پایان نامه ارشد با موضوع رفتار شهروندی، رگرسیون چندگانه، کیفیت زندگی، رگرسیون

دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………………..۵۱
۲-۶-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
فصل سوم : روش پژوهش
۳-۱- طرح کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۲- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۳- ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۴-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۵- ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
فصل چهارم: یافته های پژوهش
۴-۱- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۴-۲-یافته های مربوط به سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………..۶۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۵-۲-محدودیت ها در پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
۵-۲-۱-محدودیت های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۵-۲-۲-محدودیت های اجرایی…………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۵-۳- پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۵-۳-۲-پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۴-۱: فراوانی و درصد آزمودنی های شرکت کننده در پ‍ژوهش بر اساس جنس، سن، تحصیلات، استخدام و وضعیت کاری……………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
جدول ۴-۲: فراوانی، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره های کیفیت زندگی، رفتار شهروندی سازمانی و اثربخشی……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
جدول ۴-۳: ماتریس ضرایب همبستگی گشتاوری پیرسون میان ابعاد رفتار شهروندی، کیفیت زندگی و اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
جدول ۴-۴: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با تحقق هدف به روش enter…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
جدول ۴-۵: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با انطباق به روش enter…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
جدول ۴-۶: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با یگانگی به روش enter…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
جدول ۴-۷: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با تداوم یا حفظ الگوها به روش enter……………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
جدول ۴-۸: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با تحقق هدف به روش enter…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
جدول ۴-۹: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با انطباق به روش enter…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
جدول ۴-۱۰: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با یگانگی به روش enter…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………70
جدول ۴-۱۱: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با تداوم یا حفظ الگو به روش enter……………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی
کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس
به وسیله: زهرا یوسفیان

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس به حجم ۷۳۶ نفر تشکیل میدادند که بر اساس ملاک های وسعت و تعداد پرسنل، ۳۰۹ نفر از شهرستان های شیراز، کازرون و مرودشت بصورت تصادفی بر اساس جدول مورگان انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج نشان داد که، ۲۷ درصد از واریانس “تحقق هدف” توسط محیط کار ایمن، یکپارچگی و توسعه قابلیت ها؛ ۳۱ درصد از واریانس “انطباق” توسط یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و محیط کار ایمن؛ ۳۵ درصد از واریانس “یگانگی” توسط محیط کار ایمن، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و تامین فرصت رشد؛ ۳۸ درصد از واریانس “تداوم یا حفظ الگوها” توسط محیط کار ایمن و یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار قابل پیش بینی است. همچنین ۷ درصد از واریانس “تحقق هدف” توسط تواضع و مردانگی(از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی)؛ ۱۰ درصد از واریانس “انطباق” توسط تواضع، نوع دوستی و وظیفه شناسی؛ ۱۴ درصد از واریانس “یگانگی” توسط تواضع، نوع دوستی و وظیفه شناسی و ۱۱ درصد از واریانس “تداوم یا حفظ الگو” توسط تواضع قابل پیش بینی می باشد.
واژه های کلیدی: کیفیت زندگی کاری، رفتار شهروندی سازمانی، اثربخشی سازمانی

فصل اول
موضوع پژوهش

۱-۱- مقدمه
گسترش رو به رشد سازمان ها و تسلط آنها بر تمامی جنبه های زندگی بشری در طول دوران حیات بر کسی پوشیده نیست. انسان امروزی برای انجام هر کاری نیازمند تشکیلاتی به نام سازمانها است و سازمان ها که خود ساخته و پرداخته دست انسان می باشند و برای رفع نیازها و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت انجام امورات زندگی بشری به وجود آمده اند، امروزه رفتار انسان را به کلی تحت تاثیر خود قرار داده اند . سازمان ها، به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می برند، تفاوت های بسیار زیادی را با سازمان های گذشته دارند. ویژگی برجسته سازمان های قرن بیست و یکم، مسئولیت پذیری، خودگردانی، خطرپذیری و ناپایداری است. شاید محیط آینده، محیط آرامی نباشد، اما محیط بسیار انسانی است. دانشمندان معاصر مدیریت، غالباً بر اثربخشی تأکید دارند که به وسیله کسب، توسعه و به کارگیری دانش ایجاد می شود و اعتقاد دارند که کسب دانش جدید به چگونگی تحول سازمان ها و فعالیت های رهبری بستگی دارد و موجب سازگاری با تغییر شرایط سازمانی می شود(سعادت، ۱۳۸۵).
اثربخشی سازمانی۱، موضوعی اصلی در نظریه های سازمانی است و یکی از ملاک های ارزیابی عملکرد سازمانی محسوب می شود. مفهوم اثربخشی در مدیریت با تغییر میزان موفقیت نتایج حاصل از کار باید مهم ترین هدف مدیر باشد. اثربخشی چیزی است که مدیر از راه اعمال صحیح مدیریت به دست می آورد و به صورت بازده کار ارائه می کند. اثربخشی سازمان بیانگر توانایی بهره وری از محیط برای کسب منابع کمیاب و ارزشمند جهت تداوم کارکرد سازمان که منوط به موفقیت در سه زمینه تحقق اهداف سازمان؛ حفظ بقای سازمان؛ اِعمال

دیدگاهتان را بنویسید