No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع فعالیت هوازی، استرس اکسیداتیو، سطح معنی داری، فعالیت بدنی

و( ال کارنیتین) ۰۶/۹۲ـ ۲۲/۵۲ ۰۰/۱ بارسوم- بارپنجم گروه یک(پلاسبو) ۹۲/۲۸۰ـ ۳۶/۶۱ *۰۱/۰ گروه دو( ال کارنیتین) ۷۶/۱۷۲ـ ۱۱/۵۹ ۱۷/۰ بارچهارم- بارپنجم گروه یک(پلاسبو) ۳۸/۱۵۳ـ ۲۶/۴۸ ۰۹/۰ گروه دو( ال کارنیتین) ۶۹/۸۰ ـ ۴۳/۴۹ ۰۰/۱ با توجه به جدول ۴-۱۱، نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که در گروه ال-کارنیتین میزان کراتین کیناز بلافاصله، ۲Continue Reading “منبع پایان نامه ارشد با موضوع
فعالیت هوازی، استرس اکسیداتیو، سطح معنی داری، فعالیت بدنی”

No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع فعالیت هوازی، مقایسات زوجی، سطح معنی داری

‌آزمودنی‌ها پس از فعالیت هوازی شدید تأثیر‌گذار است. جدول ۴-۴. غلظت TAC (میکرو مول برلیتر) در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری (SEM ± ) زمان اندازه گیری شاخص ها بار اول (دو هفته قبل ازفعالیت) بار دوم (بلافاصله قبل از فعالیت) بار سوم (بلافاصله بعد از فعالیت) بار چهارم (۲ ساعت بعدContinue Reading “منبع پایان نامه ارشد با موضوع
فعالیت هوازی، مقایسات زوجی، سطح معنی داری”

No category

دانلود مقاله با موضوع جمع آوری اطلاعات، اطلاعات مربوط، ذخیره سازی

۱۵ ۱۵ ۱۶ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۸ ۱۹ ۲۱ ۲۲ ۲۲ ۲۳ ۲۵ ۲۶ فصل دوم- مواد و روش ها …………………………………………………………………. ۲۷ ۲-۱- محل و مدت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………… ۲۷ ۲-۲- جیره غذایی آزمایش…………………………………………………………………………………….. ۲۷ ۲-۳- طراحی سیستم آزمایشی ………………………………………………………………………………… ۲۸ ۲-۴- تیماربندی و ذخیره سازی ………………………………………………………………………………. ۲۹ ۲-۵- غذادهی ……………………………………………………………………………………………………… ۳۰ ۲-۶- اندازه گیریContinue Reading “دانلود مقاله با موضوع
جمع آوری اطلاعات، اطلاعات مربوط، ذخیره سازی”

No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع فیزیولوژی، آنتروپومتریک، اکسیژن مصرفی، مواد غذایی

ابتدا آزمودنی ها قبل از شروع مکمل دهی و اجرای فعالیت هوازی با هماهنگی قبلی برای اولین خون گیری در آزمایشگاه حاضرشدند. آزمودنی ها به صورت ناشتا و به منظور طبیعی شدن تغییرات وضعیتی حجم خون به مدت ۱۵ دقیقه سر پا ایستادند و سپس در حالت نشسته و پس از بستن تورنیکه ۷ سیContinue Reading “منبع پایان نامه ارشد با موضوع
فیزیولوژی، آنتروپومتریک، اکسیژن مصرفی، مواد غذایی”

No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اکسیژن مصرفی، حداکثر اکسیژن مصرفی، مواد غذایی، شاخص توده بدنی

۳-۴- روش نمونه گیری از بین افراد جامعه آماری ۲۲ نفر به عنوان نمونه که دارای معیار های ورود به تحقیق بودند، به صورت زیر انتخاب شدند. طی اطلاعیه‌ای از افراد جامعه آماری جهت شرکت در طرح حاضر، دعوت به عمل آمد و از داوطلبین خواسته شد تا در تاریخ معینی در آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشیContinue Reading “منبع پایان نامه ارشد با موضوع
اکسیژن مصرفی، حداکثر اکسیژن مصرفی، مواد غذایی، شاخص توده بدنی”

No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع استرس اکسیداتیو، اکسیداسیون، اکسیداسیون چربی، فعالیت هوازی

فعالیت زیر بیشینه هوازی بود که بر روی ۳۰ مرد دوچرخه سوار اجرا شد. این دوچرخه سواران در یکی از این تست ها پلاسبو و در تست دیگر مکمل آنتی اکسیدانی (۳/۲ گرم) دریافت کردند. مقادیر CK در هر دو گروه (پلاسبو و مکمل) پس از فعالیت ورزشی به طور معنی داری افزایش پیدا کردContinue Reading “منبع پایان نامه ارشد با موضوع
استرس اکسیداتیو، اکسیداسیون، اکسیداسیون چربی، فعالیت هوازی”

No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع فعالیت بدنی، استرس اکسیداتیو، اکسیداسیون، ورزشکاران

واکنش با آستیل کوآنزیم آ کاهش می یابد. غلظت پایین کارنیتین آزاد به عنوان یک مکانیسم کاهش اکسیداسیون اسید چرب پلاسما و تری آسیل گلیسرول درون عضلانی در طول فعالیت های شدید بیان شده است (۳۹). یک فعالیت با شدت بالا همراه با هیپوکسی بوده و موجب افزایش غلظت آمونیاک در خون می شود (۴۴).Continue Reading “منبع پایان نامه ارشد با موضوع
فعالیت بدنی، استرس اکسیداتیو، اکسیداسیون، ورزشکاران”

No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اکسیداسیون، اکسیداسیون چربی، استرس اکسیداتیو، فعالیت بدنی

ت هستند، اکثر پژوهش گرانی که در حیطه رادیکال های آزاد تولید شده در اثر فعالیت بدنی پژوهش می کنند، از روش های غیر مستقیم جهت ارزیابی استرس اکسیداتیو ایجاد شده استفاده می نمایند. ارزیابی غیرمستقیم استرس اکسیداتیو عبارت است از اندازه گیری مقدار مولکول های پایدار تولید شده در نتیجه واکنش RONS با بیومولکولContinue Reading “منبع پایان نامه ارشد با موضوع
اکسیداسیون، اکسیداسیون چربی، استرس اکسیداتیو، فعالیت بدنی”

No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اکسیداسیون، استرس اکسیداتیو، اکسیداسیون چربی، ویتامین E

اکسیژن یا نیتروژن فعال نامیده می شوند (RONS) (62). هر کدام از میانجی های ایجاد شده از O2 به عنوان یک ماده واکنش دهنده قوی مورد توجه قرار می گیرند و دارای ترکیبات الکترونی ناپایداری هستند که با الکترون هایی از مولکول های دیگر وارد واکنش می شوند و منجر به ایجاد رادیکال آزاد دیگریContinue Reading “منبع پایان نامه ارشد با موضوع
اکسیداسیون، استرس اکسیداتیو، اکسیداسیون چربی، ویتامین E”

No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع استرس اکسیداتیو، اکسیداسیون، فعالیت بدنی، فعالیت هوازی

و هیجان آزمودنی‌ها قبل، حین و بعد از فعالیت – کنترل تأثیر تفاوت‌های فردی و عوامل وراثتی آزمودنی‌ها بر نتایج تحقیق – روش زندگی آزمودنی‌ها ۱-۷- جامعه آماری، حجم نمونه، مکان پژوهش، روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل آماری جامعه آماری، کلیه دانشجویان تربیت ‌بدنی پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بودند که بهContinue Reading “منبع پایان نامه ارشد با موضوع
استرس اکسیداتیو، اکسیداسیون، فعالیت بدنی، فعالیت هوازی”