پایان نامه ها و مقالات

تحقیق با موضوع استان فارس، سلسله‌مراتب، طرح و نقش، استان اصفهان

بختياري793150843اردبيل663345638بوشهر30461993سمنان18239975سمنان269514048همدان14059173گلستان172310772تهران11946541هرمزگان14598507مركزي7714961تهران7874921مازندران5532727زنجان7044542زنجان5493834مركزي6043752گيلان3422237اصفهان6003363قزوين2401514گيلان3722416هرمزگان2061193قزوين2221483گلستان126804قم1691205قم210همدان150956بوشهر00مازندران45210يزد00يزد38212 3ـ3ـ2ـ جـامـعـه عـشـايـري روسـتـاي كـريـم‏آبـاد 1ـ وجـه تـسـمـيـه منطقه‏اي كه دقيقاً تحقيق در آن صورت گرفته است، روستايي است به نام كريم‏آباد كه ساكنان آن ازجمله عشايري‏اند كه در طي چند سال اخير به دلايلي كه عنوان خواهد شد، در اين منطقه اسكان يافته‏اند. نام اين روستا از نام بزرگ خاندان آنها، كريم، گرفتهContinue Reading “تحقیق با موضوع
استان فارس، سلسله‌مراتب، طرح و نقش، استان اصفهان”

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق با موضوع استان فارس، استان هرمزگان، آداب و رسوم، سلسله مراتب

زندگي شباني يا كوچ (مركز آمار ايران، 1377). 3ـ13ـ1ـ عـشـايـر اسـكـان‏يـافـتـه “به جماعتي از عشاير اطلاق مي‏گردد كه به دلايل مختلف از كوچ دست كشيده و در محلي سكني گزيده‏اند” (واحد مطالعات و تحقيقات سازمان امور عشاير ايران، فصلنامه عشايري ذخائر انقلاب، شماره 11، تابستان 1369). 4ـ13ـ1ـ ايـل “ايل مردماني را گويند كه در تماميContinue Reading “تحقیق با موضوع
استان فارس، استان هرمزگان، آداب و رسوم، سلسله مراتب”

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق با موضوع نفت و گاز، استان فارس

(فرمانداري شهرستان مُهر ، 1380)گروه‌هاي عمده سنيشهرستانشهريروستايي مردزنمردزن6ـ24 ساله07/6425/752/6755/6225/476ـ10 ساله45/9232/9425/9653/9343/9111ـ14 ساله27/7517/9332/8742/8272/5415ـ25 ساله03/294/3547/3220/1741/9جدول شماره (13) درصد باسوادان در جمعيت 6 ساله و بيشتر بر حسب گروه هاي سني به تفكيك سن و جنس به درصد (فرمانداري شهرستان مُهر، 1380)گروه‌هاي عمده سنيجمعمردزن باسوادبي‌سوادباسوادبي‌سوادكل1002/798/204/676/326ـ10 سال10035/9565/45/935/611ـ14 سال1002/978/243/9557/415ـ24 سال10042/8958/1054/8746/1225ـ64 سال10023/6577/3421/389/665 به بالا10002/2298/7762/138/98 5ـ2ـ2ـ2ـ تـركـيـب سـنـي و جـنـسـي از جمعيت 46461Continue Reading “تحقیق با موضوع
نفت و گاز، استان فارس”

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق با موضوع آداب و رسوم، استان فارس

1377،عشاير فارس، ترجمة دكتر جلال‌الدين رفيع‌فر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران * آيت‌اللهي، سيد عليرضا، 1357، ايلات و عشاير استان فارس، شيراز، انتشارات دانشگاه شيراز * نيك‏خلق و عسكري نوري، 1380، جامعه‏شناسي عشاير ايران، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي * طبيبي، حشمت‌الله، 1371، مباني جامعه‏شناسي و مردم‏شناسي ايلات و عشاير، تهران، انتشارات دانشگاه تهران * افشارContinue Reading “تحقیق با موضوع
آداب و رسوم، استان فارس”

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه سلسله مراتب

همبستگيp-valueنتيجه آزموناولبين مسئوليت اجتماعي کارکنان با عملکرد مالي رابطه معني داري وجود دارد 83/005/0 تاييد مي شوددومبين مسئوليت اجتماعي مشتريان با عملکرد مالي رابطه معني داري وجود دارد 32/004/0 تاييد مي شودسومبين مسئوليت اجتماعي سرمايه گذاران با عملکرد مالي رابطه معني داري وجود دارد 39/000/0 تاييد مي شودچهارمبين مسئوليت اجتماعي جامعه با عملکرد مالي رابطهContinue Reading “منابع و ماخذ پایان نامه
سلسله مراتب”