جدید: پایان نامه ارشد رشته جغرافیا: راه کارهای ساماندهی بافت فرسوده شهر رودسر مطالعه موردی

دانلود پایان نامه

گرایش برنامه ریزی شهری

با عنوان : راه کارهای ساماندهی بافت فرسوده شهر رودسر مطالعه موردی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جفرافیای انسانی      

گرایش : برنامه ریزی شهری

 عنوان:

راه کارهای ساماندهی بافت فرسوده شهر رودسر مطالعه موردی (بخش مرکزی)

استاد راهنما:

دکتررضا حسن پور

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب :

چکیده : 1

فصل اول کلیّات پژوهش. 3

1-1- اظهار مسئله: 4

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش : 6

1-3- اهداف پژوهش: 7

1-3-1- هدف کلی پژوهش : 7

1-3-2- اهداف جزئی پژوهش : 7

1-4- سوال پژوهش: 8

1-5- فرضیه پژوهش : 8

1-6- واژه ها و مفاهیم 8

1-7- سوابق پژوهش. 10

1-8- محدودیت های پژوهش. 12

فصل دوم: 13

مرور منابع/ ادبیات پژوهش/ پیشینه پژوهش. 13

2-1-مفاهیم پایه ای.. 14

2-1-1-مفهوم شهر. 14

2-1-2-تعريف و شناسايي بافت فرسوده 15

2-1-3-انواع بافتهاي آسيب پذير شهري.. 15

2-1-4-ويژگي عمومي بافتهاي فرسوده 16

2-1-5-شاخصهاي شناسايي بافت فرسوده و آسيب پذير. 16

2-1-5-1-ضريب نفوذپذيري.. 16

2-2- سوابق. 17

2-2-1- پيشينه ها بهينه سازي بافت فرسوده در جهان. 17

2-2-1-1 کنگره آتن: 18

2-2-1-2 کنگره ونیز: 18

2-2-1-3- بیانیه مکزیکو سیتی : 19

2-2-2- نیم نگاهی به وضعیت بافت های تاریخی  یا موسوم به فرسوده در. 19

2-2-2-1- کشورهای اروپایی: 19

2-2-2-1-1- پرتغال، شهر لیسبون: 19

2-2-2-1-3-اسپانیا، شهرتولِدو (Toledo): 21

2-2-2-1-4-هلند، شهر دِلفت (Delft): 22

2-2-2-1-5-فرانسه، شهر استراسبورگ(Strasbourg): 23

2-3- سوابق و پيشينه ها بهينه سازي بافت فرسوده در ايران. 23

2-4- سوابق و پيشينه ها بهينه سازي بافت فرسوده در رودسر. 27

2-4-1- ضرورت حفظ بافت هاي قديم شهري.. 27

2-4-2- رويكرد سيستمي به هسته هاي قديم شهر و بخش هاي جديد 28

2-5- نظریه ها 29

2-5-1- نظریه ساماندهی زمین. 29

2-5-2- نظریه اصالت بخشی. 29

2-5-3- نظریه محرومیت زدایی و راهبرد برنامه ریزی اجتماعی. 30

2-5-4- نظريه توسعه پايدار. 31

2-5- 5- نظریه بشر گرا 31

2-6- مکاتب.. 31

2-6- 1- مکتب فرهنگ گرایی. 31

2-6- 2- مکتب کارکرد گرایی. 32

2-6- 3- مکتب ساختار گرایی. 32

2-7- دیدگاه ها 33

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-7- 1- دیدگاه نوساز. 33

2-7- 2- دیدگاه کالبدی.. 33

2-7- 3- دیدگاه اجتماعی. 34

2-7-4- دیدگاه اقتصادی.. 35

2-8- اصول. 36

2-8-1- اصول شهر سازی بشر گرا 36

2-9- الگو ها 37

2-9-1- الگوی جایگزینی. 37

2-9-2- الگوی پالایش شهری.. 38

فصل سوم: 39

روش اجرای پژوهش/ مواد و روشها 39

3-1-روش پژوهش و مراحل آن. 40

3-1-1- روش پژوهش. 40

3-1-2-روش گرد آوری اطلاعات.. 40

3-1-3-ابزار گرد آوری اطلاعات.. 40

3-1-4- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ها 40

3-1-5- جامعه آماری و نمونه پژوهش : 40

3-1-6- متغییرهای پژوهش. 41

3-2- ویژگی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه. 41

3-2-1- ز مین شناسی. 46

3-2-2- گسل ها و لرزه خیزی.. 47

3-2-2- توپوگرافی و شیب.. 48

3-2-3- نواحی پست ساحلی: 48

3-2-4- اقلیم 49

3-2-4-1- جریان های هوائی(باد غالب ): 49

3-2-4-2-دما 51

3-2-4-3- رطوبت نسبی. 52

3-2-4-4- بارش.. 53

3-2-5- هیدرولوژی و منابع آب.. 54

3-2-6-خاک شناسی. 55

3-3- ویژگی جغرافیای انسانی رودسر. 56

3-3-1- ویژگی جغرافیایی تاریخی رودسر. 59

3-3-2- مطالعه طریقه تحولات جمعیتی شهر رودسر. 60

33–3- بررسي ساختار سني و جنسي جمعيت شهر رودسر. 64

3-3-4- مهاجرت.. 64

3-3-5-بررسي وضعيت سواد 65

3-3-6- ویژگی های اقتصادی رودسر. 66

3-3-7- عوامل موثر در پیدایش و شکل گیری شهر رودسر. 69

3-3-8- تقسیمات کالبدی شهر رودسر. 69

3-3-9- وضعیت کاربری زمین در شهر رودسر. 69

3-3-10- خصوصیات فیزیکی و نحوه بهره گیری از اراضی در نواحی. 71

3-3-10-1- ناحیه 1. 71

3-3-10-2- ناحیه 2. 73

3-3-10-3- ناحیه 3. 76

3-3-10-4- ناحیه 4. 78

3-3-11- موقعیت معابر سواره و پیاده 81

فصل چهارم: 84

تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای پژوهش. 84

4-1- یافته های اسنادی.. 85

4-1-1- مطالعه محوطه های تاریخی. 85

4-1-2- مطالعه وضعیت مسکن در بافت قدیم 87

4-1-3- وضعیت موجودتراکم هادرسطح شهرونواحی ( خالص و ناخالص) 87

4-1-4- تراکم ساختمان های مسکونی. 88

4-1-5- ارزش نگاهداری ساختمان های مسکونی. 88

4-1-6-مصالح ساختمانی. 91

4-1-7- تعداد طبقات واحد های مسکونی. 94

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2- یافته های میدانی. 96

4-2-1-وضعیت جمعیتی بافت قدیم 96

4-2-1-1- مطالعه سن سرپرستان خانوار در بافت فرسوده 96

4-2-1-2- میزان سواد سرپرست های خانوار در بافت فرسوده 97

4-2-1-3- میزان در آمد خانوار در بافت فرسوده 99

4-2-2- ارزش زمین در شهر رودسر. 100

4-2-2-1- ارزش زمین خالی. 100

4-2-2-2-ارزش خانه های کلنگی. 103

4-2-2-3-ارزش خانه های نوساز. 104

4-2-2-4-ارزش ملک تجاری.. 105

4-2-3- مطالعه نارضایتی دربناهای قدیمی. 106

4-2-4- عوامل نابسامانی عملکرد بافت قدیم 112

4-2-4- 1- مطالعه نابسامانی ناشی از فعالیت های تجاری.. 112

4-2-4- 3- مطالعه نابسامانی ناشی از سیستم مدیریت شهری.. 116

4-2-5- وضعیت معابر در محدوده مورد مطالعه. 118

4-2-6- نحوه حمل و نقل ساکنین. 119

SWOT 4-3- تجزیه و تحلیل وضع موجود شهر بر اساس مدل. 120

4-3-1- مطالعه محیط داخلی. 121

4 -3-2- مطالعه محیط خارجی. 121

4-3-3-تدوین راهبرد 121

4-3-4- تحلیل برنامه ریزی توسعه فضایی ناحیه رودسر به روش swot 122

4-3-5- وزن دهی. 123

فصل پنجم : 128

جمع بندی.. 128

5-1- جمع بندی.. 129

5-2- پاسخ به سوال پژوهش. 135

5-3- فرضیه پژوهش. 137

5-4- نتیجه گیری.. 139

5-5 -راهکارهاو پیشنهادات.. 140

پیوست ها 145

منابع فارسی. 159

منابع لاتین. 162

چکیده :

فرسودگی شهری یکی از معضلات جدی و پدیده های غیر قابل اجتناب می باشد که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن مواجه است. آن چیز که مهم می باشد اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی باشد بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند اما بسته به شرایط، قدمت، نوع مصالح و کیفیت ساخت و ساز شهرها ،شدت و ضعف دارد. بدیهی می باشد که استانداردهای ساخت و ساز، دوره زمانی تعریف شده برای عمر مفید بناها، کیفیت و مقاومت مصالح، سیاست های حمایتی و تشویقی دولت و برنامه های   مدیریت شهری از عناصر تعیین کننده در ایجاد و گسترش بافت های فرسوده و کنترل و نوسازی بناها می باشند.

بخش عمده ای از شهر رودسر به دلیل قدمت تاریخی و سابقه طولانی سکونتی فرسوده هستند و در هنگام حوادث طبیعی کمک رسانی را با مشکل روبه رو می کند.

بافت قديم شهر رودسر كه خاستگاه اوليه شهر رودسر می باشد .در زماني مناسب ترين مكان سكونت در شهر بوده ، امروزه به دليل مضلات و مشكلات مختلف اجتماعي ، فرهنگي ،اقتصادي و كالبدي، جاذبه خود را از دست داده و محل استقرار گروههاي مختلف جامعه يا پايگاه ومنزلت اجتماعي متفاوت گرديده می باشد.

این پایان نامه با موضوع هدف کلی ،تحلیل راه کارهای ساماندهی بافت فرسوده بخش مركزي شهر رودسر در نظر دارد در درجه اول مسائل و معضلات بافت را تحلیل سپس راهکارهایی را برای ساماندهی ارائه نماید. .

در تدوین این پایان نامه از روش پژوهش توصیفی و تحلیلی بهره گیری شده می باشد در مطالعه وضع موجود از روش توصیفی کمک گرفته شده می باشد.

روش گرد آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای , اسنادی ,میدانی,می باشد.

جمعیت شهر رودسرمعادل 37579 نفر می باشدو جمعیت موجود درناحیه2 رودسر که بخش مرکزی در آن واقع شده می باشد 14768 نفر بر آورد شده می باشد. با در نظر داشتن جدول استاندارد مورگان جامعه نمونه تعداد 306پرسشنامه در ناحیه 2 پر شده و نتایج آن مورد مطالعه قرار گرفت.

   برای سنجش یافته های پژوهش از مدل swot بهره گیری شده که نشان می دهد ارزش و قیمت زمین در فرسودگی بافت موجود محدوده مطالعه، تاثیر دارد و ساماندهی خیابان اصلی بخش مرکزی شهر (تعریض و…)موجب سهولت تأثیر توریستی در آن می گردد.و فرضیه های مورد مطالعه در پایان نامه اثبات و تأیید می شوند .

     واژگان کلیدی : بافت شهر، فرسوده ، بهسازی، فرسودگی و نوسازی ،بخش مرکزی،شهر رودسر

مقدمه

اغلب شهرهاي سنتي و يا محله‌هاي با قدمت بالا،‌ بدون طراحي و در طول زمان تكوين يافته‌اند . بافت‌هاي ارگانيك بر حسب ضرورت،‌ رشد و توسعه داشته و هر محله شهري بر اساس شرايط مختلف مانند شرايط جغرافيايي، اقليمي، وجود هسته اوليه مذهبي، نظامي، اداري، اقتصادي، وجود محورهاي ارتباطي (معابر، گذرگاه‌ها و رودخانه‌ها)، مناسبت‌هاي اجتماعي و … پا به عرضه وجود گذاشته‌اند و ساليان‌ متمادي به حيات خود ادامه داده‌اند. شهرها معمولاً زندگي و هويت خود را از همين هسته‌هاي اوليه گرفته و اکثراً به دور يا امتداد آن گسترش يافته‌اند. اين هسته‌هاي اوليه كه اکثراً جايگاه‌ ويژه‌اي را در حيات شهرها داشته‌اند، عموماً بعد از دوران صنعتي شدن به خصوص در قرن حاضر به دليل رشد شهرها دچار فرسودگي و بي مهري شده‌اند و اعتبار پيشين خود را از دست داده‌اند به گونه‌اي كه به تدريج شاهد تخريب و نابودي اين قبيل فضاها و پهنه‌هاي سكونتي هستيم.

ظهور پديده بافت‌هاي مسأله‌دار و فرسوده شهري كه اين روزها به وفور كاربرد يافته می باشد، ناشي از همين استهلاك تدريجي بافت‌ها و سكونت‌‌گاه‌هاي قديمي می باشد كه اکثرا‌ً داراي تعريف‌ها و شرايط يكسان نيز نمي‌باشند و ممكن می باشد از شهري به شهر ديگر و در دوره‌هاي مختلف نيز تفاوت‌هايي داشته باشد كه لزوم شناخت كلي گونه‌هاي آن براي شناخت جايگاه بافت فرسوده مورد نظر اين طرح، امري ضروري می باشد. پيش از پرداختن به انواع بافت‌هاي فرسوده شهري لازم می باشد اين نكته توضیح داده گردد كه فرسودگي در بافت‌هاي مسأله دار و قديمي نه تنها از لحاظ كالبدي بلكه از لحاظ اجتماعي تبعات بسياري با خود به همراه دارد. در گذشته به دليل اينكه بافت‌هاي قديمي در نقاط با امكانات بالقوه بالاي سكونتي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي استقرار داشته‌اند؛ لذا اقشار جامعه با درآمد بالا، متوسط و كم در آن سكونت داشته و به مرور زمان و با گذشت ساليان و فرسودگي كالبد بافت، اقشار با درآمد بالاتر به ساير نقاط جديد شهر مهاجرت كرده و اكثراً با درآمد كم در منطقه باقي مانده و درصدي از مهاجرين نيز در اين گونه از بافت‌ها مستقر شده‌اند. لذا تمركز اقشار تقريباً كم درآمد و تازه واردين مهاجر و مهاجرت افرادي كه از آغاز در اين مكان ساكن بوده و طي گذشت زمان، پايگاه اقتصادي مناسب‌تري يافته‌اند،‌باعث به هم خوردن بافت جمعيتي و ايجاد آسيب‌هاي اجتماعي براي ساكنين اين بافت‌ها گرديده می باشد و اکثراً نيز به صورت معضلي براي شهرها درآمده‌اند

فرسودگی شهری یکی از معضلات جدی و پدیده های غیر قابل اجتناب می باشد که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن مواجه است. آن چیز که مهم می باشد اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی باشد بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند اما بسته به شرایط، قدمت، نوع مصالح و کیفیت ساخت و ساز شهرها ،شدت و ضعف دارد. بدیهی می باشد که استانداردهای ساخت و ساز، دوره زمانی تعریف شده برای عمر مفید بناها، کیفیت و مقاومت مصالح، سیاست های حمایتی و تشویقی دولت و برنامه های   مدیریت شهری از عناصر تعیین کننده در ایجاد و گسترش بافت های فرسوده و کنترل و نوسازی بناها می باشند. (ابوطالبی ،1389،ص3)

بیش از چند دهه می باشد که محله های قدیمی شهر ی در ایران نیز به فراموشی سپرده شده اند. بسیاری از بافت های سنتی که زمانی مایه افتخار شهرها بودند بیش از پنجاه سال می باشد که در حال فرسایش رها شده اند. تقریبا تمامی جمعیت این مناطق جابجا شده و میراث تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی ویژه محله های مختلف یا منقرض شده و یا در حال انقراض اند . تنها اندکی از بناها که به سختی به روی پا ایستاده اند به یادگار مانده اند و یاد آور معماری وشهرسازی گذشته اند . هر چند که حرکت هایی پراکنده در سال های اخیر در بهسازی و مرمت بناها ی ارزنده به چشم میخورد اما, حساسیت ها هرچه کمتر شده و هم در میان مسئولان و هم در میان مردم حدود زیادی مصونیت ذهنی ایجاد شده می باشد . طرح های جامع ،طرح های تفضیلی و ضوابط منطقه ای در اهداف پیش بینی شده شکست خورده اند .در مناطق مرکزی و محله های قدیمی شهرها ، نه تنها گذار از سنت به تجدد تحقق نیافته ، بلکه با مقاومت سرسختانه این مناطق پیش روی مظاهر تجدد ، عملا هیچ گونه بهسازی و مرمتی صورت نگرفته می باشد . در نتیجه پیامد های طراحی و ضوابط ساخت و ساز به صورت مانعی بزرگ ، به فرسایش روز افزون بافت های سنتی انجامیده می باشد.(ربیع،1382،ص102)

رشد جمعیت شهرها، افزایش ناگهانی آهنگ شهرنشینی , توسعه بی رویه شهرها و کاهش زمین برای سکونت و خدمات از یکسو و وجود بافت های فرسوده و ناکارآمد در شهرها که ساکنان به سبب عدم توانایی مالی قادر به نوسازی و بهسازی آن نیستند . از سوی دیگر موجب گردید تا برنامه ریزان به فکر ارائه راه حل و برنامه هایی مناسب برای بهسازی این بافت باشند. این امر علاوه بر بهره گیری مطلوب از فضا ،جلوگیری بیش از حد ساخت و سازهای شهری در زمین بکر و یا کشاورزی اطراف شهر را نیز در پی خواهد داشت .(زندوی ،1386،ص3)

شهر رودسر مركز شهرستان رودسر می باشد كه بر سر جاده آسفالته كناره قرار دارد و در 74 كيلومتري شهر رشت و 336 كيلومتري تهران واقع شده می باشد. اين شهر از سمت غرب به شلمان و لنگرودمحدود شده می باشد.   از شمال به درياچه خزر از طرف غرب به كلاچاي و از سمت جنوب به جاده كمربندي و اراضي كشاورزي محدود مي گردد و تقريبا به شكل خطي می باشد .

از نظر قدمت بافت شهر را به سه دوره مي توان تقسيم كرد.

بخشي از شهر بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفته می باشد و بخشي از شهر نيز مربوط به اوايل حكومت پهلوي می باشد كه اين بافت دست نخورده باقي مانده پاره اي از شهر نيز قديمي تر بوده به دوره قاجاريه مربوط مي گردد شهر تقريبا برخوردار از بافت يك طبقه می باشد اما در ساخت و سازهاي جديد ساختمانها به 3 الي چند طبقه در آن ديده مي گردد.

بافت قديم و هسته اوليه شهر در حول محور جاده ارتباطي كناره درياي خزر كه ارتباط استان هاي گيلان و مازندران را مستقر مي سازد شكل گرفته می باشد بعد از انقلاب هم با ساخت پارك شهيد انصاري شهر به سمت شمال و به طرف دريا كشيده شده می باشد و تا حدي خطي بودن شهر را تعديل نموده می باشد.       “طرح تفضيلي شهر رودسر 1385 ص 75”

در شهر رودسر که بخش اصلی شهر تا دوران قبل از رضا شاه بخش رانکوه بوده و با اصلاحات رضا خانی گورستان شهر تبدیل به خیابان شده می باشد و میدان اصلی امروزه شهر رودسر در واقع گورستان بود که خیابان بندی گردید اکنون بدنه اصلی قبل از اصلاحات تبدیل به یک بافت فرسوده با خیابان بندی بسیار نامنظم شده که تردد عابرین و وسائل نقلیه در آن سخت می باشد و اهالی خود محل از زندگی در آن احساس لذت نمی کنند و چهره زشت و نا زیبایی به بخش   مرکزی شهر داده می باشد.

همین گونه بخش عمده ای از شهر رودسر به دلیل قدمت تاریخی و سابقه طولانی سکونتی فرسوده هستند و در هنگام حوادث طبیعی کمک رسانی را با مشکل روبه رو می کند.

در قسمت مركز شهر به جنوب نيز محله تازه احداث گلسار و محله قديمي رانكوه كه بخش فرسوده زيادي در اين قسمت ديده مي گردد وجود دارداين خيابان رانكوه بخش عمده آن در زمان قاجار ساخته شده كه مشكل عمده فرسودگي اماكن مسكوني ومشكل رفت و آمد وحمل ونقل وسائل نقليه در آن به چشم ميخورد .

بازار ماهي فروشان ، و صدر محله هم در مركز شهر واقع گرديده كه فرسودگي در اين قسمت نيز ديده مي شودو مشكلات زيادي را براي بخش مركزي شهر به وجود مي آورد.

كوچه خانقاه كه در پشت   خيابان انقلاب   واقع شده ودر انتهاي خيابان 72 تن می باشد مملو از مشكلات فرسودگي بافت و مشكلات اقتصادي و   فرهنگي ناشي از آن می باشد .

شایان ذکراست درمصوبه شوراي عالي شهرسازي، معيارهاي شناسايي بافت هاي فرسوده ازارزش يکساني برخوردارند ونحوه اعمال معيارها، مشخص گرديده و شناسايي بافت هاي فرسوده، مبتني برراهکارها و شاخص معيني شده که عبارتند از:

ریزدانگی: بلوک هایی که بیش از 50% آن ها مساحتی کمتر از 200 مترمربع داشته باشد که معرف فشردگي بافت و کثرت قطعات (پلاک ها) کوچک با مساحت اندک می باشد.

ناپایدار: بلوک هایی که بیش از 50% بناهاي آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه ای باشد، معرف فقدان سيستم سازه اي مناسب و غيرمقاوم بودن ابنيه می باشد.

نفوذناپذیري: بلوک هایی که بیش از 50% معابر آن عرض کمتر از 6 متر داشته باشند، معرف عدم دسترسي هاي مناسب و اندک بودن معابر با عرض کافي براي حرکت سواره می باشد.

آسیب پذیری اماکن و منازل فرسوده در این قسمت و نا پايداري آن در بافت فرسوده شهر بسيار زياد به چشم ميخورد . و نفوذ نا پذ یری این بافت ها با در نظر داشتن مشكلات عديده ترافيكي كه در اين قسمت می باشد بیشتر نمود دارد و باعث کندی حرکت خود روها در این قسمت می گردد اما ما کمتر شاهد ریز دانگی هستیم زیرا مساحت زیر بناهای اماکن در گذشته در این شهر معمولا کم نبوده و ما کمتر شاهد این مقوله در بافت فرسوده رودسر هستیم.

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش :

از اواسط دوران قاجار ، با سفرهاي شاهان ايران به اروپا (فرنگ) ايران دست خوش تفكرات غرب گرديد. عدم وجود زمينه لازم براي پذيرفتن اين تحول ، پيدايش تناقضات و تضادهايي به دنبال داشت. در اين دوران واحدهاي سكونتي دچار دگرگوني گرديد و با عوض شدن شيوه زندگي خانه (Domicile ) و سكونت (Oceupancy ) جاي خود را به واحد مسكوني (Manse ) و اسكان داد. (نصر ،1383، ص 19 و 20 )

نخستین اقدام در مورد نوگرایی نظام شهری و تدوین قوانین جدید شهرسازی در ایران طی دهه های اول قرن اخیر صورت گرفت ؛ بر این اساس قانون توسعه معابر در سال 1312 تدوین گردید و مبتنی بر آن ،ساخت “فیزیکی-سنتی” شهرهای قدیمی به هم ریخت .(زیاری،1390،ص102)

شهرها داراي ارزش اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بالايي هستند. اين ارزش و اهميت در بافت قديم شهر رودسر ضرورتي انكار ناپذير می باشد. بافت قديم شهر رودسر كه خاستگاه اوليه شهر رودسر می باشد .در زماني مناسب ترين مكان سكونت در شهر بوده ، امروزه به دليل معضلات و مشكلات مختلف اجتماعي ، فرهنگي ،اقتصادي و كالبدي، جاذبه خود را از دست داده و محل استقرار گروههاي مختلف جامعه يا پايگاه ومنزلت اجتماعي متفاوت گرديده می باشد.

به دلیل پر پیچ و خم بودن کوچه ها محل مناسبی برای انواع بزهکاریها مانند محل جمع شدن معتادان و فروش مواد مخدر در این بافت شده می باشد .به خصوص مکان هایی که به دلیل فرسودگی رها شده اند محل مناسبی را برای بزهکاری فراهم آورده اند که به دنباله خود اثرات نامطلوبی بر چهره فرهنگی آن بر جا گذاشته می باشد افراد بومی محل برای اینکه بتوانند فرزندان خود را از این بزهکاریها دور نگه دارند لذا مجبور به ترک محل گشته اند همین گونه مغازه هایی که در این راسته واقع شده اند و سابقا دارای رونق بالایی به دلیل رفت آمد بیشتر عابرین بودند . امروزه به دلیل پر پیچ و خم بودن کوچه ها و حرکت کند خود روها در این بخش از رونقشان کم شده و بعضی از آنها رها شده اند همه این عوامل باعث شده که این بخش تبدیل به محل فقیر نشین در شهر گردد .

فرسودگی بافت بخش مرکزی رودسر، شکل نامطلوبی به این قسمت داده که درمنظر بینندگان ، دیدگاه زشت و بدی را ایجاد کرده می باشد به نظر می رسد که به دلیل فرسودگی بافت از ارزش ساختمان و زمین در این بخش کاسته شده می باشد.

تعداد صفحه :181