تحقیق رایگان درمورد تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه

۴-۳۰).
جدول (۴-۱۸)، تجزیه واریانس اثر فاصله کشت و کود ازت برای صفات مورد بررسی درگیاه زیره سبز
منابع‌ تغییرات
درجه آزادی

میانگین مربعات

درصد روغن
عملکرد روغن

درصد ازت
درصد فسفر
درصد پتاس
تکرار
۲
ns 15/0
ns 94/10

ns 005/0
Ns 0
ns 0004/0
فاصله ‌‌کشت
۲
** ۴۵/۱۲
**۲۷/۲۰۹

**۰۳۷/۰
**۰۰۹/۰
**۰۵۷/۰
کود ازت
۳
** ۷۱/۱۱
** ۲۴/۱۰۰

**۶۸۳/۳
**۲۱۳/۰
**۳۲/۳
فاصله کشت × کود‌ ازت
۶
** ۳۸/۲
** ۰۸/۱۵۳

۰۱۱/۰ ns
**۰۰۲/۰
**۰۱۶/۰
خطا
۲۴
۵۱/۰
۳۰/۴

۰۰۵/۰
۰
۰۰۳/۰
ضریب‌تغییرات

۱/۶
۳/۱۸

۲۱/۳
۱۱/۲
۴۵/۵
ns، ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح یک درصد است.

جدول (۴-۱۹)، مقایسه میانگین اثرات ساده سطوح مختلف کود ازت بر صفات مورد بررسی در زیره سبز
کود ازت (کیلوگرم در هکتار)
درصد روغن
عملکرد روغن
درصد ازت

درصد فسفر
درصد فسفر
درصد پتاس

۰
۸۲/۵ b
۴۲/۱۷ a
۵۱/۱d

d ۱۶ /۰
d ۱۶ /۰
۳۵/۱ d

۵۰
۹۰/۵ b
۵۱/۱۸ a
c63/1

۲۲/۰ c
۲۲/۰ c
۵۸/۱ c

۱۰۰
۰۸/۷ a
۴۰/۱۷a
b ۳۱ /۲

۳۰/۰ b
۳۰/۰ b
۰۵/۲ b

۱۵۰
۲۹/۴ c
۱۸/۱۱ b
a ۸۸/۲

۵۱/۰ a
۵۱/۰ a
۷۳/۲ a

*: حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختلاف معنی دار است.

جدول( ۴-۲۰ )، مقایسه میانگین اثرات ساده سطوح مختلف تراکم کشت بر صفات مورد بررسی گیاه زیره سبز
فاصله کشت
درصد روغن
عملکرد روغن

درصد ازت
درصد فسفر
درصد پتاس

۲۰
۶/۴ b
۱۱/۱۵ b

۰۱۷۵/۲ b
۲۷/۰ c
۸۵/۱ b

۳۰
۲۴/۶ a
۵۶/۱۲ c

۱۱/۲ a
۳۰/۰ b
۹۹/۱ a

۴۰
۴۷/۶ a
۷۲/۲۰ a

۱۱/۲ a
۳۲/۰ a
۹۴/۱ a

*: حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختلاف معنی دار است.

جدول ( ۴-۲۱ )، مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله کشت و کود ازت بر صفات مورد بررسی در زیره سبز
فاصله کاشت
سطوح ازت
درصد روغن
عملکرد روغن
درصد ازت
درصد فسفر
درصد پتاس

N1
۳۸/۴e
۷۸/۱۹ bc
۴۶ /۱g
g137/0
۳۱/۱h
D1
N2
۳۱/۴e
۳۵/۱۸ c
ef62 /1
ef22 /0
۵۳/۱ g

N3
۶۹/۵ cd
۵۳/۸ f
d ۲۵ /۲
de ۲۶/۰
۹۱/۱ e

N4
۰۲/۴ e
۷۶/۱۳ de
b74 /2
b ۴۶/۰
۶۷/۲b

N1
۱/۷ b
۹۳/۱۳ de
fg50 /1
fg ۱۶۷/۰
۳۹/۱h
D2
N2
۳۵/۶ bc
۴۲/۱۴ d
e65 /1ٍ
ef ۲۱ /۰
۶۳/۱ f

N3
۷۳/۶ bc
۴۶/۱۰ ef
c ۳۸ /۲
d ۲۹/۰
۰۷/۲ d

N4
۷۸/۴ de
۴۳/۱۱ def
a ۹۲ /۲
a ۵۵/۰
۸۶/۲ a

N1
۹۷/۵ bcd
۵۵/۱۸ c
efg56 /1
f ۱۹۳/۰
۳۵/۱ h
D3
N2
۰۱/۷ b
۷۶/۲۲ b
ef ۶۱/۱
ef ۲۲/۰
۶۰/۱ fg

N3
۸۰/۸ a
۲۲/۳۲ a
cd ۳۰/۲
c ۳۵/۰
۱۷/۲ c

N4
۰۸/۴ e
۳۶/۸ f
a98 /2
a ۵۳/۰
۶۵/۲ b
*: حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختلاف معنی دار است.
*:۱N= 0 کیلوگرم در هکتار، ۲N= 50 کیلوگرم در هکتار، ۳N= 100 کیلوگرم در هکتار، ۴N= 150 کیلوگرم در هکتار،۱D= 20 سانتی متر ، ۲D= 30سانتی متر، ۳D= 40سانتی متر

شکل ( ۴-۲۵)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر درصد روغن گیاه زیره سبز

شکل( ۴-۲۶)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر درصد روغن گیاه زیره سبز

شکل ( ۴-۲۷)، مقایسه میانگین اثرات متقابل کود ازت و فاصله کاشت بر درصد روغن گیاه زیره سبز

دیدگاهتان را بنویسید