تری گلیسرید، استان کردستان، بهبود عملکرد، میانگین دما

دانلود پایان نامه

در گیاهان باعث کاهش تعداد میکروب‌های بیماری‌زا روده و ممانعت از اتلاف مواد مغذی شده و بدین ترتیب سبب بهبود عملکرد، سلامتی بیشتر روده و افزایش پروتئین در بافت بدن می‌شوند، بنابراین اجزای فنولیک موجود در سیاه‌دانه احتمالاً از طریق بهبود جذب مواد غذایی منجر به بهبود میانگین افزایش رشد در بلدرچین‌ها شده است (82).
سیاه‌دانه موجب کاهش میزان کلسترول و تری گلیسرید می‌شود که می‌تواند به دلیل وجود اسیدهای چرب اشباع نشده در سیاه‍‌دانه است و سنتز کلسترول توسط سلول‌های کبدی یا کم شدن جذب روده کوچک توسط سیاه‌دانه باشد (25). مطالعات نشان می‌دهد بتا گلوکان موجب کاهش غلظت کلسترول کل می‌شود (95). مطالعات انجام شده در جوجه‌های گوشتی نشان می‌دهد 10 گرم سیاه‌دانه (88)، 10 و 15 گرم سیاه‌دانه (95)، 1 درصد سیاه‌دانه (70) و 5/1 درصد سیاه‌دانه (24) در جیره موجب کاهش کلسترول و تری گلیسرید می‌شود. این کاهش می‌تواند به علت کلریک فعال بعد از مصرف سیاه‌دانه باشد (91). مطالعات نشان می‌دهد که سیاه‌دانه موجب افزایش HDL (25، 20) و کاهش LDL (20) بهبود و افزایش گلبول‌های قرمز (91، 92) می‌شود. گزارش شده که سیاه‌دانه موجب افزایش پروتئین کل (88) افزایش آلبومین (70) می‌شود. میر آقای و همکاران (2011) گزارش کردن که 2 درصد سیاه‌دانه موجب اختلاف معنی داری در پروتئین کل و آلبومین نسبت به گروه شاهد شده است (70). پروتئین خون نتیجه از شرایط یک ارگانیسم و تغییر خواسته از فاکتورهای درونی و بیرونی است (91). گزارش شده که سیاه‌دانه در جوجه‌های گوشتی موجب افزایش گلبول‌های قرمز خون، هماتوکریت و هموگلوبین می‌شود (91). مطالعات نشان می‌دهد که سیاه‌دانه بر جگر، قلب، سنگدان اثر معنی داری ندارد (91، 88). اما بر روی بورس اثر معنی داری را گزارش کردند (88). اثر سیاه‌دانه بر سیستم لنفاوی احتمالاً ارتباط با تشکیل دهنده‌های فعال سیاه‌دانه که آنتی اکسیدان و آنتی باکتریایی دارند. گزارشات از بهبود تیتر ضد SRBC در علیه خون گوسفندی (95) بهبود سیستم ایمنی (72) در اثر مصرف سیاه‌دانه را نشان می‌دهد (92).

فصل سوم:
مواد و روش‌ها

3-1- زمان و محل آزمایش
دوره پرورشی این پژوهش در آذر و دی ماه سال 1391 به مدت 42 روز در سالنی به مساحت 35 متر مربع به ابعاد 7*5 و ارتفاع 70/2 متر در داخل 2 قفس (باطری) به ابعاد 200*80 سانتی متر که توسط کارتن‌هایی با روکش نایلون موسوم به کارتن پلاست هر قفس به 8 قسمت مساوی تقسیم شد تا که در هر قسمت 15 قطعه بلدرچین یک روزه جا گیرد از رول‌های کاغذی مخصوص برای بستر استفاده گردید، دمای سالن توسط هیتر برقی تنظیم و توسط دما سنج نیز به طور منظم کنترل گردید و نیز کنترل رطوبت سالن توسط رطوبت سنج جداگانه‌ای اندازه گیری و ثبت می‌گردید؛ همچنین برای تأمین نور سالن از دو عدد لامپ رشته‌ای 100 وات استفاده گردید محل انجام، استان کردستان واقع در شهرستان سنندج انجام بود؛ و آزمایشات مربوطه در آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گردید.
3-2- آماده سازی سالن
برای آماده سازی سالن و اجراي برنامه‌های بهداشتی و ضد عفونی، وسایل و تجهیزات غیر ثابت به خارج از سالن انتقال یافت و پس از شستشوی کامل بوسیله محلول ضد عفونی جرمی ساید با غلظت 1 لیتر در 200 لیتر آب ضد عفونی گردید و سالن بوسیله آب شستشو، سپس بوسیله سمپاش دستی حاوی محلول ضد عفونی به دقت ضد عفونی گردید. بعد از 48 ساعت با باز کردن هوا کش‌ها و پنجره‌ها هوادهی انجام شد. مدت 24 ساعت، قبل از ورود جوجه بلدرچین‌ها به سالن، سیستم گرمایشی روشن و دمای سالن در حد توصیه شده تنظیم گردید. برای آبخوری و دانخوری در هفته اول از لیوان و ظرف‌های یک‌بار مصرف با شیوه‌ای خاص و سپس در طول دوره از دانخوری و آبخوری‌های آویز مخصوص بلدرچین استفاده شد. رطوبت سالن با آب پاشی راهروهای میانی در محدوده 50 درصد تنظیم شد. دمای سالن در زمان ورود جوجه‌ها به سالن حدود 37 درجه سانتی‌گراد تنظیم گردید که تا روز 14 دوره هر دو روز نیم درجه از دمای سالن کاسته شد. در طول دوره دسترسی به آب و دان به صورت آزادانه در اختیار بلدرچین‌ها قرار گرفت. تهویه سالن با استفاده از یک هواکش 25*25 انجام شد. نور سالن به شکل 48 ساعت اول دوره نوردهی به صورت کامل (24 ساعته) و در ادامه دوره از 23 ساعت روشنایی و 1 ساعت تاریکی استفاده گردید. سپس داخل سالن نظافت شده و با مواد پاك کننده شستشو و بعد با محلول ویروکسال ضدعفونی شد.
3-3-خرید مواد خوراکی و تنظیم جیره‌ها
قبل از مخلوط کردن اجزاء جیره با سایر مواد مورد نیاز سیاه‌دانه مورد تجریه قرار گرفت
(جدول 3-2) جیره بر اساس )41NRC 1994) تنظیم گردید.
جدول 3-1 : ترکیب جیره غذایی مورد استفاده در آزمایش
مواد جیره
شاهد
(%)
نیم درصد
سیاه‌دانه(%)
یک درصد سیاه‌دانه (%)
یک و نیم درصد سیاه‌دانه (%)
ذرت
995/48
79/48
60/48
405/48
کنجاله سویا
76 /44
55/44
33/44
116/44
روغن
862/2
795/2
72/2
661/2
دی کلسیم فسفات
411/1
409/1
40/1
40/1
سیاه‌دانه
00/0
5/0
00/1
5/1
کربنات کلسیم
883/0
864/0
845/0
826/0
نمک
345/0
345/0
345/0
345/0
مکمل ویتامینی
250/0
250/0
250/0
250/0
مکمل معدنی
250/0
250/0
250/0
250/0
لیزین
122/0
124/0
126/0
128/0
متیونین
112/0
112/0
112/0
112/0
جمع
100%
100%
100%
100%
ترکیبات محاسبه شده
انرژی قابل متابولیسم kcal/kg
2900
پروتئین خام (درصد)
24
کلسیم (درصد)
8/0
فسفر قابل دسترس AP (درصد)
3/0
جدول 3-2: ترکیب سیاه‌دانه مورد استفاده در آزمایش
مواد تشکیل دهنده سیاه‌دانه
مقدار
1 kg
انرژی
پروتئین
کلسیم
فسفر
سدیم
پتاسیم
لیزین
متیونین
متیونین + سیستئن
45/3
1/22
68/1
23/0
0176/0
823/0
86/0
32/0
57/0

3-4- بلدرچین‌های مورد آزمایش
تعداد 240 قطعه بلدرچین یک روزه از طریق یکی از فارمهای اطراف سنندج خریداری و سپس به سالنی که از قبل درجه حرارت و رطوبت آن همراه با خود سالن آماده شده بود وارد گردید.
3-5- اقدامات انجام شده در روز ورود بلدرچین‌های یک روزه
یک روز قبل از ورود بلدرچین‌ها دمای سالن به اندازه مورد نظر رسید، بلدرچین‌های یک روزه از فارم سنتی آقای حسامی واقع در جنب کشتار گاه پر خریداری و به سالن انتقال یافت که پس از ورود به مدت چند دقیقه داخل همان ظرف انتقال (کارتن‌ها) در داخل سالن قرار گرفتند تا به شرایط آن خو بگیرند. بلدرچین‌ها قبل از ورود به داخل قفس‌ها توزین گردیدند و سپس به طور کامل تصادفی به تعداد 15 قطعه به داخل هر تکرار تقسیم شدند؛ همچنین روز قبل از ورود بلدرچین‌ها با استفاده از قرعه کشی محل (قفس) هر تکرار به طور تصادفی انتخاب گردید و شماره هر تکرار و تیمار به وسیله کاغذهای رنگی روی آن نصب گردید و بدین وسیله هر پن (تیمار و تکرار) جیره مخصوص خود را دریافت می‌نمود؛ دانخوری‌های اوایل دوره که از ظروف یک بار مصرف بود برای هر تیمار (چهار تکرار) و با جیره خاص خود پر شده بود بدون محدودیت در مقدار خوراک، همچنین آبخوری‌ها نیز از قبل پر شده بود و آماده استفاده بود. با توجه به اینکه روزهای اول پرورش بسیار حساس می‌باشد لذا درجه حرارت و رطوبت چندین بار کنترل و ثبت می‌گردید.
3-6- مدیریت پرورش و تغذیه
3-6-1-برنامه نوری، دما و رطوبت سالن
روشنایی سالن با استفاده از 2 عدد لامپ 100 وات تأمین می‌گردید، که در 48 ساعت ابتدای دوره به صورت نوردهی کامل و پیوسته و سپس از 23 ساعت نور و یک ساعت خاموشی تا پایان دوره استفاده گردید. منبع تأمین حرارت با توجه به فصل و ماه سرد سال که پرورش در آن ایام انجام گردید یک دستگاه هیتر برقی سه شعله بود و درجه حرارت و رطوبت نیز توسط دو عدد دماسنج و رطوبت سنج که دقیقاً در بالا سر قفس‌ها نصب شده بود هر 3 ساعت کنترل می‌گردید و میانگین دماهای ثبت شده به عنوان دمای واقعی سالن اعلام می‌گردید درجه حرارت مناسب در روز اول بین 37 الی 38 درجه بود که به ترتیب هر هفته 3 الی 4 درجه کاهش دما داده می‌شد تا اینکه در حرارت 24 درجه سانتی‌گراد ثابت باقی ماند. رطوبت سازی به خصوص در چند روز اول پرورش برای جلوگیری از دهیدراته شدن بدن و بروز تلفات کاملاً ضروری می‌باشد که بوسیله آب پاشی بین راهرو و قفس‌ها و یا قرار دادن یک ظرف آب تأمین می‌گردید؛ و در روزهای اول دوره بین 50 الی 60 درصد ثابت بود.

3-7- فراسنجه‌های اندازه گیری شده
در این تحقیق فاکتورهایی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت که به قرار زیر است:
1- مصرف خوراک 2- افزایش وزن 3- ضریب تبدیل غذایی 4- خصوصیات و نسبت لاشه در روزهای 28 و 42 روزگی 5- اندازه گیری فاکتورهای خونی کلسترول، تری گلسرید، لیپوپروتیین با چگالی بالا، لیپوپروتیین با چگالی پایین، پروتئین تام، آلبومین، VLDL، گلبول‌های قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین و تیتر آنتی بادی SRBC.
3-7-1- خوراک مصرفی
خوراك مربوط به هر تکرار (واحد آزمایشی) در کیسه‌های پلاستیکی که شماره تکرار و نوع تیمار روي آن قید شده بود، قرار داشت. خوراك مصرفی به صورت هفتگی اندازه گیري و گزارش گردید.
در صورتیکه در طول هفته تلفات وجود داشت خوراك تصحیح شده محاسبه می‌گردید براي محاسبه خوراك تصحیح شده تعداد روز بلدرچین مورد ملاک می‌باشد (تعداد بلدرچین هر تکرار در روزهای هفته ضرب می‌گردد به عنوان مثال برای واحد آزمایشی که 15 قطعه بلدرچین دارد در 7 روز هفته عدد 108 به عنوان مخرج فرمول بالا اعمال می‌گردد).

وزن خوراك انتهاي – وزن خوراك ابتداي
= خوراک مصرفی بر حسب گرم در روز
روز جوجه

3-7-2- افزایش وزن
بلدرچین‌های هر یک از تکرار‌ها در پایان هر هفته به صورت گروهی توزین می‌شدند و تعداد بلدرچین‌های هر تکرار و اوزان هر واحد آزمایشی ثبت می‌گردید.
افزایش وزن هر بلدرچین بر حسب گرم در هفته طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردید.

تعداد روزهای زنده بودن جوجه تلف شده +(تعداد روزهای دوره *تعدادجوجه زنده در پایان هفته) =روز جوجه

وزن زنده جوجه‌ها آغاز دوره- (وزن تلفات وزن – زنده کل پرندگان در پایان )
= افزایش وزن روزانه (گرم)
روز جوجه

3-7-3- ضریب تبدیل غذایی
برای بدست آوردن ضریب تبدیل غذایی بر اساس روز جوجه اقدام گردید به عنوان مثال برای بدست آوردن ضریب تبدیل غذایی یک هفته مقدار دان مصرفی واحد آزمایشی (تکرار) بر روز جوجه تقسیم می‌کنیم (برای بدست آوردن روز جوجه : تعداد روزهای هفته در تعداد بلدرچین‌های یک ت
کرار ضرب می‌گردد). سپس مقدار وزن اولیه بلدرچین‌ها (یا وزن هفته قبل را بر عدد روز جوجه تقسیم می‌نماییم؛ اعداد بدست آمده مصرف روزانه غذای بلدرچین در هفته بر افزایش وزن روزانه بلدرچین‌های تکرار تقسیم و عدد بدست آمده به عنوان ضریب تبدیل غذایی محسوب می‌گردد).

مصرف روزانه خوراک
= ضریب تبدیل غذایی(روزانه)
روز جوجه

3-7-4- صفات لاشه
در دوره پرورش روزهای 28 و 42 روزگی تعداد 2 قطعه در هر تیمار بلدرچین که به میانگین وزن بلدرچین‌ها نزدیک‌تر بود انتخاب و توزین شدند و بعد از ذبح و پر کنی مجزا کردن لاشه انجام شد و قسمت‌های مختلف لاشه (وزن زنده، وزن لاشه، ران، سینه، کبد، چربی محوطه بطنی، طحال، بورس، قلب، سنگدان، بیضه در نرها) کاملاً جدا شد و به وسیله ترازوی دیجیتالی با دقت یک هزارم گرم توزین گردید؛ و نسبت‌های بدست آمده ثبت گردید.
3-7-5-اندازه گیری فاکتورهای خونی (کلسترول، تری گلسرید، لیپوپروتیین با چگالی بالا، لیپوپروتیین با چگالی پایین پروتئین تام، آلبومین، VLDL، هموگلوبین، هماتوکریت و گلبول‌های قرمز)
در پایان 42 روزگی از تعداد 2 قطعه بلدرچین از هر تکرار به وسیله سرنگ 2cc (موسوم به سرنگ انسولین) از سیاهرگ زیر بال بلدرچین‌ها با رعایت اصول بهداشتی خون گیری گردید و هر کدام به لوله‌های آزمایش که بر روی هر کدام شماره تیمار و تکرار درج شده بود منتقل و پس از 1 ساعت نگهداری منجر به جداسازی سرم گردید و به وسیله یخدان مخصوص در مجاورت غیر مستقیم یخ به آزمایشگاه منتقل گردید که در آنجا پس از جدا سازی کامل سرم اقدام به نگهداری آن در دمای 18- نمودند. آزمایش‌ها با استفاده از کیت‌های پارس آزمون انجام گردید. از جوجهها در 42 روزگی نمونههای خونی به طور تصادفی از خون 2 پرنده به ازای هر تکرار جمع آوری میشوند. نمونه‌های خونی در تیوب‌های حاوی EDTA42برای تعیین فاکتورهای خونی (که بدو نه آنتی کوگالانت باشد و شمارش گلبول‌های قرمز هموگلوبین و درصد هماتوکریت اندازه گیری شد).
3-7-5-1- اندازه‌گیری متابولیت‌های سرم
به منظور تعیین کلسترول، تری‌گلیسرید، ليپوپروتئين با چگالی بالا، ليپوپروتئين با چگالی پایین وليپوپروتئين با چگالی خیلی پایین43 از کیتهای تشخیص کمی شرکت پارس آزمون استفاده و به روش دستگاهی در دستگاه اتو آنالیزور مدل Abbott Alcyon 300 اندازه‌گیری شدند.
روش آزمایش در اندازه گیری کلسترول و تری گلیسرید آنزیمی، کالریمتری برای اندازه گیری تک نقطه‌ای با روش فتومتریک بود اساس آزمایش کلسترول پر اکسید هیدروژن تولید شده در نتیجه هیدرولیز و اکسیداسیون کلسترول، به همراه فنول و 4- آمینو آنتی پیرین در مجاورت آنزیم پر اکسید از تشکیل کینونیمین می‌دهد. میزان کینونیمین تشکیل شده که به صورت فتومتریک قابل اندازه گیری است با مقدار کلسترول رابطه مستقیم دارد. اساس آزمایش تری گلیسرید توسط لیپو پروتیئن لیپاز از اسیدهای چرب جدا شده و طی مراحلی پر اکسید هیدروژن آزاد شده از تری گلیسرید با به همراه فنول و 4- آمینو آنتی پیرین در مجاورت

دیدگاهتان را بنویسید