پژوهش: پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأثير سرماية فكري بر عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان

دانلود پایان نامه

گرایش مدیریت تحول

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با عنوان : تأثير سرماية فكري بر عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان

دانشگــاه آزاد اسلامي

واحـد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                        

رشته: مدیریت بازرگانی  

   گرایش: مدیریت تحول

  عنـــوان:

تأثير سرماية فكري بر عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان

 استاد راهـنما:

دکتر فرزين فرحبد

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                      صفحه

چكيده فارسي

فصل اول: کلیات طرح

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
 • اظهار مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
 • اهمیت موضوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
 • چارچوب نظري تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………….6
 • اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
 • فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
 • تعاریف مفهومي و عملیاتی متغیرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………..7
 • قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

 فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينة تحقيق

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
 • سرماية فكــري………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
 • سير تاريخي توسعة مفهوم و کاربرد سرماية فکري………………………………………………………………………………………………….15
 • تعاريف، مفاهيم و ابعاد كليدي سرماية فکري………………………………………………………………………………………………………..17
 • اندازه‌گيري سرماية فكري: مدلها و روشهاي آن……………………………………………………………………………………………………..20
 • کاربرد سرماية فکري در سازمانها……………………………………………………………………………………………………………………….23
 • دلايل سنجش سرماية فکري توسط شرکتها…………………………………………………………………………………………………………..27
 • عملكرد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30
 • عملكرد، تعاريف و مفاهيم آن…………………………………………………………………………………………………………………………….31
 • الگوها و مدلهاي سنجش عملكرد و مديريت عملكرد……………………………………………………………………………………………..34
 • دلايل بهبود عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………38
 • تأثیر هدفگذاري در ارتقاء و بهبود عملكرد…………………………………………………………………………………………………………..41
 • استقرار مديريت عملكرد در بهبود و ارتقاء عملكرد……………………………………………………………………………………………….42
 • شاخصهاي اندازه‌گيري عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………………..45
 • چالشها و موانع بهبود عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………………….49
 • اصول و چارچوب عملكرد در ابعاد سازمانها………………………………………………………………………………………………………..51
 • پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

 فصل سوم: روش اجراي پژوهش

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..59
 • روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..59
 • جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………59
 • حجم نمونه و روش نمونه‌گيري……………………………………………………………………………………………60
 • روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها……………………………………………………………………………………60
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………..61

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش  

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………61
 • داده‌هاي اولية مربوط به جامعة مورد مطالعه………………………………………………………………….62
 • تجـزيه و تحليل استنباطي داده‌هاي آماري (آزمون فرضيه‌هاي تحقيق)………………………….71

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات  

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………79
 • نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………79
 • پیشنهادات …………………………………………………………………………………80

-پیشنهادات در راستاي نتايج پژوهش………………………………………………………………….80

 • – محدوديتهاي تحقيق……………………………………………………………………………………….82
 • پیشنهادات برای محققین بعدی………………………………………………………………………………83
 • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………….84

پيوست…………………………………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………….

چـکيده

تحقيق حاضر با هدف بررسي تأثير سرماية فكري بر عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان انجام پذيرفته می باشد. روش انجام پژوهش توصيفي از نوع توصيفي ـ همبستگي بوده كه در اين راستا فرضيه‌هايي به صورت زير تدوين گرديد؛

فرضیه اصلی:

بين سرماية فكري و عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان رابطة معني‌داري هست.

فرضیه‌هاي فرعی:

 1. بين سرماية ساختاري و عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان رابطة معني‌داري هست.
 2. بين سرماية انساني و عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان رابطة معني‌داري هست.
 3. بين سرماية مشتري (ارتباط‌اي) و عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان رابطة معني‌داري هست.

جامعة آماري اين تحقيق شامل کلیة شعب بانكهاي استان گيلان بوده كه نمونه‌اي به حجم 150 شعبه مطابق فرمول كوكران انتخاب و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه نتايج حاصل از تحليل همبستگي و الگوي معادلات ساختاري بين متغيرهاي تحقيق نشان داد كه بين سرماية فكري (سرماية ساختاري، سرماية انساني و سرماية مشتري (ارتباط‌اي)) و عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان رابطة معني‌داري هست.

واژه‌هاي كليدي: سرمایة انساني، سرمایة مشتري (ارتباط‌اي)، سرمایة ساختار، عملكرد

ـ 1) مقدمه

با مروري بر گذشته اين نكته قابل اذعان می باشد كه در قرن بيستم، اقتصاد مبتني بر صنعت بود. در اين قرن هر شرکتي و هر کشوري که دارايي‌هاي فيزيکي و سرمايه‌هاي مادي و مشهود بيشتري داشت ثروت بيشتري توليد مي‌نمود. اما قرن 21 اقتصاد مبتني بر دانش می باشد. به عنوان نمونه ستارامن[1] و همکاران (2002) به نقل از کندريک يکي از اقتصاددانان آمريکايي بيان مي‌کند که در سال 1925 نسبت دارايي‌هاي نامشهود به دارايي‌هاي مشهود 30 به 70 بود. اما در دهة 1990 به نسبت 63 به 37 افزايش يافت. استيوارت[2] (1997) سرماية انساني را مهمترين دارايي سازمان تلقي مي‌كند. بنابراين انتظار مي‌رود شرکت‌هايي که از سرمايه فکري و انساني بالاتري برخوردارند عملکرد مالي آن‌ها نيز بالاتر باشد. آثار سرمايه انساني بر عملکرد واحد تجاري در شرکتهاي خدماتي بسيار مهم تلقي مي‌گردد زيرا اين شرکتها بيشتر بر ظرفيتها و منابع نامشهود متکي هستند (منشن و بنتيس[3]، 2013). از طرفي در طي دو دهة اخير، افزايش رقابت تجاري و ظهور فن‌آوري‌هاي جديد اطلاعاتي، منجر به پررنگتر شدن اهميت دارايي‌هاي نامشهود به عنوان مهمترين عامل در ارزش‌گذاري شرکتها شده می باشد (لو[4]، 2001). اندازه‌گيري و گزارشگري دارايي‌هاي نامشهود يکي از موضوعات جذاب براي محققان حسابداري می باشد و اين جذابيت با افزايش تفاوت بين ارزش دفتري و ارزش بازار شرکتها بيشتر شده می باشد (بياتي[5]، 2005). نگراني‌ها در مورد عدم شناسايي دارايي‌هاي نامشهود، در حال افزايش می باشد. اين نگراني ناشي از ماهيت محافظه‌کارانه معيارهاي شناسايي دارايي و نگراني‌ها در مورد قابليت اتکا استانداردهاي اخير حسابداري می باشد (اليوييرا[6] و همکاران، 2010). بنابراين سطوح بالاي عدم‌اطمينان، توانايي شناسايي برخي دارايي‌هاي نامشهود را در واحدهاي تجاري که در دارايي‌هاي نامشهود سرمايه‌گذاري مي‌کنند، محدود مي‌کند و اين موضوع باعث مي‌گردد که اطلاعات صحيح به اشخاص برون‌سازماني انتقال نيابد. اين مشکل براي شرکتهايي که متکي بر دانش هستند، بيشتر نمود پيدا مي‌کند. با اين وجود مي‌توان گفت اطلاعات سرماية انساني داراي محتواي اطلاعاتي می باشد. اطلاعاتي که راجع به شايستگي و صلاحيت کارکنان منتشر مي‌گردد با ارزش شرکت رابطة مثبت و معني‌دار دارد. افشاي اين اطلاعات منجر به تغييرات کوتاه‌مدت در ارزش بازار نمي‌گردد (گامرسچلاگ[7]، 2013). سرماية فکري سرمايه‌اي فراتر از دارايي‌هاي فيزيکي و دارايي‌هاي مشهود می باشد. امروزه سهم سرماية فکري به دليل دانش و اطلاعات و در نتيجه توليد ثروت در اقتصاد مبتني بر دانش مي‌تواند تأثیر مهمي در خلق ارزش افزوده و توليد ناخالص داخلي داشته باشد. به همين دليل در سطح بنگاه‌هاي اقتصادي نيز عملکرد شرکت‌ها مي‌تواند تحت ‌تأثيردارايي‌هاي فکري و سرماية انساني قرار گيرد. با اين تفاسير در اين فصل به بيان مقدمه‌اي در خصوص موضوع تحقيق تصریح گرديد. در ادامه فصل به مباحثي پيرامون بيان مسأله اصلي و اساسي تحقيق، اهميت و ضرورت تحقيق و اهداف پژوهشگر تصریح شده و فرضيه‌‌ها و چارچوب نظري تحقيق به تفصيل بيان شده و در نهايت تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق و قلمرو تحقيق تشريح مي‌گردد.

1 ـ 2) بيان مساله

در دو دهة اخير، عملكرد و مديريت راهبردي آن به يكي از موضوعهاي مورد توجه و جذاب تبديل شده می باشد كه در اين راستا مديريت عملكرد اقدامي می باشد مستمر و همه جانبه‌نگر در زمينة تعامل آموزش، ارزشيابي و عملكرد كه سه فلسفه مديريتي زير در آن اعمال مي‌گردد: فلسفه مديريت بر مبناي نتيجة كار؛ فلسفه مديريت مشاركتي؛ فلسفه مديريت كيفيت جامع. در راستاي بكارگيري اين سه فلسفه مديريتي، در نظر داشتن توسعة فردي، توسعة گروهي و تيمي و توسعة سازماني، هم در مفهوم بالندگي سازمان و هم عملكرد اقتصادي سازمان، همچنين به ميزان اهميت مشاغل گوناگون در سازمان نيز توجه دارد و زیرا اين فرايند به گونه مداوم در حال تكامل می باشد، منجر به توسعة مستمر و پايدار منابع انساني و سرماية فكري در سازمانها و در نهايت توسعة منابع انساني ملي مي‌گردد. بدون ترديد اگر فلسفه مديريت عملكرد به گونه مؤثر در سازمان اعمال گردد، باعث توسعة پايدار منابع انساني مي‌گردد و پايداري توسعة منابع انساني نيز به اجراي منظم و بهبود فرايند كمك خواهد كرد (مجتهدزاده و همكاران، 1389). كه در اين بين عملكرد عبارت می باشد از سمت‌دهي صحيح و مؤثر به عوامل مؤثر و اثرگذار بر عملكرد هر سازمان (منابع انساني، فرايندهاي سازماني، مديران، مشتريان) به مقصود اثرگذاري بر خط‌مشي فعلي يا مسير برنامه به مقصود دستيابي به آن اهداف و تسهيم و در ميان‌گذاري نتايج عملكرد در ترغيب آن اهداف (منشن و بنتيس[8]، 2013). از طرفي تمامي رويكردهاي مديريتي در اجرا اهدافي را به دنبال دارند كه معمولاً اساسي‌ترين هدف رسيدن به نتــايج دلخواه براسـاس برنامه‌ريزيهاي قبلي برنامه‌ريزان در سازمان و عملكرد آنهاست. طبق گزارشات سازمان ملي بهره‌وري در پايان سال 1391 عواملي زیرا رضايتمندي مشتريان، رضايتمندي كاركنان، برنامه‌ريزي استراتژيك مؤثر، فرايندهاي روان كاري و عملكرد كاري مديران عواملي هستند كه بر عملكرد سازمانهاي ايراني به شدت تأثير گذارده و موجب تأكيد بيشتر آنها بر بهبود عملكرد شده می باشد كه در اين راستا تعريفي كه از عملكرد ارائه گرديده عبارت می باشد از مجموعه‌اي از اقدامات به هم پيوسته‌اي از سياستها و رويه‌ها و اقداماتي كه روي دستيابي اهداف از طريق تمركز روي عملكرد ابعاد سازماني تأكيد دارد. به بيان بهتر فرايندي می باشد مبتني بر يك سري فعاليتها و به نحوي بنا شده می باشد كه بايد از طريق تضمين بهبود مستمر عملكرد افراد و گروههاي كاري در جهت اهداف راهبردي و اثربخشي سازماني طراحي گردد (حبيبي، 1392). مطابق گزارشات صندوق بين‌المللي پول و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پايان شهريور ماه 1392 بانكهاي ايران به دليل پايين بودن رقابت ميان کارکنان، عدم امکان اِعمال مديريت به دليل شرايط و متغيرهاي از پيش تعيين شده، ثابت بودن نرخ تسهيلات اعطايي و وجود تورم بيش از آن، معضلات موجود در اعطاي تسهيلات و عدم فرايند ساده‌سازي ارائه تسهيلات در چارچوب قانون بانکداري بدون ربا، پرداخت تسهيلات تکليفي و عدم افزايش سرماية بانکها به وسيله دولت کارا اقدام نمي‌کنند. به عبارت ديگر بانکها با بهره گیری از نهاده‌هاي موجود نمي‌توانند حداکثر ستاده را داشته باشند (محبوبي، 1392) كه بانكهاي استان گيلان (جامعة آماري اين تحقيق) نيز از اين قاعده مستثني نيستند. نتايج حاصل از بسياري از تحقيقات دربارة تأثیر و اهميت سرماية فكري در رشد و توسعة سازمانها و بعضاً رشد جوامع بشري، بر اين نكته تأكيد دارد كه هيچ جامعه‌اي توسعه نيافته می باشد، مگر آنكه به توسعة سرمايه‌هاي فكري خود پرداخته باشد. امروزه محققان پي برده‌اند كه سرماية فكري جزء ضرورتهاي انكارناپذير هر سازماني تلقي شده و سرمايه‌اي بي‌پايان در جهت رشد و توسعة سازمانها و كشورها هستند طوري كه طي نيم قرن گذشته بخش قابل توجهي از پيشرفت كشورهاي توسعه يافته مرهون تحول در سرماية فكري آنها بوده می باشد. اگر در گذشته كار، سرمايه و زمين عوامل اصلي توليد به حساب مي‌آمدند، امروز تغييرات فناوريها، فاكتورهاي نيروي انساني و ارتقاء سطح سرماية فكري به عنوان عوامل رشد تلقي مي‌شوند (نوروزي، 1384). در اين اثنا سرماية فكري عبارتست از تمام منابع دانش‌محوري که براي سازمان ارزش توليد مي‌کنند ولي در صورتهاي مالي وارد نمي‌شوند و شامل ابعادي همچون سرماية ساختاري، انساني و مشتري مي‌باشد (صالحي‌نژاد، 1392). به علاوه تجارب ارزندة سازمانهاي موفق و پيشرو دربارة ارزش سرماية فكري، مبين اهميت آن در سازمانهاست. آنها عظمت و بزرگي سازمان خود را به اندازة كساني مي‌دانند كه برايشان كار مي‌كنند، محور اصلي رشد كسب و كار خود را بر مبناي كاركنان خود بنا نهاده‌اند، بشر را ســـرچشمة تمامي خلاقيتها، نوآوريها، تواناييها و زيباييها مي‌دانند و عقیده دارند چنانچه فضا و شرايط براي بشر شاغل در سازمان فراهم گردد، تواناييهاي او شكوفاتر و متجلي مي‌گردد اين گونه سازمانها كاميابي يا شكست سازمان يا مؤسسه خود را به ميزان وفاداري و شايستگي نيروي انساني، مشتريان و ساختار سازماني خود نسبت مي‌دهند و در نهايت بر اين اعتقادند كه اگر سازماني شايستگي حفظ سرمايه‌هاي فكري خود را نداشته باشد، به آرامي به افول كشيده خواهد گردید (چانگ و يانگ، 2013). با در نظر داشتن الزامات تصریح شده در بالا، در اين تحقيق محقق به دنبال يافتن پاسخ مناسبي به اين سؤال می باشد كه آيا بين سرماية فكري و عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان ارتباط هست؟

 1 ـ 3) اهميت و ضرورت پژوهش

تحولات نوين در عرصة اقتصادي، جهاني شده و پيامدهاي آن موجب شده تا عملکرد بانكها بيشتر از گذشته مورد توجه ذينفعان قرار گيرد. سهامداران، سرمايه‌گذاران، مشتريان، مديران، کارکنان، عرضه‌کنندگان مواد اوليه، توزيع‌کنندگان، نهادهاي دولتي و به نوعي همة کساني که با مؤسسات مختلف درگير هستند همواره بانكها را ارزيابي مي‌کنند. بهبود عملكرد تکنيکي نوين و مؤثر در جهت ارتقاء بهره‌وري بانك، افزايش توان رقابتي بانك، پاسخگويي سريع به نيازهاي مشتريان، ارتقاء سطح انعطاف‌پذيري و انطباق‌پذيري بانك به وسيله بهره‌گيري از ابعاد بانك می باشد (محبوبي، 1392). از سويي نزول عملكرد در بانكها منجر به به وجودآمدن مشكلاتي همچون ريزش مشتريان بعد از اخذ وام، به وجودآمدن محدوديتهاي در باب حفظ و نگهداري مشتريان، عدم رسوب سپرده‌هاي مشتريان هدف و فرار سپرده‌گذاري و پس‌اندازهاي مشتريان به سوي بانكهاي رقيب و در نتيجه افزايش منابع سپرده‌گذاري بانكهاي رقيب و در نهايت به وجودآمدن يك ساختار بوفالويي شكل در بانكها مي‌گردد. به همين دليل بررسي چنين مفهوم با ارزشي در نظام بانكي و مالي و علي‌الخصوص بانكهاي جامعة مورد مطالعه بسيار ضروري و انجام چنين تحقيقي به شدت احساس مي‌گردد.

تعداد صفحه :113

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان