فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته باغبانی : تعیین بهترین زمان برداشت دو رقم زیتون روغنی با توجه به خصوصیات کیفی آن ها

دانلود پایان نامه

گرایش میوه کاری

با عنوان : تعیین بهترین زمان برداشت دو رقم زیتون روغنی با در نظر داشتن خصوصیات کیفی آن ها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده کشاورزی

گروه آموزشی باغبانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: باغبانی  

گرایش: میوه کاری

عنوان

تعیین بهترین زمان برداشت دو رقم زیتون روغنی با در نظر داشتن خصوصیات کیفی آن ها

(Olea europea L. cv. Zard & Arbeqine)

استاد راهنما

دکتر داود هاشم آبادی

اساتید مشاور

دکتر بهزاد کاویانی

دکتر زهرا یوسفی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چكيده ‌أ

فصل اول: مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1- تاريخچه زیتون. 3

1-2- گياهشناسي و پراكنش اكولوژيكي زيتون. 4

1-3- اهميت اقتصادي.. 6

1-4- بيان مسأله و هدف از انجام تحقيق.. 7

فصل دوم : بررسي منابع

2-1- كيفيت روغن زيتون. 9

2-1-1- عوامل شيميايي تعيين‌كننده كيفيت روغن زيتون. 9

2-1-1-1- محتواي اسيديته آزاد. 9

2-1-1-2- ارزش پراكسيد. 9

2-1-1-3- تركيبات فنولي.. 10

2-1-1-4- تركيبات اسيد چرب… 10

2-2-1- عوامل مؤثر بر كيفيت روغن ميوه زيتون. 10

2-2-1-1- سيستم استخراج.. 10

2-2-1-2- روش‌هاي آماده‌سازي خمير زيتون. 11

2-2-1-3- سال توليد. 11

2-2-1-4- منطقه‌ي توليد. 11

2-2-1-5- مدت زمان نگهداري ميوه‌ها پس از برداشت… 12

2-2-1-6- رقم. 12

2-2-1-7- زمان برداشت (درجه رسيدگي) 13

2-2- تحقيقات انجام شده در زمينه تأثير زمان برداشت بر كيفيت روغن زيتون. 13

فصل سوم : مواد و روش‌ها

3-1- مشخصات جغرافيايي محل انجام آزمايش… 17

3-2- مواد گياهي.. 17

3-3- رقم‌هاي مورد بهره گیری در تحقيق.. 17

3-3-1- رقم ‘زرد 17

3-3-2- زيتون رقم ‘آربكين’ 18

3-4- مراحل انجام آزمايش… 19

3-5- نوع طرح آزمایشی و معرفی تیمارها 20

3-6-صفت مورد اندازه گیری.. 20

3-6-1- نيروي لازم جهت جدا كردن ميوه از دم آن. 20

3-6-2- اسيديته. 21

3-6-3- عدد پراكسيد. 21

3-6-4- تعيين ميزان پلي فنل‌ها 22

3-6-5- درصد روغن.. 22

3-6-6- تعيين ميزان اسيد اولئيك… 24

3-7- تجزيه و تحليل داده‌ها 24

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1- اسيديته. 26

4-2- پراكسيد. 29

4-3- درصد روغن.. 31

4-4- نيروي جداسازي دم از ميوه 33

4-5- ميزان پلي فنول. 35

4-6- ميزان اولئيك اسيد. 38

فهرست منابع. 41

چكيده

     زیتون (L.. (Olea europea از خانواده Oleaceae می باشد که یکی از درختان میوه مهم در سراسر دنیا به شمار می رود و تولید جهانی آن بالغ بر 16 میلیون تن می باشد که کشورهای اسپانیا، ایتالیا، یونان و ترکیه از مهمترین تولید کنندگان آن به شمار می طریقه. رسیدن زیتون ها فرآیندی آهسته و طولانی می باشد که تاًثیر بسزائی بر میزان روغن زیتون دارد. همچنین ایجاد وقفه بین برداشت و استحصال روغن زیتون باعث ایجاد شرایط نامطلوب در این میوه می گردد، لذا اندازه گیری بهترین زمان برداشت بسیار مهم خواهد بود. به مقصود اندازه گیری زمان برداشت و تاثیر آن بر روی كيفيت روغن زيتون، آزمایش فاکتوریل با دوفاکتور: 2 رقم (‘زرد’ و ‘آربکین’) و شش زمان برداشت (3/8/91، 10/8/91، 17/8/91، 24/8/91، 1/9/91، 8/9/91) بر اساس طرح RCBD با 12 تیمار، 3 تکرار و 36 پلات آزمایشی انجام گردید. شاخص های کیفی مثل: درصد روغن، میزان ترکیبات فنولیک، درجه پراکسیداسیون، اولئیک اسید، نیروی جداسازی دم از میوه و اسیدیته ارزیابی گردید. بهترین زمان برداشت برای رقم زرد 17/8/91 و برای رقم آربکین 24/8/91 بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید