منابع پایان نامه ارشد با موضوع رطوبت نسبی، نرم افزار، مواد غذایی، نفوذپذیری

دانلود پایان نامه

ک فارلند ( جذب نوری ۱۳۲/۰ و درصد عبور نور ۳/۷۴ در طول موج ۶۰۰ نانومتر) با رینگر رقیق گردید.

۳-۴-۳- بررسی اثر ضدمیکروبی فیلم ها
به منظور بررسی اثر ضد میکروبی فیلم نشاسته ساگو حاوی عصاره الکلی زنیان بر باکتری مورد بررسی،از کشت سطحی و روش نفوذ آگار۷۶ استفاده گردید. برای اینکار در شرایط استریل و در زیر هود، ۱/۰ میلی لیتر از سوسپانسیون میکروبی باکتری اشرشیاکلی( معادل ۵/۰ مک فارلند) تهیه شده، ضمن انتقال به روی محیط کشت مولر هینتون آگار به وسیله میله L شکل استریل در سطح محیط کشت پخش گردید. سپس فیلم های حاوی درصدهای متفاوت عصاره الکلی زنیان که با استفاده از قالب به دیسک هایی با قطر ۵ میلی متر تبدیل شده بود روی محیط کشت قرار گرفتند. محیط های کشت (۳ تکرار برای هر باکتری) همراه با دیسک ها (۳ دیسک در هر محیط کشت) بصورت وارونه در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری شدند و بعد از ۲۴ ساعت قطر هاله عدم رشد بعنوان شاخص میزان فعالیت ضد میکروبی فیلم ها با استفاده از کولیس دیجیتالی با دقت ۰۱/۰ میلی متر اندازه گیری گردید.قطر هاله های تشکیل شده به عنوان شاخص فعالیت ضدمیکروبی در نظر گرفته شد.در مواردی که هاله ای تشکیل نشده بود ،یعنی فعالیت ضد میکروبی وجود نداشت و اندازه معادل صفر در نظر گرفته شد. برای اطمینان از رشد یکنواخت باکتری ها بر روی سطح پلیت برای هر کدام از باکتری های مورد آزمایش یک پلیت کشت داده شده فاقد فیلم در نظر گرفته شد. همچنین از یک پلیت فاقد باکتری برای اطمینان از عدم آلودگی محیط های کشت استفاده گردید.(مایزورا و همکاران،۲۰۰۷؛حسینی و همکاران،۱۳۸۷)

۳-۵- آزمون ها ی کیفی
به منظور ارزیابی کیفیت فیلم های خوراکی،پاره ای شاخص های کیفی حائز اهمیت است.در این بخش به مهم ترین این شاخص ها و روش های سنجش آنها اشاره شده است.شاخص های مورد بحث را می توان به سه دسته کلی فیزیکی،فیزیکوشیمییایی و مکانیکی تقسیم بندی کرد.(مرتضویان و همکاران،۱۳۸۸)

۳-۵-۱-خواص فیزیکی۷۷
ضخامت فیلم ها به کمک ریز سنج مدل این سایز به طور اتفاقی در ۵ نقطه اندازه گیری شد.

۳-۵-۲- آزمون های مکانیکی۷۸
برای انجام آزمون های مکانیکی،از دستگاه آنالیز بافت۷۹ استفاده می شود.از هر نمونه فیلم ۸ تکرار تهیه شد و نمونه ها پس از بریده شدن در اندازه های مطابق با دستگاه ، به مدت ۴۸ ساعت در دمای °c 23 و رطوبت نسبی ۵۳% نگهداری شد و در بسته های پلاستیکی قرار گرفت و به مالزی فرستاده شد.آزمایشات به وسیله دستگاه آنالیز بافت۸۰ مجهز به نرم افزار بافت نما۸۱۳۲به کمک استانداردASTM D882-10 با برخی اصلاحات در آزمایشگاه مالزی انجام شد.(۲۰۱۰,ASTM) جداسازی فک۸۲ اولیه(فاصله بین دو فک دستگاه) ۵۰ میلی متر وآهنگ بارگذاری( سرعت کراس هد)۸۳ (سرعت حرکت فکها)mm/min 30بود . .افزایش طول تا نقطه شکست،مدول یانگ و مقاومت کششی،از تغییر شکل فیلم و نیروی داده شده ثبت شده توسط نرم افزار محاسبه شد.

۳-۵-۲-۱- آزمون مقاومت به کشش(TS)84
رایج ترین آزمون برای ارزیابی خواص مکانیکی فیلم های خوراکی،آزمون کشش می باشد.مقاومت به کشش،حداکثر تنش کششی است که یک ماده می تواند تحمل کند بدون اینکه دچار کرنش دائمی شود که بر حسب پاسکال یا مگاپاسکال بیان می شود .مقاومت به کشش تحت تاثیر میزان به هم پیوستگی زنجیرهای پلیمر در ماتریکس ورقه ای است.(قنبرزاده و همکاران،۱۳۸۸)مقاومت به کشش در حقیقت میزان تنش مورد نیاز جهت پاره کردن فیلم است. تنش خود معادل نیروی وارده بر واحد سطح فیلم در حالی که فیلم کشیده می شود می باشد.

نمودار ۳-۱:نمودار تنش-کرنش

برای انجام آزمون کشش،از دستگاه های بافت سنج و کشش سنج استفاده می شود که معروف ترین آنها ساخت کشور اینسترون است.نمونه های مورد آزمایش معمولا به صورت دمبلی یا مستطیلی شکل بریده می شود و در دستگاه بین دو فک۸۵ قرار داده می شود.شرایط آزمون مانند فاصله بین دو فک،آهنگ بارگذاری یا همان سرعت هد و طول و عرض نمونه ها،بر اساس استاندارد ASTM تعیین می شود.میزان تنش وارد شده،بر حسب کرنش ثبت می شود و منحنی آن ترسیم می شود.که این منحنی برای مواد مختلف،متفاوت است.تفاوت در خصوصیات مکانیکی،به ساختار مولکولی متفاوت مواد بستگی دارد.(قنبرزاده و همکاران،۱۳۸۸)
برای انجام آزمون مقاومت به کشش،نمونه ها در۸ تکرار در اندازه های مورد نظر متناسب با دستگاه بریده شد برای مدت ۴۸ ساعت در دمای °c 23 و رطوبت نسبی ۵۳% نگهداری شد و در پاکت های پلاستیکی بسته بندی شد و به مالزی فرستاده شد و در آنجا آزمایشات لازم انجام شد و نتایج به صورت نمودارهایی ترسیم شد و مورد بررسی قرار گرفت.

F، نیروی اندازه گیری شده بر حسب نیوتن است که برای پاره کردن بخشی از نمونه به واحد سطح وارد می شود و A بخشی از آزمونه (ضخامت×عرض بر حسب mm²) که نیرو بر آن وارد می شود.? نشان دهنده مقاومت به کشش است و بر حسب پاسکال یا مگاپاسکال بیان می شود.
۳-۵-۲-۲- آزمون ازدیاد طول تا نقطه شکست(EAB)86
حداکثر افزایش طول فیلم تا نقطه ی پاره شدن در اثر اعمال تنش کششی را نشان می دهد و معمولا بر حسب میلی متر بیان می شود و میزان انعطاف پذیری فیلم را نشان می دهد.
برای بررسی رفتار مواد،می توان از بررسی منحنی تنش-کرنش۸۷ استفاده کرد.استاندارد D882-10 ASTM با یک سری تغییرات اصلاحی،در شرایط استاندارد مورد استفاده قرار گرفت. برای انجام آزمون ازدیاد طول تا نقطه شکست،نمونه ها در۸ تکرار به طول mm 100و عرضmm 20متناسب با دستگاه بافت سنج،بریده شد و در پاکت های پلاستیکی بسته بندی شد و برای انجام آزمایشات مورد نظر به مالزی فرستاده شد.نمونه ها به مدت ۴۸ ساعت در دمای °c 23 و رطوبت نسبی ۵۳% نگهداری شد.دستگاه آنالیز بافت مجهز شده به نرم افزار بافت نمای ۳۲ به منظور اندازه گیری ویژگی های مکانیکی فیلم به کار گرفته شد.افزایش طول تا نقطه شکست،مدول یانگ و مقاومت کششی،از تغییر شکل فیلم و نیروی داده شده ثبت شده توسط نرم افزار محاسبه شد.

? نشان دهنده ازدیاد طول تا نقطه شکست است، تغییر طول را نشان می دهد.اندازه طول اولیه است

۳-۵-۲-۳- آزمون مدول یانگ یا مدول الاستیک۸۸
نسبت تنش کششی به کرنش کششی در حالتی که رابطه ی بین این دو خطی باشد و از شیب منحنی تنش-کرنش به دست می آید و بر حسب مگاپاسکال بیان می شود.(قنبرزاده و همکاران،۱۳۸۸) برای انجام آزمون مدول یانگ،نمونه ها در ۸ تکرار در اندازه های مورد نظر متناسب با دستگاه بافت سنج،بریده شد و در پاکت های پلاستیکی بسته بندی شد و برای انجام آزمایشات مورد نظر به مالزی فرستاده شد.

E مدول یانگ است ،? مقاومت کششی و ? ازدیاد طول تا نقطه شکست است.

۳-۵-۳- خواص فیزیکوشیمیایی۸۹
۳-۵-۳-۱- آزمون نفوذپذیری به بخار آب(WVP)90
گازهایی که بررسی خواص ممانعتی فیلم ها نسبت به آنها اهمیت دارد،عمدتا شامل اکسیژن،بخار آب و در مواردی دی اکسیدکربن است.خواص ممانعتی فیلم های خوراکی به گازها و بخار آب در صنعت غذا،در شرایطی که پدیده های نامطلوبی نظیر از دست رفتن رایحه،جذب بوهای نامطلوب از محیط،از دست رفتن رطوبت غذا و جذب رطوبت از اتمسفر در غذاهای خشک شده مطرح باشد،از اهمیت زیادی برخوردار است.به طورکلی فیلم های خوراکی به دلیل آبدوست بودن،از خواص ممانعتی مطلوبی نسبت به اکسیژن و دی اکسیدکربن به ویژه در رطوبت نسبی پایین برخوردارند.
عوامل محیطی دما و رطوبت نسبی،سهم مهی در تعیین میزان تراوایی فیلم های خوراکی دارند.
در میوه ها و سبزی های تازه که تنفس هوازی دارند،نفوذپذیری نسبی فیلم ها،به گازهای اکسیژن و دی اکسید کربن و نیز سایر گازها نظیر اتیلن ضرورت دارد.حفظ شرایط تنفس پایه و حداقل در میوه ها و سبزی ها و در نتیجه کاهش سرعت تصاعد گاز اتیلن به داخل اتمسفرانبار به طول عمر این محصولات می افزاید.قطع کامل تنفس موجب پلاسیدگی زودرس در این محصولات می شود.
به طورکلی خواص ممانعتی فیلم های زیستی به رطوبت به دلیل خاصیت آبدوستی آنها،برخلاف خواص ممانعتی به اکسیژن و سایر گازها ضعیف است.(مرتضویان و همکاران،۱۳۸۸)
تبادل رطوبتی بین ماده غذایی و محیط،باعث بروز مشکلاتی می شود که از جمله این مشکلات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* مواد غذایی جاذب الرطوبه مانند غلات،پودرها و …در صورت جذب آب،کیفیت ارگانولپتیک(حسی) خود را از دست داده و به صورت لاستیکی و کلوخه ای در می آید.
* در برخی از مواد غذایی مانند میوه ها و سبزی های تازه که فشار بخار بالاتر از محیط دارند،دچار دهیدراسیون(افت آب)می-شوند و طراوت و تازگی خود را از دست می دهند.
* در صورت جذب آب توسط مواد غذایی،فعالیت آبی (aw) افزایش یافته و احتمال ایجاد فسادهای میکروبی،شیمیایی و آنزیمی افزایش می یابد.
* از دست دادن آب(دهیدراسیون)در برخی از مواد غذایی مانند غلات،باعث کاهش وزن آنها می شود.
* در نتیجه بازدارندگی فیلم های پلیمری در برابر رطوبت،بسیار حائز اهمیت است.(قنبرزاده و همکاران،۱۳۸۸)
میزان نفوذ پذیری به بخار آب به کمک استاندارد اصلاح شده ۰۵- ASTM E96 ومچوق و همکارانش۹۱ در سال ۱۹۹۳اندازه گیری شد.(ASTM,2005b)
جهت انجام این آزمایش از فنجانک های شیشه ای۹۲ با قطر داخلی ۳ سانتی متر و ارتفاع ۳.۵ سانتی متر استفاده شد. درون هر فنجانcc10 آب دیونیزه ریخته شد که این می توانست رطوبت۱۰۰%را در فضای داخل فنجان ایجاد کند به صورتی که رطوبت داخل فنجان از رطوبت بیرون بیشتر شود.
ابتدا از قسمت های سالم فیلم به اندازه ی دهانه ی خارجی فنجانک تکه های فیلم بریده شد.از هر نمونه سه تکرار تهیه شد.درون هر فنجانک cc10 آب دیونیزه ریخته شد و فیلم ها روی دهانه ی خارجی فنجانک قرار گرفته و به کمک پارافیلم، درزبندی انجام شد و فیلم بر روی فنجانک به صورت ثابت قرار داده شد.بین فیلم ها و سطح آب درون فنحانک،فاصله وجود داردسپس فنجانک ها دورن دسیکاتور حاوی سیلسکاژل فعال شده قرار گرفت)از سیلیکاژل برای ایجادرطوبت نسبی(۹۳RH) 0% در دسیکاتور استفاده شد).پیش از قرار دادن فنجانک ها درون دسیکاتور،توزین اولیه انجام شد و به عنوان وزن اولیه ثبت شد.سپس فنجانک ها درون دسیکاتور قرار داده شد و هر ۲ ساعت یک بار توزین انجام شد.و به این ترتیب ۷ وزن برای هر فنجانک ثبت شد.(تصویر شماره۳-۳)پس از اتمام کار،ضخامت هر فیلم در ۵ نقطه ی تصادفی به طور دقیق اندازه گیری شد و برای انجام محاسبات مورد استفاده قرار گرفت.مقدار کاهش وزن فنجانک،معادل مقدار آب عبور کرده از فیلم است.

تصویر شماره۳-۳:آزمون نفوذپذیری به بخار آب در

دیدگاهتان را بنویسید