فرمت word : پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : بررسی محدوديت‌هاي ژئومورفولوژيكي در توسعۀ فيزيكي شهر بندر انزلی

دانلود پایان نامه

گرایش  ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی

با عنوان : مطالعه محدوديت‌هاي ژئومورفولوژيكي در توسعۀ فيزيكي شهر بندر انزلی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیای طبیعی، گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی

 عنـوان:

مطالعه محدوديت‌هاي ژئومورفولوژيكي در توسعۀ فيزيكي شهر بندر انزلی

استاد راهنـما:

دکتر محمدرضا افشاری آزاد

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                        صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

? فصل اول: کلیات پژوهش …… 3

1-1. اظهار مسئله. 4

1-2. اهمّیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-3. اهداف پژوهش.. 5

1-4. سؤال پژوهش.. 6

1-5. فرضیه پژوهش.. 6

1-6. روش پژوهش.. 6

1-6-1. روش گردآوری اطلاعات… 6

1-6-2. ابزار گردآوری اطلاعات… 7

1-6-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 7

1-7. قلمرو پژوهش.. 7

1-8. واژه‌ها و مفاهیم. 9

1-9. معضلات، محدودیت‌ها و موانع پژوهش.. 10

? فصل دوم: مرور منابع، ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش …….. 9

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1. مورفولوژی.. 12

2-2. ژئومورفولوژی.. 12

2-3. اهمّیت مطالعات ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی عمران شهری.. 13

2-4. تأثیر ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی‌های ساحلی.. 14

2-5. برنامه‌ریزی ژئومورفیک…. 14

2-6. مدیریت محیط.. 15

2-7. مشارکت ژئومورفولوژی در مدیریت محیط.. 15

2-8. خصوصیات حوضه‌های آبریز نواحی پست… 16

2-9 معضلات نواحی ساحلی.. 17

2-10. عوامل ژئومورفولوژیکی محدود کننده سواحل.. 17

2-10-1. امواج.. 17

2-10-2. جریان‌های دریایی.. 18

2-11. چگونگی تشکیل یک دریابار. 19

2-12. خلیج دهانه‌ای.. 19

2-13. دلتا 19

2-14. اشکال تجمع مواد رسوبی حاصل از تأثیر امواج مخرب… 19

2-15. آثار ترازهای سطح دریا در کواترنر. 20

2-15-1. ماهیت و کیفیت تحولات اقلیمی کواترنر و شواهد مرفولوژیکی آن. 20

2-15-2. شرایط اقلیمی نئوژن. 22

2-15-3. تحولات اقلیمی دوران چهارم از نظر جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی.. 23

2-15-4. تحولات اقلیمی کواترنر در ایران و شواهد مورفولوژیکی آن. 23

2-15-5. دریاچه‌های پلویال ایران. 24

2-16. مفهوم توسعه شهري.. 24

2-17. محدوده و حریم شهر. 25

2-18. شاخص‌های جغرافیایی در توسعه پایدار فضایی شهر. 25

2-18-1. عوامل جغرافیای طبیعی.. 26

2-18-1-1. موقعیت جغرافیایی.. 26

2-18-1-2. توپوگرافی.. 27

2-18-1-3. شیب… 27

2-18-1-4. اقلیم. 28

2-18-1-5. خاک و آب… 28

2-18-1-6. پوشش گیاهی.. 30

2-18-1-7. زمین‌شناسی.. 31

2-18-1-8. ژئومورفولوژی.. 31

2-18-2 عوامل اجتماعی.. 31

2-19. پیشینه پژوهش.. 33

? فصل سوم: روش اجرای پژوهش، مواد و روش‌ها … 39

3-1. روش اجرای پژوهش.. 40

3-1-1. روش تحلیلی.. 40

3-1-2. روش توصیفی.. 40

3-2. مواد (داده‌های مورد نیاز) 41

3-2-1. پهنه‌بندی بارش سالانه در سطح منطقه مورد مطالعه. 42

3-2-2. حداکثر بارندگی روزانه. 44

3-2-3 تعداد روزهای با بارندگی به میزان صفر میلیمتر و یا بیشتر. 46

3-2-3. تعداد روزهای با بارندگی به میزان 1 میلیمتر و یا بیشتر. 47

3-2-4 تعداد روزهای با بارندگی به میزان 5 میلیمتر و یا بیشتر. 47

3-2-5 تعداد روزهای با بارندگی به میزان 10 میلیمتر و یا بیشتر. 48

3-2-6. سمت و سرعت باد غالب… 49

? فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش ….. 52

4-1. موقعیت جغرافیایی.. 53

4-2. ویژگی‌های طبیعی بندر انزلی.. 54

4-2-1. زمین‌شناسی.. 54

4-2-2. توپوگرافی.. 57

4-2-3. اقلیم. 59

4-2-3-1. درجه حرارت… 59

4-2-3-2. بارندگی.. 61

4-2-3-3. رطوبت نسبی.. 62

4-2-3-4. ابرناکی.. 63

4-2-3-5. ساعات آفتابی.. 64

4-2-3-6. روزهای یخبندان. 64

4-2-3-7. جهت و سرعت باد. 65

4-2-4. منابع آب… 67

4-2-5. خاک‌شناسی.. 70

4-2-6. پوشش گیاهی.. 71

4-3. نگاهی به بعضی از ویژگی‌های دریای خزر. 74

4-3-1. آب و هوا 75

4-3-2. زمین‌شناسی و تکتونیک…. 76

4-3-3. منابع تأمین‌کننده آب دریای خزر. 77

4-3-4. خلیج‌ها، جزایر و بنادر. 79

4-3-5. شرایط اقلیمی گذشته و بازتاب تغییرات اقلیمی بر جغرافیای ساحلی.. 79

4-3-6. ارتباط تغییرات اقلیمی و نوسان سطح آب دریای خزر. 80

4-3-7. تغییرات سطح دریای خزر. 81

4-3-8. عوامل مؤثر در نوسان آب دریای خزر. 91

4-4. مطالعه تغییرات خطوط ساحلی در استان گیلان. 91

4-5. مطالعه شواهد ژئومورفولوژی در سواحل انزلی.. 92

4-5-1.عوامل محدود کننده ژئومورفولوژیکی در محدوده بندر انزلی.. 93

4-5-1-1. تلماسه‌های عرضي Qts. 93

4-5-1-2. تپه‌های ماسه‌ای.. 94

4-5-1-3. واحد رسوبات آبرفتي رودخانه‌اي Qal1.. 97

4-5-1-4. رسوبات سدي برجاي مانده (خاكريزهاي طبيعي) رودخانه‌ای QaL2.. 98

4-5-1-5. پهنه‌های ماسه‌ای آزاد Qsp. 98

4-5-1-6. مرداب و تالاب… 98

4-5-2. شواهد پيشروي درياي خزر به خشكي.. 100

4-5-2-1. وضعیت ساحل در منطقه انزلی.. 100

4-5-2-2. وضعيت کلی پيشروی در خطوط ساحلي.. 106

4-6. نواحی ساحلی در شهر انزلی.. 107

4-7. تأثیر باد در ایجاد اشکال ژئومورفولوژیکی.. 108

4-8. اثر نوسانات تراز آب دریای خزر. 109

4-9. تأثیر تغییرات سطح آب دریا در منطقه ساحل.. 110

4-10. موانع و محدودیت‌های توسعه شهر انزلی.. 111

4-10-1. نحوه استقرار شهر بر اساس رقوم ارتفاعی.. 113

4-10-2. چگونگی نحوه بهره گیری از اراضی در شهر. 114

? فصل پنجم: ارزیابی فرضیه، نتیجه‌گیری و پیشنهادها … 115

5-1. ارزیابی فرضیه‌ها 117

5-2. بحث و نتیجه‌گیری.. 118

5-3. راهکارهای پیشنهادی.. 123

فهرست منابع و مأخذ.. 124

چکیده انگلیسی …… 138

چکیده

پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و بهره‌گیری از روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی به مطالعه محدوديت‌های ژئومورفولوژيكي در توسعۀ فیزیکی شهرستان بندر انزلی و شناسایی و معرفی مناطق آسیب‌دیدۀ آن پرداخته می باشد؛ زیرا توسعۀ فیزیکی شهرها عموماً در ارتباط مستقيم با بستر طبيعي و عوارض ژئومورفولوژي می باشد. لذا با در نظر داشتن این اهداف، نتایجی به توضیح زیر بدست آمد: بندر انزلی دومین شهر پرجمعیت استان گیلان، با جمعیتی بیش از یکصدهزار نفر به صورت خطی در طول حدود ۱۵ کیلومتر از سمت شمال به دریای خزر و از جنوب به تالاب انزلی محدود می گردد و آبراهه‌ای که ارتباط دریا و تالاب را مستقر می‌سازد، شهر را به دو قسمت شرقی (غازیان) و غربی (انزلی) تقسیم نموده می باشد. پیشروی آب دریای خزر و به تبع آن تالاب انزلی از دو سو در دهه اخیر خسارات فراوانی را بر شهر وارد ساخته می باشد. به‌طوری‌که شورایعالی شهرسازی و معماری ایران را وادار نمود که برای حل این مشکل به چاره‌اندیشی بپردازد. نهایتاً مقرر گردید که خط تراز ۲۴ – متر (ارتفاع از سطح آب‌های آزاد) به عنوان لبه دریا محسوب و هرگونه ساخت و سازی ورای این رقوم به غیر از تأسیسات سبک و موقت ممنوع اعلام گردد. بر اساس این مصوبه، مقرر گردید تأسیسات زیربنایی حیاتی شهر در رقوم بالای ۲۲- متر احداث و به کاربری‌های مسکونی و سایر خدمات وابسته تا رقوم ۲۴ – متر اجازه ساخت و ساز داده گردد. بر این اساس حدود ۵۰ درصد از سطح شهر بندر انزلی رقوم ناامن تلقی و نزدیک به ۲۹ هزار جمعیت ساکن در آن بایستی به نقاط امن انتقال داده شوند. محدودیت‌های توسعه شهر در شمال دریای خزر و در جنوب تالاب انزلی و اراضی پست و آبگیر هستند که هیچگونه امکانی را برای توسعه در اختیار نمی‌گذارند. به علاوه، بالا آمدن سطح آب دریا طی سال‌های گذشته نیز بخش عمده‌ای از شهر را تخریب یا مورد تهدید قرارداده می باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد مناسب‌ترین اراضی برای توسعه شهر با مقصود داشتن کدهای ارتفاعی امن(رقوم بالای 24- متر) در امتداد شرقی یعنی امتداد مسیر جاده انزلی به رشت و در امتداد غربی یعنی حول محور ارتباطی انزلی به آستارا می‌باشند. اما این امکان نیز بدلیل خطی شدن بیشتر بافت شهر، تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت و باعث بالارفتن هزینه‌های خدمات زیربنایی شهر می گردد. پس مناطق فوق قابل بهره گیری نمی‌باشد. مناسب‌ترین راه برای اسکان جمعیت و تأمین فضاهای خدماتی مورد نیاز، بهره گیری از بافت‌های خالی شهر و اراضی خاکی موجود و افزایش معقول میزان تراکم‌های ساختمانی و جمعیتی در بافت‌های موجود می‌باشد. پس مهمترین محدودیت‌های ژئومورفولوژی در شهرستان انزلی دو عامل طبیعی یعنی مرداب انزلی و دریای خزر بوده که هر دو در توسعه شهر انزلی بسیار اثرگذار می‎باشد. البته تغییرات خطوط ساحلی و اشکال ژئومورفولوژی ایجاد شده در این نواحی نیز باعث عدم توسعۀ فیزیکی این شهرستان شده می باشد.

واژگان کلیدی: محدوديت، ژئومورفولوژي، توسعه فيزيكي، شهرستان بندر انزلی

مقدمه

شهر بندر انزلی به جهت محصور شدن از دو جهت جغرافیایی (از سمت شمال با دریا و از سمت جنوب با تالاب بندرانزلی)، برای توسعۀ فیزیکی خود ناگزیر به سمت جهت‌های شرقی و غربی پیرامون خود حرکت می کند. طی این فرایند در نیم قرن اخیر چهار روستا از روستاهای حاشیه بلافصل شهر، قربانی توسعه فضایی شهر شده و در آن ادغام شده‌اند. تراکم بالای جمعیت شهر بندر انزلی و کمبود اراضی آن، توسعۀ فیزیکی شهر را به دنبال داشته که تحولاتی را در داخل اراضی پیرامون شهر ایجاد می کند. این تحولات منجر به تغییرات کاربری اراضی روستایی و کشاورزی شده و رفته رفته سطح وسیعی از اراضی به ساخت و سازها اختصاص یافته می باشد. شهر بندر انزلی به عنوان تنها نقطه شهری در شهرستان به کانون جذب جمعیت مهاجر تبدیل شده و این طریقه طی قرن اخیر شهر را با افزایش جمعیت و کاهش اراضی مواجه کرده می باشد. روستاهایی همچون سوسر نویر و وقار در سال 1365 و روستاهای شالور کولیور در سال 1375 طی فرایند خزش شهر در آن ادغام شده‌اند. همچنین روستاهای بشمن و طالب‌آباد که در حاشیه بلافصل شهر واقع شده‏‌اند، از این قاعده مستثنی نبوده و مورد تهاجم ساخت و سازهای شهر قرار گرفته و محل اسکان جمعیت آن شده‌ می باشد. به این شکل از وسعت اراضی روستاها کاسته شده و با تبدیل شدن به سازه‌های شهری در محدوده شهری ادغام شده‌اند. در واقع شهر با رشد افقی خود به سمت روستاهای حاشیه حرکت کرده و اراضی روستایی را در خود حل می‏‌کند و با گذشت زمان، روستاها به صورت کامل توسط شهر بلعیده می‏‌شوند. تراکم جمعیت، کمبود زمین، شهر را ناگریز به توسعه به سمت اراضی پیرامونی هدایت می‏‌کند. پس با در نظر داشتن وجود دو عامل طبیعی یعنی دریا و مرداب و اشکال ایجاد شده ژئومورفولوژی در نواحی ساحلی این پژوهش به مطالعه محدوديت‌های ژئومورفولوژيكي در توسعۀ فیزیکی شهرستان بندر انزلی پرداخته و بر این اساس به پنج فصل زیر تقسیم شده می باشد:

فصل اول: کلیات پژوهش؛

فصل دوم: مرور منابع، ادبیات پژوهش و پییشینه پژوهش؛

فصل سوم: روش اجرای پژوهش، مواد و روش؛

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش؛

فصل پنجم: ارزیابی فرضیه‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادات.

 1-1. اظهار مسئله

گسترش فیزیکی شهرها فرآیندی پویا و مداوم می باشد و طی آن محدوده‌های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از حیث کمّی و کیفی افزایش می‌یابد. هر کدام از این دو روش، کالبد متفاوت و جداگانه‌ای از دیگری ایجاد می‌نماید. رشد فیزیکی به شکل افزایش محدوده شهر یا به اصطلاح گسترش افقی ظاهر می گردد و رشد عمودی به صورت درون‌ریزی جمعیت شهری و الگوی رشد شهر فشرده، نمایان می گردد.

جامعه ما در طی صد سال گذشته صرف‌نظر از علت‌ها و تحت تأثیر تمدن غرب، دگرگونی‌های سریعی را متحمل شده می باشد و نهایتاً شکل جدیدی به خود گرفته که از بسیاری جهات متفاوت با گذشته‌اش می‎باشد. این تغییرات در تمامی عرصه‌های جامعه به نحوی به وجود آمده که سازه‌های سنتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جامعه را به هم ریخته و زندگی جدید که در اثر نیازهای زمان شکل گرفته می باشد نه تنها تداوم منطقی و طریقه گذشته را ندارد بلکه چیزی ورای معنای گذشته می باشد و الگوی جدید را سازماندهی می‎نماید. لیکن توسعۀ کالبدی لجام گسیخته و بدون برنامه یکی از معضلات اصلی در ساختار شهری و اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای در حال توسعه می باشد. در ایران نیز مسئله توسعۀ کالبدی بی رویه در بعضی شهرها و مانند شهر انزلی دیده می گردد. از آنجایی که توسعۀ کالبدی شهرها نابودی اراضی کشاورزی و گسترش به سمت پهنه‌های آسیب‌پذیر را به دنبال خواهد داشت لذا باعث برهم خوردن تعادل و پایداری اکولوژیک در شهرها می گردد.

استان گیلان با در نظر داشتن موقعیت جغرافیایی خود مانند استان‌های مهاجرپذیر بوده که هر ساله افراد زیادی بدلیل شرایط جغرافیایی منحصر به فرد آن به این استان مراجعه می‌نمایند. شهرستان بندر انزلی یکی از شهرستان‌هایی می باشد که در دهه‌های اخیر از رشد فزاینده‌ جمعیتی برخوردار بوده که از علت های عمده آن می‌توان به موقعیت طبیعی(دریا، ساحل، مرداب) و شرایط مناسب اقلیمی برای سکونت و همچنین مهاجرپذیر بودن نیروی کار به علت منطقه آزاد تجاری و صنایع و کارخانجات در گروه‌های عمده‌ فعالیت، تصریح نمود. این شهرستان در ناحیه‌ای کاملاً جلگه‌ای به صورت طولی و در ساحل دریای خزر واقع شده و مکان شهر بندرانزلی، بین تالاب بین‌المللی انزلی و دریای خزر می‌باشد. بر این اساس محدودیت‌های توسعه شهر در شمال دریای خزر و در جنوب تالاب انزلی و اراضی پست و آبگیر هستند که امکانات قابل توجهی را برای توسعه در اختیار نمی‌گذارد. به علاوه بالا آمدن سطح آب دریا طی سال‌های گذشته نیز بخش عمده‌ای از شهر را تخریب یا مورد تهدید قرار داده می باشد. لذا این پژوهش در نظر دارد محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی شهرستان بندر انزلی را مورد مطالعه و تحلیل قرار داده و راهکارهایی را برای برون‌رفت از آن پیشنهاد نماید.

1-2. اهمّیت و ضرورت پژوهش

شهرهای امروزی با در نظر داشتن گستردگي سطح‌شان که دائماً بر مقدار آن افزوده می گردد، زمين‌هاي وسيعي را به خود اختصاص مي‌دهند. اين زمين‌ها از تركيب واحدهاي مختلف توپوگرافي و مورفولوژيك تشكيل مي‌يابند. هر اندازه كه شهرها گسترش پيدا كنند، برخورد آنها با واحدهاي گوناگون توپوگرافي و ژئومورفولوژي و موضوعات مربوط به آنها زيادتر مي‌گردد. در این بین با در نظر داشتن مقر و مکان قرارگیری این سکونتگاه‌ها در واحدهایی نظیر دامنه‌ها و دره‌ها، سواحل و دشت‌های سیلابی، نقاط مرتفع و پرشیب کوهستانی و موارد دیگری نظیر اینها، نوع محدودیت‌ها و خطرات محیطی تحمیل شده متفاوت بوده و می‌بایست با شناسایی و دسته‌بندی آنها، شرایط مطلوب‌تر و پایدارتری را برای افراد در راستای کاهش خسارات جانی و مالی فراهم نمود. لذا اهمّيت و ضرورت شناخت ويژگي‌هاي محيط طبيعي با تأکید بر علوم زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی جهت تميز و تشخيص نقاط مناسب و کم‌خطر براي ايجاد بناها و ساختمان‌ها، از مناطق نامساعد و پرخطر، معلوم مي‌گردد. براي شناخت بخش اعظمي از ويژگي‌هاي محيط طبيعي نياز به مطالعه ژئومورفولوژي می باشد. در سايه كسب اين گونه آگاهي می باشد كه مي‌توان قدم‌هاي موثري در انتخاب مناسب‌ترين مكان براي ايجاد و گسترش شهرها برداشت و نسبت به جلوگيري از خطر پديده‌هاي طبيعي و يا مقابله با آنها اقدامي جدي به اقدام آورد.

1-3. اهداف پژوهش

هر پژوهش دارای اهداف مشخصی می باشد. این اهداف به دو گروه هدف‌های کلی و هدف‌های ویژه تقسیم می‎شوند. «هدف کلی» مقصود و مقصود نهایی از انجام پژوهش می باشد. هدف کلی مستقیماً از مسئله پژوهش مشتق می گردد. «اهداف ویژه» پژوهش که اصولاً از مسئله پژوهش و اهداف کلی نشأت می‌گیرند و محقق با اظهار این اهداف دقیقاً تصریح می کند که در این پژوهش چه انجام می گردد و چه انجام نمی‌گردد (نادری و همکاران، 1389: 11). از اینرو در پژوهش حاضر نیز اهداف کلی و ویژه آن به توضیح زیر می باشد:

  • مطالعه محدوديت‌هاي ژئومورفولوژيكي در توسعۀ فیزیکی شهرستان بندر انزلی؛
  • شناسایی و معرفی مناطق آسیب‌دیده، ناشی از عوامل ژئومورفولوژی محدودکننده در شهرستان بندرانزلی؛
  • ارائه راهکارهای لازم در جهت جلوگیری از محدودیت‌های طبیعی در شهرستان بندرانزلی.

1-4. سؤال پژوهش

مهمترین سؤال‌های پژوهش حاضر به توضیح زیر می‌باشد:

– عوامل و پدیده‌های تأثیرگذار ژئومورفولوژی بر توسعۀ فیزیکی شهربندر انزلی کدامند؟

– آیا توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی با عوامل ژئومورفولوژيكی ارتباط مستقیم دارد؟

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-5. فرضیه پژوهش

با در نظر داشتن اهداف و پرسش‌های پژوهش، برای این پژوهش دو فرضیه مطرح شده که به توضیح زیر می‎باشد:

  • به نظر می‌رسد بعضی از عوامل ژئومورفولوژيكي مثل دریا و نیز احاطه آب در بیشتر قسمت‌های شهری مانع از توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی می گردد.
  • توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی با عوامل ژئومورفولوژيكی ارتباط مستقیم دارد.

1-6. روش پژوهش

هدف از انتخاب روش پژوهش، این می باشد که مشخص گردد براي مطالعه موضوعی خاص، محقق چه روش تحقیقی لازم می باشد اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق‌تر و سریع‌تر به پرسش یا پرسش‌های مورد نظر هدایت نماید. با در نظر داشتن این که پژوهش حاضر به جمع‌آوري اطلاعات و شواهد میدانی براي آزمون فرضیه‌ها یا پاسخ به سوال‌های مربوط به وضع کنونی شهر می‌پردازد، لذا روش پژوهش به کار رفته در این طرح، توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردي می‌باشد.

1-6-1. روش گردآوری اطلاعات

مرحله گردآوري اطلاعات، آغاز فرآیندي می باشد که طی آن محقق یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوري می کند و به روش استقرایی به طبقه بندي و سپس تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مساله خود را به اتکاي آنها می‌یابد (حافظ‌نیا، 1377: 162). در پژوهش حاضر، روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی می‌باشد. لذا جهت تهیه آمارهای جمعیتی و خدمات به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و همینطور بعضی ادارات شهرستان انزلی و همچنین سایت‌های اینترنتی مختلف مراجعه نموده و جهت برآورد داده‌ها از نرم‌افزار اکسل و SPSS و جهت ترسیم نقشه‌های مورد نیاز از نرم افزار ArcGIS بهره گیری شده می باشد.

1-6-2. ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه‌ای به صورت فیش‌برداری، جدول و کروکی و … بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و ماهواره‌ای بوده و در روش میدانی از پرسشنامه، مصاحبه، گفتگو، دوربین عکاسی و غیره بهره گیری شده می باشد.

1-6-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل می‌تواند بر اساس مستندات موجود کمّی یا کیفی باشد. برای انجام تحلیل‌های کمّی از داده‎های آماری بهره گیری می گردد. تحلیل‌های کیفی نیاز به مستندات کمّی دارد. که این مستندات از منابع کتابخانه‌ای و میدانی با روش‌های خاص خود استخراج شده و سپس ارزیابی قرار می‌گیرند (برگرفته از رهنمایی، 1392: 148). در این پژوهش پس از جمع‌آوری اطلاعات از طریق ابزارهای گردآوری، داده‌های خام را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و همچنین به تفسیر نقشه‌های مورد بهره گیری پرداخته تا نتایج مطلوب ارائه گردد. لذا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با در نظر داشتن ماهیت داده‌ها از روش‌های توصیفی و آماری بهره گیری شده می باشد.

1-7. قلمرو پژوهش

بندر انزلی در شمال مرکزی استان گیلان در طول جغرافیایی 49 درجه و 28 دقیقه و عرض جغرافیایی 37 درجه و 28 دقیقه واقع شده می باشد و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد 26- متر می‌باشد. با وسعتی در حدود 7/304 کیلومتر مربع، از شمال به دریاچه بزرگ خزر و از شرق به شهرستان رشت و از جنوب به شهرستان صومعه‌سرا و از غرب به شهرستان رضوانشهر محدود می گردد. بندر انزلی دارای یک شهر به نام انزلی، یک بخش به نام بخش مرکزی، دو دهستان به نام‌های دهستان چهارفریضه با 21 آبادی و دهستان لیجارکی حسن‌رود با 7 آبادی می‌باشد(نقشه شماره 1-1).

بندر انزلی در ناحیه‌ای کاملاً جلگه‌ای و ساحلی به صورت طولی در ساحل دریاچه خزر واقع شده و از آب‌وهوای معتدل برخوردار می باشد و به دلیل قرار گرفتن در ساحل ماسه‌ای دریا از موقعیت مناسبی برای گردشگری برخوردار می باشد. بندر انزلی در محل به هم پیوستن تالاب به دریاچه خزر و بر روی رسوب‌های دلتائی آن قرار گرفته و به همین جهت شهر از سه قسمت تشکیل شده می باشد. بخش غربی یا انزلی، بخش میانی یا شبه‌جزیره میان پشته و بخش شرقی به نام غازیان (مرکز آمار ایران، سالنامه دوره‌های مختلف آماري).

تعداد صفحه :140