دانلود مقاله با موضوع نمونه برداری، شاخص قیمت، نرم افزار، ماهیت کار

دانلود پایان نامه

(AOAC, 1995) و حداقل با سه تکرار اندازه گیری شد. میزان رطوبت از طریق خشک کردن نمونه ها در آون در دمای c ?105 به مدت ۲۴ ساعت تا رسیدن به وزن ثابت تعیین گردید. خاکستر بوسیله ی سوزاندن نمونه ها در کوره الکتریکی (Muffle furnace) در دمایc ?550 به مدت ۱۲ ساعت محاسبه گردید. انرژی خام به وسیله ی دستگاه بمب کالری متری مدل Gallenkamp Auto Bomb اندازه گیری شد. میزان پروتئین خام با ضرب محتوای نیتروژن نمونه در ضریب ۲۵/۶ و به روش کجلدال (BAP40, Germany) اندازه گیری شد. چربی از طریق حل کردن در کلروفرم و متانول استخراج شد و میزان چربی به روش سوکسله (Boher, Germany) تعیین شد. میزان فیبر خام از طریق هضم اسیدی و هضم قلیایی و سوزاندن نمونه های خشک شده در دمایc ?550 به مدت ۱۲ ساعت محاسبه گردید (HT, 1043, Sweden).

شکل ۲-۴- زمان های نمونه برداری لاشه و خون۴۲
۲-۱۰- آنالیز پارامترهای خونی
در ابتدا، وسط و پایان آزمایش مطابق شکل ۲-۴، بعد از گرسنگی و غذادهی مجدد دو نمونه از هر تانک به طور تصادفی انتخاب (در مجموع شش نمونه از هر تیمار) گردید. نمونه های خونی از سیاهرگ دمی واقع در انتهای باله ی مخرجی و با استفاده از سرنگ cc2 گرفته شد و به منظور مطالعات خون شناسی در تیوب های آغشته به هپارین به آزمایشگاه بخش هماتولوژی انستیتو تحقیقات بیبن المللی ماهیان خاویاری منتقل گردید و بلافاصله فاکتورهای خونی شامل مقادیر WBC، RBC، هموگلوبین و درصد هماتوکریت اندازه گیری و محاسبه شد (Houston, 1990). برای تعیین میزان هماتوکریت از روش میکروهماتوکریت استفاده گردید. ابتدا بیش از دو سوم لوله موئینه هپارینه از خون منعقد نشده پر و یک طرف لوله با خمیر مخصوص بسته شد. سپس لوله ها را درون دستگاه سانتریفوژ میکروهماتوکریت قرار داده و پس از سپری شدن ۳ دقیقه با دور (rpm)5000 مقدار هماتوکریت به وسیله صفحه مدرج مخصوص قرائت شد.
برای تعیین مقدار هموگلوبین از روش سیانومت هموگلوبین استفاده گردید . مقدار ۲۰ میکرو لیتر خون منعقد نشده با ۵۰ میلی لیتر محلول درابکین مخلوط شده و ۱۰-۵ دقیقه در محیط تاریک قرارداده شد (روش Cyanmethemoglobin). سپس بوسیله اسپکتروفتومتر در طول موج ۵۴۰ نانومتر مقدار جذب را قرائت کرده و در ضریب ۸/۳۶ ضرب کرده تا مقدار هموگلوبین نمونه مورد نظر به دست آید.
برای شمارش تعداد گلبول قرمز از پیپت های حباب دار(ملانژور) قرمز استفاده گردید. تعداد گلبول قرمز با استفاده از لام نئوبار بعد از رقیق سازی خون منعقد نشده با محلول ریس (رقت ۲۰۰/۱) شمارش شد. از مربع میانی (۵ خانه وسط) لام نئوبار برای شمارش گلبول قرمز استفاده و عدد بدست آمده در عدد۱۰۰۰۰ ضرب شد. تعداد گلبول های قرمز در یک میلی متر مکعب خون محاسبه گردید.
برای شمارش تعداد گلبول سفید از پیپت های حبابدار(ملانژور) سفید استفاده گردید. تعداد گلبول های سفید با استفاده از لام نئوبار بعد از رقیق سازی خون منعقد نشده با محلول ریس (رقت ۵۰/۱) شمارش شد. از۴ مربع کناری لام نئوبار برای شمارش گلبول سفید استفاده و عدد بدست آمده در عدد۵۰ ضرب شد. تعداد گلبول های سفید در یک میلی متر مکعب خون محاسبه گردید.
شاخص حجم متوسط گلبول قرمز (MCV) به صورت زیر محاسبه شد(Carvalho, 1994):
(حجم متوسط گلبولی)MCV= (Ht/RBC)*10
۲-۱۱- پردازش داده ها
ابتدا وضعیت داده ها با استفاده از آزمون کولموگورف- اسمیرنف برای نرمال بودن داده ها و آزمون Levene برای همگنی واریانس ها، بررسی شد. سپس از آنالیز واریانس یکطرفه جهت مقایسه ی تیمارها و در صورت معنی دار بودن به کمک آزمون Tukey و LSD مقایسات چندگانه صورت گرفت. آزمون ها در محیط نرم افزار SPSS (version 15) و در سطح خطای ۰۵/۰ انجام شد. هم چنین برای رسم نمودار از نرم افزار Excel استفاده شد.

فصل سوم
نتایج

در این تحقیق داده های مربوط به هر پارامتر در دو قسمت ارائه شده است. قسمت اول، داده های مربوط به روز ۴۰ آزمایش (وسط آزمایش) و قسمت دوم داده های مربوط به روز ۸۰ آزمایش (پایان آزمایش) می باشد. با توجه به ماهیت کار و تیمارهای که در آزمایش اعمال شده است (گرسنگی و غذادهی مجدد) بیشتر شدن مدت زمان آزمایش ممکن است بر روی بسیاری از پارامترها تاثیرگذار باشد و میزان آن ها را تغییر دهد. در این تحقیق روند برخی از پارامترها در روز ۴۰ با روند آن ها در روز ۸۰ تفاوت بسیار داشته است.
شاخص های رشد
نتایج مربوط به وزن اولیه، وزن وسط آزمایش، وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، ضریب چاقی و افزایش وزن بدن در جدول ۳-۱ و ۳-۲ آمده است. ماهیان مورد آزمایش در این مطالعه از متوسط وزن اولیه ۸۳/۰± ۷۷/۱۹ گرم به وزن نهایی ۸۰/۶± ۴۳/۱۹۴ گرم رسیدند. همانگونه که داده های جدول نشان می دهند در نمونه برداری روز ۴۰ و روز ۸۰ هیچ اختلاف معنی داری (P 0/05) بین گروه شاهد و تیمارها در هیچ یک از پارامترهای اندازه گیری شده مشاهده نمی شود، به جزء در وزن نهایی پایان آزمایش که اختلاف معنی دار (P 0/05) بین گروه شاهد و تیمار ۲ وجود دارد. همان طور که در شکل ۳-۱ مشاهده می شود نرخ رشد ویژه از نظر عددی در وسط آزمایش و پایان آزمایش در گروه شاهد بالاتر از تیمارها است. ضریب چاقی در وسط آزمایش و پایان آزمایش روند نامنظمی را دنبال می کند و ببیشترین میزان آن در تیمار ۳ مشاهده می شود. گروه شاهد از نظر افزایش وزن بدن در وسط آزمایش بالاترین میزان را نسبت به سایر تیمارها و تیمار ۱ کمترین میزان را دارد اما پس از گذشت ۴۰ روز و در پایان آزمایش تیمار ۱ بالاترین میزان افزایش وزن بدن و گروه شاهد کمترین این میزان را دارد.

جدول ۳-۱ شاخص های رشد بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۴۰
تیمار۳

تیمار۲
تیمار۱
کنترل
شاخص
۸۹/۰± ۲۶/۱۹

۶۹/۰± ۶۶/۱۸
۰۳/۱± ۳۵/۲۰
۸۳/۰± ۷۷/۱۹
وزن اولیه (گرم)
۹۸/۵± ۹۴/۵۴

۷۸/۴± ۲۱/۵۲
۳۹/۵± ۴۸/۵۰
۳۱/۵ ±۴۷/۵۶
وزن وسط آزمایش (گرم)
۷۸/۳±۶۸/۳۵
۵۴/۲±۵۵/۳۳
۰۷/۳±۱۳/۳۰
۳۲/۵±۷۰/۳۶
افزایش وزن بدن(گرم)
۴۸/۰± ۶۱/۲
۲۲/۰± ۵۶/۲
۰۶/۰± ۲۶/۲
۵۵/۰± ۶۲/۲
نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
۰۱/۰± ۳۳/۰

۰۱/۰± ۳۱/۰
۰۱/۰± ۳۰/۰
۰۱/۰± ۳۳/۰
ضریب چاقی
*عدم وجود حروف در هر ردیف نشانه نبود اختلاف معنی دار بین گروه های آزمایشی است. (P 0/05) (Mean± S.E)

جدول ۳-۲ شاخص های رشد بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۸۰
تیمار۳

تیمار۲
تیمار۱
کنترل
شاخص
۸۹/۰± ۲۶/۱۹
۶۹/۰± ۶۶/۱۸
۰۳/۱± ۳۵/۲۰
۸۳/۰± ۷۷/۱۹
وزن اولیه (گرم)
ab99/15± ۷۹/۱۳۹
b04/14± ۱۲/۱۳۳
ab96/13± ۱۱/۱۴۵
a80/6± ۴۳/۱۹۴
وزن نهایی (گرم)
۵۷/۳۳±۵۳/۱۲۰
۷۸/۳۱±۴۶/۱۱۴
۵۵/۳۰±۷۶/۱۲۴
۴۲/۳۵±۶۶/۱۷۴
افزایش وزن بدن(گرم)
۱۶/۰± ۴۶/۲
۱۳/۰± ۴۵/۲
۰۹/۰± ۴۶/۲
۰۵/۰± ۸۶/۲
نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
۰۳/۰± ۳۶/۰
۰۰/۰± ۳۰/۰
۰۳/۰± ۳۶/۰
۰۰/۰± ۳۱/۰
ضریب چاقی
*حروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختلاف معنی دار بین گروه های آزمایشی است. (P 0/05) (Mean± S.E)

شکل ۳-۱ مقایسه نرخ رشد ویژه در تیمارهای مختلف در روز ۴۰ و ۸۰

شکل ۳-۲ مقایسه افزایش وزن بدن در تیمارهای مختلف در روز ۴۰ و ۸۰
شاخص های تغذیه ای
نتایج حاصل از تغذیه ماهیان با تیمارهای مختلف گرسنگی و غذادهی بر شاخص های تغذیه ای شامل ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازده غذا، غذای مصرفی و نسبت بازده پروتئین در جدول ۳-۳ و ۳-۴ آمده است. همانگونه که داده های جدول نشان می دهند هیچ اختلاف معنی داری (P 0/05) در نمونه برداری وسط و پایان آزمایش بین گروه شاهد وتیمارها در هیچ یک از پارامترهای اندازه گیری شده مشاهده نمی شود. همانگونه که در جدول ۳-۳ مشاهده می شود ضریب تبدیل غذایی در وسط آزمایش در تیمار ۱ بالاتر از گروه شاهد و سایر تیمارها است اما در پایان آزمایش این پارامتر در گروه شاهد بالاتر از سایر تیمارها است. همانگونه که در شکل ۳-۳ مشاهده می شود پایین ترین ضریب تبدیل غذایی در طول آزمایش معادل ۱۶/۱ در روز ۸۰ و مربوط به تیمار ۳ و بالاترین ضریب تبدیل غذایی معادل ۲۵/۲ در روز ۴۰ و مربوط به تیمار ۱ می باشد. نسبت بازده غذا در پایان آزمایش یک روند افزایشی را نشان می دهد به طوری که کمترین میزان آن در گروه شاهد و بیشترین میزان آن در تیمار ۳ مشاهده می شود. چنین روندی برای نسبت بازده پروتئین در پایان آزمایش نیز مشاهده شد. مشابه این حالت میزان مصرف غذا در ماهیان یک روند افزایشی را هم در وسط و هم در پایان آزمایش نشان داد. همانگونه که در شکل ۳-۵ مشاهده می شود شاخص قیمت بین گروه شاهد و هیچ یک از تیمارها اختلاف معنی دار (P 0/05) نشان نداد. شاخص قیمت در روز ۴۰ روند نامنظمی را داشت اما در روز ۸۰ یک روند کاهشی را نشان داد طوری که بیشترین میزان آن معادل ۴۶۹۲ ریال در گروه شاهد و کمترین میزان آن معادل ۲۵۹۶ ریال در تیمار ۳ است.

شکل ۳-۳ مقایسه شاخص قیمت در تیمارهای مختلف در روز ۴۰ و ۸۰
جدول ۳-۳ شاخص های تغذیه ای بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۴۰
تیمار۳

تیمار۲
تیمار۱
کنترل
شاخص
۵۳/۰± ۴۴/۱

۹۸/۰± ۲۱/۲
۳۱/۰± ۲۵/۲
۱۵/۰± ۶/۱
ضریب تبدیل غذایی
۵۵/۲۹± ۸۰

۰۵/۲۵± ۳۷/۵۶
۲۷/۶± ۱۴/۴۵
۹۴/۵± ۸۶/۶۲
نسبت بازده غذا
۱۶/۰± ۲۷/۹
۲۷/۰± ۲۶/۹
۲۰/۰±۲۴/۹

۱۹/۰±۰۸/۹

غذای روزانه مصرفی (گرم)
۶۵/۰± ۷۸/۱

۵۵/۰± ۲۵/۱
۱۴/۰± ۱
۱۳/۰± ۴/۱
نسبت بازده پروتئین
*عدم وجود حروف در هر ردیف نشانه نبود اختلاف معنی دار بین گروه های آزمایشی است. (P 0/05) (Mean± S.E)
جدول ۳-۴ شاخص های تغذیه ای بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۸۰
تیمار۳

تیمار۲
تیمار۱
کنترل
شاخص
۰۸/۰± ۱۶/۱
۴۲/۰± ۴/۱
۳۴/۰± ۶/۱
۱۶/۰± ۱۱/۲
ضریب تبدیل غذایی
۵۰/۶± ۸۶
۸۲/۲۳± ۵۸/۷۸
۹۴/۱۳± ۳۳/۶۵
۵۶/۳± ۸۵/۴۷
نسبت بازده غذا
۰۹/۰± ۱۳/۱۴
۱۶/۰±۸۳/۱۳
۳۹/۰± ۶۱/۱۳
۲۰/۰± ۵۴/۱۳
غذای روزانه مصرفی (گرم)
۱۴/۰± ۹۱/۱
۵۳/۰± ۷۵/۱
۳۱/۰± ۴۵/۱
۰۷/۰± ۰۶/۱
نسبت بازده پروتئین
*عدم وجود حروف در هر ردیف نشانه نبود اختلاف معنی دار بین گروه های آزمایشی است. (P 0/05) (Mean± S.E)

شکل ۳-۴ مقایسه ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای مختلف در روز ۴۰ و ۸۰

دیدگاهتان را بنویسید