منبع پایان نامه ارشد با موضوع اکسیژن مصرفی، حداکثر اکسیژن مصرفی، مواد غذایی، شاخص توده بدنی

دانلود پایان نامه

۳-۴- روش نمونه گیری
از بین افراد جامعه آماری ۲۲ نفر به عنوان نمونه که دارای معیار های ورود به تحقیق بودند، به صورت زیر انتخاب شدند. طی اطلاعیه‌ای از افراد جامعه آماری جهت شرکت در طرح حاضر، دعوت به عمل آمد و از داوطلبین خواسته شد تا در تاریخ معینی در آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحداردبیل، حضور داشته باشند. مراجعه کنندگان پس از آشنایی کامل با اهداف تحقیق، روش اجرای طرح و روند کار، ابتدا فرم رضایت‌نامه کتبی و سپس پرسش‌نامه سلامت را با در نظر گرفتن معیارهای ورود به طرح تکمیل نمودند. از افراد واجد شرایط (با توجه به پرسش نامه تکمیلی توسط آن‌ها) تست بالک، جهت برآورد میزان حداکثر اکسیژن مصرفی به عمل‌آمد. کسانی که حداکثر اکسیژن مصرفی بالای۴۰ داشته و حائز تمامی شرایط ورود به طرح بودند، جدا شده و از بین آن ها ۲۲ نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. لازم به ذکراست که ازمجموع ۲۲ نفر نمونه انتخاب شده یک نفر هم به علت مشکل شخصی خود از ادامه همکاری با طرح مذکور منصرف شدند و در واقع ۲۱ نفربه صورت تصادفی در دو گروه مکمل و پلاسبو (یک گروه به تعداد ۱۰ نفروگروه دیگر به تعداد ۱۱ نفر) قرارگرفتند.

۳-۵- معیارهای ورود به طرح
– رده سنی ۳۰-۱۸ سال
– نداشتن سابقه قبلی از بیماری قلبی- عروقی، تنفسی و عفونی
– برخورداری از سلامت کامل مطابق با پرسش‌نامه سلامت
– عدم انجام فعالیت بدنی شدید در دو ماه گذشته
– عدم مصرف مشروبات الکلی، سیگار و مکمل‌های غذایی آنتی اکسیدانی در دو ماه گذشته
– شاخص توده بدنی بین ۲۵-۱۸ کیلوگرم بر متر مربع

۳-۶- متغیرهای تحقیق
۳-۶-۱- متغیرهای مستقل
مقدار مصرف مکمل ال کارنیتین و زمان های خون گیری، متغیرهای مستقل در این تحقیق می‌باشند.

۳-۶-۲- متغیرهای وابسته
۱- آنزیم کراتین کیناز سرم
۲- مالون دی آلدئید سرم
۳- بیلی روبین سرم
۴- ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال پلاسما

۳-۷- ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار به کار گرفته شده در این تحقیق عبارت بودند از:
۱- فرم رضایت نامه: که دانشجویان داوطلب برای شرکت در این طرح آن را تکمیل نمودند (پیوست ۱).
۲- پرسش نامه تندرستی: به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در رابطه با وضعیت جسمانی و روانی شرکت کنندگان وحصول اطمینان از سلامتی آن ها از این فرم استفاده شد (پیوست ۲).
۳- فرم فهرست مواد غذایی مصرفی و واحد مصرف آن ها: در این فرم انواع مواد غذایی مصرفی روزانه به شش‌گروه طبقه‌بندی شده و برای هرگروه یک ‌یا چندواحد مصرفی مشخص، تعیین گردیده بودتا آزمودنی‌ها مواد مصرفی خود را با توجه به واحدهای مصرفی معین شده در فرم‌های ثبت مواد غذایی، یادداشت نمایند. همچنین در این فرم علاوه بر موارد گفته شده به دسته‌ای از مواد غذایی و خوراکی‌هایی که دارای آنتی‌اکسیدان‌های مختلف بوده و می‌توانستند برنتایج تحقیق تأثیرگذار باشند، نیز اشاره شده بود تا آزمودنی‌ها آن را حداقل به مدت سه روز کم‌تر مصرف کنند (پیوست۳).
۴- دستگاه سنجش قد و وزن: برای سنجش قد و وزن آزمودنی‌ها از دستگاه سنجش قد و وزن مدل سکا۳۴ استفاده گردید(شکل۳-۱).
۵- سرنگ، پنبه، الکل، گارو وسایل لازم جهت خون‌گیری بودند.
۶- لوله آزمایش حاوی ماده ضدانعقاد هپارین جهت جداسازی پلاسمای خون و لوله آزمایش بدون ماده ضد انعقاد جهت جداسازی سرم خون و جا لوله‌ای (شکل۳-۲).
۷- دستگاه بن ماری(انکباتور): برای قرار دادن لوله های حاوی خون بدون ماده ضد انعقاد جهت جداسازی سرم (شکل۳-۳).
۸- دستگاه سانتریفوژ: جهت جداسازی سرم و پلاسما از سایر مواد موجود درخون (شکل۳-۴).
۹- وسیله نمونه‌برداری(سمپلر): برای برداشتن نمونه‌های خونی به مقدار لازم و سرسمپلرهای زرد و آبی
(شکل ۳-۵).
۱۰- میکروتیوب و جای میکروتیوب: جهت نگهداری نمونه‌های مختلف سرم و پلاسما در مقادیر مورد نیاز به منظور اندازه‌گیری مارکرهای مختلف (شکل۳-۶).
۱۱- یخچال‌ فریزر۲۰- و۷۰- درجه سانتی‌گراد: برای نگهداری نمونه‌ها در طول مدت زمان اجرای آزمایش روی آن‌ها (شکل۳-۷).
۱۲- دستگاه اسپکتروفتومتر: جهت اندازه گیری مارکرهای ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال، کراتین کیناز، بیلی روبین و مالون دی آلدئید (شکل۳-۸).

۳-۸- شیوه اندازه‌گیری
۳-۸-۱- مرحله ارزیابی اولیه
۳-۸-۱-۱- تکمیل فرم مشخصات
داوطلبین طبق برنامه هماهنگ شده از قبل، در روز و ساعت معین در آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل حاضر شدند. این افراد پس از آشنایی با اهداف طرح و مراحل مختلف اجرای آن، ابتدا فرم رضایت نامه و سپس پرسش نامه های تندرستی و شرایط حضور در تحقیق را با دقت تکمیل کردند. آنگاه توضیحات لازم در مورد فهرست مود غذایی مصرفی و واحد مصرف آن ها و همچنین برخی
مواد غذایی حاوی آنتی‌اکسیدان که نباید مصرف می کردند ارائه شد و فرم های مربوطه در اختیار آن‌ها قرار داده شد.
۳-۸-۱-۲- روش اندازه گیری قد و وزن
با استفاده از قدسنج وترازوی آلمانی سکا، قد آزمودنی‌ها به متر و وزن آزمودنی‌ها (بدون کفش) به کیلوگرم ثبت شد.

۳-۸-۱-۳- اندازه گیری شاخص توده بدنی (BMI )
برای این منظور وزن بدن را به مجذور قد تقسیم کردیم حد نرمال BMI در این تحقیق کمتر از ۲۵ و بیشتر از ۱۸ کیلوگرم بر متر مربع تعیین گردید.

۳-۸-۱-۴- روش برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی
برای اندازه‌گیری میزان حداکثر اکسیژن مصرفی از تست بالک استفاده شد. که در پایین به توضیح مفصل روش اجرای تست می‌پردازیم.
ابتدا بعد از این که قد و وزن آزمودنی‌ها مشخص شد و فرم‌های مربوط به رضایت‌نامه و وضعیت تندرستی توسط آن‌ها تکمیل گردید، آزمودنی‌ها بدن خود را گرم کرده و یک پیست ۴۰۰ متری را با حداکثر توان خود به مدت ۱۵ دقیقه دویدند. مسافت طی شده (تعداد دورها) در مدت زمان ۱۵ دقیقه برای یکایک آزمودنی‌ها ثبت گردید و در ادامه جهت برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی از فرمول مخصوص محاسبه VO2max به صورت دستی استفاده گردید که معادله آن به شرح زیر می‌باشد(۵):

VO2max (ml/kg/min) =کل مسافت طی شده در ۱۵ دقیقه(متر) ـ ۱۵ / ۱۳۳ × ۱۷۲/۰ + ۳/۳۳
جدول ۳-۱: برآورد VO2max با توجه به مسافت
برآورد شده
مسافت دویدن
۸۰ میلی لیتر/کیلوگرم(دقیقه)
۶۰۰۰ متر
۷۵ میلی لیتر/کیلوگرم(دقیقه)
۵۶۰۰ متر
۷۰ میلی لیتر/کیلوگرم(دقیقه)
۵۲۰۰ متر
۵/۶۵ میلی لیتر/کیلوگرم(دقیقه)
۴۸۰۰ متر
۶۱ میلی لیتر/کیلوگرم(دقیقه)
۴۴۰۰ متر
۵/۵۶ میلی لیتر/کیلوگرم(دقیقه)
۴۰۰ متر

شکل ۳-۹ : آزمون بالک ۳-۱۰ : اجرای آزمون بالک (دقیقه ۱۰ آزمون)

۳-۸-۲- مرحله انتخاب آزمودنی ها
پس از مطالعه فرم های تکمیل شده توسط داوطلبین و با در نظر گرفتن معیارهای ورود به طرح و همچنین مشخصات جمع‌آوری شده از جمله قد، وزن وحداکثر اکسیژن مصرفی وbmi (شاخص توده بدنی) ۲۱نفر از افراد واجد شرایط، انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه مکمل و پلاسبو جایگزین شده و کد‌گذاری شدند. آزمون گر و آزمودنی‌ها از این که در کدام گروه قرار گرفته بودند هیچ اطلاعی نداشتند و در‌واقع تحقیق به صورت دوسویه کور انجام شد. از افراد انتخاب شده درخواست شد که در طول مدت زمانی که از مکمل استفاده می‌کنند و قبل از اجرای آزمون اصلی از انجام هرگونه فعالیت بدنی خودداری کرده و دستورالعمل‌های خواسته شده در رابطه با تغذیه را اجرا نمایند. همچنین از آن‌ها خواسته شد شب قبل از اجرای پروتکل اصلی استراحت کافی داشته باشند.

۳-۸-۳- مرحله ارزیابی نهایی
پروتکل اصلی در مدت ۱۵ روز اجرا شد، بدین ترتیب که در طول مدت ۱۵ روز در زمان مشخصی هر دو گروه مکمل و پلاسبو به آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد مراجعه می کردند ( برای دریافت قرصهایی که به شکل کپسول و حاوی ۲ گرم ال-کارنیتین و۲ گرم نشاسته بودند و از نظر ظاهر تفاوتی با هم نداشتند) و در روز پانزدهم تست هوازی اصلی اجرا شد که مراحل مختلف خون گیری و تهیه سرم و پلاسما به شرح زیر است:

مرحله اول :

دیدگاهتان را بنویسید