مقاله با موضوع تجزیه واریانس، انحراف معیار

دانلود پایان نامه

نوان ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی قوی در رزماری برمی گردد (کالینز و همکاران، ۱۹۸۷).
در تحقیقی کاراباگیاس و همکاران (۲۰۱۱) اثر اسانس های روغنی آویشن و پونه کوهی را در افزایش عمر ماندگاری گوشت گوسفند بررسی کردند. آنها دریافتند که تعداد کل باکتری ها به ۱۰۷ عدد (حد بالای قابل پذیرش جهت کیفیت گوشت، تعیین شده توسط کمیسیون بین المللی میکروبیولوژی غذا۸۸ در سال ۱۹۸۶) برای نمونه بسته بندی شده در هوا (شاهد) در روز ۵ ، برای نمونه حاوی ۱/۰ و ۳/۰ درصد اسانس هاس روغنی پونه کوهی در روز ۶-۷ ، برای نمونه حاوی ۱/۰ درصد آویشن در روز۷-۸ و برای نمونه حاوی ۳/۰ درصد آویشن در روز۹ ، رسید.
جدول ۴-۳ -اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری برمیانگین لگاریتم تعداد کل باکتری در نمونههای گوشت شتر طی نگهداری در یخچال
تیمارها
روز ۰
روز ۱
روز ۳
روز ۵
روز ۷
روز ۱۰
شاهد
Af
۰۵۸/۰±۱۷/۵
Ae
۰۲۱/۰±۴۷/۵
Ad
۰۴۵/۰±۵۷/۵
Ac
۰۴۳/۰±۸۴/۵
ABb
۰۰۵/۰±۲۰/۷
Aa
۰۰۷/۰±۷۴/۷
نمونه های حاوی عصاره اتانولی رزماری
۵/۰%
Ae
۰۵۸/۰±۱۷/۵
Dd
۰۵۴/۰±۲۹/۵
BCd
۰۱۸/۰±۳۶/۵
BCc
۰۳۷/۰±۵۴/۵
ABb
۰۲۰/۰±۰۲/۷
BCa
۰۲۵/۰±۲۲/۷

۵/۱%
Ae
۰۵۸/۰±۱۷/۵
Dd
۰۲۱/۰±۳/۵
Df
۰۳۶/۰±۰۷/۵
Cc
۰۵۶/۰±۴۸/۵
BCb
۰۱۳/۰±۸۱/۶
Ca
۰۸۲/۰±۱۹/۷

۵/۲%
Ad
۰۵۸/۰±۱۷/۵
Ed
۰۱۴/۰±۱۷/۵
Dd
۰۳۱/۰±۱۴/۵
Dc
۰۵۹/۰±۳۳/۵
Db
۰۱۴/۰±۷۷/۶
Ea
۰۲۳/۰±۸۷/۶
نمونه های حاوی گیاه تازه رزماری
۵/۰%
Ac
۰۵۸/۰±۱۷/۵
BCbc
۰۵۴/۰±۳۷/۵
Cbc
۰۶۵/۰±۲۹/۵
Bb
۰۵۱/۰±۶۲/۵
Aa
۵۳۹/۰±۳۳/۷
Ba
۰۰۴/۰±۲۹/۷

۵/۱%
Ae
۰۵۸/۰±۱۷/۵
CDd
۰۵۹/۰±۳۳/۵
Bd
۰۱۷/۰±۳۹/۵
BCc
۰۴۸/۰±۵۵/۵
ABb
۰۱۳/۰±۹۷/۶
Ca
۰۱۳/۰±۲۱/۷

۵/۲%
Af
۰۵۸/۰±۱۷/۵
ABd
۰۱۶/۰±۴۱/۵
BCe
۰۸۳/۰±۳۱/۵
BCc
۰۱۲/۰±۵۴/۵
B
۰۱۰/۰±۹۰/۶
Da
۰۱۴/۰±۰۷/۷
مقادیر بر اساس میانگین±انحراف معیارگزارش شده است.حروف انگلیسی کوچک متفاوت، نشاندهنده اختلاف معنی دار در هر ردیف در سطح خطا ۵% می باشد.همچنین حروف انگلیسی بزرگ متفاوت، نشاندهنده اختلاف معنی دار در هر ستون در سطح خطا ۵% می باشد.
نت زیمانی و همکاران (۲۰۱۰) اثر ضد میکروبی لیزوزیم، EDTA ، رزماری و پونه کوهی را روی گوشت مرغ نیمه پخته و بسته بندی شده در خلا و نگهداری شده در ۴ درجه سانتیگراد بررسی کردند. ابتدا تعداد کل میکروب ها مقدار قابل قبول ۱۰۳×۴ عدد در روز صفر بود( تعداد کل باکتری ها در گوشت خام ماکیان ۱۰۴×۷/۳۱ عدد است) و سپس تعداد کل آن ها تا مقدار۱۰۷ عدد افزایش یافت. زمان نگهداری نمونه بسته بندی شده در خلا بعلاوه محلول لیزوزیم و EDTA ، ۴ روز ، ترکیب رزماری و بسته بندی در خلا، ۷ روز، پونه کوهی و بسته بندی در خلا، ۶ روز و در نهایت نمونه حاوی EDTA ، لیزوزیم وپونه کوهی ۶ روز و EDTA ، لیزوزیم و رزماری ۷ روز ارزیابی شد.

۴-۳-۲- شمارش کپک و مخمر
جدول ۴-۴ میزان شمارش کپک و مخمر ( log10 cfu/gr)نمونههای مختلف گوشت شترحین نگهداری در یخچال را نشان میدهد.
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، میانگین مقادیر کپک و مخمر در نمونههای فوق طی زمان نگهداری افزایش معنی داری داشت (۰۵/۰p). همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار کپک و مخمر در روز دهم مربوط به نمونه شاهد (۱۰۶×۲۴) و کمترین مقدار کپک و مخمر در روز دهم برای نمونه حاوی عصاره ۵/۲% رزماری(۱۰۶×۱/۴) بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر غلظت عصاره یا گیاه بر میانگین مقادیر کپک و مخمر معنی دار بود (۰۵/۰p). به این صورت که میانگین شمارش تعداد کپک و مخمر در نمونه های حاوی گیاه تازه(۱۰۵×۴/۲) و در نمونه های حاوی عصاره(۱۰۵×۲) بودکه نشان از اثر بخشی بیشتر عصاره گیاه رزماری در مقایسه با گیاه تازه دارد. با افزایش غلظت عصاره و گیاه از میزان تعداد کپک و مخمر کاسته شد ولی کاهش این تعداد در نمونه های حاوی عصاره با شیب بیشتری بود.
نت زیمانی و همکاران(۲۰۱۰) اثر ضد میکروبی لیزوزیم، EDTA، رزماری و پونه کوهی را روی گوشت مرغ نیمه پخته و بسته بندی شده در خلا و نگهداری شده در ۴ درجه سانتیگراد بررسی کردند و تعداد کپک و مخمر را شمارش کرده و فهمیدند در روز صفر، تعداد آنها از ۱ لگاریتم شروع شده و تا روز ۹ به تعداد نهایی ۳ لگاریتم برای نمونه های تیمار شده رسید ولی برای نمونه شاهد، تا تعداد ۵ لگاریتم افزایش یافت. بیشترین اثر ضد کپکی به ترتیب مربوط بود به نمونه های حاوی لیزوزیم، EDTAو اسانس های روغنی رزماری و پونه کوهی و سپس نمونه حاوی رزماری به همراه بسته بندی در خلا.
جدول ۴-۴- اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری برمیانگین لگاریتم تعداد کپک و مخمر موجود در نمونههای گوشت شتر طی نگهداری در یخچال
تیمارها
روز ۰
روز ۱
روز ۳
روز ۵
روز ۷
روز ۱۰
شاهد
Af
۰۲۵/۰±۵۳/۴
Ae
۰۴۳/۰±۶۹/۴
Ad
۰۰۸۶/۰±۱۷/۵
Ac
۰۱۹/۰±۶۵/۵
Ab
۰۰۶/۰±۱۱/۶
Aa
۰۲۰/۰±۳۹/۷
نمونه های حاوی عصاره اتانولی رزماری
۵/۰%
Af
۰۲۵/۰±۵۳/۴
BCe
۰۵۱/۰±۶۲/۴
Dd
۰۱۵/۰±۹۲/۴
BCc
۰۱۲/۰±۵۴/۵
Gb
۰۰۹/۰±۶۵/۵
Ca
۰۱۵/۰±۹۲/۶

۵/۱%
Ae
۰۲۵/۰±۵۳/۴
Dd
۰۳۸/۰±۵۳/۴
Ef
۰۰۵/۰±۹۰/۴
Dc
۰۱۶/۰±۴۳/۵
Eb
۰۲۳/۰±۷۳/۵
DEa
۰۰۷/۰±۷۷/۶

۵/۲%
Ae
۰۲۵/۰±۵۳/۴
Ef
۰۱۷/۰±۳۹/۴
Fd
۰۲۰/۰±۸۱/۴
Ec
۰۳۴/۰±۳۹/۵
Fb
۰۰۸/۰±۶۹/۵
Fa
۰۵۱/۰±۶۲/۶
نمونه های حاوی گیاه تازه رزماری
۵/۰%
Ae
۰۲۵/۰±۵۳/۴
CDe
۰۲۲/۰±۵۷/۴
Bd
۰۰۸/۰±۰۲/۵
ABc
۰۷۶/۰±۵۹/۵
Bb
۰۰۷/۰±۰۷/۶
Ba
۰۰۴/۰±۹۹/۶

۵/۱%
Af
۰۲۵/۰±۵۳/۴
Abe
۰۰۹/۰±۶۵/۴
Bd
۰۰۴/۰±۵
CDc
۰۱۴/۰±۴۷/۵
Cb
۰۱۱/۰±۸۷/۵
Da
۰۳۳/۰±۸۱/۶

۵/۲%
Ae
۰۲۵/۰±۵۳/۴
Ef
۰۱۵/۰±۴۴/۴
Cd
۰۲۳/۰±۹۶/۴
Dc
۰۶۲/۰±۴۴/۵
Db
۰۰۶/۰±۸۳/۵
Ea
۰۳۰/۰±۷۵/۶

مقادیر بر اساس میانگین±انحراف معیارگزارش شده است. حروف انگلیسی کوچک متفاوت، نشاندهنده اختلاف معنی دار در هر ردیف در سطح خطا ۵% می باشد.همچنین حروف انگلیسی بزرگ متفاوت، نشان دهنده اختلاف معنی دار در هر ستون در سطح خطا ۵% می باشد.

۴-۳-۳- شمارش اشرشیاکلی
جدول ۴-۵ میزان شمارش اشرشیا کلی ( log10 cfu/gr ) درنمونههای مختلف گوشت شترحین نگهداری در یخچال را نشان میدهد.
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، میانگین مقادیر اشرشیا کلی در نمونههای فوق طی زمان نگهداری افزایش معنی داری داشت (۰۵/۰p). همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار اشرشیاکلی در روز دهم مربوط به نمونه شاهد و نمونهحاوی گیاه رزماری ۵/۰% (۱۰۳×۵۵) و کمترین مقدار اشرشیا کلی برای نمونه حاوی عصاره ۵/۲% (۱۰۳×۵/۱۲) بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر غلظت عصاره یا گیاه بر ۱میانگین مقادیر کپک و مخمر معنی دار بود (۰/۰۵p). با افزایش غلظت عصاره و گیاه میزان شمارش باکتری اشرشیا کلی کاهش یافت به صورتی که غلظت های کم گیاه تاثیری بر میزان تعداد باکتری اشرشیاکلی نداشت.
در تحقیق کاراباگیاس و همکاران (۲۰۱۱) تعداد باکتریهای خانواده آنتروباکتریاسه در مدت ۲۶ نگهداری گوشت گوسفند اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تعداد باکتریهای آنتروباکتریاسه در روز اول برابر۱ لگاریتم برای تمام تیمارها و شاهد بود ولی با گذشت زمان اختلاف معنی داری بین گروه شاهد و تیمارها بوجود آمد که گروه شاهد در روز ۹ نگهداری برابر ۱۰۶ عدد و در همان روز نمونه حاوی اسانس های روغنی آویشن حدود ۱۰۳ عدد و نمونه حاوی روغن های ضروری آویشن وبسته بندی در اتمسفر اصلاح شده برابر ۱۰۰عدد بود. با گذشت زمان در روز ۱۳ نگهداری، تعداد باکتری های آنتروباکتریاسه برای نمونه حاوی آویشن بیشتر از ۶ لگاریتم و برای نمونه حاوی آویشن و اتمسفر اصلاح شده بیشتر از۱۰۰۰عدد بود.

جدول ۴-۵ -اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری برمیانگین لگاریتم تعدادباکتری اشرشیا کلی در نمونههای گوشت شتر طی نگهداری در یخچال
تیمارها
روز ۰
روز ۱
روز ۳
روز ۵
روز ۷
روز ۱۰
شاهد
Af
۱۵/۰±۴۶/۱
Ae
۰۴۸/۰±۹۲/۱
Ad
۰۲۹/۰±۴۷/۲
Ac
۰۵۴/۰±۹۰/۲
Ab
۰۵۱/۰±۹۲/۳
Aa
۰۱۶/۰±۷۱/۴
نمونه های حاوی عصاره اتانولی رزماری
۵/۰%
Af
۱۵/۰±۴۶/۱
ABCe
۰۲/۰±۸۷/۱
ABd
۰۷/۰±۳۹/۲
Ac
۰۲/۰±۸۷/۲
BCb
۰۲/۰±۷۵/۳
ABa
۰۵/۰±۶۴/۴

۵/۱%
Ae
۱۵/۰±۴۶/۱
DEd
۰۷/۰±۷۷/۱
CDf
۰۲/۰±۲۷/۲
Ac
۰۸/۰±۸۶/۲
Db
۰۲/۰±۶۰/۳
Ca
۱۰/۰±۴۳/۴

۵/۲%
Af
۱۵/۰±۴۶/۱
Fe
۰۳/۰±۷۳/۱
Dd
۰۷/۰±۲۲/۲
Ac
۰۸/۰±۶۹/۲
Eb
۰۴/۰±۴۷/۳
Da
۰۱/۰±۰۹/۴
نمونه های حاوی گیاه تازه رزماری
۵/۰%
Af
۱۵/۰±۴۶/۱
Abe
۰۲/۰±۹۲/۱
ABCd
۰۷/۰±۳۷/۲
Ac
۰۸/۰±۸۶/۲
Bb
۰۱/۰±۸۰/۳
Aa
۰۲/۰±۷۳/۴

۵/۱%
Af
۱۵/۰±۴۶/۱
BCDe
۰۶/۰±۸۴/۱
BCd
۰۳/۰±۳۴/۲
Ac
۰۳/۰±۸۱/۲
Cb
۰۳/۰±۷۳/۳
ABa
۰۶/۰±۶۷/۴

۵/۲%
Af
۱۵/۰±۴۶/۱
CDEe
۰۳/۰±۸۱/۱
BCDd
۰۶/۰±۲۹/۲
Ac
۳۵/۰±۶۹/۲
Db
۰۳/۰±۶۳/۳
Ba
۰۲/۰±۶۰/۴

مقادیر بر اساس میانگین±انحراف معیارگزارش شده است. حروف انگلیسی کوچک متفاوت، نشاندهنده اختلاف معنی دار در هر ردیف در سطح خطا ۵% می باشد همچنین حروف انگلیسی بزرگ متفاوت، نشاندهنده اختلاف معنی دار در هر ردیف در سطح خطا ۵% می باشد.

۴-۴-میزان رنگ گوشت
۴-۴-۱ میزان میوگلوبین
جدول ۴-۶ درصدمیوگلوبین را درنمونههای مختلف گوشت شترحین نگهداری در یخچال را نشان میدهد. رنگدانه اصلی گوشت تازه مربوط به میوگلوبین است. مولکول میوگلوبین شامل یک جزء پروتئینی به نام گلوبین و یک جزء غیر پروتئینی به نام حلقه ( هم ) می باشد . میزان میوگلوبین بر اساس نوع تغذیه , سن و جنس دام متفاوت است . به طوری که با افزایش سن، میزان میوگلوبین افزایش می یابد. معمولا در گوشت، میوگلوبین به سه شکل با رنگ های متفاوت وجود دارد که هر سه شکل آن در گوشت تازه موجود و در حالت تعادل با یکدیگر می باشد(موحد, ۱۳۹۰).
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، میانگین مقادیر میوگلوبین طی زمان نگهداری افزایش معنی داری نداشت (۰۵/۰p). هر چند که مقدار میوگلوبین طی روزهای صفر تا ۳ نگهداری روند کاهشی داشت ولی در روز ۵ روند افزایشی و سپس تقریبا روند کاهشی داشت. همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار میوگلوبین برای نمونه حاوی گیاه ۵/۱% در روز ۷ و عصاره ۵/۱% در روز ۷ و ۱۰ (۵۵/۰%) و کمترین مقدارمیوگلوبین برای نمونه حاوی گیاه ۵/۱% در روز ۳ (۲۷/۰%) بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر غلظت عصاره یا گیاه بر میانگین مقادیر میوگلوبین معنی دار نبود (۰۵/۰p). به این صورت که میانگین درصد میوگلوبین در نمونه های حاوی گیاه تازه(۴۳/۰ %) و در نمونه های حاوی عصاره(۴۴/۰ %) بودکه نشان از اثر بخشی بیشتر عصاره رزماری در مقایسه با گیاه تازه دارد.

جدول ۴-۶- اث

دیدگاهتان را بنویسید