پایان نامه ارشد با موضوع رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، کیفیت زندگی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه

۱۳، ۱۴)، نوع دوستی(ماده های ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹)، تواضع(۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴). در مقابل هر ماده پنج گزینه کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم وجود دارد که به ترتیب نمرات ۵، ۴، ۳، ۲ ، ۱ به آنها تعلق می گیرد(به جز سؤالات حیطه مردانگی که به صورت معکوس نمره گذاری می گردد).
سنجش روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی: پودساکف و همکاران ضریب روایی این پرسشنامه را برای وظیفه شناسی برابر۶۹/۰، تواضع برابر۷۶/۰، نوعدوستی برابر ۸۰/۰، مردانگی۷۸/۰ و شرافت شهروندی برابر ۷۴/۰ محاسبه کرده اند.
سنجش پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی: پودساکف و همکاران ضرایب پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ برای وظیفه شناسی برابر ۸۳/۰، تواضع برابر ۸۷/۰، نوعدوستی برابر۸۱/۰، مردانگی برابر ۸۷/۰و شرافت شهروندی برابر۷۷ /۰ محاسبه کرده اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیق نعامی و شکرکن(۱۳۸۰) به ترتیب برای رفتار مدنی سازمانی کلی ۴۷/۰ و ۸۸/۰، برای وظیفه شناسی ۴۵/۰ و ۸۹/۰، برای تواضع ۵۰/۰ و ۹۰/۰، برای نوعدوستی ۴۸/۰ و ۷۰/۰، برای مردانگی ۴۳/۰ و ۷۹/۰ و برای شرافت شهروندی ۵۶/۰ و ۸۰/۰ محاسبه شدند. در پژوهش مورمان، نیهوف و ارگان (۱۹۹۳) ضریب آلفای هر پنج بعد این پرسشنامه بالاتر از ۸۰/۰ گزارش گردیده است.
گل پرور و عریضی(۱۳۸۵) در پژوهشی میزان آلفای کرونباخ این ابزار را در سازمان های بوروکراتیک ۸۷/۰ و در سازمانهای سنتی ۸۳/۰ محاسبه نموده اند. نعامی و شکرکن(۱۳۸۵) خود ضرایب اعتبار سازه ای این پرسشنامه را به ترتیب برای رفتار شهروندی سازمانی کلی ۴۶/۰، برای وظیفه شناسی ۴۰/۰، برای تواضع ۳۵/۰، برای نوعدوستی ۴۲/۰، برای مردانگی ۵۱/۰ و برای شرافت شهروندی ۴۹/۰ به دست آورده اند. همچنین پایایی به روش آلفای کرونباخ توسط این محققین برای رفتار شهروندی سازمانی کلی۹۲/۰، وظیفه شناسی۸۲/۰، تواضع۷۵/۰، نوعدوستی۶۵/۰، مردانگی ۷۰/۰ و شرافت شهروندی۶۵ /۰گزارش شده است.
پرسشنامه اثربخشی سازمانی: این پرسشنامه توسط پارسونز(۱۹۶۹) طراحی و بوسیله فــــــــرخ نژاد(۱۳۸۶) ترجمه شده است و دارای چهار بعد تحقق یا کسب هدف(سوال های۱، ۲، ۵، ۷، ۱۲،۱۴، ۱۷)، انطباق(سوال های ۶، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱)، انسجام یا یگانگی(ســــوال های ۳، ۴، ۸، ۹، ۱۰،۲۰،۲۲) و تداوم یا حفظ الگوها(سوال های ۱۹، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸) می باشد و در مجموع ۲۸ سؤال دارد. نمره گذاری پرسشنامه ی اثربخشی سازمانی بر اساس یک مقیاس ۵ درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: خیلی کم(۱)، کم(۲)، تاحدودی(۳)، زیاد(۴)، خیلی زیاد(۵)، بنابراین بیشترین امتیاز این پرسشنامه ۱۴۰ و کمترین امتیاز آن ۲۸ می باشد.
سنجش روایی پرسشنامه اثر بخشی سازمانی :پارسونز ضرایب روایی محتوایی این پرسشنامه را برای تحقق هدف ۶۸/۰، انطباق ۷۱/۰، انسجام ۶۶/۰، تداوم ۸۱/۰ و نمره کل برابر ۷۲/۰؛ و فــــرخ نژاد ضرایب روایی ملاکی این پرسشنامه را به ترتیب برای تحقق هدف ۶۵/۰، انطباق ۶۱/۰ ،انسجام ۷۹/۰، تداوم ۷۳/۰ و نمره کل ۷۱/۰ گزارش کرد.
سنجش پایایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی: پارسونز ضرایب پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ترتیب برای تحقق هدف ۷۰/۰، انطباق ۶۹/۰، انسجام ۷۶/۰، تداوم ۸۴/۰ و نمره کل ۷۴/۰ به دست آورد؛ همچنین فرخ نژاد ضرایب پایایی آن را به روش تنصیف به ترتیب برای تحقق هدف ۶۱/۰،انطباق ۶۷/۰، انسجام ۷۳/۰، تداوم ۶۸/۰ و نمره کل ۷۹/۰ گزارش کرد.

۳-۴-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
با توجه به عنوان، اهداف و فرضیه های ارائه شده علاوه بر آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) از آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده گردید.

۳-۵- ملاحظات اخلاقی
۱- هماهنگی قبلی با آزمودنی ها و دادن اطلاع کافی درخصوص ماهیت و هدف پژوهش
۲- ورود اختیاری آزمودنی ها در پژوهش بدون هیچ گونه اجباری.
۳- دادن اختیار به آزمودنی که هرموقع ادامه همکاری برایشان مقدور نبود، قطع ارتباط نمایند.
۴- دادن اطمینان کافی به آزمودنی ها جهت محرمانه بودن پاسخ های آنان به پرسشنامه ها.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

در این فصل ابتدا یافته های توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره و به دنبال آن یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش ارائه می شود.
۴-۱- یافته های توصیفی
جدول۴-۱: فراوانی و درصد آزمودنی های شرکت کننده در پ‍ژوهش بر اساس جنس، سن، تحصیلات، استخدام و وضعیت کاری
ویژگی های شاخص توصیفی
جمعیت شناختی
فراوانی
درصد
جنس زن
مرد
کل
۶۰
۲۴۹
۳۰۹
۴/۱۹%
۶/۸۰ %
۱۰۰%
سن ۲۴-۲۰
۳۷-۲۵
۵۰-۳۸
کل
۳۷
۲۲۳
۴۹
۳۰۹
۱۲%
۲/۷۲%
۹/۱۵%
۱۰۰%
تحصیلات دیپلم و زیردیپلم
فوق دیپلم
لیسانس و بالاتر
کل
۵۹
۱۱۶
۱۳۴
۳۰۹
۱/۱۹%
۵/۳۷%
۴/۴۳%
۱۰۰%
استخدام طرحی
قراردادی
رسمی
کل
۳۲
۱۸۶
۹۱
۳۰۹

۴/۱۰%
۲/۶۰%
۴/۲۹%
۱۰۰%
وضعیت کاری روزکار
شیفتی
کل
۲۴
۲۸۵
۳۰۹
۸/۷%
۲/۹۲%
۱۰۰%
همانطور که در جدول۴-۱ ملاحظه می شود، اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنی ها (جنس، سن، تحصیلات، استخدام، وضعیت کاری) بر اساس فراوانی و درصد به تفکیک ارائه شده است.

جدول ۴-۲: فراوانی، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره های کیفیت زندگی، رفتار شهروندی سازمانی و اثربخشی
شاخص های آماری
متغیرها
فراوانی
میانگین
انحراف معیار
حداقل نمره
حداکثر نمره

کیفیت زندگی
پرداخت منصفانه
۳۰۹
۸۸/۱۰
۲۱۴/۲
۳
۱۵

محیط کار ایمن
۳۰۹
۱۸/۱۱
۴۵۵/۲
۴
۱۵

تامین فرصت رشد
۳۰۹
۷۱/۱۰
۵۸۱/۲
۴
۱۵

قانون گرایی
۳۰۹
۸۴/۱۳
۴۱۴/۳
۵
۲۰

وابستگی اجتماعی
۳۰۹
۸۵/۹
۴۳۵/۲
۴
۱۵

فضای کلی زندگی
۳۰۹
۳۱/۱۰
۰۴۸/۲
۵
۱۵

انسجام اجتماعی
۳۰۹
۰۱/۱۴
۲۳۴/۳
۴
۲۰

توسعه قابلیت ها
۳۰۹
۳۶/۱۳
۳۳۳/۳
۶
۲۰
رفتار شهروندی سازمانی
وظیفه شناسی
۳۰۹
۱۳/۲۰
۰۶۶/۳
۹
۲۵

مردانگی
۳۰۹
۷۷/۱۹
۵۵۵/۲
۹
۲۵

شرافت شهروندی
۳۰۹
۹۶/۳۵
۲۴۱/۵
۲
۴۵

نوع دوستی
۳۰۹
۴۲/۱۳
۸۸۳/۴
۵
۲۵

تواضع
۳۰۹
۹۴/۱۸
۴۵۵/۳
۷
۲۷
اثر
بخشی

تحقق هدف
۳۰۹
۹۰/۱۶
۷۷۸/۴
۳
۳۲

انطباق
۳۰۹
۴۴/۲۰
۷۷۱/۵
۳
۳۴

یگانگی
۳۰۹
۰۵/۱۹
۲۳۴/۶
۲
۳۷

حفظ الگوها
۳۰۹
۷۲/۱۸
۳۴۴/۶
۷
۳۵

همانگونه که در جدول۴-۲ ملاحظه می شود به ترتیب میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی در بعد پرداخت منصفانه ۸۸/۱۰، ۲۱۴/۲؛ محیط کار ایمن ۱۸/۱۱، ۴۵۵/۲؛ تامین فرصت رشد ۷۱/۱۰، ۵۸۱/۲؛ قانون گرایی ۸۴/۱۳، ۴۱۴/۳؛ وابستگی اجتماعی ۸۵/۹، ۴۳۵/۲؛ فضای کلی زندگی۳۱/۱۰، ۰۴۸/۲؛ انسجام اجتماعی۰۱/۱۴، ۳۲۴/۳ و توسعه قابلیت ها۳۶/۱۳، ۳۳۳/۳ می باشد. همچنین، میانگین و انحراف معیار رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب در بعد وظیفه شناسی ۱۳/۲۰، ۰۶۶/۳؛ مردانگی ۷۷/۱۹، ۵۵۵/۲؛ شرافت شهروندی ۹۶/۳۵، ۲۴۱/۵؛ نوع دوستی ۴۲/۱۳، ۸۸۳/۴ و تواضع ۹۴/۱۸، ۴۵۵/۳ می باشد. بعلاوه، میانگین و انحراف معیار اثربخشی به ترتیب در بعد تحقق هدف ۹۰/۱۶، ۷۷۸/۴؛ انطباق ۴۴/۲۰، ۷۷۱/۵؛ یگانگی ۰۵/۱۹، ۲۳۴/۶؛ و حفظ الگوها ۷۲/۱۸، ۳۴۴/۶ می باشد.

۴-۲-یافته های مربوط به سوالات پژوهش
سوال اول: آیا کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی تأثیر دارند؟

جدول ۴-۳: ماتریس ضرایب همبستگی گشتاوری پیرسون میان ابعاد رفتار شهروندی، کیفیت زندگی و اثربخشی سازمانی
شاخص

متغیرها

ابعاد رفتار شهروندی
ابعاد کیفیت زندگی
ابعاد اثربخشی سازمانی

۱
۲
۳
۴
۵
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۱
۲
۳
۴
ابعاد رفتار شهروندی
وظیفه
شناسی
R
p

مردانگی
R
p
۱۸۹/۰
۰۰۱/۰

شرافت
R
p
۱۸۴/۰
۰۰۱/۰
۴۲۴/۰
۰۰۱/۰

نوع
دوستی
R
p
۱۲۱/۰
۰۳۴/۰
۱۳۵/۰
۰۱۷/۰
۰۶۲/۰
۲۷۸/۰

تواضع
R
p
۰۴۲/۰
۴۵۹/۰
۴۲۷/۰
۰۰۱/۰
۳۶۹/۰
۰۰۱/۰
۰۶۰/۰
۲۹۴/۰

ابعاد کیفیت زندگی
انصاف
R
p
۰۷۵/۰
۱۹۱/۰
۰۶۰/۰
۲۹۶/۰
۱۲۹/۰
۰۲۳/۰
۰۴۶/۰
۴۱۸/۰
۱۷۲/۰
۰۰۲/۰

ایمن
R
p
۰۸۹/۰
۱۱۷/۰
۰۲۲/۰
۷۰۲/۰
۱۳۰/۰
۰۲۲/
۰۴۱/۰
۴۷۱/۰
۱۹۲/۰
۰۰۱/۰
۵۷۳/۰
۰۰۱/۰

رشد
R
p
۰۰۱/۰
۹۹۰/۰
۰۳۲/۰
۵۷۱/۰
۱۲۷/۰
۰۲۵/۰
۱۴۳/۰
۰۱۲/۰
۲۳۶/۰
۰۰۱/۰
۵۰۴/۰
۰۰۱/۰
۵۲۹/۰
۰۰۱/۰

قانون
R
p
۰۲۸/۰
۶۱۹/۰
۱۰۱/۰
۰۷۵/۰
۱۰۰/۰
۰۸۰/۰
۲۱۷/۰
۰۰۱/۰
۱۸۸/۰
۰۰۱/۰
۴۲۷/۰
۰۰۱/۰
۵۷۸/۰
۰۰۱/۰
۶۳۶/۰
۰۰۱/۰

وابستگی
R
p
۰۲۹/۰
۶۱۶/۰
۰۷۱/۰
۲۱۵/۰
۰۷۷/۰
۱۸۰/۰
۳۰۴/۰
۰۰۱/۰
۱۵۴/۰
۰۰۷/۰
۴۰۰/۰
۰۰۱/۰
۵۳۶/۰
۰۰۱/۰
۴۹۳/
۱۰۰۱/
۶۴۱/۰
۰۰۱/۰

فضا
R
p
۰۰۲/۰
۹۷۳/۰
۰۶۳/۰
۲۶۷/۰
۰۰۰/۰
۹۹۶/
۰۹۲/۰
۱۰۸/۰
۰۲۶/۰
۶۵۴/۰
۲۸۸/۰
۰۰۱/۰
۲۴۵/۰
۰۰۱/۰
۳۳۸/۰
۰۰۱/۰
۳۱۸/۰
۰۰۱/۰
۳۴۴/۰
۰۰۱/۰

انسجام
R
p
۰۵۷/۰
۳۱۴/۰
۰۳۶/۰
۵۳۲/۰
۰۵۶/۰
۳۲۲/۰
۱۵۲/۰
۰۰۷/۰
۱۶۶/۰
۰۰۳/۰
۴۹۰/۰
۰۰۱/۰
۵۶۴/۰
۰۰۱/۰
۶۵۳/۰
۰۰۱/۰
۶۸۴/۰
۰۰۱/۰
۵۹۹/۰
۰۰۱/۰
۴۰۲/۰
۰۰۱/۰

توسعه
R
p
۰۱۴/۰
۸۰۰/۰
۱۳۸/۰
۰۱۵/۰
۰۲۱/۰
۷۲۰/۰
۱۵۴/۰
۰۱۱/۰
۰۶۵/۰
۲۵۸/۰
۴۰۲/۰
۰۰۱/۰
۴۵۱/۰
۰۰۱/۰
۵۷۵/۰
۰۰۱/۰
۵۰۱/۰
۰۰۱/۰
۵۸۵/۰
۰۰۱/۰
۴۰۹/۰۰۱/۰
۶۶۹/۰
۰۰۱/۰

ابعاد اثربخشی سازمانی
تحقق

دیدگاهتان را بنویسید