خصوصیات سیستم مدیریت عملکرد مطلوب

دانلود پایان نامه

ویژگی­های سیستم مدیریت عملکرد مطلوب

غالبا اگر در اجرای یک سیستم مدیریت عملکرد مطلوب موارد زیر رعایت شوند منجر به تشکیل یک سیستم خوب می گردد :

1- سازگاری استراتژیک:

انتخاب و تعیین معیارهای شغلی در ارزیابی عملکرد کارکنان که با اهداف سازمان سازگار باشند. سیستم های ارزیابی عملکرد باید از اهداف استراتژیک سازمان نشأت گرفته باشند. در غیر این صورت این سیستم ممکن است فعالیت هایی را پشتیبانی کند که اثر معکوس بر اهداف استراتژیک بگذارد.

2- کامل بودن:

سیستم مدیریت عملکرد با در نظر گرفتن چهار بعد زیر کامل می شود :

  • همه کارکنان ارزیابی شوند(حتی مدیران)
  • تمامی مسئولیت های شغلی مهم ارزیابی شوند.
  • ارزیابی با بررسی عملکرد در طول یک دوره باشد.
  • بازخور باید علاوه بر جنبه های ثابت عملکرد جنبه هایی که نیاز به بهبود دارند را نیز شامل شود.

3- عملی بودن :

سیستم مدیریت عملکرد نباید بسیار پرهزینه، پیچیده و وقت گیر باشد بلکه باید به آسانی قابل استفاده و قابل بهره برداری باشد.

4- مضمون دار :

سیستم مدیریت عملکرد به چند روش مضمون دار می شود :

  • استانداردها و ارزیابی هایی که برای هرکدام از کارکردهای شغلی تدوین می شود می بایست مرتبط باشند.
  • ارزیابی عملکرد باید به وظایفی تأکید کند که تحت کنترل کارکنان است.
  • ارزیابی می بایست در فواصل زمانی معین و مواقع مناسب انجام شود.
  • نتایج بدست امده باید در تصمیمات اداری مورد استفاده قرار گیرد.

5- شاخص بودن :

ارائه رهنمودهایی دقیق به کارکنان در خصوص اینکه چه چیزهایی مورد انتظار است و چگونه آنها تحقق می یابند.

6- شناسایی عملکرد مؤثر و نامؤثر :

فراهم آوردن اطلاعاتی که موجب شناسایی عملکرد مناسب و نامناسب گردد.

7- پایایی و قابلیت اعتماد :

سازگاری و هماهنگی میان نتایج حاصل از ارزشیابی کارکنان توسط ارزیابان مختلف.

8- روایی و اعتبار :

شاخص های ارزیابی باید آنچه را که مهم است در بر گیرد نه آنچه را که مهم نبوده و خارج از اختیار کارمند است.

9- مقبولیت و منصفانه بودن :

باید سیستم مدیریت عملکرد توسط تمامی مشارکت کنندگان مورد قبول بوده و آنرا منصفانه بدانند. معمولا این کار از طریق پرسشنامه صورت می گیرد.

10- درستی و صحت :

باید تا حد ممکن جنبه های عینی در فرایند ارزیابی به حداقل ممکن برسد و از این طریق احتمال بروز خطا را کاهش داد.