دانلود: پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسي رابطه بین ابعاد هشت گانه مديريت كيفيت فراگير گاروین

دانلود پایان نامه

گرایش مالی

با عنوان :  بررسي ارتباط بین ابعاد هشت گانه مديريت كيفيت فراگير گاروین

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت

دانشكده حسابداري و مديريت

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مديريت بازرگاني گرایش مالی

 بررسي ارتباط بین ابعاد هشت گانه مديريت كيفيت فراگير گاروین و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 استاد راهنما:

دکتر بیژن شفیعی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چكيده………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول:………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2)اظهار مساله……………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………. 5

1-4) اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 6

1-5) چهارچوب نظري تحقيق………………………………………………………………………………………… 7

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-6) فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 8

1-7)تعریف مفهومی متغیرهاي تحقيق………………………………………………………………………………. 9

1-8) تعریف عملیاتی متغیرهاي تحقيق……………………………………………………………………………… 10

1-9) متغیر های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 11

1-9-1)متغیر های مستقل………………………………………………………………………………………………. 11

1-9-2)متغیر های وابسته………………………………………………………………………………………………. 11

1-10)قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 11

1-10-1)قلمرو موضوعی پژوهش……………………………………………………………………………………… 12

1-10-2)قلمرو مکانی پژوهش…………………………………………………………………………………………. 12

1-10-3)قلمرو زمانی پژوهش………………………………………………………………………………………….. 12

1-11) اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم:………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2) تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………………………………………. 14

2-3) سیر تکاملی مدیریت کیفیت فراگیر…………………………………………………………………………… 17

2-4) مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………………………………………….. 21

2-5)مفهوم کیفیت……………………………………………………………………………………………………….. 22

2-6)تیم های کنترل کیفیت در سازمان های امروزی……………………………………………………………… 22

2-7)استانداردهای جهانی مرتبط با مدیریت کیفیت………………………………………………………………. 23

2-8)فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر…………………………………………………………………………………… 25

2-9)معیارهای کیفیت……………………………………………………………………………………………………. 25

2-10) ارتباط میان مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد شرکت…………………………………………………. 26

2-10-1) تمرکز بر مشتریان…………………………………………………………………………………………… 26

2-10-2)ارتباط با عرضه کنندگان…………………………………………………………………………………….. 27

2-10-3) همکاری کارکنان…………………………………………………………………………………………….. 27

2-10-4) محیط کاری…………………………………………………………………………………………………… 27

2-10-5) بهینه کاوی……………………………………………………………………………………………………. 28

2-11) مطالعه بعضی از مدلهای مدیریت کیفیت فراگیر…………………………………………………………. 29

2-12) چهارچوب مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………. 33

2-13) عملكرد مالي…………………………………………………………………………………………………….. 35

2-14) هدف از ارزيابي عملكرد……………………………………………………………………………………… 38

2-15) ارزيابي عملكرد…………………………………………………………………………………………………. 39

2-16) ارتباط بین عملکرد شغلی و اثربخشی………………………………………………………………………. 41

2-17) چه كسي بايد ارزيابي را انجام دهد؟……………………………………………………………………….. 43

2-18) پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 45

2-18-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………. 45

2-18-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………… 46

2-19) اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………….. 47

فصل سوم:…………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 49

3-2)روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………… 49

3-3) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………….. 49

3-4) روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………… 50

3-5)روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………. 50

3-6)پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………. 50

3-7) روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………. 51

3-8) اختصار فصل………………………………………………………………………………………………………. 52

فصل چهارم:………………………………………………………………………………………………………………. 53

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 54

4-2) توصيف متغيرهاي تحقيق……………………………………………………………………………………….. 55

4-2-1) متغير جنسيت………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2-2) متغير سن……………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2-3) متغير سطح تحصيلات……………………………………………………………………………………….. 56

4-2-4) توصيف متغير عملکرد مالی………………………………………………………………………………… 56

4-2-5) توصيف متغير عملکرد مدیریت……………………………………………………………………………. 57

4-2-6) توصيف متغير ویژگی………………………………………………………………………………………… 57

4-2-7) توصيف متغير قابلیت اعتماد………………………………………………………………………………… 58

4-2-8) توصيف متغير قابلیت انطباق……………………………………………………………………………….. 58

4-2-9) توصيف متغير دوام محصول………………………………………………………………………………… 59

4-2-10) توصيف متغير قابلیت سرویس دهی…………………………………………………………………….. 59

4-2-11) توصيف متغير زیباشناسی محصول………………………………………………………………………. 60

4-2-12) توصيف متغير درک کیفیت………………………………………………………………………………… 60

4-3) آمار استنباطي………………………………………………………………………………………………………. 61

4-4) آزمون فرضيات تحقيق………………………………………………………………………………………….. 61

4-5) اختصار فصل………………………………………………………………………………………………………. 71

فصل پنجم:………………………………………………………………………………………………………………… 72

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 73

5-1-1) نتایج سوال هاي تحقيق………………………………………………………………………………………. 73

5-1-2) نتایج آمار استنباطي…………………………………………………………………………………………… 74

5-1-2-1) نتايج فرضيه اول…………………………………………………………………………………………… 74

5-1-2-2) نتايج فرضيه دوم…………………………………………………………………………………………… 75

5-1-2-3) نتايج فرضيه سوم………………………………………………………………………………………….. 75

5-1-2-4) نتيجه فرضيه چهارم……………………………………………………………………………………….. 75

5-1-2-5) نتيجه فرضيه پنجم…………………………………………………………………………………………. 75

5-1-2-5) نتيجه فرضيه ششم…………………………………………………………………………………………. 75

5-1-2-7)نتیجه فرضیه هفتم…………………………………………………………………………………………… 76

5-1-2-8)نتیجه فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………. 76

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-2) پيشنهادات بر مبنای نتایج بدست آمده……………………………………………………………………….. 76

5-3)محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 77

5-2-1) پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………. 77

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………. 78

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………….. 83

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسي ارتباط هریک از اصول مديريت كيفيت فراگير گاروین بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصيفي پيمايشي می باشد. جامعه آماری این تحقيق شامل همه مديران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. كل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برابر 460 شركت مي باشد. با در نظر داشتن اين كه حجم جامعه آماري محدود و مشخص مي باشد براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان بهره گیری شده می باشد كه براي تعداد 460 شركت حجم نمونه برابر 210 شركت مي باشد.

در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده می باشد پرسشنامه خودساخته محقق مي باشد با در نظر داشتن اینکه نمی توان داده های مربوط به ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر از صورت های مالی بدست آورد و در این زمینه پرسشنامه استانداردی وجود ندارد لذا از پرسشنمه خود ساخته محقق بهره گیری شده می باشد. براي اطمينان از پايايي بالاي پرسشنامه آغاز تعداد 20 پرسشنامه در بين اعضاي جامعه آماري پيش آزمون گرديد و پس از جمع آوري و محاسبه آلفاي كرونباخ كه مقدار ان برابر 913/0 بدست آمد كه بيانگر پايايي بالاي پرسشنامه هاي مذكور مي باشد و درنهايت پس از اطمينان از پايايي بالاي آن پرسشنامه ها توزيع گردید.داده ها پس از جمع آوری با بهره گیری از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بیانگر وجود ارتباط معنادار بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

كلمات كليدي: مدیریت کیفیت فراگیر،بورس اوراق بهادار،عملکرد مالی،ویژگی کالا و خدمات

1-1)مقدمه

از دهه 1950 ميلادي به بعد، كيفيت با سرعتي فزاينده در ابعاد جهاني مورد توجه ارائه كنندگان محصولات( خدمات/ كالا)و مشتريان آنها قر ار گرفته می باشد با پيشرفت علم و تكنولوژي، انتظار مصرف كنندگان كالاها و خدمات براي دريافت خدمات مطلوب و كالاهاي مرغوب افزايش يافته می باشد. یکی از روش هاي مهم بهبود كيفيت، مديريت كيفيت فراگير می باشد. مدیریت کیفیت فراگير فر آيندي می باشد كه براساس آن ، مديريت با مشاركت كاركنان، مشتريان و اعتباردهندگان به بهبود مستمر كيفيت مي پردازد و اين امر باعث جلب رضايت مشتريان مي گردد. غایت مدیریت کیفیت فراگیر کمک به افراد می باشد تا دريابند چگونه درمورد كارشان بينديشند، محيط كارشان را سامان بخشند، تصميم هاي منطقي بگيرند و ديگران را تحت تأثير قرار دهند. يكي از مراحل اجرايي مهم مدیریت کیفیت فراگیر توافق صريح و جدي با مشتريان جهت پاسخگويي دقيق به نيازهاي آنان مي باشد(دانیالی ده حوض و همکاران،1390).امروزه اقتصاد نوين بين الملل با ويژگي هاي زیرا تغييرات تكنولوژيكي، يكپارچگي سيستم هاي اقتصادي و بازارهاي جهاني در رقابت هاي شديد از طرفي باعث به وجود آمدن يكسري تهديدات و از طرفي ديگر زمينه ساز يك سري فرصت ها شده می باشد . در نظر داشتن پيشرفت و بهبود ، ارتقاء سطح زندگي و بهره وري همواره خواست بشر بوده و بشر تنها موجود روي كره زمين می باشد كه روش زندگي اش هيچگاه با گذشته اش يكسان نبوده و همواره روندي تكاملي داشته می باشد و اين امر نشانه توجه جدي وي به مفاهيمي همچون كيفيت می باشد . عصري كه امروزه در آن زندگي مي كنيم عصر مشتري گرايي و مخاطب محوري می باشد و ميزان موفقيت هر سازمان با ميزان توجه آن به مشتري، خواسته هاي وي و كيفيت خدمات و محصولات ارتباط مستقيم دارد. از ميان سيستم هاي مديريت ارائه شده هيچ يك به اندازه ي سيستم “مديريت كيفيت جامع ” نتوانسته می باشد ميزان اثربخشي خود را به اثبات برساند . مؤسساتي كه مبادرت به اجراي اين شيوه ي مديريتي كرده اند، توانسته اند در مدتي كوتاه ، سودهاي كلان را نصيب سهام داران خود كرده و رفاه و آسايش را براي تمامي مديران و كاركنان و در نهايت ملّت هاي خود فراهم نمايند . جنبه هاي كليدي مديريت كيفيت جامع عبارتند از : جلوگيري از ضايعات و تأكيد در مرحله ي طراحي . طبق تحقيقات دمينگ 1986 حدود 94 درصد مسائل مربوط به كيفيت ، به مديران و سيستم هاي كه با آن ارتبا ط مستقر مي كنند ، مربوط مي گردد. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تأثیر مهمی در اقتصاد کشور اعمال می کنند. این شرکت ها سرمایه های کوچک در دست مردم را جمع اوری کرده و با ورود به چرخه سرمایه گذاری می توانند تأثیر مهمی در توسعه کارخانه های زیربنایی کشور اعمال کنند. پس پژوهش بر روی مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بستر مناسبی رابرای توسعه اقتصادی کشور ایجاد خواهد نمود که در این پژوهش کوشش کلی بر این می باشد تا خلاء موجود در این زمینه مرتفع گردد.

1-2)اظهار مساله

مدیریت کیفیت فراگیر به گونه وسیعی به عنوان یک فلسفه مدیریتی تشخیص داده شده و به عنوان شعار کلیدی سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی در بازارها در نظر گرفته می گردد(Wang et al, 2012). براي بهبود كيفيت محصولات و خدمات، شيوه ها و الگوهاي مختلفي طراحي و معرفي شده اند، يكي از مهمترين آنها الگوي مديريت كيفيت فراگيرمي باشد.كاربرد اين الگو آغاز از صنعت آغاز گرديد ولي اكنون به صورت فلسفه اي در كليه زمينه ها پذيرفته شده و به كار گرفته مي گردد(وزیر پور و همکاران،1388). موضوع پذيرش مديريت كيفيت فراگير به عنوان يك فرهنگ و عادت سازماني كمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد. ديل در پي پژوهشهاي چندين ساله اش به اين نتيجه دست يافت كه فارغ از ميزان استقرار عناصر مديريت كيفيت فراگير، سازمان ها از لحاظ ميزان پذيرش مديريت كيفيت فراگير، به عنوان يك فرهنگ سازماني در سطوح مختلفي قرار دارند. او با تأكيد بر ميزان پذيرش مديريت كيفيت فراگير به عنوان يك عادت تجاري پذيرفته شده سازمان ها را دسته بندي نمود.(مهدوي مزده و همكاران،1389) سازمان هاي با رويكرد مديريت كيفيت فراگير به مديريت نظام مندداده ها و بعد فرايندها و شيوه اي براي حذف موانع از سر راه بهبود مستمر اهميت ويژه مي دهند. (Feigenbaum,2007) مديريت كيفيت فراگير همه بخش ها و زير مجموعه هاي سازمان را در بر مي گيرد. در اين رويكرد مديريت عالي ، راهبرد و عمليات مربوط به برآورده كردن نيازهاي مشتري را سازماندهي مي كند و همكاري نزديك بين كاركنان را توسعه مي دهد.(Gupta&Prabhat,2009) یکی از مهم ترین معضلات موجود در این زمینه بی توجهی کارکنان و مدیان شرکت ها به اصول مدیریت کیفیت فراگیر می باشد که استمرار این امر به ورشکستگی صد در صد بعضی از شرکت ها انجامیده می باشد زیرا که با بی توجهی به این اصل رقابایشان از این ها پیشی گرفته و گوی سبقت را ربوده اند. امروزه با گسترش كسب و كارها و رقابتي شدن صنايع براي سرپا نگه داشتن سازمان بايستي اصولي را كه موفقیت سازمان را تضمين مي كند بيشتر مدنظر مديران قرار گيرد. يكي از اين اصولي كه مي تواند موفقيت سازمان را تضمين كند اصول مديريت كيفيت فراگير می باشد اما اين اصل نيازمند همكاري همه افراد شاغل در سازمان مي باشد. دیگر شرکت ها امروزه نمی توانند برای مدت های مدیدی بدون در نظر داشتن کیفیت محصولات تولیدی و همچنین بی توجهی به محصولات و خدمات ارایه شده به حیات خود ادامه دهند. امروزه دور تکنولوژی در دنیا به قدری کمتر شده که شرکت ها ناچارند هرآن محصولات و خدمات تولیدی خود را از لحاظ کیفیت به حد اعلا برسانند در این زمینه بایستی از اصول مدیریت کیفیت فراگیر کمک گرفت . بنابراين با در نظر داشتن اهميت و ضرورت تحقيق ،ضروري می باشد شركت ها در اين زمينه تحقيقات گسترده اي انجام دهند و از نتايج حاصل از تحقيق بتوانند بهره گیری موثر و كارايي داشته باشند. بنابراين مسئله اصلي پژوهش حاضر عبارت می باشد از: آیا بین ابعاد هشت گانه مديريت كيفيت فراگير گاروین و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

اصول مدیریت کیفیت مدتهاست که به عنوان یک مفهوم درون سازمانی مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد(Wu and Zhang,2013). مديريت كيفيت فراگير يك سبك مهم مديريتي می باشد كه محور اصلي توجه آن بر روي بهبود مستمر كيفيت كالا يا خدمات ارائه شده و جهت تأمين نيازهاي مشتريان اعم از داخلي و خارجي مي باشد. در نظر داشتن كيفيت و کوشش براي بهبود دايمي ، تأثیر اساسي در توسعه دارد . در اين راستا براي رسيدن به سطح برتر و كيفيت ممتاز در سازمان ، به يك سيستم يكپارچه مديريت نياز می باشد كه تمامي عوامل سازمان بر پايه ي مفاهيم كيفيت قرار فرهنگي و علمي مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد . كشورهاي مختلف جهان به اين نتيجه رسيده اند كه براي حفظ و بقاي خود بايد فلسفه مديريت كيفيت فراگير را بپذيرند و آن را اجرا نمايند. لذا به صورت وسيع از اين رويكرد استقبال نموده و نتايج قابل توجهي هم از كاربرد اين رويكرد گرفته اند. در طول ده سال گذشته ، مديريت كيفيت جامع بر شيوه هاي عملي مديريت بازرگاني در شركت هاي صاحب نام نظير جنرال موتورز، موتورولا و زيراكس تأثير چشمگيري گذاشته می باشد . همان گونه كه مديريت كيفيت جامع در بخش خصوصي تأثير عميقي بر جاي گذاشته می باشد، همچنين مي تواند بر بخش عمومي نيز تأثير بگذارد .هر چند در شرايط كنوني ايران هنوز به دلايل گوناگون نظير : ضعف زيرساخت هاي اقتصادي ، بهره گیری از فن آوري و سازوكارهاي توليدي قديمي به ويژه فزوني عرضه بر تقاضا شرايط رقابتي سازنده اي بر بازار داخلي حاكم نشده و مشتري هنوز قادر به ايفاي تأثیر تعيين كننده خود در بازار رقابت نمي باشد، ضرورت بازنگري در شيوه ها و نوسازي ساختار نظام مديريت كشور امري انكارنشدني و گريزناپذير می باشد و تاكنون از مديريت كيفيت جامع به صورت گسترد هاي در سازمان هاي توليدي، اقتصادي و در نظام هاي فرهنگي و علمي ، مورد بهره گیری قرار نگرفته می باشد. هر چند در نظر داشتن كيفيت و مديريت كيفيت جامع صرفاً محدود به سازمان هاي توليدي نمي گردد و شامل كليه سازمان ها مانند سازمان هاي خدماتي ، اجتماعي ، آموزشي نيز مي گردد؛ ولي يكي از اصلي ترين پيشگامان در نظر داشتن اين موضوع سازمان هاي توليدي مي باشند(مجیبی میکائیلی و همکاران، 1391) . خاطر نشان می گردد که امروزه در میان شیوه های مختلف مدیریت ، مدیریت کیفیت فراگیر شیوه ای می باشد که توانسته می باشد در میدان اقدام به نتایج و دستاوردهای قابل توجهی نایل گردد. مزیت عمده آن این می باشد که علاوه بر تاکید بر بعد کیفی تولیدات و خدمات، رضایت مشتریان و مراجعه کنندگان و بهبود مستمر بر بعد انسانی هم به عنوان تصمیم گیرنده و هم به عنوان بهره گیری کننده تاکید فراوان دارد. لذا این الگو خود در حل مسایل پیچیده سازمان های اجتماعی در دوران پرتلاطم امروزی تأثیر مهمی را اعمال می نماید. این نظام با مفهومی به نام کایزن مترادف می باشد که با تاکید بر بعد استمرار بهبود کیفیت،مدیریت مشارکتی، کیفی بودن خدمات و کالاها و دستاوردها با حرکتی اصیل و جهانی، رضایت مشتری یا مراجعه کننده را که همان دریافت کنندگان کالاها و خدمات می باشد به دنبال خواهد داشت(احمدی،1390). امروزه اهمیت شرکت های پذیرفته شده در بورس برای هرکسی روشن می باشد چنین شرکت هایی با برنامه ریزی های صحیح و اصولی می توانند قدم موثری در توسعه کشورها اعمال کنند. چنین شرکت هایی می توانند رگ حیاتی اقتصاد کشور باشند و با بهره گیری از اصول مدیریت کیفیت فراگیر تأثیر مهمی در تولید محصولات با کیفیت و مدرن داشته باشند و مشتریان را نسبت به محصولات تولیدی راضی نگه دارند. پس ضروری می باشد که تحقیقی در این زمینه صورت گیرد تا بتوانیم از نتایج آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سایر شرکت ها به نحو بهینه ای بهره گیری کنیم.

 1-4) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش بررسي ارتباط هریک از اصول مديريت كيفيت فراگير گاروین بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک میزان تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار بیشتری را بدست آورند.

  • سنجش ارتباط بين عملکرد محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بين ویژگی محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بين قابلیت اعتماد و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بين قابلیت انطباق و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بين دوام محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش ارتباط بين قابلیت سرویس دهی و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحه :109

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان