مقاله با موضوع تجزیه واریانس، اکسیداسیون، گروه کنترل، گیاهان دارویی

دانلود پایان نامه

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱-تاکسونومی خانواده کملیده……………………………………………………………………………………………………………۱۰
شکل ۲-۲- جمعیت شتر در مقایسه با دیگر گیاه خواران در جهان……………………………………………………………………..۱۳
شکل ۲-۳- کشورهایی با جمعیت شتر بیش از یک میلیون نفر……………………………………………………………………………۱۳
شکل ۲-۴- جمعیت جهانی شتر از سال ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۹…………………………………………………………………………………….۱۴

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول ۲-۱- میزان ویتامین های موجود در یک کیلوگرم گوشت……………………………………………………………………………۹
جدول ۲-۲- ترکیبات شیمیایی گوشت شتر…………………………………………………………………………………………………………۱۴
جدول ۴-۱-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین pH نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
جدول ۴-۲-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین اسید تیوباربیتوریک نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
جدول ۴-۳-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین لگاریتم تعداد کل باکتری در نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
جدول ۴-۴-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین لگاریتم تعداد کپک و مخمر نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
جدول ۴-۵-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین لگاریتم تعداد باکتری اشرشیا کلی نمونه های گوشت شتر طی نگهداری دریخچال…………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
جدول ۴-۶-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین درصد میوگلوبین نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
جدول ۴-۷-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین درصد اکسی میوگلوبین نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
جدول ۴-۸-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین درصد مت میوگلوبین نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

چکیده
با توجه به وسعت زیاد منابع بیابانی در کشور و همچنین مشکلات کم آبی موجود، پرورش شتر و توجه به گوشت آن اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است. رزماری از جمله گیاهان دارویی با خواص ضدمیکروبی ثابت شده می باشد. در پژوهش حاضر اثر غلظت های متفاوت(۵/۰، ۵/۱و ۵/۲ درصد) عصاره اتانولی گیاه رزماری و همچنین غلظت های مشابه گیاه تازه رزماری برافزایش مدت زمان ماندگاری گوشت شتر تک کوهانه طی۱۰ روز نگهداریدر دمای cº۴ بررسی شد. پارامترهای pH، اسید تیوباربیتوریک، تعداد کلی باکتری ها، کپک و مخمر، اشرشیا کلی، مقدار میوگلوبین، اکسی میوگلوبین و مت میوگلوبین در روز های صفر، یک، سه، پنج، هفت و ده نگهداری نمونه ها و پارامترهای حسی، شامل رنگ، بو، مزه، بافت و پذیرش کلی در روز سوم نگهداری بررسی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد با افزایش زمان نگهداری از روز صفر تاروز دهم، میزان pH در نمونه ها به طور معنی داری از ۰۳/۶ به ۷۷/۶ افزایش یافت(۰۵/۰p). که این افزایش در نمونه شاهد سریعتر و بیشتر از نمونه های تیمارشده بود.همچنین افزایش غلظت عصاره و یا گیاه رزماری سبب کاهش معنی دار میزان تیوباربیتوریک اسید، تعداد کل باکتری ها، تعداد کپک و مخمر، تعداد اشرشیا -کلی (۰۵/۰ p)شد.ولی اثر آنبرpH، میوگلوبین، اکسی میوگلوبین و مت میوگلوبین معنی دار نبود(۰۵/۰ p). همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار pH برای نمونه شاهد (۷۷/۶، در روز دهم) و کمترین مقدارpHبرای نمونه حاوی گیاه تازه ۵/۱% (۷۷/۵، در روز اول) بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر غلظت عصاره یا گیاه بر میانگین مقادیرpH معنی دار نبود (۰/۰۵p). همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار اسید تیوباربیتوریک در روز دهم مربوط به نمونه شاهد (۴۹/۰) و کمترین مقدار آن در روز یک برای نمونه حاوی عصاره ۵/۲% ( ۱/۰) بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر غلظت عصاره یا گیاه بر میانگین مقادیر اسید تیوباربیتوریک معنی دار بود (۰/۰۵p). به این صورت که با افزایش غلظت عصاره یا گیاه، مقدار تیوباربیتوریک اسید افزایش داشته ولی این مقدار برای نمونه های حاوی عصاره از شیب کمتری نسبت به نمونه های حاوی گیاه برخوردار بود.
مقدار مالون دی آلدهید در کیلوگرم گوشت شتر از روز اول نگهداری، روند افزایش داشت که نشان از شروع واکنشهای اکسیداسیون چربی از ابتدای فرایند داشت. همان طور که در جدول ۴-۲ ملاحظه می گردد، از روز سوم نگهداری سرعت واکنشها افزایش بیشتری نشان داد که حکایت از بروز بیشتر واکنش های اکسیداسیون دارد. در هر روزآزمون، نتایج بدست آمده حاکی از کمترین میزان مالون دی آلدهید در نمونه های حاوی عصاره ۵/۲ درصد و بیشترین میزان مربوط به نمونه شاهد بود که نشاندهنده واکنش های بیشتر اکسیداسیون در نمونه شاهد و توانایی مهارکنندگی رزماری و عصاره آن در جلوگیری از این واکنشهادارد.وجود ترکیبات کارنوسول، اورسولیک اسید و رزمانول به عنوان ترکیبات آنتی اکسیدانی قوی در رزماری شناسایی شده است(کالینز و همکاران، ۱۹۸۷).
کامو و همکاران(۲۰۰۸) در پژوهشی افزایش عمر ماندگاری گوشت گوسفند را با یک بسته بندی فعال آنتی اکسیدانی بررسی کردند و فهمیدند بیشترین میزان مالون دی آلدهید مربوط به نمونه های کنترل شامل کنترل ۱ با بسته بندی در اکسیژن ۷۰ درصد و کنترل ۲ با بسته بندی در اکسیژن ۵۰ درصد بود و کمترین آن مربوط به عصاره ۳/۱ درصد رزماری بودکه در روز ۱۳ نگهداری، مقدار تیوباربیتوریک اسید در نمونه شاهد تقریبا ۲ برابر نمونه حاوی عصاره رزماری بود که با نتایج پژوهش حاضر نیز همخوانی داشت.

جدول ۴-۲- اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری برمیانگین اسید تیوباربیتوریک نمونههای گوشت شتر طی نگهداری در یخچال
تیمارها
روز ۰
روز ۱
روز ۳
روز ۵
روز ۷
روز ۱۰
شاهد
Ad
۰۱۵/۰±۱۲/۰
Bd
۰۰۶/۰±۱۳/۰
Ac
۰۲۲/۰±۲۱/۰
Ab
۰۵۸/۰±۳۴/۰
Ab
۰۳۴/۰±۳۸/۰
Aa
۰۰۰۷/۰±۴۹/۰
نمونه های حاوی عصاره اتانولی رزماری
۵/۰%
Ae
۰۱۵/۰±۱۲/۰
Be
۰۱۵/۰±۱۳/۰
BCd
۰۰۱/۰±۱۸/۰
Bc
۰۰۶/۰±۲۳/۰
ABb
۰۰۲/۰±۳۵/۰
Ba
۰۱۶/۰±۴۷/۰

۵/۱%
Ae
۰۱۵/۰±۱۲/۰
Be
۰۰۱/۰±۱۳/۰
Dd
۰۰۳/۰±۱۵/۰
Cc
۰۱۲/۰±۱۹/۰
Bb
۰۱۵/۰±۳۲/۰
Ea
۰۰۸/۰±۳۸/۰

۵/۲%
Ad
۰۱۵/۰±۱۲/۰
Ce
۰۰۲/۰±۱۰/۰
Ed
۰۰۱/۰±۱۳/۰
Cc
۰۰۰۷/۰±۱۷/۰
Cb
۰۱۱/۰±۲۴/۰
Ga
۰۰۵/۰±۳۰/۰
نمونه های حاوی گیاه تازه رزماری
۵/۰%
Ae
۰۱۵/۰±۱۲/۰
Be
۰۰۷/۰±۱۳/۰
Bd
۰۱۰/۰±۱۹/۰
Bc
۰۱۸/۰±۲۶/۰
ABb
۰۰۴/۰±۳۵/۰
Ca
۰۰۱/۰±۴۴/۰

۵/۱%
Ae
۰۱۵/۰±۱۲/۰
Be
۰۰۶/۰±۱۳/۰
BCd
۰۰۳/۰±۱۷/۰
Bc
۰۱۷/۰±۲۳/۰
ABb
۰۳۱/۰±۳۵/۰
Da
۰۱۲/۰±۴۰/۰

۵/۲%
Ad
۰۱۵/۰±۱۲/۰
Ac
۰۰۶/۰±۱۵/۰
CDc
۰۰۵/۰±۱۶/۰
Bb
۰۱۹/۰±۲۸/۰
Aa
۰۰۵/۰±۳۷/۰
Fa
۰۰۸/۰±۳۶/۰
مقادیر بر اساس میانگین±انحراف معیارگزارش شده است. حروف انگلیسی کوچک متفاوت، نشاندهنده اختلاف معنی دار در هر ردیف در سطح خطا ۵% می باشد.همچنین حروف انگلیسی بزرگ متفاوت، نشان دهنده اختلاف معنی دار در هر ستون در سطح خطا ۵% می باشد.
در تحقیق دیگری دجنان و همکاران (۲۰۰۲) توانایی α-توکوفرول، تائورین۸۴و رزماری را در ترکیب با ویتامین cدر افزایش پایداری اکسیداتیو استیک گوساله بسته بندی شده در اتمسفر اصلاح شده و نگهداری شده در ۱ درجه سانتیگراد را بررسی کرده و نتیجه گرفتندکه همه ترکیبات آنتی اکسیدانی اثر ممانعت کنندگی معنی داری بر روی تشکیل TBARS85داشتندگرچه شدت آن ها یکسان نبود. موثرترین ترکیب تائورین و رزماری بودند همراه با ویتامین c در صورتیکه ترکیب ویتامین C+E بطور معنی داری کمتر از آن ها بود و کمترین اثر را گروه کنترل داشتند بطوری که در روز۳۰ نگهداری میزان مالون دی آلدهید برای گروه کنترل ۳ میلی گرم و رزماری حدود ۵/۱ میلی گرم شد.

۴-۳-میزان بار میکروبی
۴-۳-۱- شمارش کلی میکروبی
جدول ۴-۳ میزان شمارش کلی میکروبی ( log10 cfu/gr )نمونههای مختلف گوشت شترحین نگهداری در یخچال را نشان میدهد.
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، میانگین مقادیر شمارش کلی باکتریها در نمونهها، طی زمان نگهداری افزایش معنی داری داشت (۰۵/۰p). همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار شمارش کلی باکتریها در روز دهم مربوط به نمونه شاهد (۱۰۶×۵۵) و کمترین مقدار شمارش کلی باکتریها برای نمونه حاوی عصاره ۵/۲% (۱۰۵×۷۵) بود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر غلظت عصاره یا گیاه بر میانگین مقادیر شمارش کلی باکتریها معنی دار بود (۰/۰۵p). به این صورت که میانگین شمارش کلی باکتریها در نمونه های حاوی گیاه تازه(۱۰۴×۸۹) و در نمونه های حاوی عصاره(۱۰۴×۶۹) بودکه نشان از اثر بخشی بیشتر عصاره الکلی گیاه رزماری در مقایسه با گیاه تازه دارد. دلیل این موضوع به حضور ترکیبات کارنوسول، اورسولیک اسید۸۶ و رزمانول۸۷ به

دیدگاهتان را بنویسید