تحقیق رایگان درمورد تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه

گیاه زیره سبز

شکل (۴-۶)، مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف فاصله کاشت و کود ازت بر تعداد شاخه فرعی گیاه زیره سبز

۴-۳- تعداد چتر در بوته
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، تاثیر سطوح مختلف کود ازت و فاصله کشت و اثر متقابل آنها بر تعداد چتر در بوته، در سطح یک درصد معنیدار بود (جدول ۴-۱). مقایسه میانگین اثرات ساده کاربرد کود ازت نشان داد، بیشترین تعداد چتر در بوته (۲/۱۴ عدد) در تیمار ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت بدست آمد. کمترین تعداد چتر در بوته (۱/۷ عدد) نیز مربوط به تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت بود (جدول ۴-۲ ، شکل ۴-۷). همچنین مقایسه میانگین اثرات ساده فاصله کاشت نشان داد که بیشترین تعداد چتر در بوته در فاصله کشت ۳۰سانتی متر (۹/۱۱ عدد) حاصل شد که از نظر آماری با فاصله کشت ۴۰سانتی متر (۴/۱۱ عدد) اختلاف معنیداری نداشت. کمترین تعداد چتر در بوته در فاصله کشت ۲۰سانتی متر (۴/۹ عدد) بدست آمد (جدول ۴-۳، شکل ۴-۸). مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارها بر تعداد چتر در بوته نشان داد بیشترین تعداد چتر در بوته در فاصله های کاشت ۳۰سانتی متر همراه با کاربرد ۵۰ کیلوگرم در هکتار ازت حاصل شد که از نظر آماری با تیمار فاصله کاشت ۴۰سانتی متر و ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت اختلاف معنیداری نداشت (جدول۴-۴، شکل ۴-۹).

شکل ( ۴- ۷)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر تعداد چتر در بوته گیاه زیره سبز

شکل (۴-۸)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر تعداد چتر در بوته در گیاه زیره سبز

شکل( ۴-۹)، مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله کاشت و کود ازت بر تعداد چتر در بوته در گیاه زیره سبز

۴-۴- تعداد دانه در بوته
نتایج تجزیه واریانس، تاثیر سطوح مختلف کود ازت و فاصله کشت و اثر متقابل آنها بر تعداد دانه در بوته، در سطح یک درصد معنیدار بود (جدول ۲). مقایسه میانگین اثرات ساده کاربرد کود ازت نشان داد، تیمار ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت بیشترین تعداد دانه در بوته (۵/۱۲۵ عدد) را تولید نمود در حالیکه کمترین آن در تیمار ۱۰۰ کیلوگرم (۵۰ عدد) حاصل شد که از نظر آماری با تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت اختلاف معنی داری نداشت. (جدول ۴-۲، شکل ۴-۱۰). همچنین در بررسی مقایسه میانگین اثرات ساده فاصله کاشت بیشترین تعداد دانه در بوته در فاصله کشت ۴۰سانتی متر (۸/۱۰۰ عدد) بدست آمد که از نظر آماری اختلاف معنیداری با فاصله کشت ۳۰سانتی متر نداشت و کمترین تعداد دانه در بوته (۷/۶۶ عدد) در فاصله کشت ۲۰سانتی متر مشاهده شد (جدول ۴-۳ ، شکل ۴-۱۱). بررسی اثرات متقابل تیمار کود ازت و فاصله کاشت بر تعداد دانه در بوته نشان داد بیشترین مقدار در کاربرد ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت ۳۰سانتی متر بدست آمد ( جدول ۴-۴ ، شکل ۴-۱۲).

شکل (۴-۱۰)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر تعداد دانه در بوته گیاه زیره سبز

شکل( ۴-۱۱)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر تعداد دانه در بوته گیاه زیره سبز

شکل ( ۴-۱۲)، مقایسه میانگین اثرات کود ازت و فاصله کاشت بر تعداد دانه در بوته گیاه زیره سبز

۴-۵- وزن هزار دانه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد، تیمار کود ازت و فاصله کشت و اثر متقابل آنها بر وزن هزار دانه زیره سبز در سطح یک درصد معنی‌دار شد (جدول ۴-۱). جدول مقایسه میانگین اثرات ساده کاربرد کود ازت نشان داد، تیمار شاهد کود ازت (بدون کود) بیشترین وزن هزار دانه (۲۳/۱ گرم) و کمترین آن (۱۴/۱ گرم) در تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت بدست آمد (جدول ۴-۲، شکل ۴-۱۳). مقایسه میانگین اثرات ساده فاصله کاشت نشان داد بیشترین وزن هزار دانه (۲۲/۱ گرم) را فاصله کشت ۴۰سانتی متر داشت. این در حالیست که کمترین وزن هزار دانه (۱۵/۱ گرم) در فاصله کشت ۲۰سانتی متر بدست آمد (جدول ۴- ۳، شکل ۴-۱۴). بررسی اثر متقابل تیمارها نشان داد بیشترین وزن هزار دانه در کاربرد ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت ۴۰سانتی متر و همچنین فاصله کشت ۳۰سانتی متر و بدون کاربرد کود ازت دیده شد (جدول ۴-۴، شکل ۴-۱۵).

شکل (۴-۱۳)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر وزن هزار دانه در گیاه زیره سبز

شکل (۴-۱۴)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر وزن هزار دانه گیاه زیره سبز

شکل( ۴-۱۵)، مقایسه میانگین اثرات متقابل کود ازت و فاصله کاشت بر وزن هزار دانه گیاه زیره سبز

۴-۶- عملکرد دانه در هکتار
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، عملکرد دانه در هکتار در تیمار کود ازت و فاصله کشت و اثر متقابل آنها در سطح یک درصد معنیدار شد (جدول ۴-۱). مقایسه میانگین اثرات ساده کاربرد کود ازت بر عملکرد دانه در هکتار نشان داد تیمار ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت بیشترین عملکرد دانه (۷/۳۷۱ کیلوگرم در هکتار) را به همراه داشت که با تیمار شاهد (بدون کود) از نظر آماری اختلاف معنی‌داری نداشت در حالیکه تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت کمترین عملکرد دانه (۹/۲۵۴ کیلوگرم در هکتار) را تولید نمود که با تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت اختلاف معنیداری نداشت (جدول ۴- ۲، شکل ۴-۱۶ ). همچنین بررسی مقایسه میانگین اثرات ساده فاصله کشت نشان داد، فاصله ۴۰سانتی متر بیشترین عملکرد دانه (۱/۳۶۳ کیلوگرم در هکتار) را داشت که از نظر آماری با فاصله کشت ۲۰سانتی متر اختلاف معنی‌داری نداشت. در حالیکه کمترین عملکرد دانه (۱/۲۵۱ کیلوگرم در هکتار) در فاصله کشت ۳۰سانتی متر حاصل شد (جدول ۴- ۳، شکل ۴-۱۷ ). اثر متقابل فاصله کشت و کود ازت نشان داد، تیمار شاهد کود ازت (بدون کود) و فاصله کشت ۴۰سانتی متر بیشترین عملکرد دانه در هکتار را تولید نمود (جدول ۴ -۴، شکل ۴-۱۸).

شکل( ۴-۱۶)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر عملکرد دانه در هکتار گیاه زیره سبز

شکل (۴-۱۷)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر عملکرد دانه در هکتار گیاه زیره سبز

شکل( ۴-۱۸)، مقایسه میانگین اثرات متقابل کود ازت و فاصله کاشت بر عملکرد دانه در هکتار گیاه زیره سبز

۴-۷- درصد و عملکرد اسانس
نتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثر کود ازت و فاصله کشت و اثر متقابل آنها بر درصد و عملکرد اسانس زیره سبز در سطح یک درصد معنیدار شد (جدول ۴-۱). نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده کاربرد کود ازت نشان داد، بیشترین درصد اسانس (۷۴/۰%) در تیمار شاهد (بدون کود) حاصل شد که از نظر آماری با تیمارهای ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم کود ازت اختلاف معنی‌داری نداشت و کمترین درصد اسانس (۶۲/۰%) مربوط به تیمار ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت بود. همچنین بیشترین عملکرد اسانس (۳/۱۴ کیلوگرم در هکتار) در تیمار شاهد حاصل شد که از نظر آماری با تیمار ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت اختلاف معنیداری نداشت و کمترین میزان (۹ کیلوگرم در هکتار) در تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار مشاهده شد که از نظر آماری با تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار ازت اختلاف معنیداری نداشت (جدول۴-۲، شکلهای ۴-۱۹ و ۴-۲۰). مقایسه میانگین اثرات ساده فاصله کاشت نشان داد بیشترین و کمترین درصد اسانس به ترتیب در فاصله کشت ۳۰سانتی متر (۷۵/۰%)، ۲۰ و ۴۰سانتی متر (۶۶/۰%) بدست آمد (جدول ۴-۳، شکل ۴-۲۱). فاصله کاشت ۴۰ سانتی متر بیشترین عملکرد اسانس (۴/۱۳ کیلوگرم در هکتار) را داشت و ۳۰ سانتی متر کمترین میزان (۵/۱۰ کیلوگرم در هکتار) را داشت که از نظر آماری با فاصله کاشت ۲۰ سانتی متر اختلاف معنی داری نداشت (جدول ۴-۳، شکل ۴-۲۲).
اثر متقابل فاصله کشت و کود ازت نشان داد، تیمار شاهد کود ازت (بدون کود) و فاصله کشت ۳۰سانتی متر بیشترین درصد اسانس ( ۸۳/۰%) را تولید نمود (جدول ۴ -۴، شکل ۴-۳۲). بیشترین عملکرد اسانس نیز در تیمار شاهد کود ازت (بدون کود) و فاصله کشت ۴۰ سانتی متر ( ۳۳/۱۶) حاصل شد ( جدول ۴-۴ ، شکلهای ۴-۲۳ و ۴-۲۴)

شکل( ۴-۱۹)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر درصد اسانس گیاه زیره سبز

شکل ( ۴-۲۰)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر عملکرد اسانس گیاه زیره سبز

شکل( ۴-۲۱)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر درصد اسانس گیاه زیره سبز

شکل (۴-۲۲)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر عملکرد اسانس گیاه زیره سبز

شکل (۴-۲۳)، مقایسه میانگین اثرات متقابل کود ازت و فاصله کاشت بر درصد اسانس گیاه زیره سبز

شکل (۴-۲۴)، مقایسه میانگین اثرات متقابل کود ازت و فاصله کاشت بر عملکرد اسانس گیاه زیره سبز

۴-۸- اجزاء تشکیل دهنده اسانس
عملیات تجزیه آماری بر روی اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه زیره سبز انجام نشد، بدین علت که نمونه‌های اسانس تکرارهای مختلف جهت تجزیه با دستگاه GC و GC-MSبا یکدیگر مخلوط شدند و عملا تکراری جهت انجام این تجزیه‌ها وجود نداشت. نتایج آنالیز ترکیبات اسانس تیمارهای مختلف کود ازت و فاصله کاشت نشان می‌دهد که این تیمارها بر اجزاء تشکیل دهنده اسانس زیره سبز مؤثر هستند. در این تحقیق ۶ ترکیب شناسایی شده است که به ترتیب گاما- ترپینن، کومین الکل و کومینیک آلدئید بیشترین اجزاء تشکیل دهنده اسانس می‌باشند (جدول ۴- ۱۷).

۴-۸-۱- گاما- ترپینن
مشاهدات نشان می‌دهد، میزان گاما- ترپینن در تیمار ۱۵۰ کیلوگرم کود ازت در هکتار و فاصله کشت ۳۰ سانتی‌متر حداکثر ( ۲۳/۲۷ درصد) بود (جدول ۴- ۱۶) و کمترین میزان گاما- ترپینن (۱۸/۱۹ درصد) در تیمار شاهد کود ازت و ۴۰ سانتی‌متر فاصله کشت حاصل شد (جدول ۴-۷ )

۴-۸-۲- کومین الکل
مقایسه مشاهدات نشان می‌دهد، بیشترین کومین الکل (۷۵/۲۵ درصد) در تیمار ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت ۲۰ سانتی‌متر بدست آمد (جدول ۴- ۸ ). کمترین میزان کومین الکل ( ۸/۱۸ درصد) متعلق به تیمار ۵۰ کیلوگرم در هکتار ازت و فاصله ردیف کشت ۴۰ سانتی‌متر بود (جدول ۴- ۱۰).

۴-۸-۳- کومینیک آلدئید
مشاهدات نشان داد، کومینیک آلدئید در تیمار ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت ۲۰ سانتی‌متر بیشترین ( ۷۲/۲۱ درصد) ( جدول ۴-۸) و در تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت ۳۰ سانتی‌متر کمترین مقدار ( ۶۶/۱۴ درصد) بود (جدول ۴-۱۲).
۴-۸-۴-بتا- پینن
میزان بتا- پینن در تیمار شاهد کود ازت و

دیدگاهتان را بنویسید