۴- ۱۲)، اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت ۳۰ سانتی‌متر
شماره ردیف
ترکیبات
درصد ترکیبات
۱
بتا- پینن
۸۶/۱۰
۲
پی – سیمن
۹۵/۸
۳
گاما- ترپینن
۶۷/۲۴
۴
کومینیک آلدئید
۶۶/۱۴
۵
سافرانال
۸۶/۶
۶
کومین الکل
۱۱/۱۹

کل
۱۱/۸۵

جدول (۴- ۱۳)، اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت ۴۰ سانتی‌متر
شماره ردیف
ترکیبات
درصد ترکیبات
۱
بتا- پینن
۲۵/۱۱
۲
پی – سیمن
۲۸/۹
۳
گاما- ترپینن
۶۶/۲۱
۴
کومینیک آلدئید
۱۹/۱۷
۵
سافرانال
۱۶/۸
۶
کومین الکل
۵۶/۲۴

کل
۱/۹۲

جدول (۴- ۱۴)، اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت ۲۰ سانتی‌متر
شماره ردیف
ترکیبات
درصد ترکیبات
۱
بتا- پینن
۹۲/۹
۲
پی – سیمن
۲/۹
۳
گاما- ترپینن
۵۳/۲۱
۴
کومینیک آلدئید
۴۵/۱۷
۵
سافرانال
۴۳/۸
۶
کومین الکل
۴۵/۲۳

کل
۹۸/۸۹

جدول (۴- ۱۵)، اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت ۳۰ سانتی‌متر
شماره ردیف
ترکیبات
درصد ترکیبات
۱
بتا- پینن
۷۶/۱۱
۲
پی – سیمن
۷۹/۹
۳
گاما- ترپینن
۲۳/۲۷
۴
کومینیک آلدئید
۷۸/۱۴
۵
سافرانال
۱۱/۷
۶
کومین الکل
۰۸/۱۹

کل
۷۵/۸۹

جدول (۴- ۱۶)، اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت ۴۰ سانتی‌متر
شماره ردیف
ترکیبات
درصد ترکیبات
۱
بتا- پینن
۸۳/۱۰
۲
پی – سیمن
۹۴/۸
۳
گاما- ترپینن
۵۷/۲۲
۴
کومینیک آلدئید
۷۷/۱۶
۵
سافرانال
۵۷/۷
۶
کومین الکل
۰۷/۲۳

کل
۸۳/۱۰

جدول ( ۴- ۱۷)، درصد ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس تیمارهای مختلف گیاه زیره سبز

N4D3
N4D2
N4D1
N3D3
N3D2
N3D1
N2D3
N2D2
N2D1
N1D3
N1D2
N1D1*
اندیس بازداری ( RI)
نوع ترکیب
۸۳/۱۰
۷۶/۱۱
۹۲/۹
۲۵/۱۱
۸۶/۱۰
۱۱
۴۶/۱۰
۵۷/۹
۳۱/۷
۰۲/۹
۹۹/۱۱
۶۶/۱۱
۹۷۸
بتا- پینن
۹۴/۸
۷۹/۹
۲/۹
۲۸/۹
۹۵/۸
۵/۸
۷۵/۹
۹۹/۹
۴۶/۷
۵۷/۱۰
۵۳/۹
۹۷/۸
۱۰۲۸
پی -سیمن
۵۷/۲۲
۲۳/۲۷
۵۳/۲۱
۶۶/۲۱
۶۷/۲۴
۰۱/۲۴
۳۹/۲۴
۴۶/۲۲
۹۱/۱۹
۱۸/۱۹
۸۹/۲۲
۳/۲۴
۱۰۵۶
گاما- ترپینن
۷۷/۱۶
۷۸/۱۴
۴۵/۱۷
۱۹/۱۷
۶۶/۱۴
۱۶/۱۷
۴۹/۱۸
۸/۱۹
۷۲/۲۱
۶۶/۲۱
۴۲/۱۶
۲۵/۱۵
۱۲۲۵
کومینیک آلدئید
۵۷/۷
۱۱/۷
۴۳/۸
۱۶/۸
۸۶/۶
۶/۸
۶۲/۹
۴۸/۷
۳۵/۱۰
۵/۹
۲۸/۷
۱۸/۷
۱۲۷۴
سافرانال
۰۷/۲۳
۰۸/۱۹
۴۵/۲۳
۵۶/۲۴
۱۱/۱۹
۱۱/۲۲
۸/۱۸
۲۵/۲۲
۷۵/۲۵
۱۸/۲۰
۸۳/۲۰
۴۱/۲۱
۱۲۸۲
کومین الکل

*: ۱ N= 0 کیلوگرم درهکتار، ۲ N= 50 کیلوگرم در هکتار، ۳N = 100 کیلوگرم در هکتار، ۴ N= 150 کیلوگرم در هکتار، ۱ D = فاصله کاشت۲۰ سانتی‌متر، ۲D = فاصله کاشت ۳۰ سانتی‌متر، ۳D = فاصله کاشت ۴۰ سانتی‌متر

۴-۹- درصد و عملکرد روغن
نتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثر کود ازت و فاصله کاشت و اثرات متقابل آنها بر درصد و عملکرد روغن در سطح یک درصد معنی دار شد (جدول ۴-۱۸). نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده سطوح مختلف کود ازت نشان داد در تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت بیشترین (۰۷/۷ درصد) ، و در تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت (۲۹/۴ درصد) کمترین درصد روغن را داشته است (جدول ۴-۱۹، شکل ۴-۲۵). درصد روغن در فاصله کاشت ۴۰ سانتی متر (۴۷/۶ درصد) بیشترین میزان روغن را داشت که از نظر آماری با فاصله کاشت ۳۰ سانتی متر اختلاف معنی داری نداشت، و در فاصله کاشت ۲۰ سانتی متر (۶۰/۴ درصد) کمترین درصد روغن بود (جدول ۴-۲۰، شکل ۴-۲۶). بررسی اثر متقابل تیمارها نشان داد بیشترین درصد روغن در کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت ۴۰سانتی متر دیده شد (جدول ۴ -۲۱، شکل ۴-۲۷).
نتایج مقایسه میانگین اثر کود ازت بر عملکرد روغن نشان داد بیشترین عملکرد روغن (۵۱/۱۸ کیلوگرم در هکتار) در تیمار ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت مشاهده شد که از نظر آماری با تیمارهای شاهد و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت اختلاف معنی داری نداشت و کمترین (۱۸/۱۱ کیلوگرم در هکتار) عملکرد روغن در تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت حاصل شد (جدول ۴-۱۹، شکل۴-۲۸). بیشترین عملکرد روغن (۷۳/۲۰ کیلوگرم در هکتار) در فاصله کاشت ۴۰ سانتی متر و کمترین (۵۶/۱۲ کیلوگرم در هکتار) در فاصله کشت۳۰ سانتی متر حاصل شد (جدول ۴-۲۰، شکل ۴-۲۹). اثرات متقابل کود ازت و فاصله کاشت بر عملکرد روغن نشان داد تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کاشت ۴۰ سانتی متر بیشترین عملکرد روغن را به همراه داشته است (جدول ۴-۲۱، شکل

دیدگاهتان را بنویسید