منبع پایان نامه ارشد با موضوع استرس اکسیداتیو، فعالیت هوازی، آسیب عضلانی، فعالیت بدنی

دانلود پایان نامه

۳-۸-۱- مرحله ارزیابی اولیه ۳۹
۳-۸-۱-۱- تکمیل فرم مشخصات ۳۹
۳-۸-۱-۲- روش اندازه گیری قد و وزن ۳۹
۳-۸-۱-۳- اندازه گیری شاخص توده بدنی (BMI ) ۳۹
۳-۸-۱-۴- روش برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی ۳۹
۳-۸-۲- مرحله انتخاب آزمودنی ها ۴۰
۳-۸-۳- مرحله ارزیابی نهایی ۴۱
۳-۸-۴- روش اندازه گیری مالون دی آلدئید خون ۴۴
۳-۸-۵- روش اندازه گیری کراتین کیناز ۴۴
۳-۸-۶ – روش اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال ۴۴
۳-۸-۷- روش اندازه گیری بیلی روبین ۴۵
۳-۸-۸- روش تجزیه و تحلیل آماری ۴۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱- مقدمه ۴۷
۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ۴۷
۴-۳- آزمون فرضیههای تحقیق ۴۹
۴-۳-۱- فرضیه اول ۴۹
۴-۳-۲- فرضیه دوم ۵۳
۴-۳-۳- فرضیه سوم ۵۷
۴-۳-۴- فرضیه چهارم ۶۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱-مقدمه ۶۶
۵-۲-خلاصه پژوهش ۶۶
۵-۳- تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال پلاسما ۶۶
۵-۴- تغییرات غلظت مالون دی آلدئید سرم ۶۷
۵-۵- تغییرات غلظت کراتین کیناز سرم ۶۸
۵-۶- تغییرات غلظت بیلی روبین سرم ۶۹
۵-۷- نتیجه گیری ۶۹
۵-۸ -پیشنهادات ۷۰
۵-۸-۲- پیشنهادهای پژوهشی ۷۰
۵-۸-۱- پیشنهادهای کاربردی ۷۰
منابع و مآخذ : ۷۱
چکیده انگلیسی ۸۸

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۱- ۱: تعداد آزمودنی ها و نوع مصرف هر گروه ۹
جدول ۳-۱: برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی با توجه به مسافت ۴۰
جدول ۴-۱: ویژگی های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی گروه دارونما ۴۷
جدول ۴-۲: ویژگی های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی گروه ال کارنیتین ۴۸
جدول ۴-۳: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف ۴۸
جدول ۴-۴: غلظت TACدر دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری ۴۹
جدول ۴-۵: تفاوت های درون گروهی TAC ۵۰
جدول ۴-۶: تفاوت های بین گروهی TAC ۵۱
جدول ۴-۷: غلظت MDA در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری ۵۳
جدول ۴-۸: تفاوت های درون گروهی MDA ۵۴
جدول ۴-۹: تفاوت های بین گروهی MDA ۵۵
جدول ۴-۱۰: غلظت CK در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری ۵۷
جدول ۴-۱۱: تفاوت های درون گروهی CK ۵۸
جدول ۴-۱۲: تفاوت های بین گروهی CK ۵۹
جدول ۴-۱۳: غلظت بیلی روبین در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری ۶۱
جدول ۴-۱۴: تفاوت های درون گروهی بیلی روبین ۶۲
جدول ۴-۱۵: تفاوت های بین گروهی بیلی روبین ۶۳

فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱: مکمل ال کارنیتین ۲۱
شکل ۲-۲: ورود اسیدهای چرب به شکل اسیل کوA به داخل میتوکندری از راه اسیل -کارنیتین ۲۳
شکل ۳-۱: دستگاه سنجش قد و وزن (مدل سکا) ۳۸
شکل ۳-۲: لوله آزمایش ۳۸
شکل ۳-۳: دستگاه انکباتور ۳۸
شکل ۳-۴: دستگاه سانتریفوژ ۳۸
شکل ۳-۵: وسیله نمونه بردار (سمپلر) ۳۸
شکل ۳-۶: میکروتیوب و جای میکروتیوب ۳۸
شکل ۳-۷: یخچال فریزر ۲۰- و ۷۰- درجه سانتی گراد ۳۸
شکل ۳-۸: دستگاه اسپکتروفتومتر ۳۸
شکل ۳-۹: آزمون بالک ۴۰
شکل ۳-۱۰: اجرای آزمون بالک (دقیقه ۱۰ آزمون) ۴۰
شکل ۳-۱۱: نحوه خون گیری از ورید آنتی کوبیتال ۴۱
شکل۳-۱۲: آماده نمودن خون دریافتی برای سانتریفوژ ۴۱
شکل ۳-۱۳: مراحل اجرای پروتکل اصلی (دویدن مسافت ۱۴ کیلومتر) ۴۲
شکل ۳-۱۴: اتمام دور اول پروتکل ۴۲
شکل ۳-۱۵: خون گیری بلافاصله بعد از دویدن ۱۴ کیلومتر ۴۲
شکل ۳-۱۶: سانتریفوژ کردن خون های تهیه شده ۴۳
شکل ۳-۱۷: کدگذاری خونهای دریافتی ۴۳
نمودار ۴-۱: غلظت ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری ۵۲
نمودار ۴-۲: غلظت مالون دی آلدئید در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری ۵۶
نمودار ۴-۳: غلظت کراتین کیناز در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری ۶۰
نمودار ۴-۴: غلظت بیلی روبین در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری ۶۴

فهرست پیوست ها
عنوان صفحه
پیوست یک: رضایت نامه ۸۳
پیوست دو: پرسشنامه وضعیت تندرستی ۸۴
پیوست سه: فهرست مواد غذایی مصرفی و واحد مصرف آن ها ۸۵
پیوست چهار: روش اسپکتروفتومتری ۸۷

مصرف دو هفته مکمل ال- کارنیتین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت هوازی شدید
سیده خدیجه پرندک

چکیده :
هدف از این مطالعه بررسی اثر دو هفته مکمل ال- کارنیتین بر شاخص های استرس اکسیداتیو و آسیب عضلانی ناشی از فعالیت هوازی شدید در مردان جوان سالم و فعال بود. بیست و یک مرد سالم و فعال با میانگین سن ۰۵/۱±۱/۲۲ سال، وزن ۳/۲±۴۷/۷۳ کیلوگرم و قد۰۵/۲±۰۹/۱۸۰ سانتی متر، به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت نمودند. شرکت کنندگان به صورت دوسویه کور و به طور تصادفی به دو گروه مکمل (۱۰n=) و دارونما (۱۱n=) تقسیم شدند. آزمون شوندگان روزانه به مدت ۱۴ روز قبل از اجرای فعالیت هوازی (دو) در زمان مشخصی ۲۰۰۰ میلی گرم ال-کارنیتین و یا دارونما (نشاسته) مصرف کردند سپس ۱۴ کیلومتر دویدند. نمونه های خونی دو هفته و بلافاصله قبل، بلافاصله، ۲ و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت از آزمودنی ها اخذ شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال پلاسما (TAC)، مالون دی آلدئید (MDA-TBARS) به عنوان شاخص پراکسیداسیون چربی، کراتین کیناز (CK) و سطح بیلی روبین خون به عنوان شاخص آسیب عضلانی اندازه گیری شد. روش آماری مورد استفاده آنوای دو طرفه با اندازه گیری مکرر با تصحیح بونفرونی بود. نتایج: TAC پلاسما ۱۴ روز بعد از مصرف مکمل و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت در گروه کارنیتین در مقایسه با گروه دارونما به طور قابل توجهی افزایش یافته بود (۰۵/۰P).سطح سرمی CK،MDA و بیلی روبین ۲۴ ساعت بعد از فعالیت در گروه کارنیتین در مقایسه با گروه دارونما به طور قابل توجهی پایین تر بود (۰۵/۰P). به نظر می رسد مصرف دو هفته مکمل ال کارنیتین تا حدودی توانست سبب کاهش پراکسیداسیون چربی و شاخص های آسیب عضلانی پس از ورزش حاد در مردان جوان سالم و فعال گردد.

واژههای کلیدی: ال کارنیتین، استرس اکسیداتیو، آسیب عضله، مالون دی آلدئید

فصل اول
طرح پژوهش و مقدمه

۱-۱- مقدمه
علم ورزش دانش جدیدی است که در چند دهه اخیر با تلاش و علاقه متخصصان و پژوهشگران به دنیا معرفی شده است، دانشی که در جامعه امروز به دلیل کاربردها و جذابیت های متنوع خود از اهمیت خاصی برخوردار است و تقریباً تمامی مردم و نهادهای اجتماعی را به نحوی با خود مربوط می‌کند (۹ ).
ورزش و فعالیت بدنی، به عنوان یک وسیله مؤثر و مفید در پیشگیری، درمان و توان ‌بخشی برای بسیاری از امراض و اختلالات پزشکی، حتی قبل از توصیه و تجویز روش‌های پیشرفته پزشکی مورد نظر می‌باشد (۱۶). با وجود این که فعالیت بدنی منظم، دارای مزایای بسیاری در رابطه با تندرستی است، می‌توان آن را به عنوان یک عامل استرس ‌زای بدنی در نظر گرفت که احتمالاً به دلیل تولید مقادیر فراوان گونه‌های اکسیژن و نیتروژن فعال، می‌تواند سلول‌ها را در معرض آسیب‌های اکسیداتیو قرار دهد (۳۳).
بسیاری از محققین علوم ورزشی معتقدند، فعالیت بدنی با شدت بالا و طولانی مدت می‌توانند با افزایش رادیکال‌های آزاد، باعث آسیب سلول شده و روند پیری را تسریع کنند (۱۴۴،۱۴۱،۶۱،۸).
طی سال‌های اخیر نقش رادیکال‌های آزاد و یا به عبارت دیگر گونه‌های اکسیژن فعال در رشد و پیشرفت بسیاری از بیماری‌ها از جمله اختلالات نورولوژیکی و قلبی عروقی به‌ طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است (۱۱۳،۲۷).
بدن انسان دارای یک سیستم دفاعی جهت مقابله با رادیکال‌های آزاد موسوم به سیستم آنتی اکسیدان است. عدم تعادل بین میزان رادیکال آزاد تولید شده و ظرفیت آنتی اکسیدان باعث استرس اکسیداتیو می‌گردد (۱۱۳،۸۵،۲۷). رادیکال‌های آزاد باعث آسیب در اکثر ماکرومولکول‌ها شامل لیپیدها، پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک می‌گردند. شدت آسیب‌های ناشی‌ از رادیکال‌های آزاد به میزان آن‌ها، طول دوره مجاورت با آن‌ها و نوع آن‌ها بستگی دارد. یون‌های فلزی نظیر آهن دارای نقش کاتالیزوری مهمی در عملکرد گونه‌های اکسیژن فعال (ROS)1 هستند (۲۴). تولید گونه‌های فعال اکسیژن فرآیندی طبیعی در ارگانیزم هوازی است.
شواهد مستقیم و غیرمستقیم نشان می‌دهند فعالیت ‌بدنی سنگین می‌تواند منجر به افزایش تولید رادیکال آزاد در عضله اسکلتی و سایر بافت‌های فعال شود (۱۴۳). هرچند جریان اکسیژن در زنجیره انتقال الکترونی میتوکندری منبع اصلی تولید ROS می‌باشد، مسیرهای دیگری مانند مسیر زانتین ‌اکسیداز۲ نیز می‌تواند هنگام یا پس از فعالیت ورزشی فعال شوند. بنابراین تأمین ناکافی ATP درون عضلانی در فعالیت های هوازی و بی‌هوازی (هردو) می‌تواند به تولید ROS بیانجامد (۱۴۳). به نظر می رسد، شیوه زندگی از جمله ورزش، تغذیه، کشیدن سیگار و مصرف مشروبات الکلی نیز در فرآیند استرس اکسیداتیو نقش داشته باشد (۸).
درهمین راستا، برخی از ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور معتقدند با مصرف آنتی اکسیدان‌های غیرآنزیمی از قبیل ویتامین C، E، کارنیتین و…به صورت مکمل‌های غذایی، می‌توانند ازطریق شکار رادیکال های آزاد عملکرد ورزشی خویش را ارتقا بخشند (۱۴۰). برخی از تحقیقات حاکی از تأثیر مثبت مکمل‌های غذایی درجهت کاهش استرس اکسیداتیو است (۱۴۰،۱۲۱،۹۷،۳۴). ازسوی دیگر، برخی از تحقیقات نشان داده‌اند که استفاده از این مکمل‌ها هیچ تأثیر مثبتی درجهت کاهش رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو ناشی ازفعالیت ندارند (۱۱۷،۱۱۲). لذا در تحقیق حاضر نیز به بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی یکی دیگر از مواد آنتی‌اکسیدان که به خاصیت آنتی اکسیدانی آن در فعالیت های بدنی کمتر پرداخته شده است متمرکز می شویم.

۱-۲- بیان مسئله
از آن ‌جا که موجودات‌ زنده دائماً در معرض ‌استرس ‌اکسیداتیو قرار دارند، لذا از ساز و کارهای دفاع آنتی اکسیدانی نیز برخوردارند (۸). استرس اکسیداتیو ‌هنگامی رخ می‌دهد که موازنه هموستازی بین توانایی‌های اکسیدانی وآنتی‌اکسیدانی موجود در سیستم‌های بیولوژیکی مختل ‌شود (۱۳۳،۳۱،۸). اگر چه ورزش حاد و فعالیت ‌بدنی شدید باعث افزایش تولید گونه‌های اکسیژن فعال (واکنش‌پذیر) در عضلات اسکلتی، کبد و قلب شده، باعث استرس‌ اکسیداتیو ‌می‌گردد (۱۰۹،۸۴،۳۷،۳۱،۲۳،۸). اما ورزش‌ منظم و متوسط از طریق افزایش دفاع آنتی‌اکسیدانی منجر به کاهش استرس ‌اکسیداتیو و کاهش عوارض دیابت خواهد شد (۸۴،۳۱). در پاسخ به فعالیت‌های استقامتی مصرف اکسیژن در بدن انسان به طور سیستمیک۱۰تا۲۰ برابر افزایش می‌یابد (۸۹). در عضلات، میزان این افزایش بیشتراست و به ۱۰۰ تا۲۰۰ برابر زمان استراحت می‌رسد
(۱۴۰). نشت گونه‌های اکسیژن فعال از میتوکندری درحین فعالیت منبع‌ اصلی برای‌ استرس اکسیداتیو است (۹۷). بنابراین عضلات در

دیدگاهتان را بنویسید