پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژگان کلیدی حفاري، عصبي، ضريب، الگوريتم

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84جدول 5-14 تست نتايج بهينه‌سازي با استفاده از شبکه عصبي مدل اول ……………………………………………… 85جدول 5-15 تعيين محدوده براي خروجي مدل پيش‌بيني گير مکانيکي لوله حفاري …………………………. 87جدول 5-16 عملکرد شبکه‌هاي عصبي استفاده شده در دو مدل …………………………………………………………… 87جدول 5-17 نتايج بهينه‌سازي پارامترهاي موثر بر گير لوله حفاري با استفاده از الگوريتم ترکيبي ژنتيک وContinue Reading “پایان نامه با واژگان کلیدی
حفاري، عصبي، ضريب، الگوريتم”

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژگان کلیدی ازدحام ذرات

……………………… 28 3-4-1- شبکه عصبي پرسپترون چندلايه ………………………………………………………………………………………………. 28 3-4-2- شبکه عصبي پيمانه اي ………………………………………………………………………………………………………………… 30 3-4-3- ماشين بردار پشتيبان ………………………………………………………………………………………………………………… 323-5- الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي ……………………………………………………………………………………………………………………… 34 3-5-1- الگوريتم ژنتيک …………………………………………………………………………………………………………………………… 34 3-5-2- الگوريتم بهينه‌سازي ازدحام ذرات ………………………………………………………………………………………….. 39 3-5-3- الگوريتم ترکيبي ژنتيک و ازدحام ذرات …………………………………………………………………………………. 41 فصل چهارم: آماده‌سازي اطلاعات جهت مدل‌سازي و آناليز4-1-Continue Reading “پایان نامه با واژگان کلیدی
ازدحام ذرات”

پایان نامه ها و مقالات

تصديق، پيام، دريافت، الکترونيکي

هنگامي که مخاطب داده پيامي را از سوي اصل ساز دريافت مي کند حق دارد آن را مستقل و مجزا فرض کرده و طبق آن عمل نمايد مگر اينکه به نحو متعارفي بداند يا بايد بداند که آن داده پيام نسخه مجددي از داده پيام اصلي اوليه است. 2-5-2- تصديق دريافت داده پيام با توجهContinue Reading “تصديق، پيام، دريافت، الکترونيکي”

پایان نامه ها و مقالات

ايجاب، الکترونيکي، قبولي، پيام

تعريف کرده اند.60 2-4-3- نحوه ي ابراز قبول در قراردادهاي الکترونيکي در دو سيستم حقوقي ايران و آمريکا علاوه بر اينکه براي انعقاد قرارداد قابل بايد مفاد ايجاب را بپذيرد بايد به نحوي قبول خود را نيز به موجب اعلام کند. براي ابراز قبول روش خاصي لازم نيست و مي توان آن را به صورتContinue Reading “ايجاب، الکترونيکي، قبولي، پيام”

پایان نامه ها و مقالات

ابزار ارتباط، اتاق گفت وگو، قانون حاکم، صحت معامله

مشخص مى شود. براى نمونه، براساس مادّه 214ق.م.: “مورد معامله بايد مال يا عملى باشد كه هر يك از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاى آن را مى كنند.” بنابراين: مال يا عملى كه مورد تعهّد قرار گرفته، مى تواند موضوع و مورد عقد تلقى شود. افزون بر اين، از نحوه تنظيم و قرينه مقاميه موادContinue Reading “ابزار ارتباط، اتاق گفت وگو، قانون حاکم، صحت معامله”

پایان نامه ها و مقالات

قانون حاکم، صحت معامله، انتقال اطلاعات، قانون نمونه

است3. البته اين بيان بدين معنا نيست که قصد و رضا يکي است بلکه همانطور که خواهد آمد قصد و رضا از نظر آثار و شرايط و … منفک از يکديگراند و هر يک داراي آثار مخصوص به خود است. همچنين بايد دانست که اراده نيز اگر منشا اثر يا آثار حقوقي گردد آن راContinue Reading “قانون حاکم، صحت معامله، انتقال اطلاعات، قانون نمونه”

پایان نامه ها و مقالات

الکترونيکي، قراردادهاي، بررسي، حقوقي

ري و داراي اهميت فراوان است. اگر ترديدهاي حقوقي آن بر طرف نشود توسعه ي اين بازار متوقف شده و علاقه مندان خود را از دست مي دهد. اين ترديدهاواختلافات بايد بااستفاده ازاصول حقوقي وقوانين مربوط به قراردادهاي سنتي ودر مواردي که موضوعي جديد بوجود آمده که با توجه به اصول وقوانين موجود قابل حمايتContinue Reading “الکترونيکي، قراردادهاي، بررسي، حقوقي”

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اتاق گفت وگو، ابزار ارتباط

دارد در روش ارتباط طرفين است. اين موضوع در انعقاد قرارداد هاي الکترونيکي از طريق وب سايت ها نياز به بررسي دارد. با اين توضيح اگر عرضه ي کالا در وب سايت ايجاب باشد در بخش شرايط و ظوابط فروش شروط حاکم بر قرارداد اعلام مي شود و خريدار( قابل) با اعلام قبول خود کهContinue Reading “پایان نامه ارشد رایگان با موضوع
اتاق گفت وگو، ابزار ارتباط”

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پيام، تصديق، دريافت، الکترونيکي

معلوم باشد که آن داده پيام نسخه مجددي از داده پيام اوليه است) هنگامي که مخاطب داده پيامي را از سوي اصل ساز دريافت مي کند حق دارد آن را مستقل و مجزا فرض کرده و طبق آن عمل نمايد مگر اينکه به نحو متعارفي بداند يا بايد بداند که آن داده پيام نسخه مجدديContinue Reading “پایان نامه ارشد رایگان با موضوع
پيام، تصديق، دريافت، الکترونيکي”

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون نمونه، انتقال اطلاعات، اتاق گفت وگو، قانون حاکم

دوم ايجاب و قبول از طريق داده پيام مقدمه داده پيام ها يا قبل از تشکيل قرارداد تبادل مي شوند،مثلا براي مذاکره در خصوص قرارداد مورد نظر، يا براي تشکيل قرارداد مورد نظر- مثلا براي اعلام ايجاب و قبول- به کار مي رود يا پس از قرارداد – مثلا جهت اجراي آن – مورد استفادهContinue Reading “پایان نامه ارشد رایگان با موضوع
قانون نمونه، انتقال اطلاعات، اتاق گفت وگو، قانون حاکم”