دانلود فایل پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : پهنه بندی بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی

دانلود پایان نامه

گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

با عنوان : پهنه بندی بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت)
تحصیلات تکمیلی – گروه جغرافیا

پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد M.A
رشته : جغرافیا طبیعی
گرایش:

عنوان:
پهنه بندی بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی

استاد راهنما:
دکتر بهمن رمضانی

استاد مشاور:
دکتر آتوسا بیگدلی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
 فصل اول : کلیات پژوهش
1-1: بيان مسئله 4
1-2: پرسش اصلي تحقيق 5
1-3: اهداف پژوهش 5
1-4: فرضیه 5
1-5: سوابق پژوهش 5
1-5-1: پیشینه مطالعات در جهان 5
1-5-2: پیشینه مطالعات در ایران 6
1-6: هدف کاربردی 7
1-7: جنبه نوآوری 7
1-8: روش کار 8
1-8-1: نوع پژوهش 8
1-8-2: روش گردآوری 8
1-8-3: ابزار گردآوری 8
1-8-4: تجزیه و تحلیل اطلاعات 8
 فصل دوم : مبانی نظری پژوهش
2-1: فرآیند بارش 10
2-2: تحریک مصنوعی برای ایجاد بارش 11
2-2-1: بهره گیری از یخ خشک 11
2-2-2: بهره گیری از بلورهای یدور نقره 11
2-3: ارزیابی بارور کردن ابرها 12
2-4: انواع مختلف بارش 12
2-4-1: باران 12
2-4-2: برف 13
2-4-3: برفابه 13
2-4-4: تگرگ 13
2-4-5: یخ پوشه شفاف 14
2-4-6: یخ پوشه مات 14
2-5: اندازه گیری بارش 14
2-5-1: باران سنج 14
2-6: اندازه گیری ارتفاع برف 15
 فصل سوم : مواد و روش ها ( ویژگیهای محدوده مورد مطالعه)
3-1: موقعیت جغرافیایی و طبیعی شهر بندر انزلی 17
3-1-1: توپوگرافی 19
3-1-2: منابع آب 20
3-1-3: زمین شناسی 22
3-1-4: خاک 24
3-1-5: پوشش گیاهی و جانوری 26
3-2: اقلیم 28
3-2-1: درجه حرارت 28
3-2-2: بارش 30
3-2-3: بارش برف 36
3-2-4: رطوبت نسبی 36
3-2-5: تبخیر 36
3-2-6: فشار هوا و باد 37
3-3: حوزه آبریز تالاب انزلی 39
 فصل چهارم : یافته های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-1: داده ها 41
4-2: مطالعه تعدادروزهای بارش 43
4-3: حداکثر بارش 24 ساعته 52
 فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1: پرسش اصلي تحقيق 76

5-2: فرضیه 1 : بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی دارای طریقه صعودی می باشد. 77
5-3: فرضیه 2 : به نظر می رسد بارش 24 ساعته تالاب انزلی در دهه اخیر بیشتر شده می باشد. 78

چکیده
يكي از مهمترين عوامل اساسي تشخيص نواحي طبيعي كره زمين اقليم می باشد ،‌در بين عناصر اقليمي بارش از اهميت بسيار زيادي بر خوردار می باشد . با بررسي نواحي بارشي مي توان ، پتانسيل هاي منابع آبي كشور را مورد شناسايي قرار داد و نیز به شناخت ويژگيهاي طبيعي هر منطقه (خصوصاً آب وهوا) پرداخت و نیز پهنه بندي اقليمي(يعني شناسايي پهنه که داراي آب وهواي يکساني باشند) جهت دستيابي به توسعه همه جانبه ، در ابعاد مختلف زماني ـ مکاني ضروري مي باشد .
در اين راستا با بهره گیری از داده هاي ايستگاههاي باران سنجی (داراي ميانگين 5 ساله) به پهنه بندي اقليمي ماهانه، روزانه، فصلی حوضه تالاب انزلی با بهره گیری از نرم افزار GIS پرداخته ايم.بررسيها نشان داد که درپهنه بندي تالاب ،تعداد روزهای بارش سالانه در ایستگاه قلعه رودخان با 152 روز در یک سال همراه با بارندگی بوده می باشد و کمترین تعداد روز بارش سالانه در ایستگاه کیاشهر با 93 روز بارندگی می باشد. در بین ایستگاههای مجاور حوضه تالاب انزلی بیشترین بارندگی در فصل پاییز و زمستان ایستگاه سد سنگر و کمترین میزان بارندگی نیز در فصل پاییز، زمستان، بهار و تابستان در ایستگاه گیلوان می باشد.
واژه هاي کليدي: پهنه بندي اقليمي ،بارش روزانه، بارش سالانه، بارش فصلی،تالاب انزلی، GIS

مقدمه
متوسط بارندگی سالانه ایران250 میلیمتر محاسبه شده می باشد که کمتـر از یـک سـوم متوسط بارش جهانی می باشد. بر اساس نتایج بسیاري از طبقه بندي هـاي آب و هـوایی، ایـن سرزمین داراي آب وهواي خشک و نیمه خشک می باشد.پایین بودن میـزان ریـزش هـاي جوي، تغییر پذیري بالا، نوسانات شدید بارندگی ازسالی به سال دیگر، از ویژگی هاي بارز آب وهوایی ایران به شمار می رود. علاوه بر ویژگی هاي فوق، توزیع فضایی بارش در این سرزمین نیز همگون نبوده و از غرب به شرق و از شمال به جنـوب از میـزان آن کاسـته میشود.(ذوالفقاري،1379: 23).
ویژگی عمده بارندگی در ایران، آن می باشد که بارش سـالیانه در سطح کشور هم از نظر مکانی و هم از نظر زمانی اختلاف فاحشی را نشان می دهـد.در حالی که میزان بارش در سواحل خزر،زاگرس و البرز به ترتیب حدود 1560میلی متـر،930میلی متر،530 میلی متر می باشد، در مناطق مرکزي به 62 میلی متر می رسد کـه عـلاوه بر توزیع ناهمگن مکانی، نوسانات شدید زمانی نیز درآن به چشم می خورد؛ به گونه اي که ضریب تغییرات بارندگی درتعداد زیادي از ایستگاه ها به بیش از40 درصد می رسـد. مطالعه نسبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارشهاي سالانه درایران 169 توزیع زمانی و مکانی بارش در ایران متأثر از توزیع سیستم هاي گردش جهانی می باشد کـه کمترین تغییر در الگوي آن، ناهنجاري هاي شدید آب و هـوایی را بـه دنبـال مـی آورد .پس، ناهنجاريهاي مکانی و زمانی بارش و تغییرات شدید در شدت بـارش و تفـاوت در نوع بارش، از عمده ترین ویژگیهاي بـارشهـاي ایـران مـی باشـد ( بابـایی و فـرج زاده،1380: 14)
ایران کشوري وسیع و پهناور با تنوع اقلیمی زیاد می باشد و بـه علـت اخـتلاف عـرض جغرافیایی نسبتاً زیاد بین شمال تا جنـوب کشـور، توپـوگرافی متعـارض و نـاهمگون و همچنین سیستم هاي جوي متعددي که بر آب و هواي ایـران تـأثیر مـی گذارنـد، نسـبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارش سالانه در گسترة ایران متفاوت می باشد .با مقایسـه ایـن نسبت می توان توزیع زمانی و مکانی بارندگی را در منـاطق مختلـف کشـور مشـخص و رژیم هاي حاکم بر مناطق گوناگون را تعیین نمود.با در نظر داشتن نتـایج کـاربردي اسـتفاده از دادههاي بارش روزانه در زمینه هاي مختلف، در این مطالعه کوشش بر آن می باشد که ابتـدا بـا بهره گیری از آمارهای باران سنجی بیشترین بارشهاي روزانه محاسبه شده و با در نظر داشتن آن توسط نرم افزار GIS بارشها را پهنه بندی کرده.
1-1: بيان مسئله
اقلیم شناسان اعتقاد دارند که با افزایش دمای کره زمین بارش هم تغییر پیدا می کند و اثرات نامطلوبی همچون کاهش منابع، افزایش سطح دریا، تناوب و تشدید خشکسالی، تخریب جنگل ها و تهدید سلامت انسانها را به دنبال خواهد داشت. همچنین افزایش شدت بارش ها باعث افزایش خطر سیل ناشی از ذوب برف ها همراه می باشد که نتایج ناگواری به همراه دارد نوسانات بارش از مهمترین مسائل اقلیمی ایران می باشد که آثار زیان بار آن در تمام عرصه های اقتصادی و اجتماعی می باشد. مطالعه نسبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارشهاي سالانه درایران 169 توزیع زمانی و مکانی بارش در ایران متأثر از توزیع سیستم هاي گردش جهانی می باشد کـه کمترین تغییر در الگوي آن، ناهنجاري هاي شدید آب و هـوایی را بـه دنبـال مـی آورد .پس، ناهنجاريهاي مکانی و زمانی بارش و تغییرات شدید در شدت بـارش و تفـاوت در نوع بارش، از عمده ترین ویژگیهاي بـارشهـاي ایـران مـی باشـد (بابـایی و فـرج زاده،1380: 40).
نسبت بارش یک روزه به بارش سالانه، معیاري براي شناسایی شدت بارش هاي روزانه می باشد. بالا بودن این نسبت بیانگر آن می باشد که احتمال دارد تمام و یا بیشتر بارش سـالانه در مدت فقط چند روز اتفاق افتد؛ به بیانی دیگر، بالا بودن این نسبت، نشان می دهد که بیشتر بارندگی ها اکثراً شدید و رگباري هستند و بر عکس پایین بودن این نسبت حـاکی از وقوع بارندگی هاي ملایم و فراوانی بیشتر روزهاي بارانی می باشد.در برنامه ریزی های منابع آب طول دوره برگشت برای رخداد یک حداکثر بارش محتمل حایز اهمیت می باشد. زیرا که وقوع سیلاب ها و شرایط حاد هیدرو لوژیکی در اثر بارش های حداکثر متناسب با دوره برگشت متفاوت بوده و این سیلاب ها در بیشتر مواقع ناشی از ریزش بارش های حداکثر جوی می باشد.(خوشحال و همکاران،1384: 78)
مقدار توزیع زمانی – مکانی بارش عوامل اساسی برای تصمیم گیری، طراحی و ارزیابی مدل های هیدرولوژیکی و نیز مدیریت و برنامه ریزی مبتنی بر آب می باشد. تغییرات زمانی – مکانی بارش اثرات متنوع و مختلفی بر مدیریت و برنامه ریزی منابع آب در امتداد یک حوضه آبی در سطح ملی به جا می نهد. تغییرات عناصر اقلیمی از عوامل موثر بر تغییر منابع آب می باشد. بارش به عنوان عنصر بسیار تغییر پذیر و به عنوان عامل اساسی در موازنه آبی همیشه مورد توجه اقلیم شناسان و آب شناسان بوده می باشد(عساکره،1386 : 164).

1-2: پرسش اصلي تحقيق
آیا بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی دارای طریقه صعودی می باشد؟
1-3: اهداف پژوهش
1) مطالعه طریقه نوسانات بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی.
2) کمک به برنامه ریزی اجرایی جهت مقابله با بارش سنگین.
1-4: فرضیه
1) بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی دارای طریقه صعودی می باشد.
2) به نظر می رسد بارش 24 ساعته تالاب انزلی در دهه اخیر بیشتر شده می باشد.
1-5: سوابق پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-5-1: پیشینه مطالعات در جهان
– هوو همکارانش (1966)، با مطالعه روی بارندگی های بالای 5/63 میلی متر در روز به نتیجه رسیده اند که تعداد تکرار این گونه بارندگی ها در ددوره 29 ساله بین سال های 1911 تا 1940، از تعداد تکرار آنها در دوره 25 ساله بین سال های 1940 تا 1964 کمتر می باشد.
– دروسدوسکی (1993)، در مقاله ای تحقیقی با عنوان آنومالیهای بارش فصلی استرالیا با بهره گیری از مقیاس زمانی فصلی در طی دوره 1987-1950 به توضیح الگوهای تغییر پذیری بارش های استرالیا می پردازد.رجن مورتل (1995)، بارش های روزانه بوتسوانا را در طی یک دوره آماری 9 ساله از سال 1980 تا 1988 با بهره گیری از روش تجزیه به مولفه های اصلی مطالعه نموده و تغییرات زمانی و مکانی سیستم های جوی متاثر کننده منطقه را مورد بحث قرار می دهد.
-گریگوری (1956)، طی تحقیقاتی که روی بارش انگلستان به اقدام آورده می باشد با تقسیم انگلستان به 4 ناحیه معتقد می باشد که اگر چه بارش سالانه دستخوش تغییراتی می باشد اما این تغییرات همه جا یکسان نیست و همزمان با کاهش بارش در یک مکان افزایش بارندگی در مکان دیگر مشهود می باشد.
– علاوه بر روش تجزیه به مولفه های اصلی، روش تحلیل خوشه ای نیز مانند روش های آماری پیشرفته می باشد که برای ناحیه بندی و تحلیل الگوهای مکانی بارش ها مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. گونگ و ریچمن (1995)، در مطالعه ای تحت عنوان: کاربد تحلیل خوشه ای برای داده های بارندگی فصل رشد در شرق کوههای راکی در شمال آمریکا، نشان دادند که روش های مختلف تحلیل خوشه ای کارایی قابل ملاحظه ای در ناحیه بندی بارش های منطقه دارد.
1-5-2: پیشینه مطالعات در ایران
– رمضانی (1383)، در مقاله ای تحت عنوان: مطالعه طریقه تغییرات دما-بارش در غرب گیلان با تکیه بر خشکسالی، آمار 9 ایستگاه هواشناسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتیجه می گیرد بارش منطقه از شمال به جنوب طریقه کاهشی دارد و همچنین کاهش طول مدت گیاهان زراعی را در شش ماهه اول سال ناشی از طریقه کاهش دما می داند و معتقد می باشد منطقه شاهد تغییر ملایمی در اقلیم می باشد.
– ذولفقاری (1377)، در مقاله ای تحت عنوان: تحلیلی بر بارش های بهاری غرب ایران طی یک دوره اماری 30 ساله (1996-1967) با تقسیم بندی بارندگی های ماهانه فصل بهار به 3 دوره مستقل 10 ساله تصریح می کند که بیشتر بارش های غرب ایران و نیز ایستگاه اردبیل در فصل بهار بوده و علت آن را نیز خروج دیرتر جریان های باران آور غربی از منطقه می داند.
– سامانی (1382)، در مقاله ای دیگر تحت عناوین: عیان سازی تغییرات دما و بارش نسبت به میانگین در استان چهار محال و بختیاری نتیجه میگیرد، حداکثر های دما در حال کاهش و حداقل ها در حال افزایش بوده و همین مسئله عدم تغییر را در میانگین نشان می دهد که خود باعث اعتدال هوای منطقه شده می باشد. از طرفی مقادیر بارش طریقه کاهشی داشته با در نظر داشتن افزایش دما اثرات زیست محیطی مانند در بخش کشاورزی را بدنبال خواهد داشت.
-کتیرایی بروجردی و همکاران (1370)، در مقاله خود تحت عنوان مطالعه تغییرات بلند مدت بارش کل و روزهای بارانی در غرب و شمال غرب ایران می فرماید طریقه بارش کل سالانه در 4 ایستگاهو تعداد روزهای بارانی نیز در 4 ایستگاه معنی دار (90%) می باشد طریقه بارش کل سالانه در 9 ایستگاه و تعداد کاهش دو ایستگاه صفر و یک ایستگاه مثبت می باشد. تنها ایستگاه مشیران می باشد که در آن بارش کل و تعداد روزهای بارانی تمام فصل ها و طریقه مثبت دارند. طریقه فصل زمستان شبیه به طریقه سالانه می باشد. و بارش فصل بهار در همه ایستگاه ها غیر از مشیران کاهش یافته اما بارش فصل پاییز تنها در 4 ایستگاه کاهش یافته می باشد.
– صادقی حسینی و ازروجی (1387)، در مقاله خود تحت عنوان مطالعه موردی بارش منطقه تهران متاثر از آلودگی ذره ای می فرماید مطالعه نقشه های همبارن- هم آلاینده برای هر رویداد بارش در شرایط نا مطلوب در فصل گرم و سرد روشنی می سازد که با پخش آلودگی از مرکز شهر به سمت شمال شهر و در نتیجه کاهش غلظت آلاینده های ذره ای، بارش از مرکز شهر به سمت شمال شهر طی روز افزایش می یابد میانگین کل بارش در ایستگاه های شمال شهر به دلیل ارتفاع بیشتر، نسبت به مناطق مرکزی و غربی و شرقی بیشتر می باشد. این میانگین ها در روزهای نامطلوب، از غرب به شرق کاهش و در روزهای مطلوب افزایش می یابد.
– نجفی (1383)، در مقاله خود تحت عنوان محاسبه آماری حداکثر بارش محتمل 24 ساعته و حداکثر آب قابل بارش ایستگاه اصفهان می فرماید در طراحی سازه های آبی نظیر سدهای مخزنی و نیز شبکه های گسترده آبیاری و زهکشی نیاز به دستیابی به معیاری علمی برای طراحی به مقصود گریز از حداکثرسازی غیرمنطقی ابعاد سازه از یک طرف و نزدیکی به توجیه اقتصادی طرح از طرف دیگر، همواره مورد نظر متخصصلن و دست اندر کاران بخش آب بوده می باشد. مدنظر قرار دادن حداکثر سیل محتمل می تواند به عنوان پارامتر اطمینان بخش در این زمینه مقصود گردد چنین سیلی می تواند منتج از یک بارش حداکثر محتمل به عنوان ورودی به سیستم باشد. برآورد حداکثر بارش محتمل در حوزه زاینده رود می تواند در ممحاسبات مربوط به طراحی چنین ساختارهایی مفید باشد. بر این اساس مقدار حداکثر بارش محتمل 24 ساعته ایستگاه اصفهان و نیز حداکثر آب قابل بارش با روش آماری محاسبه گردید.
1-6: هدف کاربردی
پژوهش فوق با در نظر داشتن اینکه از محدود ترین پایان نامه های انجام شده می باشد در سازمانهایی مانند استانداری، شهرداری،بخشداریها، سازمان آب و سازمان کشاورزی قابل بهره گیری می باشد.
1-7: جنبه نوآوری
این پژوهش در حیطه تالاب انزلی برای اولین با با عنوان پهنه بندی بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی کامل گردید.
1-8: روش کار
1-8-1: نوع پژوهش
روش کار تحلیلی و توصیفی بوده، بهره گیری از آمار در محیط اکسل و تجزیه و تحلیل آنها و بهره گیری از روش میان یابی بارش، بهره گیری از نرم افزار GIS و تهیه نقشه پهنه بندی مربوط به آنها.
1-8-2: روش گردآوری
به صورت کتابخانه ای، اسنادی و بهره گیری از نرم افزار GIS برای تهیه نقشه ها بوده.
1-8-3: ابزار گردآوری
هر یک از روشهای گردآوری اطلاعات ابزار مخصوص خود را دارد . در روش متن خوانی از فیش و در روش آمارخوانی از جدول و در روش تصویر خوانی از نقشه و کروکی بهره گیری می گردد. لذا در این پژوهش بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری،سازمان آب و سازمان هواشناسی مهمترین ابزار پژوهش می باشد.
1-8-4: تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ضمن بهره جستن از روش داده های آماری هیدرولوژیک و فرمول های مربوطه در ارتباط با پژوهش موردنظر از روشهای آماری و کمی بهره گیری می گردد.

تعداد صفحه :93