نقش افشا در بازار هاي سرمايه

دانلود پایان نامه

نقش افشا در بازار هاي سرمايه

امروزه وجود اطلاعات شفاف يكي از اركان اساسي پاسخگويي و تصميم گيري هاي اقتصادي آگاه محسوب مي شود. افشاي اطلاعات توسط شركت ها يكي از منابع مهم و ارزشمند اطلاعاتي براي سرمايه­گذاران، اعتبار دهندگان و ساير ذينفعان مي باشد. هر قدر تسهيم اطلاعات در جوامع بيشتر باشد، امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه و پاسخگويي بخش خصوصي و دولتي در مورد چگونگي تحصيل و مصرف منابع بيشتر مي شود و امكان رشد فساد كاهش مي يابد (بلور و كافمن[1]، 2005). از بازارهاي مهم فعال در بخش خصوصي بازار سرمايه مي باشد كه اطلاعات شفاف بر عملكرد آن به شدت موثر است.به­عبارتی نقصان اطلاعاتباعث افزايش هزينه مبادلات و ناتواني بازاردر تخصيص بهينه منابع مي شود. اطلاعات هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد مي تواند منجر به اتخاذ تصميمات صحيح تري در زمينه تخصيص بهينه منابع شود كه در نهايت منجر به رسيدن به كارآيي تخصيصي مي شود كه هدف نهاييبازار سرمايه است (تجويدي، 1387). از این رو افشای اطلاعات توسط شرکت­ها نقش حیاتی را در عملکرد کارایی بازار سرمایه ایفا می کند.

از طرفي بدليل اينكه مسايل اطلاعاتي و انگيزشي مانع از تخصيص كاراي منابع در بازارهاي سرمايه مي شود، لذا افشاي اطلاعات و راهكارهاي افزايش اعتبار افشا بين مديران و سرمايه­گذاران نقشي مهم در جهت كاهش اين مشكلات ايفا مي كند. يكي از چالش­هاي مهم اقتصادي، تخصيص بهينه پس اندازها در فرصتهاي سرمايه گذاري است. عموما شركت­هاي بسياري وجود دارند كه بدنبال جذب پس اندازهاي خانوارهايي هستند كه به طور گسترده در سطح جامعه وجود داشته و درصدد سرمايه­گذاري مي­باشند. هنگامي­كه شركت­ها و پس­اندازكنندگان مايل به تجارت با يكديگر هستند، تخصيص پس اندازها به فرصتهاي سرمايه گذاري به دو دليل پيچيده است. اولاً، مديران اغلب اطلاعات بيشتري نسبت به پس­اندازكنندگان در خصوص ارزش فرصتهاي سرمايه گذاري دارند. همچنين آنان مايل به بيش نمايي ارزش شركت خود هستند. در اين حالت پس انداز كنندگان پس از سرمايه گذاري در اين شركت با مشكل اطلاعات[2] مواجه مي شوند. ثانياً، شركت سرمايه پذير ممكن است در صدد سوء استفاده از حقوق سرمايه­گذاران برآيد كه اين امر منجر به ايجاد مسائل نمايندگي[3] خواهد شد (هيلي و پالپو[4]، 2001). در ادامه به تشريح اين مشكلات و نقش افشاي اطلاعات در كاهش اين مسائل خواهيم پرداخت.

 

 مشكل اطلاعات

مسائل نامطلوب اطلاعاتي از عدم تقارن اطلاعات و انگيزه هاي متضاد سرمايه­گذاران و مديران ناشي مي شود. اين امر منجر به از كارافتادگي عملكرد بازار سرمايه خواهد شد. چندين راه حل براي حل اين مشكل وجود دارد كه عبارتند از: 1-  قراردادهاي بهينه بين شركت­ها و سرمايه­گذاران انگيزه مديران را براي افشاء كامل اطلاعات افزايش داده ومنجر به كاهش ارزيابي­هاي گمراه­كننده مي شود. 2-  وضع مقرراتي در جهت الزام مديران به افشاي كامل اطلاعات مشكل عدم تقارن اطلاعات را كاهش مي دهد. 3-  اين مشكل ممكن است از طريق اطلاعات واسطه­اي موثر همچون نقطه نظرات تحليل­گران و موسسات تعيين كننده رتبه اعتباري شركت­ها كاهش يابد (هيلي و پالپو،2001).

[1].Bellver and Kaufmann

[2] .Information Problem

[3] .Agency Problem

[4] .Healy and Palepu