منبع پایان نامه ارشد با موضوع فیزیولوژی، آنتروپومتریک، اکسیژن مصرفی، مواد غذایی

دانلود پایان نامه

ابتدا آزمودنی ها قبل از شروع مکمل دهی و اجرای فعالیت هوازی با هماهنگی قبلی برای اولین خون گیری در آزمایشگاه حاضرشدند. آزمودنی ها به صورت ناشتا و به منظور طبیعی شدن تغییرات وضعیتی حجم خون به مدت ۱۵ دقیقه سر پا ایستادند و سپس در حالت نشسته و پس از بستن تورنیکه ۷ سی سی نمونه خونی از ورید جلوی آرنج۳۵ گرفته شد (خون گیری باراول).

مرحله دوم :
پس از خون گیری بار اول، آزمودنی ها به مدت ۱۴ روز۲ گرم ال-کارنیتین (درگروه مکمل) و ۲ گرم نشاسته (درگروه دارونما) که هیچ گونه تفاوتی از نظر رنگ و بو با هم نداشتند و به صورت کپسول تهیه شده بود مصرف کردند و سپس در روز پانزدهم قبل از اجرای تست استقامتی (دویدن مسافت ۱۴ کیلومتر) خون گیری به صورت ناشتا با همان ترتیب ذکر شده (۷ سی سی) توسط همکار طرح انجام شد، سپس آزمودنیها صبحانه یکسان مصرف کرده و بعد از دو و نیم ساعت تست هوازی اصلی را انجام دادند. لازم به ذکر است که در این زمان دمای هوا ۱۵ درجه سانتی گراد و رطوبت محیط ۹۶-۴۴% بود.

مرحله سوم :
در این مرحله آزمودنی ها بعد از حرکات کششی به مدت ۵ دقیقه، جهت اجرای پروتکل اصلی یک مسافت ۷ کیلومتری را با حداکثر ضربان قلب خود ۲ دوردویدند (۱۴ کیلومتر). و بلافاصله پس از اجرای تست استقامتی در همان محل، خون گیری برای بار سوم انجام گرفت.

شکل ۳-۱۵: خون گیری بلافاصله بعد از دویدن ۱۴ کیلومتر
مرحله چهارم :
پس از گذشت ۲ ساعت از اجرای پروتکل اصلی (تست هوازی) خون گیری بار چهارم نیز به میزان ۷ سی سی و مراحل مختلف جداسازی سرم و پلاسمای خون به همان ترتیب ذکر شده، درمحل آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد، از آزمودنی ها به عمل آمد.

مرحله پنجم :
این مرحله از خون گیری پس از گذشت ۲۴ ساعت از اجرای پروتکل اصلی در محل آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، از آزمودنی ها به عمل آمد. پس از انجام خون گیری، نمونه های سرم و پلاسمای هر آزمودنی در یخچال ۷۰- درجه سانتی گراد قرار گرفتند تا در زمان لازم جهت اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال و کراتین کیناز مورد استفاده واقع شود.

روش تهیه سرم و پلاسما
از مجموع ۷ سی سی نمونه خونی دریافت شده از ورید آرنج آزمودنی ها، دوسی سی درون لوله آزمایش حاوی ماده ضد انعقاد هپارین به منظور جداسازی پلاسما، ریخته شد و پس از حرکت دادن آن به صورت دورانی جهت مخلوط شدن، بلافاصله درون سانتریفوژ قرار گرفت و به مدت ۱۰دقیقه با دور ۴۰۰۰ سانتریفوژ گردید. پلاسمای جدا شده در مقادیر مورد نیاز درون میکروتیوب هایی که از قبل کدگذاری شده بودند با استفاده ازسمپلر ریخته شده و بلافاصله درداخل یخچال با دمای ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری شد. از این پلاسما جهت اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال استفاده گردید. پنج سی سی باقی مانده از خون، در لوله آزمایش معمولی (بدون ماده ضد انعقاد خون) ریخته شد تا بتوان از آن سرم جدا نمود. نمونه های خونی موجود در لوله آزمایش معمولی ابتدا درون دستگاه انکباتور قرار گرفتند تا در دمای نزدیک به دمای بدن (۳۷ درجه سانتی گراد) نگه داشته شوند. سپس به مدت ۵ دقیقه و با دور ۴۰۰۰ سانتریفوژ گردیدند تا سرم موجود در آن از سایر اجزا جدا گردد. این مقدار سرم جدا شده نیز در اندازه های مورد نیاز درون میکروتیوب های کدگذاری شده، ریخته شد و بلافاصله درجایخی فریزر با دمای ۲۰- درجه
سانتی گراد قرار داده شد تا برای اندازه گیری میزان کراتین کیناز، مالون دی آلدئید و بیلی روبین از آن استفاده گردد.

ثبت مواد غذایی :
همه آزمودنی ها دستور العمل های کتبی و توصیف شفاهی در مورد چگونگی ثبت مواد غذایی را دریافت کردند. از آن‌ها خواسته شد که رژیم غذایی عادی خود را دنبال کنند و در عین حال مقدار و نوع غذای مصرفی خود را روزانه به مدت دو هفته در فرم های مخصوصی ثبت کنند. این فرم ها در روز آخر از آزمودنی ها اخذ شد و سپس میزان کالری کل، پروتئین، کربوهیدرات، چربی، ویتامین C، ویتامین A و ویتامین E مواد غذایی مصرفی آزمودنی‌ها با استفاده از نرم افزار تحلیلی(Spss16) آنالیز گردید.

۳-۸-۴- روش اندازه گیری مالون دی آلدئید خون
برای اندازه گیری مالون دی آلدئید از روش تیوباربیتوریک اسید (TBARS) به صورت دستی و دستگاه اسپکتروفتومتری با طول موج ۵۳۲ نانومتر جهت جذب آن استفاده شد (در پیوست چهارمفصلاً توضیح داده شده است). نمونه مورد نظر برای اندازه گیری این متغیر سرم می باشد(۱۱۱).

۳-۸-۵- روش اندازه گیری کراتین کیناز
برای اندازه گیری کراتین کیناز از دستگاه اسپکترفتومتری با روش فتومتریک و طول موج ۳۴۰ استفاده گردید. نمونه مورد نظر برای اندازه گیری این متغیر سرم بدون همولیز یا پلاسمای هپارینه بود که روش تهیه و طرز محاسبه آن با استفاده از کیت تجاری تشخیص کمّی ساخت شرکت درمان کاو انجام شد.

۳-۸-۶ – روش اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال
ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال در این تحقیق، با روش FRAP36 به صورت دستی اندازه گیری شد (۱۳۱). این روش بر اساس احیای کمپلکس فریک تری پیریدیل تریازین ۳۷( (Fe 3-TPTZبه فروس تری پیریدیل تریازین۳۸(Fe 2-TPTZ) می باشد (۶۵). طول موج اسپکتروفتومتر۵۹۳ و با استفاده از بلانک حاوی آب مقطر، دستگاه بر روی صفرتنظیم گردید. نمونه مورد نظر برای اندازه گیری این متغیر پلاسما بود که جهت محاسبه آن تفاوت بین دو جذب نوری را به دست آورده و با استفاده از فرمول مربوط به منحنی کالیبراسیون میزان TAC به دست آمد.

۳-۸-۷- روش اندازه گیری بیلی روبین
برای اندازه‌گیری بیلی روبین نیز از دستگاه اسپکتروفتومتری با طول موج ۵۷۸ نانومتر(بیلی روبین توتال) استفاده شد. نمونه انتخاب شده سرم بود که می بایستی از نور مستقیم به دور نگه داری می شد. طرز تهیه و روش محاسبه آن با استفاده از کیت تجاری ساخت شرکت درمان کاو انجام شد.

۳-۸-۸- روش تجزیه و تحلیل آماری
ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها با استفاده از روش های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنف از طبیعی بودن جامعه اطمینان حاصل شد. برای ارزیابی ایجاد شده در متغیرهای وابسته از روش تحلیل واریانس دو طرفه با اندازه‌گیری مکرر (۵×۲) استفاده شد. منظور از عدد دو تعداد گروه ها و عدد پنج تعداد سری‌های زمانی اندازه‌گیری می‌باشد. جهت تعیین تغییرات زمانی در هر گروه روش اندازه‌گیری مکرر با تصحیح بونفرونی مورد استفاده قرار گرفت و سطح معنی‌داری ۰۵/۰P در نظر گرفته شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها

فصل چهارم

۴-۱- مقدمه
در این فصل یافته های تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها به صورت جدول های توزیع فراوانی و نمودارها ارائه شده است. در تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن توزیع داده ها و آزمون آماری تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و تعقیبی بونفرونی و آزمون t مستقل برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است.

۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه دانشجویان تربیت‌بدنی پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بودند که به طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت نمودند. پس از برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی، ۲۱ نفر از این افراد انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه یک (پلاسبو) با ۱۱نفر و گروه دو (ال کارنیتین) با ۱۰ نفر، به ترتیب مصرف دو هفته نشاسته و مکمل ال-کارنیتین را روزانه به میزان ۲ گرم قبل از انجام فعالیت هوازی شدید در دستور کار خود داشتند. قبل از مصرف دو هفته مکمل ال‌-کارنیتین و پلاسبو، بلافاصله قبل و بلافاصله بعد، ۲ ساعت و ۲۴ ساعت پس از فعالیت از آزمودنی‌ها نمونه خونی گرفته شد. ویژگی های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی آزمودنی ها در جدول ۴-۱ و ۴-۲ ارائه شده است. همچنین متغیرهای اندازه گیری شده در تحقیق شامل کراتین‌کیناز (واحد بین المللی بر لیتر)، مالون‌دی‌آلدئید (میکرومول بر لیتر)، بیلی روبین (میلی گرم بر دسی لیتر) و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی توتال (میکرومول بر لیتر) بودند که در ۵ نوبت اندازه گیری شدند.
جدول۴-۱. ویژگی های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی آزمودنی های گروه اول(گروه پلاسبو) (۱۱= (n

ویژگی های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی

۲۲۰/۱
سن(سال)
۱۹/۱۸۰۹/۱
قد (سانتی متر)

۶۴/۷۴۱/۲
وزن (کیلوگرم)

۰۳/۲۳۶/۰
شاخص توده بدن (کیلوگرم برمترمربع)

۰۸/۴۳۰/۱
حداکثر اکسیژن مصرفی(میلی لیترـ کیلوگرم دردقیقه)

جدول۴-۲. ویژگی های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی آزمودنی های گروه دوم (ال کارنیتین) (۱۰=n )

ویژگی های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی

۲/۲۲۱/۱
سن(سال)

۱۸۰۲/۲
قد (سانتی متر)

۳/۷۲۵/۲
وزن (کیلوگرم)

۳۷/۲۲۸/۰
شاخص توده بدن (کیلوگرم برمترمربع)

۵۳/۴۳۹/۰
حداکثر اکسیژن مصرفی (میلی لیترـ کیلوگرم دردقیقه)

جدول ۴-۳. نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی توزیع طبیعی دادهها
متغیرهای وابسته

زمان اندازه گیری
کراتین کیناز
مالون دی آلدئید
بیلی روبین
ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال

z
sig
z
sig
Z
sig
z
sig
دو هفته قبل از فعالیت
ال کارنیتین
۹۱/۰
۳۶/۰
۷۲/۰
۶۷/۰
۰۴/۱
۲۲/۰
۸۷/۰
۴۳/۰

پلاسبو
۱۷/۱
۱۲/۰
۸۷/۰
۴۲/۰
۶۴/۰
۷۹/۰
۸۰/۰
۵۳/۰
بلافاصله قبل از فعالیت
ال کارنیتین
۴۰/۰
۹۹/۰
۶۳/۰
۸۲/۰
۷۴/۰
۶۴/۰
۵۴/۰
۹۲/۰

پلاسبو
۶۱/۰
۸۴/۰
۷۷/۰
۵۹/۰
۷۹/۰
۵۶/۰
۵۹/۰
۸۷/۰
بلافاصله بعد از فعالیت
ال کارنیتین
۸۲/۰
۵۰/۰
۶۴/۰
۸۰/۰
۴۵/۰
۹۸/۰
۳۵/۰
۰۰/۱

پلاسبو
۹۹/۰
۲۸/۰
۵۴/۰
۹۳/۰
۵۳/۰
۹۳/۰
۷۴/۰
۶۳/۰
۲ساعت بعد از فعالیت
ال کارنیتین
۷۱/۰
۶۸/۰
۴۷/۰
۹۸/۰
۸۲/۰
۵۰/۰
۶۸/۰
۷۳/۰

پلاسبو
۶۸/۰
۷۳/۰
۴۷/۰
۹۷/۰
۵۸/۰
۸۷/۰
۹۵/۰
۳۲/۰
۲۴ ساعت بعد از فعالیت
ال کارنیتین
۹۴/۰
۳۳/۰
۵۰/۰
۹۶/۰
۶۴/۰
۸۰/۰
۳۹/۰
۹۹/۰

پلاسبو
۱۴/۱
۱۴/۰
۷۰/۰
۷۰/۰
۵۸/۰
۸۸/۰
۰۱/۱
۲۵/۰

جدول ۴-۳، نشان می دهد با توجه به سطح معنی داری به دست آمده در پیش آزمون و پس آزمون، فرض عدم طبیعی بودن توزیع داده ها درتمامی متغیرها (۵ بار اندازه گیری) در هر دو گروه ال-کارنیتین و پلاسبو رد می شود.
۴-۳- آزمون فرضیههای تحقیق
۴-۳-۱- فرضیه اول
مصرف‌ دو هفته مکمل ال‌-کارنیتین بر ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال خون

دیدگاهتان را بنویسید