منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد غذایی، نفوذپذیری، بازدارندگی، آلودگی محیط زیست

دانلود پایان نامه

سومین
عنصر هستند.تیمول که اصلی ترین ترکیب در زنیان است و در گروه مونوترپن ها قرار دارد،یک ضدمیکروب شناخته شده بزرگ است. اسانس زنیان، اثرات ضدمیکروبی قوی علیه باکتریهای گرم مثبت و اثرات ضدویروسی خیلی مهمتری دارد. اثز ضد میکروبی این اسانس علیه استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس۴۲ قوی است.(کاظمی اسکویی و همکاران،۲۰۱۱)
ترکیبات اسانس زنیان در پژوهش های مختلف بسیار متفاوت گزارش شده است که در این پژوهش ترکیبات مهم اسانس زنیان شامل تیمول(۵۴.۵۰%)، -ترپینن(۲۶.۱۰%) و پارا-سیمن(۲۲.۱۰%) گزارش شده است.(گودرزی و همکاران،۲۰۱۱)
با توجه به اینکه تیمول دارای فعالیت ضدمیکروبی است،احتمالا تاثیرات ضدمیکروبی مربوطه،بیشتر به آن مربوط میشود.(کاظمی اسکویی و همکاران،۲۰۱۱)

۱-۲۶- اهداف تحقیق
۱) استخراج عصاره گیاه زنیان
۲) تولید فیلم خوراکی با پایه ی نشاسته ی ساگو
۳) استفاده از عصاره ی آبی گیاه زنیان در فیلم خوراکی به منظور بهبود خصیوصیات ضدمیکروبی
۴) افزایش تقاضا برای مصرف فیلم های خوراکی و ضدمیکروبی
۵) کاهش مصرف بسته بندی های سنتزی

۱-۲۶-۱- اهداف اصلی
هدف اصلی از انجام این تحقیق، امکان تولید فیلم ضد میکروبی با پایه نشاسته ساگو محتوی عصاره آبی و الکلی زنیان، به منظور بازدارندگی از رشد باکتری بیماریزای اشرشیاکلی می باشد.

۱-۲۶-۲- اهداف اختصاصی
هدف از انجام این تحقیق تولید فیلم خوراکی بر پایه نشاسته ساگو محتوی عصاره زنیان بوده و خواص مکانیکی (مقاومت کششی، ازدیاد طول تا نقطه پاره شدن) و فیزیکوشیمیایی (نفوذ پذیری نسبت به بخار آب، شفافیت، حلالیت و رنگ) و ضد میکروبی فیلم های تولید شده مورد ارزیابی قرارگرفت.

۱-۲۷- پرسش اصلی تحقیق
آیا افزودن عصاره زنیان بر خواص ضد میکروبی،فیزیکی،مکانیکی،فیزیکوشیمایی و عبوردهی فیلم خوراکی نشاسته ساگو تاثیر دارد؟

۲۸-۱- نمودار تحقیق
نمودار ۲۸-۱ ،نمودار تحقیق را نشان می دهد.

نمودار شماره ۱-۱ :نمودار تحقیق

فصل ۲
مروری بر منابع گذشته

۱-۲:مروری بر تحقیقات پیشین
پژوهش های زیادی برای بهبود خواص مکانیکی و ویِژگی های ممانعتی فیلم های خوراکی با پایه ی نشاسته و توسعه ی آنها انجام گرفته است که به صورت ترکیب کردن آنها با بیوپلیمرهای دیگر مانند آلژینات،نشاسته ی سیب زمینی با آگار،نشاسته ی کاساوا با آرابینوزیلان،نشاسته ی تاپیوکا با صمغ یک نوع برگ و … می باشد.(فزیله و همکاران۴۳،۲۰۱۱)
در پژوهشی هدایتی راد و همکارانش خاصیت ضدمیکروبی فیلم تهیه شده از پولولان حاوی اسانس درمنه را مورد بررسی قرار دادند.آنها اسانس درمنه را در ۷ غلظت به محلول تشکیل دهنده فیلم پولولان اضافه کردند.و خاصیت ضدمیکروبی از طریق روش انتشار در دیسک مورد بررسی قرار گرفت.وحداقل غلظت بازدارندگی برای هر یک از میکروبها معلوم شد.اشرشیاکلی بیشترین و استافیلوکوکوس اورئوس،کمترین مقاومت را در برابر خواص ضدمیکروبی اسانس درمنه از خود نشان دادند.(هدایتی راد و همکاران،۱۳۹۲)
در پژوهش دیگری که توسط تورج مهدی زاده و همکارانش در سال ۲۰۱۲ انجام شد،خواص ضدباکتریایی،آنتی اکسیدانی و خصوصیات نوری فیلم خوراکی کامپوزیتی نشاسته- کیتوزان،حاوی اسانس روغنی کاکوتی مورد بررسی قرار گرفت.در این مطالعه از غلظت ۲-۰% اسانس روغنی کاکوتی در فیلم کامپوزیتی نشاتسه-کیتوزان استفاده شد.اثرات ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی،با افزودن غلظت روغن کاکوتی به طور معنی داری افزایش پیدا کرد.به طوری که بیشترین اثر ضدمیکروبی بر روی باکتری لیستریامونوسیتوژنز و کمترین اثر مربوط به باکتری سالمونلا انتریتیدیس بود.همچنین با افزودن اسانس کاکوتی،اختلاف رنگ کل و شاخص زردی افزایش یافت.همچنین شاخص سفیدی در مقایسه با نمونه کنترل،به طور معنی داری بالاتر بود و شفافیت نیز کاهش پیدا کرد.نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن اسانس روغن کاکوتی به عنوان یک ضدمیکروب طبیعی در قالب فیلم کامپوزیتی نشاسته-کیتوزان،می تواند پتانسیل بالایی را در قالب فیلم کامپوزیتی نشاسته-کیتوزان به منظور استفاده در فیلم های خوراکی فعال داشته باشد.(مهدی زاده و همکاران،۲۰۱۲)
در یک پژوهش که توسط سیبل ازکاک مک و همکارانش در سال ۲۰۱۲ انجام شد؛فیلم های خوراکی حاوی اسانسهای گیاهی و ادویهجات و تاثیر آنها بر روی خواص ضدقارچی در مواد غذایی بررسی شد.اسانس های گیاهی و ادویه جات فعالیت ضدمیکروبی زیادی دارند.برخی از عصاره های گیاهی فعالیت ضدقاچی قویی در برابر قارچ های نامطلوب در مواد غذایی در طول مدت نگهداری از خود نشان می دهند.به طور کلی ترکیبات فنولی و ترپن ها،اصلی ترین ترکیبات در این زمینه هستند.عصاره های گیاهی مانند آویشن،سیر،میخک و دارچین می توانند رشد گونه های قارچی پاتوژن و عامل فساد را مهار کنند.به عبارت دیگر دارا بودن خواص ممانعتی در برابر اکسیژن،دی اکسیدکربن،لیپید،رطوبت و طعم،فیلم های خوراکی یا پوشش هایی که حاوی اسانس ها هستند،می توانند برای محافظت از محصولات غذایی حتی پس از باز شدن بسته بندی استفاده شوند.کاسوربات،نایسین،ناتامایسین،به طور معمول به عنوان یک ماده ضدقارچی در تولید محصولات لبنی و گوشتی استفاده می شوند.رشد گونه های عامل فساد و پاتوژن ها در مواد غذایی را می توان با استفاده از فیلم های خوراکی محتوی اسانس ها،کاهش داد.اطلاعات محدودی در رابطه با اثرات ضدقارچی در فیلم های خوراکی محتوی اسانس ها در مواد غذایی وجود دارد.مطابق گزارشات فیلم های خوراکی پروتئین آب پنیر که حاوی اسانس آویشن و سیر هستند،اثرات ضدقارچی بهتری در برابر پنی سیلیوم دارند.از ناتا مایسین در پنیر هفت روزه مشهور در کشور بمبئی.اثرات ضدقارچی طبیعی در فیلم ها به زیاد شدن طول عمر نگهداری مواد غذایی بسته بندی کمک می کند.افزایش ایمنی و کیفیت مواد غذایی،کاهش ضایعات بسته بندی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست،از جمله مزایای استفاده از فیلم های خوراکی حاوی عصاره های گیاهی است(سیبل ازکاک مک وارگین ازتور،۲۰۱۲)
در پژوهش دیگری که توسط فزیله و همکارانش در سال ۲۰۱۱ انجام شد؛ تاثیر غوطه ور کردن فیلم نشاسته ی ساگو-آلژینات با درصدهای مختلف در محلول کلسیم کلراید بررسی شد. محتوای کلسیم در فیلمی که فقط از آلژینات تهیه شده بود،به طور معنی داری بیشتر بود از بعد از غوطه ور کردن آنها در محلول کلسیم کلراید برای مدت یک دقیقه. غوطه ور کردن فیلم در یک محلول کلسیم کلراید برای یک دقیقه مقاومت به کشش را افزایش می دهد به جز برای حالتی که از نشاسته ی ساگو به میزان ۱۰۰% استفاده شده باشد.افزایش زمان غوطه وری برای ده دقیقه،اثر قابل توجهی بر روی مقاومت به کشش ندارد.به علاوه،افزایش زمان غوطه وری،حلالیت فیلم در آب را کاهش نمی دهد.افزودن کلسیم کلراید به محلول فیلم با نسبت بیشتر آلژینات به طور قابل توجهی قابلیت کشش و درصد افزایش طول تا نقطه ی شکست را افزایش می دهد.(فزیله و همکاران،۲۰۱۱)
در پژوهش دیگری که توسط هما بقایی و همکارانش در سال ۱۳۸۹ انجام شد،تاثیر اسانس سیر و پونه کوهی در غلظت های ۵/۰%،۵/۱% و ۵/۲% بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی تهیه شده از ایزوله پروتئین سویا بررسی شد.نتایج تحقیقات نشان داد که افزودن اسانس سیر به فیلم خوراکی ایزوله پروتئین سویا،مقاومت به کشش و درصد ازدیاد طول تا نقطه شکست را افزایش می دهد (p۰.۰۵) اما افزودن اسانس پونه کوهی بر خواص مکانیکی،تاثیر معنی داری ندارد.اسانس سیر درصد شفافیت نمونه های فیلم را بیشتر از اسانس پونه کوهی کاهش می دهد (p۰.۰۵) اما اثر غلظت هر دو اسانس بر شدت شفافیت و نفوذپذیری به بخار آب معنی دار نبوده است(p۰.۰۵).اسانس سیر شدت نفوذپذیری به بخار آب را کاهش و اسانس پونه کوهی این پارامتر را افزایش می دهد.افزودن اسانس پونه کوهی بر رطوبت فیلم خوراکی تاثیر معنی داری نداشته اما اسانس سیر،رطوبت را به طور معنی داری کاهش می دهد.(بقایی و محبی،۱۳۸۹)
در پژوهش دیگری که توسط آل حسن وهمکارانش انجام شد،خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم های خوراکی با پایه ی ترکیب نشاسته ی ساگو و ژلاتین که از گلیسرول و سوربیتول به عنوان پلاستی سایزر استفاده شده،بررسی شد.محلول تشکیل دهنده ی فیلم با نسبت های مختلف نشاسته ی ساگو و ژلاتین ماهی تهیه شد و در دمای اتاق خشک شد.محتوای آمیلوز در نشاسته ی ساگو بین ۳۲-۳۴% و محتوای پروتئین در ژلاتین ماهی۳/۸۱% بود.نتایج تحقیقات نشان داد که افزودن ژلاتین ماهی در محلول نشاسته،تاثیر مهمی دارد.افزایش محتوای پروتئین از ۹/۱۰ % به ۶/۲۱% در نمونه هایی که از سوربیتول به عنوان پلاستی سایزر استفاده شده است نشان داد که مقاومت به کشش به طور معنی داری کاهش یافت اما در درصد ازدیاد طول تا نقطه ی شکست و نفوذپذیری به بخار آب،روندی مشاهده نشد.با این حال با محتوای پروتئین کمتر در نمونه هایی که از هر دو پلاستی سایزر استفاده می شد؛مقاومت کششی کاهش یافت.اما هیچ تفاوت معنی داری بین نمونه های با گلیسرول وجود ندارد به استثنای فیلم های با محتوای پروتئین بالا(۶/۲۱%) و هیچ روندی در درصد افزایش طول تا نقطه شکست بین نمونه ها مشاهده نشد.بین فیلم های تهیه شده از فرمولاسیون های متفاوت سوربیتول،روند معنی داری در مقاومت به کشش و ویسکوزیته،مشاهده شد(آل حسن و نورزیه۴۴،۲۰۱۲).
در پژوهش دیگری ویرونگ رونگ تانگ دسون توم و همکارانش در سال ۲۰۱۱ تاثیر غلظت کربوکسی متیل سلولز در خواص فیزیکی فیلم های با پایه ی نشاسته ی کاساوا را بررسی کردند،از آنجا که فیلم های با پایه ی کاساوا،شکننده و ضعیف هستند،برای بهبود خواص مکانیکی این فیلم ها،کربوکسی متیل سلولز را به عنوان پلاستی سایزر به ساختار فیلم کاساوا اضافه کردند و خواص مکانیکی آن را مورد بررسی قرار دادند.نتایج تحقیقات نشان داد که افزودن کربوکسی متیل سلولز،مقاومت کششی را افزایش،ازدیاد طول تا نقطه ی شکست را کاهش و حلالیت در آب را نیز کاهش می دهد.( ویرونگ رونگ تانگ دسون توم و همکاران۴۵،۲۰۱۱)
در پژوهش دیگری یینگ وو و همکارانش در سال ۲۰۰۹ ،تاثیر افزودن آگار به فیلم نشاسته ی سیب زمینی را بررسی کردند.نتایج تحقیقات نشان داد که افزودن آگار با بهتر کردن خواص ریز ساختاری فیلم،خواص مکانیکی و خواص ممانعتی به رطوبت را بهبود می دهد و می تواند برای تهیه ی فیلم های بسته بندی خوراکی استفاده شود. (یینگ وو و همکاران۴۶،۲۰۰۹)
در پژوهش دیگری که توسط مایزورا و همکارانش در سال ۲۰۰۸ انجام شد،تاثیر فعالیت ضدمیکروبی روغن لمنگراس (با غلظت های ۰.۱ و ۰.۴%)بر فیلم خوراکی اصلاح شده بر

دیدگاهتان را بنویسید