دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان

دانلود پایان نامه

گرایش بازرگانی بین الملل

با عنوان :  تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                        

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

رشته : مدیریت بازرگانی  

   گرایش : بازرگانی بین الملل

 عنوان:

تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر شهرام گیلانی نیا

 استاد مشاور:

دکتر محمد طالقانی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات طرح پژوهش

1-1) مقدمه. 3

1-2) اظهار مسئله. 3

1-3 ) ضرورت و اهمیت پژوهش.. 5

1-4 ) اهداف پژوهش.. 5

1-5) سوالات پژوهش.. 5

1-5-1) سوال اصلی پژوهش.. 5

1-5-2) سوالات فرعی پژوهش.. 5

1-6) چارچوب نظری پژوهش.. 6

1-7) فرضیه های پژوهش.. 7

1-7-1) فرضیه اصلی پژوهش.. 7

1-7-2) فرضیه های فرعی پژوهش.. 7

1-8) متغیرهای پژوهش.. 7

1-8-1) متغیر مستقل.. 7

1-8-2) متغیر وابسته. 7

1-9) تعریف مفهومی متغیرها 8

1-9-1)جهت گیری استراتژیک…. 8

1-9-2) عملکرد صادرات8

1-10 ) تعریف عملیاتی متغیرها 8

1-10-1) جهت گیری استراتژیک…. 9

1-10-2) عملکرد صادراتی.. 9

1-11) قلمرو پژوهش.. 9

1-11-1) قلمرو موضوعی پژوهش.. 9

1-11-2) قلمرو مکانی پژوهش.. 10

1-11-3) قلمرو زمانی پژوهش.. 10

1-12) جمع بندی فصل اول. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول: جهت گیری استراتژیک

2-1-1) مقدمه. 13

2-1-2) تعریف مفاهیم اصلی مدیریت استراتژیک…. 13

2-1-2-1) استراتژی.. 13

2-1-2-2) برنامه‎ریزی استراتژیک…. 14

2-1-2-3) تفکر استراتژیک…. 16

2-1-2-4) مدیریت استراتژیک…. 18

2-1-2) جهت گیری استراتژیک…. 19

بخش دوم: عملکرد صادراتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-1) صادرات23

2-2-2) عملکرد صادراتی.. 24

2-2-3) ارتباط جهت گیری استراتژیک باعملکرد صادراتی.. 28

2-2-4) مطالعه جایگاه جهت گیری استراتژیک درایران. 29

2-2-5) وضعیت صادرات استان گیلان. 31

2-2-6) پیشینه تحقیقات انجام شده 32

2-2-6-1) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درایران.. 32

2-2-6-2) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درسایرکشورها 33

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1) مقدمه. 37

3-2) روش پژوهش.. 37

3-3) جامعه ونمونه آماری.. 37

3-4) روش جمع آوری اطلاعات38

3-5) ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات38

3 -6) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری.. 38

3-7) روش تجزیه وتحلیل داده ها 40

فصل چهارم: تجزيه وتحلیل اطلاعات

4-1) مقدمه. 42

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. 42

4-3) توصیف متغیر های پژوهش.. 46

4-4 ) آزمون کلوموگروف – اسمیرنف…. 54

4- 5) فرضيه هاي تحقيق.. 55

فصل پنجم: نتايج وپيشنهادها

5-1) مقدمه. 63

5-2) نتایج آمارتوصیفی.. 63

5-2-1) آمار توصیفی کل.. 63

5-3) نتایج آمار استنباطی.. 64

5-4) پیشنهادات پژوهش.. 66

5-5) اختصار بحث و نتیجه گیری.. 67

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 67

5-7) محدودیت ها 68

منابع.. 69

چکیده

جهت گیری استراتژیک بعنوان یکی ازمحرکهای اصلی تدوین استراتژی، در سه دهه اخیر بصورت گسترده توسط محققان مورد مطالعه و مطالعه قرارگرفته می باشد. اما تاثیرجهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی کمترمورد مطالعه قرارگرفته می باشد. پژوهش حاضر به مقصود مطالعه این موضوع می باشد که آیا جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی تاثیردارد. درهمین راستاابتدا مطالعات انجام شده وتعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل ووابسته مورد مطالعه قرارگرفته وبااستفاده ابعاد شش گانه جهت گیری استراتژیک ونکاترامن (1989) تهاجمی، تحیلی، تدافعی، آینده نگری، فعالانه وریسک پذیری یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی طراحی وسپس پرسشنامه استاندارد ونکاترامن (1989) بین 150 ازفعالان صادراتی حقیقی وحقوقی عضوبانک اطلاعات صادرکنندگان استان گیلان که براساس فرایند نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بود توزیع گردید 83 پرسشنامه توزیع شده تکمیل وبرگشت گردید. از نظر روش شناسی پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و از نوع علی بوده وروش گردآوری اطلاعات میدانی می باشد. فرضیه های پژوهش با بهره گیری ازروش رگرسیون مورد آزمون قرارگرفت و درپایان تاثیر جهت گیری استراتژیک و ابعاد شش گانه برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان مورد تایید قرارگرفت.

 واژگان کلیدی: جهت گیری استراتژیک، عملکرد صادراتی، استراتژی، برنامه‎ریزی استراتژیک، تفکر استراتژیک

-1)مقدمه

صادرات بعنوان موتورمحرکه اقتصاد تأثیر قابل توجهی در افزایش تولید، اشتغال و و درآمد ارزی اعمال می‎نماید و اکثر محققان به اهمیت صادرات بعنوان یک عنصرکلیدی در اقتصاد کشور تصریح کرده اند. نهادهای بین المللی مرتبط با تجارت و زیر مجموعه سازمان ملل نظیر مرکز تجارت بین اللل ITC) ) بر اهمیت توسعه صادرات تاکید و در این زمینه متدولوژی تدوین توسعه صادرات وتوصیه های سیاستی برای کشورها و واحدهای کسب و کار ارائه کرده اند. درهمین راستا دراکثرکشورها ازجمله ایران درچند سال اخیر سند استراتژی توسعه صادرات تدوین گردیده می باشد. اکثر محققان به اهمیت صادرات در توسعه عملکرد واحدهای کسب و کار تصریح کرده اند. واحدهای کسب وکار هم به دلیل پاسخگویی به محرکهای داخلی و خارجی اقدام به صادرات می نمایند. متغیرهای مختلفی برعملکرد صادراتی اثرگذارهستند. ماهیت متغیرهای موثر برعملکرد صادراتی وشرایط محیط فعالیت بنگاههای کسب و کار با ویژگی پویایی، پیچیدگی و تغییرات مستمر ایجاب می نماید که شرکتها برای ورود و بقا در بازارهای خارجی ناگزیر هستند از برنامهریزی ایی بهره گیری نمایند که متناسب با این تحولات باشند. با در نظر داشتن شناخت ما ازبرنامه ریزی استراتژیک که زاییده این تحولات هست و از دهه 70 دردنیا رواج گردیده می باشد. واینکه اکثر شرکت های موفق بین المللی از برنامه ریزی استراتژیک بهره گیری می نمایند (دیوید، فرد 1390). تعدادی از محققان در مطالعات اشان دریافته که جهت گیری استراتژیک برعملکرد سازمان، صادارت، کارآفرینی، فن آوری و. . تاثیر مثبت دارد. لذا با در نظر داشتن جایگاه جهت گیری استراتژیک در مدیریت استراتژیک و فرایند تدوین استراتژی، هدف این مطالعه مطالعه تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادرات می باشد. دراین فصل ابتدادر اظهار مساله به تعریف موضوع پژوهش پرداخته ودرادامه ضرورت واهمیت پژوهش وچارچوب نظری پژوهش، متغیرهای مستقل و وابسته را تعریف نموده و، پس ازبیان فرضیات وسوالات پژوهش درپایان قلمرو پژوهش ارائه خواهد گردید.

2) اظهار مسئله

صادرات یکی از متغیرهای اصلی تولید و درآمد ملی می باشد. ویکی از روش های اصلی برای تامین درآمد و بهره گیری از ظرفیت های سرمایه گذاری می باشد. توسعه عملکرد صادراتی باعث موفقیت و بهبود عملکرد بنگاه می گردد. (ناطق و نیاکان، 1388). امروزه بنگاه ها برای ورود به بازارهای هدف وحفظ آن بایستی ازمزیت رقابتی برخوردار باشند (کردنائیج و همکاران، 1384). با افزایش تعداد سازمان ها و واحدهای کسب و کاروپیرو آن رقابت فزاینده، همچنین تغییر بیوفقه و مداوم سلیقه های مشتریان و بالا رفتن سطح انتظارات آنها، بزرگترین چالشی که سازمانها با آنها مواجه هستند حفظ و ایجاد مزیت رقابتی می باشد. دسترسی به این دو مقوله نیازمند این می باشد که بنگاهها از برنامه ریزی بهره گیری نمایند که متناسب با این محیط باشد. مطالعه ها نشان داده می باشد اکثر شرکت های موفق بین المللی از برنامه ریزی استراتژیک بهره گیری می نمایند (دیوید، فرد 1390). برنامه ریزی استراتژیک دارای فرایند و چارچوبی می باشد که اگر به نحو صحیح طراحی، تدوین، اجرا و مورد پایش قرار گیرد. می تواند باعث توسعه عملکرد صادراتی گردد. یکی ازچارچوب های مهم برنامه ریزی استراتژیک، جهت گیری استراتژیک می باشد که به مثابه قلب فرایند مدیریت استراتژیک می باشد. جهت گیری استراتژیک اقدامات و جهت گیری های انجام شده بوسیله یک بنگاه بمنظور اتخاذرفتارهای مناسب بمنظور عملکرد عالی و مداوم می‎باشد.

(narver&slater,1990,gatingnon&xuereb,1997 (

جهت گیری استراتژیک مفهومی می باشد که بطور وسیع در تحقیقات مرتبط با مدیریت استراتژیک، بازاریابی و کارآفرینی بکار می رود. ( liu& Zhengping, 2011) یکی از رایج ترین پیوستارهای جهت گیری استراتژیک مطرح شده در ادبیات مرتبط باجهت گیریهای استراتژیک (رحیم نیا، صادقیان، 1390). ، جهت گیری استراتژیک باابعاد شش گانه تعریف شده ونکاترامن شامل تهاجمی، تحیلی، تدافعی، آینده نگری، فعالانه وریسک پذیری که مبنای این پژوهش قرارمی گیرد.

در حال حاضر یکی از معضلات کشور ما، وابستگی بودجه و اقتصاد کشور به صادرات نفت می باشد. و تراز تجاری کشور بدون احتساب صادرات نفت و فرآورده های بالادستی آن منفی می باشد. و اکثر بنگاههای تولیدی با ظرفیت کامل تولید نمی نمایند. اکثرکالاهای تولید داخل پیش روی کالاهای وارداتی رسمی با حقوق ورودی بالاتر از میانگین جهانی و یا کالاهای وارداتی قاچاق، قادر به رقابت نیستند. استان گیلان هم از این قائده مستثنی نبوده و علی رغم وجود استعداد های بالقوه طبیعی، اقلیمی، جغرافیایی و سرمایه گذاری های انجام شده، صادرات آن درسالهای اخیراز مرز 50 میلیون دلار فراتر نرفته می باشد. با عنایت به معضلات مربوط به تولید و اشتغال در استان، مطالعه درخصوص موضوع صادرات وعوامل موثر برعملکرد صادراتی ضروری می‎باشد. عوامل مختلفی می تواند علل پایین بودن عملکرد صادرات استان باشد. با در نظر داشتن مطالعه و مطالعه‎های به اقدام امده، به نظر می رسد یکی از معضلات واحدهای صادراتی استان، عدم بهره گیری از برنامه ریزی استراتژیک و جهت گیری استراتژیک می باشد. انتظارمی رود با جهت گیری استراتژیک می توان موجبات توسعه عملکرد صادراتی استان را فراهم نمود. اگرچه پژوهش های فراوانی درخصوص تاثیر مدیریت استراتژیک ومولفه های آن برعملکرد سازمان در ایران انجام گرفته می باشد. اما درخصوص تاثیر و ارتباط جهت گیری استراتژیک با عملکرد صادرات، پژوهش های بسیار محدودی انجام شده می باشد و در استان گیلان هم پژوهشی با موضوع این پژوهش نظاره نگردید.

در این راستا پژوهش حاضر کوشش دارد تا تاثیر جهت گیری استراتژیک را بر عملکرد واحد های صادراتی در سطح واحدهای صادراتی مورد مطالعه قرار دهد. تا درنهایت بتوان از نتایج حاصل از این پژوهش راهکارهای مناسب را جهت ارتقاء عملکرد صادراتی استان ارائه نمود. پس در این پژوهش سوال اصلی براین محورقرارداردکه آیاجهت گیری استراتژیک یک بنگاه می تواندبرعملکرد صادراتی صادرکنندگان تاثیرداشته باشد؟

 1-3 ) ضرورت و اهمیت پژوهش

صادرات به عنوان موتورمحرکه اقتصاد تأثیر قابل توجهی در افزایش تولید، اشتغال و و درآمد ارزی اعمال می‎نماید و اکثر محققان به اهمیت صادرات بعنوان یک عنصرکلیدی در اقتصاد کشور و سودآوری واحدهای کسب و کار تصریح کرده اند. درپنج برنامه توسعه اقتصادی به مقوله صادرات توجه خاصی شده می باشد وسند استراتژی توسعه صادرات هم توسط دولت جمهوری سلامی ایران تصویب و ابلاغ گردیده می باشد. با عنایت به اینکه تاثیر و تأثیر جهت گیری استراتژیک در بهبود عملکرد سازمان، فن آوری و تولید محصول جدید و جهت گیری بازارصادراتی در بسیاری ازمطالعات مورد پژوهش و مطالعه قرارگرفته وبه لحاظ اهمیت صادرات دراقتصاد کشوربویژه افزایش تولیدواشتغال دراستان گیلان، لذا، ضروریست تحقیقی انجام گردد تا با مطالعه و سنجش تاثیرجهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان، نتایج آن را برای بهره برداری، توسعه وفرهنگ سازی موضوع ارائه نماییم.

 1-4 ) اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهمیت و جایگاه جهت گیری استراتژیک دربسیاری ازمطالعات مربوط به برنامه ریزی استراتژیک، هدف ازاین مطالعه سنجش تاثیر جهت گیری استراتژیک و ابعاد این جهت گیری برعملکرد صادراتی استان می باشد.

 تعداد صفحه :98

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان