منبع پایان نامه ارشد با موضوع استرس اکسیداتیو، علوم پزشکی، فعالیت بدنی، اکسیداسیون چربی

دانلود پایان نامه

غلظت مالون دی آلدئید دو گروه قبل از مصرف ال-کارنیتین یا پلاسبو مشاهده نمی شود (گروه یک: ۸۲/۰±۶۳/۱، گروه دو: ۵۷/۰±۸۱/۱). درپاسخ به فعالیت، میزان مالون دی آلدئید در گروه یک بلافاصله پس از فعالیت افزایش یافت (بلافاصله پس از فعالیت: ۷۸/۰±۰۰/۳) وتا دو ساعت پس از فعالیت نیز ادامه داشت (دو ساعت پس از فعالیت: ۸۴/۱±۶۱/۳) و این افزایش نسبت به قبل از فعالیت معنی دار بود نتیجه به دست آمده بیانگر آن است که فعالیت ما (۱۴ کیلومتر) باعث استرس اکسیداتیو و آسیب عضلانی شده است. اما میزان مالون دی آلدئید ۲۴ ساعت بعد از فعالیت تا حدودی کاهش داشت (۷۶/۰±۴۱/۳ ). میزان این متغیر در گروه دو نیز بلافاصله بعد از فعالیت افزایش پیدا کرد (۵۹/۰±۸۸/۲) اما ۲و۲۴ ساعت پس از فعالیت کاهش یافت (۰۶/۱±۷۱/۲ ، ۷۶/۰±۲۹/۲).
با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد مصرف ال-کارنیتین به عنوان آنتی اکسیدان در گروه دو باعث جلوگیری از افزایش معنی دار مالون دی آلدئید شده است در نتیجه باعث شده پراکسیداسیون چربی کاهش یافته و از تخریب بافتی جلوگیری نماید. افزایش غلظت MDA در بسیاری از انواع فعالیت ها مثل دو رفت و برگشت (۱۴۰)، دوچرخه سواری (۳۰)، تمرینات مقاومتی(۹۸) و دو (۴۶) مشاهده گردیده است. نتایج حاصله با معدودی از تحقیقات صورت گرفته همخوانی دارد (۳۰،۹۷) حال آنکه با اکثر تحقیقات مغایراست (۱۳۸،۱۳۶،۱۳۵،۴۷). تحقیق نخستین روحی (۱۰۸،۱۰۷) و گائینی و همکارانش (۱۸) با تحقیق صورت گرفته همخوانی دارد. درتحقیقی هم که توسط بلومر و همکاران (۳۷) بر استرس اکسیداتیو ناشی از تست های هوازی و بی هوازی انجام گرفت نتایج، کاهش معنی داری را بر میزان MDA سرم نشان داد. تحقیق حاضر تاثیر مکمل ال-کارنیتین را بر کاهش مالون دی آلدئید ۲۴ ساعت بعد از فعالیت نسبت به گروه پلاسبو نشان داد و احتمال می رود ال-کارنیتین بتواند تاثیرات آنتی اکسیدانی خود را ۲۴ ساعت پس از فعالیت بر استرس اکسیداتیو نشان دهد.

۵-۵- تغییرات غلظت کراتین کیناز سرم
کراتین کیناز از جمله آنزیم هایی است که افزایش آن به دنبال انجام فعالیت های شدید و طولانی مدت گزارش شده است. در افراد سالم این آنزیم در غشاء پلاسمایی قرار دارد و مقدار آن در داخل خون بسیار پایین است (۱۱). افزایش فعالیت آنزیم های عضلانی به عنوان شاخص آسیب عضلانی در نتیجه استرس اکسیداتیو، گزارش شده است.
همان طوری که در جدول ۴-۱۰، مشخص است تفاوت معنی داری در غلظت کراتین کیناز دو گروه، قبل از مصرف ال-کارنیتین یا پلاسبو مشاهده نمی شود (گروه یک: ۵۸/۱۹ ±۷۲/۹۲، گروه دو: ۰۳/۲۲±۹۳/۹۲)
تقریباً در تمامی تحقیقات صورت گرفته میزان کراتین کیناز خون پس از فعالیت شدید یا طولانی مدت افزایش را نشان می دهد، در تحقیق حاضر نیز سطح کراتین کیناز خون به طور معنی داری در هر دو گروه بلافاصله پس از فعالیت افزایش یافت که نشان می دهد فعالیت ورزشی استفاده شده در این تحقیق، منجر به ایجاد آسیب عضلانی و استرس اکسیداتیو گردیده است، نتایج حاصله با اغلب تحقیقات انجام گرفته در این زمینه همخوانی دارد (۱۳۸،۱۳۶،۱۳۵،۱۱۹،۱۱۶،۱۰۸،۱۰۶،۴۶). میزان کراتین کیناز خون ۲۴ ساعت پس از فعالیت در گروه مکمل کاهش داشت حال آن که در گروه پلاسبو هم چنان افزایش معنی داری را نسبت به قبل از فعالیت نشان داد. نتیجه حاصل از این تحقیق با تحقیق پترسن (۱۱۹)، تساکریس و همکاران (۱۳۹) و نخستین روحی (۱۰۸) همسو و با تحقیق واعظی (۲۲) مغایرت دارد. تاثیر مصرف ال-کارنیتین مانند ویتامین C(108)، MSM(106) و مکمل ال-سیستئین (۱۳۹) بر کراتین کیناز خون، می تواند حاکی از تاثیر مصرف این ماده بر پراکسیداسیون چربی باشد.
چنان چه می دانیم تخریب غشای سلول در اثر پراکسیداسیون چربی می تواند سبب خروج بیشتر کراتین کیناز از سلول و افزایش مقدار این ماده در خون شود (۱۳۷). همچنین مصرف ال-کارنیتین توانسته است از افزایش مالون دی آلدئید به عنوان شاخص پراکسیداسیون چربی جلوگیری نماید. درحقیقت ال-کارنیتین با کاهش پراکسیداسیون چربی ناشی از فعالیت و با خاصیت آنتی اکسیدانی خود از تخریب غشای سلول جلوگیری نموده و باعث کاهش خروج کراتین کیناز از غشای سلول و ورود این ماده به داخل خون می شود (۱۳۷). پس ازانجام فعالیت هایی چون دوی نیمه ماراتون (۴۶) و نود دقیقه دویدن بر روی نوار گردان با ۵% شیب منفی و ۷۵% حداکثر اکسیژن مصرفی (۱۱۹) افزایش معنی داری در میزان کراتین کیناز ملاحظه شده است. با توجه به مطالب ذکر شده، کاهش میزان کراتین کیناز در گروه دو (مکمل) ۲۴ ساعت پس از فعالیت منطقی به نظر می رسد. نتیجه این که مصرف دو هفته مکمل ال-کارنیتین با دوز ۲ گرم احتمالاً می تواند ۲۴ ساعت پس از فعالیت از تخریب عضلانی بیشتر جلوگیری نماید.

۵-۶- تغییرات غلظت بیلی روبین سرم
بیلی روبین یکی دیگر از شاخص های آسیب عضلانی است که برخی مطالعات افزایش آن را پس از ورزش گزارش داده اند. استرس اکسیداتیو می تواند موجب هموکسی ژناز شده، موجب تخریب هم و سنتز بیلی روبین گردد.
همان طوری که در جدول ۴-۱۳ مشخص است تفاوت معنی داری در غلظت بیلی روبین دو گروه قبل از مصرف ال-کارنیتین یا پلاسبو مشاهده نمی شود (گروه یک: ۲۰/۰±۸۳/۰، گروه دو: ۳۷/۰±۷۱/۰). در پاسخ به فعالیت میزان بیلی روبین بلافاصله (گروه یک : ۲۳/۰±۵۰/۱، گروه دو ۲۹/۰±۰۶/۱) در هر دو گروه افزایش یافت. اما ۲ و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت غلظت بیلی روبین در گروه دو (مکمل) به صورت کاهش مشاهده گردید (۳۴/۰±۹۸/۰، ۲۵/۰±۹۶/۰). با توجه به نتایج به دست آمده غلظت بیلی روبین ۲۴ساعت بعد از فعالیت در گروه پلاسبو بیشتر از گروه مکمل بود. در تحقیقی هم که نخستین روحی و همکاران تاثیر مکمل متیل سولفونیل متان را برتمرین ناشی از آسیب عضله و ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال انجام دادند نتایج به دست آمده تفاوت معنی داری را نشان داد و غلظت بیلی روبین در گروه مکمل (MSM) نسبت به پلاسبو پایین تر بود که با تحقیق حاضر همخوانی دارد. (۱۰۶).

۵-۷- نتیجه گیری
در مطالعه حاضر ال کارنیتین به مدت دو هفته قبل از فعالیت شدید هوازی تجویز شد. از آنجا که در مورد تأثیر مکمل ال کارنیتین بر التهاب و استرس اکسایشی ناشی از فعالیت بدنی مطالعات محدودی وجود دارد، لذا در مورد نتایج و احتمالات پیشنهادی همچنان نیاز به پژوهش وتحقیقات بسیاری می باشد و در واقع یافته های بدست آمده از این پژوهش مقدمه ای بر پژوهش های بعدی می باشد.

۵-۸ -پیشنهادات
۵-۸-۱- پیشنهادهای کاربردی
با توجه به یافته های تحقیق حاضر، احتمالا بتوان مصرف دوهفته مکمل ال کارنیتین را به منظور کاهش آثار استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت شدید هوازی توصیه کرد. هر چند همچنان به پژوهش های بیشتری در این زمینه نیاز می باشد.

۵-۸-۲- پیشنهادهای پژوهشی
۱) با توجه به دقیق تر بودن روش اندازه گیری مستقیم رادیکال های آزاد، پیشنهاد می گردد در تحقیقات بعدی بررسی تاثیر مصرف مکمل ال-کارنیتین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت بدنی با اندازه گیری مستقیم رادیکال های آزاد انجام شود.
۲) تأثیر این مکمل بر روی دیگر شاخص های التهابی مثل اینترلوکین شش و شاخص های دیگر استرس اکسیداتیو مثل گلوتاتیون بررسی شود.
۳) تجویز حاد و یک وهله ای مکمل، قبل از فعالیت بدنی بررسی گردد.
۴) تجویز طولانی مدت مکمل، قبل از فعالیت بدنی یک جلسه ای بررسی شود.
۵) تجویز مکمل پس از فعالیت بدنی بررسی شود.
۶) تجویز مکمل به همراه دیگر مواد ضد اکسایشی مانند ویتامین C بررسی شود.
۷) مراحل خون گیری تا ۷۲ ساعت بعد پی گیری شود.
۸) تجویز مکمل در مورد دیگر پروتکل های ورزشی (طولانی مدت، شیب منفی) بررسی شود.
۹) تحقیق مشابهی در ارتباط با زنان فعال و ورزشکار نیز انجام گیرد.

منابع و مآخذ :
منابع فارسی
۱- اراضی،ح.، رحمانی نیا، ف.،آزالی، ک.، مهرتاش، م.، تاثیرمکمل یاری حاد ال-کارنیتین بر لاکتات، گلوکزخون، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان مردان تمرین کرده، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، (۱۳۹۲)، هفتادویک، یک، ۶۴-۵۹.

۲- ایمانی، م.، رضایی پور، م.، محمدی، م.، نوروزی فر، م.، (۱۳۹۱)، ارتباط سطوح بیلی روبین و منیزیم تام سرم نوزادان مبتلا به زردی قبل و بعد از فوتوتراپی، مجله علوم پزشکی رازی، نوزدهم، صد.

۳- باقری، ق.، (۱۳۸۱) ، اصول آموزش آمادگی جسمانی(رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه پیام نور.

۴- ترتیبیان، ب.، خورشیدی ، م.، (۱۳۸۴)، برآورد شاخص های فیزیولوژیک در ورزش (آزمایشگاهی و میدانی)، تهران ، انتشارات تیمور زاده، نشر طیب.

۵- حبیب زاده ، ن.، (۱۳۸۹)، آزمون های آمادگی جسمانی، تهران، نشر ورزش، انتشارات بامداد کتاب.

۶- خدام، ر.، (۱۳۹۱)، راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران، چاپ دوازدهم، انتشارات دیباج.

۷- خسروبیگی، ع.، (۱۳۹۱)، نقش استرس اکسیداتیو در ناباروری مردان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۹-۶۸، ۱۰۳-۹۴.

۸- راداک، ژولت.، (۱۳۸۳)، رادیکال های آزاد در ورزش و پیری، ترجمه گایینی،ع.، حامدی نیا، م.، طیبی، ر.، انتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار.

۹- رحمانی نیا، ف.، (۱۳۸۸)، فیزیولوژی انسان، چاپ اول، تهران، نشر ورزش، انتشارات بامداد کتاب.

۱۰- رهبر، س. احمدی اصل، ناصر. (۱۳۹۱)، اثر ورزش منظم مقاومتی دراز مدت بر عملکرد قلب و استرس اکسیداتیو در موش صحرایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوازدهم، سوم، ۲۶۴-۲۵۶.

۱۱- شهبازی، پرویز.، ملک نیا، ناصر.، (۱۳۸۵)، بیوشیمی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران.

۱۲- صالحی، ا.، محمدی، م.، فرج نیا، ص.، قدیری صوفی، ف.، بدل زاده، ر.، وطن خواه، ا.، (۱۳۸۶)، تاثیر ورزش شنا بر استرس اکسیداتیو و شاخص آتروژنیک در خون رت های نر دیابتیک، چهاردهم، سه، ۴۵.

۱۳- طالبی، ا.، ابراهیم، خ.، رحمانی نیا، ف.، (۱۳۷۹)، بررسی اثر مصرف دو نوع رژیم مختلف ویتامین بر کوفتگی عضلانی تاخیری پس از انقباض های شدید برونگرا، ۱۶-۲۳.

۱۴- غضنفری، ع.، (۱۳۷۶)، سلامت با نرمش های کششی، چاپ اول، تهران، انتشارات مبتکران.

۱۵- فرزانگی، پ.، محمدی ریش سفید، ن.، حبیبیان، م.، جعفری، ه.، (۱۳۹۱)، بررسی اثر امگا ۳ براسترس اکسیداتیو در مردان کاراته کار حرفه ای، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، بیست و دوم، نودویک، ۸۰-۷۰.
۱۶- کازبا، استوان.، (۱۳۸۱)، تئوری و متد لوژِی تمرین از مبانی تا کاربرد، ترجمه ابراهیم، خ و سایرین.، مشهد، انتشارا

دیدگاهتان را بنویسید