پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت زندگی، ابعاد کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری، زندگی کاری

دانلود پایان نامه

هدف
R
p
۰۳۳/۰
۵۶۹/۰
۰۶۶/۰
۲۴۵/۰
۰۴۴/۰
۴۴۲/۰
۰۸۹/۰
۱۱۸/۰
۱۸۷/۰
۰۰۱/۰
۳۵۱/۰
۰۰۱/۰
۴۴۳/۰
۰۰۱/۰
۳۳۸/۰
۰۰۱/۰
۳۵۴/۰
۰۰۱/۰
۳۷۱/۰
۰۰۱/۰
۱۴۳/۰
۰۱۲/۰
۴۴۰/۰
۰۰۱/۰
۳۹۲/۰
۰۰۱/۰

انطباق
R
p
۱۰۲/۰
۰۷۲/۰
۰۹۳/۰
۱۰۴/۰
۱۱۲/۰
۰۵۰/۰
۱۳۴/۰
۰۱۸/۰
۲۶۱/۰
۰۰۱/۰
۳۷۵/۰
۰۰۱/۰
۴۷۳/۰
۰۰۱/۰
۴۰۱/۰
۰۰۱/۰
۴۳۰/۰
۰۰۱/۰
۴۲۰/۰
۰۰۱/۰
۲۰۵/۰
۰۰۱/۰
۴۸۵/۰
۰۰۱/۰
۳۳۹/۰
۰۰۱/۰
۵۸۹/۰
۰۰۱/۰

یگانگی
R
p
۱۱۳/۰
۰۴۷/۰
۱۱۶/۰
۰۴۱/۰
۱۳۵/۰
۰۱۷/۰
۲۰۱/۰
۰۰۱/۰
۳۰۷/۰
۰۰۱/۰
۳۵۱/۰
۰۰۱/۰
۵۳۰/۰
۰۰۱/۰
۴۴۳/۰
۰۰۱/۰
۴۲۵/۰
۰۰۱/۰
۳۵۴/۰
۰۰۱/۰
۱۳۱/۰
۰۲۱/۰
۴۸۰/۰
۰۰۱/۰
۳۲۲/۰
۰۰۱/۰
۵۹۷/۰
۰۰۱/۰
۷۹۴/۰
۰۰۱/۰

الگوه
R
P
۰۷۸/۰
۱۷۴/۰
۰۶۴/۰
۲۵۹/۰
۱۱۴/۰
۰۴۵/۰
۰۹۵/۰
۰۹۶/۰
۲۹۶/۰
۰۰۱/۰
۴۳۷/۰
۰۰۱/۰
۵۳۹/
۰۰۱/۰
۴۶۱/۰
۰۰۱/۰
۴۶۵/۰
۰۰۱/۰
۴۵۳/۰
۰۰۱/۰
۲۳۸/۰
۰۰۱/۰
۵۲۲/۰
۰۰۱/۰
۳۷۸/۰
۰۰۱/۰
۵۲۷/۰
۰۰۱/۰
۷۶۰/۰
۰۰۱/۰
۷۶۵/۰
۰۰/۰

همان طور که در جدول۴-۳ ملاحظه می شود، رابطه ابعاد اثربخشی سازمانی با ابعاد رفتار شهروندی و کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفته است. معناداری و عدم معنادری رابطه هر یک از ابعاد متغیرهای پژوهش با توجه به ضریب همبستگی(r) و سطح معنی داری(p) مشخص شده است.

سوال دوم: آیا ابعاد کیفیت زندگی کاری می توانند اثربخشی سازمانی را پیش بینی نمایند؟
جدول ۴-۴: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری
با تحقق هدف به روش enter
متغیرملاک
متغیرهای پیش بین
?
T
P
R
R2
F
P
تحقق هدف
پرداخت منصفانه
۰۸۵/۰
۳۳/۱
۱۸۳/۰
۵۲۱/۰
۲۷۱/۰
۹۶۶/۱۳
۰۰۱/۰

محیط کار ایمن
۲۳۰/۰
۳۰/۳
۰۰۱/۰

تامین فرصت رشد
۰۳۲/۰
۴۲۹/۰
۶۶۸/۰

قانون گرایی
۰۲۱/۰
۲۶۰/۰
۷۹۵/۰

وابستگی اجتماعی
۰۶۷/۰
۹۳۸/۰
۳۴۹/۰

فضای کلی زندگی
۰۸۳/۰
۴۹۸/۱
۱۳۵/۰

یکپارچگی
۲۰۰/۰
۳۹۹/۲
۰۱۷/۰

توسعه قابلیت ها
۱۴۳/۰
۹۷۲/۱
۰۴۹/۰

همان طور که در جدول ۴-۴ ملاحظه می شود، ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای مربوط به ابعاد کیفیت زندگی کاری با “تحقق هدف” در کل نمونه برابر ۵۲۱/۰ است. این یافته نشان می‌دهد که، ابعاد کیفیت زندگی کاری در مجموع ۲۷ درصد از واریانس “تحقق هدف” را پیش بینی می‌نمایند. که با توجه به مقدار بتا، به ترتیب بعد “محیط کار ایمن(۲۳۰/۰=)، یکپارچگی(۲۰۰/۰=)، و توسعه قابلیت ها(۱۴۳/۰=)” نقش بالاتری در این پیش بینی دارد. در حالیکه دیگر ابعاد کیفیت زندگی نقش معنی داری در این پیش بینی ندارند.
جدول ۴-۵: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری
با انطباق به روش enter
متغیرملاک
متغیرهای پیش بین
?
T
P
R
R2
F
P
انطباق
پرداخت منصفانه
۰۷۲/۰
۱۶۳/۱
۲۴۶/۰
۵۵۷/۰
۳۱۰/۰
۸۴۰/۱۶
۰۰۱/۰

محیط کار ایمن
۲۱۳/۰
۱۳۰/۳
۰۰۲/۰

تامین فرصت رشد
۰۵۱/۰
۷۰۷/۰
۴۸۰/۰

قانون گرایی
۰۲۹/۰
۳۷۹/۰
۷۰۵/۰

وابستگی اجتماعی
۱۲۶/۰
۸۰۴/۱
۰۷۲/۰

فضای کلی زندگی
۰۱۱/۰
۱۹۶/۰
۸۴۵/۰

یکپارچگی
۲۵۰/۰
۰۷۰/۳
۰۰۲/۰

توسعه قابلیت ها
۰۶۶/۰
۹۳۶/۰
۳۵۰/۰

همان طور که در جدول ۴-۵ ملاحظه می شود، ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای مربوط به ابعاد کیفیت زندگی کاری با “انطباق” در کل نمونه برابر ۵۵۷/۰ است. این یافته نشان می دهد که، ابعاد کیفیت زندگی کاری در مجموع ۳۱ درصد از واریانس “انطباق” را پیش بینی می نمایند. که با توجه به مقدار بتا، به ترتیب بعد “یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار(۲۵۰/۰=) و محیط کار ایمن(۲۱۳/۰=)” نقش بالاتری در این پیش بینی دارند. در حالیکه دیگر ابعاد کیفیت زندگی نقش معنی داری در این پیش بینی ندارند.

جدول ۴-۶: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری
با یگانگی به روش enter
متغیرملاک
متغیرهای پیش بین
?
T
P
R
R2
F
P
یگانگی
پرداخت منصفانه
۰۰۸/۰
۱۲۵/۰
۹۰۱/۰
۵۸۹/۰
۳۴۷/۰
۹۵۹/۱۹
۰۰۱/۰

محیط کار ایمن
۳۵۴/۰
۳۵۲/۵
۰۰۰/۰

تامین فرصت رشد
۱۵۱/۰
۱۷۱/۲
۰۳۱/۰

قانون گرایی
۰۱۴/۰
۱۹۳/۰
۸۴۷/۰

وابستگی اجتماعی
۰۰۳/۰
۰۴۱/۰
۹۶۷/۰

فضای کلی زندگی
۰۸۵/۰
۶۱۹/۱
۱۰۷/۰

یکپارچگی
۲۵۳/۰
۱۹۴/۳
۰۰۲/۰

توسعه قابلیت ها
۰۶۱/۰
۸۸۵/۰
۳۷۷/۰

همان طور که در جدول ۴-۶ ملاحظه می شود، ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای مربوط به ابعاد کیفیت زندگی کاری با “یگانگی” در کل نمونه برابر ۵۸۹/۰ است. این یافته نشان می دهد که، ابعاد کیفیت زندگی کاری در مجموع نزدیک ۳۵ درصد از واریانس “یگانگی” را پیش بینی می نمایند. که با توجه به مقدار بتا، به ترتیب بعد “محیط کار ایمن(۳۵۴/۰=)، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار(۲۵۳/۰=) و تامین فرصت رشد(۱۵۱/۰=)” نقش بالاتری در این پیش بینی دارند. در حالیکه دیگر ابعاد کیفیت زندگی نقش معنی داری در این پیش بینی ندارند.

جدول ۴-۷: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری‌
با تداوم یا حفظ الگوها به روش enter
متغیرملاک
متغیرهای پیش بین
?
T
P
R
R2
F
P
تداوم یا حفظ الگوها
پرداخت منصفانه
۱۰۱/۰
۷۲۰/۱
۰۸۶/۰
۶۱۸/۰
۳۸۲/۰
۲۲۹/۲۳
۰۰۱/۰

محیط کار ایمن
۲۶۱/۰
۰۶۱/۴
۰۰۰/۰

تامین فرصت رشد
۰۹۴/۰
۳۹۳/۱
۱۶۵/۰

قانون گرایی
۰۱۰/۰
۱۳۲/۰
۸۹۵/۰

وابستگی اجتماعی
۱۲۱/۰
۸۲۲/۱
۰۶۹/۰

فضای کلی زندگی
۰۰۴/۰
۰۷۲/۰
۹۴۳/۰

یکپارچگی
۲۲۵/۰
۹۲۶/۲
۰۰۴/۰

توسعه قابلیت ها
۰۶۱/۰
۹۱۸/۰
۳۵۹/۰

همان طور که در جدول ۴-۷ ملاحظه می شود، ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای مربوط به ابعاد کیفیت زندگی کاری با “تداوم یا حفظ الگوها” در کل نمونه برابر ۶۱۸/۰ است. این یافته نشان می دهد که، ابعاد کیفیت زندگی کاری در مجموع ۳۸ درصد از واریانس “تداوم یا حفظ الگوها” را پیش بینی می نمایند. که با توجه به مقدار بتا، به ترتیب بعد “محیط کار ایمن(۲۶۱/۰=) و یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار(۲۲۵/۰=)” نقش بالاتری در این پیش بینی دارند. در حالیکه دیگر ابعاد کیفیت زندگی نقش معنی داری در این پیش بینی ندارند.
سوال سوم: آیا ابعاد رفتار شهروندی سازمانی می توانند اثربخشی را پیش بینی نمایند؟
جدول ۴-۸: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
با تحقق هدف به روش enter
متغیرملاک
متغیرهای پیش بین
?
T
P
R
R2
F
P
تحقق هدف
تواضع
۲۶۰/۰
۰۶۶/۴
۰۰۱/۰
۲۶۲/۰
۰۶۹/۰
۴۶۵/۴
۰۰۱/۰

وظیفه شناسی
۰۱۸/۰
۳۰۸/۰
۷۵۹/۰

نوع دوستی
۰۸۴/۰
۴۹۵/۱
۱۳۶/۰

شرافت شهروندی
۰۲۶/۰
۴۱۵/۰
۶۷۹/۰

مردانگی
۱۸۰/۰
۷۳۶/۲
۰۰۷/۰

همان طور که در جدول ۴-۸ ملاحظه می شود، ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای مربوط به ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با “تحقق هدف” در کل نمونه برابر ۲۶۲/۰ است. این یافته نشان می دهد که، ابعاد رفتار شهروندی در مجموع ۷ درصد از واریانس “تحقق هدف” را پیش بینی می نمایند. که با توجه به مقدار بتا، به ترتیب بعد “تواضع (۲۶۰/۰=) و مردانگی(۱۸۰/۰=)” نقش بالاتری در این پیش بینی دارند. در حالیکه دیگر ابعاد رفتار شهروندی نقش معنی داری در این پیش بینی ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید