منابع پایان نامه ارشد با موضوع نفوذپذیری، ظرفیت جذب، عصاره آبی، مواد غذایی

دانلود پایان نامه

فیلم خوراکی نشاسته ساگو حاوی عصاره آبی زنیان

برای محاسبه میزان نفوذپذیری به بخار آب،نخست منحنی جرم آب عبور کرده از فیلم در واحد زمان رسم شد و شیب منحنی در قسمت خطی منحنی محاسبه شد( )(رابطه شماره ۳-۱).سپس مقدار به دست آمده بر مساحت فیلم ،تقسیم شد که این مقدار همان WVTR94 یا همان آهنگ انتقال بخار آب است.(رابطه شماره۳-۲)
رابطه شماره۳-۱ شیب منحنی در بخش خطی را نشان می دهد.شیب منحنی،همان آهنگ انتقال بخار آب است.

رابطه شماره ۳-۱:
= شیب منحنی

سپس مقدار WVTR از رابطه شماره ۳-۲ محاسبه شد.

رابطه شماره۳-۲:
= WVTR=

برای به دست آوردن WVP مطابق رابطه شماره۳-۳،مقدار WVTR در ضخامت متوسط فیلم(?) ضرب شده و مقدار حاصل بر اختلاف فشار بخار آب در دو طرف فیلم تقسیم می شود.

رابطه شماره۳-۳:
WVP=

به عبارت دیگر مقدار WVP را می توان از رابطه شماره ۳-۴ به دست آورد:

رابطه شماره۳-۴:
WVP=

?m :تغییرات جرم
?t :تغییرات زمان
( ) :شیب نمودار
?: ضخامت فیلم
A: مساحت فیلم(مساحت دهانه فنجانک)
?p:اختلاف فشار جزئی بخارآب دو طرف فیلم

۳-۵-۳-۲- آزمون نفوذپذیری نسبت به اکسیژن(OP)95
با توجه به اهمیت گازهای اکسیژن و دی اکسیدکربن در نگهداری مواد غذایی،نفوذپذیری فیلم های خوراکی نسبت به این گازها اهمیت زیادی دارد.گازها،بخار آب و مواد محلول از دو طریق می توانند از فیلم بسته بندی عبور کنند:
۱) منافذ و شکاف های ریز موجود در دیواره پوشش پلیمری
۲) انتشار گاز از غشاء پلیمری:غشاء پلیمری از رشته های مارپیچی و درهم تنیده تشکیل شده است که بین این رشته ها فضاهای خالی و حفرات وجود دارد.انتشار گازها،بخار آب و سایر مواد از طریق همین حفرات صورت می گیرد.(قنبرزاده و همکاران،۱۳۸۸)
برای انجام آزمون نفوذپذیری نسبت به اکسیژن،نمونه ها در ۵ تکرار در اندازه های مورد نظر متناسب با دستگاه بریده شد و در پاکت های پلاستیکی بسته بندی شد و به مالزی فرستاده شد و در آنجا آزمایشات لازم انجام شد و نتایج به صورت نمودارهایی ترسیم شد و مورد بررسی قرار گرفت.
نفوذپذیری نسبت به اکسیژن فیلم با استفاده از دستگاه موکون اکستران۹۶ با نرم افزار وین پرم تی ام ۹۷ با استفاده از روش استاندارد ASTM D3985-50صورت گرفت(ASTM, 2005a) و با استفاده از سنسورهای اختصاصی رنگ سنجی۹۸ ثبت شدند. فیلم با فویل های آلومینیومی پوشش داده شده با سطح باز ۵ سانتی متر مکعب در سل های دیفوزیون نصب شد. آزمون در دمای °c 25 و فشار اتمسفر و رطوبت نسبی ۵۰% و۲۱% گاز آزمون اکسیژن انجام شد. اکسیژن عبور کرده از فیلم با گاز حا مل هیدروژن۹۹ و نیتروژن۱۰۰ به سنسورهای رنگ سنجی۱۰۱ هدایت می شوند. اندازگیری ها در مدت ۱ساعت بصورت پیوسته انجام شد تا جایی که به تعادل برسد(ASTM2005a)

۳-۵-۳-۳- آزمون حلالیت در آب(ws)102
حلالیت فیلم در آب برطبق روش مایزورا و همکارانش در سال ۲۰۰۷ (مایزورا و همکاران،۲۰۰۷) و لاهاکونجیت و نومهارم در سال۲۰۰۴ ۱۰۳ با برخی تغییرات انجام شد.

برای اندازه گیری میزان حلالیت در آب،نخست به میزان حدود ۶۰۰ میلی گرم از هر نمونه فیلم توزین شد و درون شیشه ساعت قرار گرفته و به مدت ۲۴ ساعت درون آون °c40 قرار گرفته و سپس به دقت توسط ترازوی دیجیتال دقیق توزین شد.سپس فیلم ها به مدت ۲۴ ساعت درون بشری که ۱۰۰ میلی لیتر آب دیونیزه در آن ریخته شده بود،نگهداری شدسپس کاغذ صافی را به منظور گرفتن رطوبت آن،به مدت ۲ ساعت درون آون گذاشته و آن را روی قیف گذاشته و محلول روی آن ریخته شدسپس کاغذ صافی همراه با فیلم،به مدت ۲۴ ساعت درون آون °c40نگهداری شد و سپس مجددا توزین شد.(تصویر شماره۳-۴)

تصویر شماره ۳-۴:آزمون حلالیت در آب فیلم خوراکی نشاسته ساگو حاوی عصاره آبی زنیان

رابطه شماره ۳-۵ وزن فیلم خیس خورده را نشان می دهد

رابطه شماره ۳-۵:
وزن کاغذ صافی – (وزن فیلم پس از جذب آب+وزن کاغذصافی) = وزن فیلم خیس خورده

پس از محاسبه وزن فیلم خیس خورده،به کمک رابطه شماره ۳-۶ وزن فیلم حل شده در آب محاسبه می شود.

رابطه شماره۳-۶
وزن فیلم خیس خورده- وزن فیلم پس از آون گذاری =وزن فیلم حل شده

پس از محاسبه وزن فیلم حل شده،به کمک رابطه شماره ۳-۷ ،میزان حلالیت در آب محاسبه می شود.

رابطه شماره ۳-۷:
= میزان حلالیت در آب

به عبارت درصد حلالیت در آب را می توان به کمک رابطه شماره۳-۸ محاسبه کرد.

رابطه شماره ۳-۸:
۱۰۰ = درصد حلالیت

۳-۵-۳-۴- آزمون ظرفیت جذب آب۱۰۴
خاصیت مقاومت در برابر آب برای فیلم های خور اکی،جهت محافظت از مواد غذایی با فعالیت آبی بالا،یک ویژگی مهم به حساب می آید.
جهت تعیین حلالیت فیلم در آب از هر نمونه فیلم دو قطعه به ابعاد ۲×۲ برش داده شد و درون شیشه ساعت قرار داده شد.نخست شیشه ساعت توزین شد و بعد شیشه ساعت به همراه فیلم توزین شد.کف دسیکاتور دی فسفرپنتا اکسید۱۰۵ ریخته و فیلم ها درون دسیکاتور گذاشته شد و دسیکاتوردرون آون °c40 به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفت.پس از گذشت ۲۴ ساعت،فیلم ها مجددا توزین شده و فیلم ها درون بشری که cc 100 آب دیونیزه در آن ریخته شده بود،به مدت ۱ ساعت نگهداری شدو سپس فیلم ها به آرامی توسط یک حوله کاغذی خشک شده و رطوبت سطحی آن گرفته شد و سپس مجددا توزین شد.و به کمک رابطه ۳-۹ میزان ظرفیت جذب آب اندازه گیری شد.(تصویر شماره۳-۵)

تصویر شماره۳-۵ : آزمون ظرفیت جذب آب توسط فیلم خوراکی نشاسته ساگو حاوی عصاره آبی زنیان

رابطه شماره ۳-۹:
۱۰۰ × =درصد جذب آب

۳-۵-۳-۵- آزمون رنگ سنجی
شاخص های رنگ هانتر توسط دستگاه رنگ سنج هانترلب۱۰۶ در پنج تکرار اندازه گیری شد.نمونه ها پس از بریده شدن در اندازه های مورد نظر،در پاکت های پلاستیکی قرار گرفته و به مالزی فرستاده شد و آزمایشات لازم در آنجا انجام گرفت.

L* : نشان دهنده رنگ سفید و شاخص شفافیت نمونه
۰= L* : نشان دهنده رنگ سیاه ۱۰۰= L* :نشان دهنده رنگ سفید
a* +: نشان دهنده رنگ قرمز a* -: نشان دهنده رنگ سبز
b* +: نشان دهنده رنگ زرد b* -: نشان دهنده رنگ آبی

C* : نشان دهنده خلوص
h : نشان دهنده ته رنگ

۳-۵-۳-۶- آزمون uv-visible جهت تعیین کدورت و عبور نور فرابنفش از فیلم ها
مقدار جذب۱۰۷ و عبور۱۰۸ uv فیلم های خوراکی طبق روش شاو و همکارانش تعیین شد.فیلم ها در ابعاد مناسب (۴×۱ سانتی متر)بریده شدند و در داخل سلول(سل)دستگاه اسپکتروفوتومتر یو وی-ویزیبل۱۰۹ مدلcany 50 conc قرار داده شدند.مقدار جذب و عبور در دامنه ی طول موج ۱۱۰۰-۲۰۰ اندازه گیری شد (کالیبراسیون با هوا انجام شد)و طیف جذب و عبور آن رسم شد.و برای انجام محاسبات،مورد استفاده قرار گرفت.(تصویر شماره ۳-۴)

تصویر شماره۳-۶:دستگاه اسپکتروفوتومتری uv-visible

۳-۶- تحلیل آماری
برای انجام آزمایشات میکروبی درهرسطح غلظت عصاره آزمایش در سه تکرار انجام شدو در هربارآزمایش سه دیسک روی سطح محیط کشت قرارداده شد.درآنالیزفیزکوشیمیایی(میزان نفوذپذیری نسبت به بخار اب و اکسیژن ,حلالیت دراب ,ظرفیت جذب اب, رنگ سنجی,یو وی ویزیبل) پنج مرتبه و آنالیز خواص مکانیکی (مقاومت کششی ازدیاد طول ظریب کشسانی) هشت مرتبه تکرارشد. اختلاف بین میانگینها در سطح احتمال ۵% با کمک روش تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی مورد تحلیل قرار گرفت. دادههای حاصل توسط نرم افزار گراف پد پریسم ۱۱۰۵ تحلیل گردیدند.

فصل چهارم
نتایج و بحث

۴-۱- خواص ضد میکروبی فیلم های خوراکی
مواد ضدمیکروبی از طریق کاهش سرعت رشد و طولانی کردن فاز تاخیری میکروارگانیسم ها و یا غیر فعال کردن و نابودی میکروب ها،ماندگاری فراورده های غذایی را افزایش می دهد.(قنبرزاده و همکاران،۱۳۸۸)
ماده غذایی را نمی توان در محلول ضدمیکروبی غوطه ور کرد یا آن را بر روی ماده غذایی اسپری کرد؛زیرا ماده ضدمیکروبی به سرعت از سطح ماده غذایی به داخل آن نفوذ می کند و خاصیت ضدمیکروبی در سطح کاهش می یابد.
مواد ضدمیکروبی باقی مانده،در تماس با مواد فعال موجود در سطح خنثی می شود و میکروب های آسیب دیده ممکن است دوباره فعال شوند.مثلا امولسی فایرها و اسیدهای چرب،با نایسین واکنش داده و خواص آن را کاهش می دهند.همچنین ممکن است بر روی خواص حسی ماده غذایی تاثیر بگذارد(رضوی سطوتی و همکاران، ۱۳۸۸).
اما در بسته بندی ضدمیکروبی،انتشار ماده ضدمیکروبی از ماتریکس پلیمری به سطح ماده غذایی به آهستگی صورت می گیرد و در نتیجه برای مدت طولانی،ماده ضدمیکروبی در سطح محصول موجود است.(قنبرزاده و همکاران،۱۳۸۸)
بررسی نتایج مطالعات صورت گرفته نشان داد که استفاده از عصاره متانولی زنیان به عنوان عامل ضد میکروبی طبیعی در تهیه فیلم ضد میکروبی،معقول و مناسب است.
نتایج تحقیقات حسینی و همکارانش نشان داد که باکتری های گرم منفی،نسبت به باکتری های گرم مثبت به عصاره مقاوم ترند که علت آن می تواند ناشی از تفاوت ساختاری دیواره سلولی این دو گروه باکتری باشد ترکیب اصلی دیواره سلولی باکتری های گرم مثبت پپتیدوگلیکان به همراه مقدار کمی پروتئین است اما دیواره سلولی باکتری های گرم منفی با وجود ضخامت کمتر پیچیدگی بیشتری داشته و علاوه بر پپتیدوگلیکان حاوی پلی ساکاریدهای مختلف، پروتئین و لیپید می باشد.(حسینی و همکاران، ۱۳۸۷؛آل زورکی و ناکاهارا۱۱۱،۲۰۰۳)همچنین دیواره سلولی باکتریهای گرم منفی دارای غشا خارجی (که سطح خارجی دیواره را می پوشاند) و یک فضای پری پلاسمیک است که در گرم مثبت دیده نمی شود. سطح هیدروفیلیک غشاء خارجی گرم منفی ها که غنی از مولکول های لیپوپلی ساکاریدی است سدی را در برابر انتشار مولکول های آنتی بیوتیک (طبیعی یا سنتزی) ایجاد می کند و آنزیم های موجود در فضای پری پلاسمیک آنها قادر به شکستن مولکول های وارد شده به این فضا از خارج هستند.(شان و همکاران۱۱۲،۲۰۰۷) که مقاومت آنها را در برابر مواد ضد باکتریایی سبب می شوند در حالیکه باکتری های گرم مثبت فاقد چنین غشاء و دیواره ای هستند لذا ترکیبات ضد باکتریایی (مانند فنل ها) به راحتی دیواره سلولی را تخریب کرده به پروتئین های غشاء صدمه زده با آنزیم های غشایی تداخل نموده سبب تراوش ترکیبات سلولی، انعقاد سیتوپلاسم و آسیب به باکتری می گردند.(کالمبا و کونیکا۱۱۳،۲۰۰۳)مجموعه این عوامل سبب افزایش مقاومت باکتری های گرم منفی نسبت به باکتری های گرم مثبت می شود.
باکتری استافیلوکوکوس

دیدگاهتان را بنویسید