فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

دانلود پایان نامه

گرایش مالی

با عنوان :  ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشکده حسابداری

گروه آموزشی:مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی

  گرایش: مالی

عنوان:

ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

استاد راهنما

دکتر فرزین فرحبد

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان       صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

‌أ1-1) مقدمه. 3

1-2) تعریف وبیان مساله. 4

1-3) اهمیت وضرورت پژوهش.. 7

1-4 )اهداف پژوهش.. 8

1-5 )فرضیه ی پژوهش.. 9

1-6) تعریف عملیاتی متغیرها و واژه‌ها 10

1-7) قلمرو تحقيق.. 13

1-7-1) قلمرو موضوعی: 13

1-7-2) قلمرو زمانی: 14

1-7-3) قلمرو مکانی : 14

فصل دوم: مباني نظري پيشينه تحقيق.. 15

مقدمه 16

بخش اول: سرمایه اجتماعی: 18

2-1 )مفهوم سرمایه اجتماعی.. 19

2- 2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیر بوردیو. 21

2-3- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن.. 23

2-4- سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام. 25

2-5- سير تحول سرمایه اجتماعی.. 27

2-6- مدل های سرمایه اجتماعی.. 30

2-6-1- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال. 30

2-6-2- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تساي و گوشال (1998) 31

2-6-3- مدل سرمایه اجتماعی هدسون (2005) 32

2-7- ويژگي هاي کلیدی سرمایه اجتماعی.. 33

2-8-عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي.. 38

2-8-1-اعتماد اجتماعي 38

2-8-2 -انسجام اجتماعی 40

2-8-3 -مشارکت اجتماعی.. 43

2-9-اهميت و مزاياي سرمايه اجتماعي.. 47

2-10- ابعاد سرمایه اجتماعی براساس مدل ناهاپیت و گوشال. 48

2-10-1- بعد ساختاري.. 49

2-10-1-1- روابط شبکه اي.. 49

2-10-1-2-پیکربندي روابط شبکه اي.. 49

2-10-1-3- سازمان مناسب… 50

2-10-2- بعد شناختی.. 50

2-10-2-1-زبان و کدهاي مشترك.. 50

2-10-2-2- حکایات مشترك.. 51

2-10-3- بعد ارتباط اي.. 51

2-10-3-1-اعتماد. 51

2-10-3-2- هنجارها 51

2-10-3-3-الزامات و انتظارات… 52

2-10-3-4- هویت… 52

2-11- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث هاي شرکت ها و عملکرد بازار. 53

بخش دوم: عملکرد بازار. 54

2-2- مفهوم بازار. 55

2-3-سير تحول عملكرد بازار. 56

2-4- ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار. 57

2-5- مدیریت ارتباط با مشتری.. 57

2-6-مديريت دانايي ارتباط با مشتري.. 58

2-7-دستیابی به سهم بازار. 60

2-8-اهمیت کیفیت خدمات… 62

2-9-ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال. 64

2-10- بدست آوردن و حفظ مشتری.. 66

2-11- شاخصهای سنجش عملکرد بازار. 67

2-12-ایجاد ارزش برای مشتری.. 68

2-13- تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مشتری.. 68

2-14-رضایت مشتری، رمز بقا در بازار رقابتی.. 71

2-15-شناسائی توقعات مشتری.. 73

2-16-  طراحی کالا یا خدمت بر اساس توقعات و نیاز مشتری.. 73

2-17- ارائه خدمت بر اساس طراحی.. 74

2-18-مدیریت انتظارات مشتری.. 75

2-19- رضایت سنجی مشتری.. 75

2-20-معيارهاي عملكرد شركت… 79

2-21- معیارهای مالی سنتی.. 80

2-21-1- بازده سرمایه گذاری.. 80

2-21-2- سود باقیمانده 80

2-21-3- بازده فروش… 80

2-21-4- سود هر سهم. 81

2-21-5- قیمت به سود هر سهم. 81

2-22- معیارهای مالی جدید.. 81

2-22-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 81

بخش سوم : یشینه تحقیقات انجام شده 83

2-3- پیشینه تحقیقات انجام شده 84

2-3-1-تحقیات داخلی.. 84

2-3-2-تحقیقات خارجی.. 85

فصل سوم: روش تحقيق.. 88

3-1)مقدمه. 89

3-2) روش پژوهش.. 90

3-3) مراحل اجرای پژوهش… 90

3-4) جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. 92

3-5) روش جمع آوري داده ها 94

3-6) ابزار جمع آوري داده ها 94

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-6-1) اجزاي پرسشنامه. 96

3-6-2) روایی و پایائی پرسشنامه. 97

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 98

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات… 99

4-1) مقدمه: 100

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی: 101

4-3) توصیف متغیر های تحقيق.. 103

4-4) آزمون فرضیات پژوهش: 108

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات… 112

5-1)مقدمه. 113

5-2) اختصار تحقيق.. 114

5-3) نتايج آمار توصيفي.. 115

5-4 نتايج آمار استنباطي.. 118

5-5) محدوديت هاي تحقيق.. 120

5-6) پيشنهادات با در نظر داشتن فرضيه هاي تحقيق.. 121

5-7) پيشنهاد براي تحقيقات آتي.. 122

منابع و ماخذ. 124

چکیده:

این پژوهش به مقصود مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل تدوین گردیده می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش پژوهش از نوع توصیفی و از نظر هدف پژوهش از نوع کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری آن، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های تولیدی استان اردبیل به تعداد 1074 شرکت تشکیل داده اند و حجم نمونه نیز 94 شرکت برآورد شده می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS19 با بهره گیری از آزمون همبستگی، به دو روش توصیفی و استنباطی انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که فرضیه اول یعنی وجود ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی ، تایید شده می باشد. در ارتباط با فرضیه دوم نتایج حاکی از تایید این فرضیه می باشد یعنی بین بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی ارتباط هست. مطالعه فرضیه سوم نشان می دهد که این فرضیه رد می گردد یعنی بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی ارتباط وجود ندارد. در ارتباط با فرضیه چهارم نتایج حاکی از آن می باشد که بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی ارتباط هست.

 

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، عملکرد بازار، بعد ساختاری، بعد شناختی، بعد ارتیاطی

1-1) مقدمه

در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی در زمیه ها و اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی ترین مفاهیم، ظهور و بروز یافته می باشد، هر چند شور و شوق زیادی در بین صاحب نظران و پژوهشگران، مشابه چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی ایجاد نمود. لیکن توجه ها، دیدگاه ها و انتظارات گوناگونی را نیز دامن زده می باشد.

اهمیت سرمایه اجتماعی از آنجا عیان می گردد که سرمایه اجتماعی به عنوان سرمایه با ارزش در کنار سرمایه انسانی و مالی در سازمان مورد مطالعه قرار گرفته و اثربخشی سایر سرمایه ها در سایه سرمایه اجتماعی صورت می پذیرد. سازمان ها با شناخت و شناسایی ابعاد سرمایه اجتماعی خود می توانند درک بهتری از الگوی تعاملات بین فردی و گروهی داشته باشند و با بهره گیری از سرمایه اجتماعی می توانند سیستم های سازمانی خود را بهتر هدایت کنند (الوانی، 1385،ص3).

شرکت ها دارای منابعی هستند که برای عملکرد بازار قوی و مزیت رقابتی حیاتی هستند. نخستین نوع از این منابع دارایی های مشهود زیرا اموال، ماشین آلات و تکنولوژی های فیزیکی دارای جانشین هستند که می توانند به آسانی در بازارهای آزاد، خرید و فروش شوند. نوع دوم دارایی های نامشهود، باارزش، کمیاب، بدون جانشین و استراتژیکی هستند که برای ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد بازار برتر، توانا هستند. (نمازی و ابراهیمی، 1390،ص45) در اقتصاد دانش محور كنوني، سرمايه اجتماعی عامل اصلي برتري و بهبود عملكرد شركتهاست. (رحیمیان ، 1391،45)سرمایه اجتماعی شامل تمام منابعی از سازمان می باشد که ارزش سازمان و همچنین شایستگی سازمان را بالا می برند. پس این نشان می دهد که مدیریت سرمایه اجتماعی به شکلی موثر و کارآمد، ارزش و عملکرد مالی سازمان را افزایش خواهد داد. (Ahmad khan et al., 2012).پس شناسايي و ارزشگذاري درست و صحيح سرمايه اجتماعی شركتها هم براي مديران و هم براي بهره گیری كنندگان از صورت هاي مالي امري ضروري مي باشد كه روز به روز بر اهميت آن افزوده مي گردد

تأثیر سازمان ها در دستیابی به هدف های اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، آن چنان برجسته می باشد که سازمان های هر جامعه را گردونه های تحقق اهداف آن می دانند. با در نظر گرفتن اهمیت و تأثیر و تاثیرهای گوناگونی که سازمان ها دارند، امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف آنها مانند فرایندها، سیستم ها و به ویژه آنچا که سازمان به آن دست می یابد (عملکرد ) می گردد. از طرف دیگر، هیچ سازمانی نمی تواند اثربخش باشد، مگر اینکه برای آن چیز که که می خواهد انجام دهد برنامه ای داشته باشد (25,2001Lesser, E.L.). لذا در این رساله بر آن هستیم تا ارتباط سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار را در شرکتهای تولیدی مورد بحث و مطالعه قرار دهیم.

1-2) تعریف وبیان مساله

امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد بازار هدف اصلی هر نهادی می باشد. پس هر سازمانی میخواهد با روشهای مختلف عملکرد بازار خود را افزایش دهد.(Ahmad khan et al., 2012) در سال های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی های رقابتی قرار گرفته می باشد. شرکت ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، بایستی دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت ها می تواند از منابع منحصر به فرد آنها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخ گویی به محیط ناشی گردد. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت ها به دلیل این می باشد که سازمان های موفق دارای منابع استراتژیکی (فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آنها فاقد آن منابعند. طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه اجتماعی منابع استراتژیکی هستند که شرکت ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نمایند.(سینایی ، 1390،ص29). به رغم پذیرش تأثیر انکارناپذیر سرمایه اجتماعی و دارایی های نامشهود در عملکرد شرکت ها، اغلب سامانه های سنتی قادر به اندازه گیری سرمایه اجتماعی شرکت ها و انعکاس آن در صورت های مالی نیستند، در حالی که اهمیت آنها در افزایش ثروت سهامداران، کسب سوداوری پایدار، افزایش سهم شرکت ها از بازارهای جهانی، ارزیابی عملکرد فعلی واحد تجاری و همچنین پیش بینی های آتی، همواره مورد توجه بوده می باشد. از آنجایی که شرکت ها در انجام برنامه ریزی های راهبردی به شناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیرامون خود می پردازند، پس ناگزیر به کسب اطلاعات جامع درمورد ظرفیت ها، کفایت و کارایی منابع داخلی خود هستند. Marr, 2004,p.20)) محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی می باشد که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، سیستم ها و ساختار سازمانی و غیره را دربرگیرد (قلیچ لی ، 1387،ص28) عوامل نامشهود و سرمایه اجتماعی به عنوان اصلی ترین عنصر توسعه در اقتصاد دانش محور، توانایی لازم برای انجام برنامه های راهبردی را در اختیار شرکت ها قرار می دهد. (Marr, 2004,p.14) در حقیقت سرمایه اجتماعی یک مدل جدید کاملی را برای نظاره ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد و با بهره گیری از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه نمود پس رویکرد سرمایه اجتماعی برای سازمان هایی که می خواهند از ارزش عملکردشان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامع تر می باشد (مدهوشی و اصغرنژاد، 1388،ص116-110)

از طرفی به دنبال توسعه فن آوری اطلاعات در دهه 1990، الگوی رشد اقتصادی دچار تغییرات اساسی گردید و عامل دانش به عنوان مهم ترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی گردید. (Chen, 2004, pp.195-212) در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان ها بر اساس دانش زندگی می کنند و می میرند و موفق ترین سازمان ها آنهایی هستند که از این دارایی ناملموس به نحو بهتر و سریع تری بهره گیری می کنند (قلیچ لی و همکاران، 1387،22) بر این اساس موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان ها تا حد کمی مبتنی بر تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر استراتژیک دانش خواهد بود. (ملکیان و زارع، 1389،صص135-177)

ظهور اقتصاد جدید که اساسا با اطلاعات و دانش هدایت می گردد، منجر به افزایش علاقه فزاینده ای به سرمایه اجتماعی شده می باشد. (Tan et.al, 2007, pp. 76-95) سرمایه اجتماعی سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود می باشد امروزه سهم سرمایه اجتماعی به دلیل تولید دانش و اطلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند تأثیر مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد.به این دلیل در سطح بنگاه های اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت ها می تواند تحت تاثیر دارایی های اجتماعی و سرمایه انسانی قرار گیرد. (عباسی و گلدی صدقی، 1389،صص74-57) بطور کلی در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه اجتماعی بکار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه مالی به کار گرفته شده، اهمیت یافته می باشد.(Bontis, 1999,pp. 62-433) سرمایه اجتماعی در مشتریان، فرایندها، اطلاعات، علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم های سازمانی متجلی می گردد و تأثیر فزاینده ای در خلق مزیت های رقابتی پایدار اعمال می کند.(شمس و خلیلی، 1390،صص65-51). سرمایه اجتماعی در این پژوهش از سه بعد شناختی ، ارتباطی و ساختاری تشکیل شده می باشد.

جانوسویچ[1] و همکاران ( 2013)، احمد خان[2] و همکاران(2012)، باسوکی[3] و همکاران(2012)، لیبو[4] و همکاران(2011)، پلومن[5] و همکاران(2007)، رادرز[6] و همکاران نشان دادند که سرمایه اجتماعی ارتباط مثبت و معنی داری با عملکرد مالی دارد. همچنین رحیمیان و همکاران در سال 1391 به مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای صنایع خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و نشان دادند که در میان عناصر تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکارگرفته شده دارای بیشترین تاثیر بر عملکرد مالی شرکت های نمونه می باشند و میان بعد شناختی و عملکرد مالی شرکت های نمونه ارتباط معناداری وجود ندارد.

مفهوم سرماية اجتماعي در بر گيرنده مفاهيمي همچون اعتماد ، همكاري و همياري ميان اعضاي يك گروه يا يك جامعه می باشد كه نظام هدفمندي را شكل مي دهد و آنهارا به سوي دست يابي به هدفي ارزشمند هدايت مي نمايد. از اين رو شناخت عوامل مؤثر در تقويت يا تضعيف سرماية اجتماعي مي تواند جوامع را در گسترش ابعاد سرماية اجتماعي كمك نموده و موجب افزايش عملكرد اجتماعي و اقتصادي افراد در جوامع گردد(متوسلي و بي نياز ،1379،ص10)

سرمايه اجتماعي مفهومي چند بُعدي می باشد، پژوهش هاي انجام شده پيرامون اين مفهوم در صورتي حالت كامل و «معرف گونه»خواهد داشت كه به ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي و ارتباط ميان ابعاد آن بپردازد. با مطالعه متون مختلف مي توان سه بعد ساختاري و شناختي و ارتباطی را براي سرمايه اجتماعي بر شمرد. بُعد ساختاري سرمايه اجتماعي شامل قوانين انعطاف پذير و شبكه هاي ارتباطي و بعد شناختي به اعتماد، همياري و همكاري گروهي اعضاء درون يك سازمان و بعد ارتباطی به شبکه یا ارتباطات اجتماعی و روابط بین افراد و گروهها تصریح دارد (اندرو[7]،2007،ص12)

در سالهای اخیر دانشمندان مدیریت به ارائه یک دیدگاه اجتماعی از سازمان پرداخته اند . بر این اساس می توان گفت یک دارایی حیاتی و مهم از به حداکثر رساندن مزیت سازمانی همان سرمایه اجتماعی سازمانی می باشد که در بافت روابط اجتماعی ذاتی بوده و می توان آنرا برای تسهیل فعالیت بسیج نمود. سرمایه اجتماعی که بواسطه روابط مولد با تاثیر مثبت مشخص شده می باشد ساختاری می باشد که به گونه طبیعی در بافت عملکرد قرار گرفته می باشد. سرمایه اجتماعی به واسطه شبکه های ارتباطی که اطلاعات ضروری ، اعتماد، پشتیبانی و دیدگاه مشترک را فراهم می کنند، مشخص می گردد. این منابع در روابط اعضای گروه قرار دارد و افزایش فرایندهای گروهی به گونه کلی عملکرد گروهی بازار را افزایش می دهد (جمشیدی، 1379،ص15).

عملکرد بازار به عنوان اثربخشی فعالیت های بازاریابی سازمان تعریف شده می باشد و با مواردی از قبیل میزان دستیابی به رضایت مشتری، ایجاد ارزش برای مشتریان، حفظ مشتریان و دستیابی به سهم بازار مطلوب مورد سنجش قرار می گیرد. به گونه کلی یک فرهنگ سازمانی بازارگرا دارای تاثیر غیرمستقیمی بر روی عملکرد مالی از طریق عملکرد بازار می باشد (هامبارگ،2002،ص33).

ادبیات فراوانی حاکی از آن می باشد که شرکت با ارائه ارزش برتر برای مشتری در مقایسه با رقبا، می تواند به مزیت های رقابتی دست یابد و عملکرد بازار خود را بهبود دهد (اسلاتر[8] و نارور[9]،1995؛ اولسون و همکاران، 2005). تحقیقات در زمینه معیارهای عملکرد بازار تایید می کند که سرمایه اجتماعی برای مشتریان با روش های مختلفی مانند افزایش درآمد از طریق حفظ مشتری و گفتار مثبت (روست و همکاران،2002)، افزایش سودآوری از طریق بالا بردن ارزش عمر مشتری (روست و همکاران،2004)، تاثیرگذاری بر رشد و فروش و سهم بازار از طریق بهبود توجه مشتریان نسبت به برندها و محصولات شرکت و رضایت مشتری (روست و همکاران،2004)، می تواند عملکرد بازار شرکت را افزایش دهد (ترویلو و همکاران،2009).در واقع شرکت ها چنانچه به دنبال مزیت رقابتی و موفقیت های استراتژیک هستند بایستی بیش از رقیب برای مشتری ارزش بیافرینند. آنان با صرف سرمایه اجتماعی ، رضایت و وفاداری مشتریان را تصاحب خواهند نمود. همچنین توسعه سهم بازار و افزایش سودآوری و رشد فروش از تبعات طبیعی این حرکت خواهد بود(روست ،2004،ص16).

پس اظهار مساله مذکور که اظهار کننده اهمیت در نظر داشتن سنجش سرمایه اجتماعی و مطالعه ارتباط آن با عملکرد بازار شرکت هاست، در این پژوهش کوشش بر آن می باشد که ارتباط سرمایه اجتماعی با عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل مطالعه و مورد تبیین قرار گیرد.پرسش اصلی که در این پژوهش مطرح شده این می باشد که آیا ارتباط ای بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل هست؟

تعداد صفحه :148

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان