پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع جهان بینی، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی

نظر آیند اما از دیدگاه درونی سودمندترین علوم هستند زیرا چه امری برای انسان مفیدتر از آن چیزی است که غذای روح و جان اوست و به او کمک می تا از آن بارقه الهی در وجود خدا که به غیر آن انسان است آگاه گردد و واقعیات را به عنوان تجلیات و مظاهر الهیContinue Reading “منابع پایان نامه ارشد با موضوع
جهان بینی، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی”

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع جهان شناسی، ساختارشکنی، علوم جدید، ساختارگرایی

کند، در حالی که در سنت با علوم سنتی، جهان شناسی های سنتی هم وجود داشته اند که زمینه نظری علوم سنتی بوده اند و می توان آن ها را علم نامید، اگر چه در تلقی رایج علم نیست، و شاخه های علوم سنتی با آن در ارتباطی همچون ارتباط اندام های یک موجود زندهContinue Reading “منابع پایان نامه ارشد با موضوع
جهان شناسی، ساختارشکنی، علوم جدید، ساختارگرایی”

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازی های زبانی، پست مدرنیسم، علم و تکنولوژی، ساختارگرایی

در این دو کشور نشان داد. همچنین فوکو از ابتدای جوانی به مسائل سیاسی و اجتماعی علاقه مند بود و خود را متعهد به جامعه و تاریخ می دانست. (فولادوند، 1379، ص. 34 ). در تعابير گوناگون، فوکو را فرزند ناخلف ساختگرايي، ديرينه شناسي فرهنگ غرب، پوچ انگار و ويرانگر علوم اجتماعي رايج خوانده اندContinue Reading “منابع پایان نامه ارشد با موضوع
بازی های زبانی، پست مدرنیسم، علم و تکنولوژی، ساختارگرایی”

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع عقل شهودی، پست مدرنیسم، پساساختارگرایی، ساختارگرایی

اندازه که لوگوس، منبع ابزار معرفت انسانی است، شناخت امر مقدس نیز مقصد و مقصود نهایی معرفت است. (منصوری، 1393، ص. 11 ). جایگاه قوه ی عاقله «دل» (قلب) آدمی است و نه سر (مغز) او. قوه ی عاقله در دل با ایمان ملاقات می کند و ایمان را از نور حکمت ذوقی سیراب میContinue Reading “منابع پایان نامه ارشد با موضوع
عقل شهودی، پست مدرنیسم، پساساختارگرایی، ساختارگرایی”

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع وحدت متعالی ادیان، فلسفه اسلامی، ظاهر و باطن، سبک زندگی

عظمت اوست، سبب شد كه به خطرات ذهنيت‏گرايى و خردگرايى در جهان متجدد پى ببرد، و از سوى ديگر، شايد او را به جايى بسيار دور سوق داد. در هر حال، او از سخن گفتن درباره خويش ابا داشت. از زمان مرگش كتابهاى زيادى درباره‏اش نوشته شده است و مؤلفان، بى‏شك از اين كه نتوانسته‏اندContinue Reading “منابع پایان نامه ارشد با موضوع
وحدت متعالی ادیان، فلسفه اسلامی، ظاهر و باطن، سبک زندگی”

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع جوادی آملی، علم و دین، تعریف دین، علوم تجربی

عین حال سعی بر توازن میان این دو دارد. یعنی قول به اینکه اگر علم به روش خاص خود، در حوزه خاص خود، به نتایجی رسیده است، دین هم پیشاپیش آن نتیجه را گفته و بیان کرده است و این ما هستیم که باید آن نتیجه را در متون دینی پیدا کنیم و آن جمعContinue Reading “منابع پایان نامه ارشد با موضوع
جوادی آملی، علم و دین، تعریف دین، علوم تجربی”

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع سنت گرایی، ساختارگرایی، پساساختارگرایی، مابعدالطبیعه

3- محورهای اساسی علم دینی 274- معیار صحت علم دینی 284-1- حقیقت گرایی 284-2- حقانیت و کارایی در جهت الهی 28نظریه های علم دینی 311- اخذ نظریه های جهان شمول از دین و جهت دهی دین به علم 312- نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت 323- توجه به مراتب طولی عقل در درک حقایق عالمContinue Reading “منابع پایان نامه ارشد با موضوع
سنت گرایی، ساختارگرایی، پساساختارگرایی، مابعدالطبیعه”

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق مدنی، دانشگاه تهران، فرهنگ فارسی، مسئولیت مدنی

جدید را احیاء کرده و موجب استقلال جامه اسلامی از این جهت را نیز فراهم نموده و ثبات و اطمینان را در تمام روابط مالی سبب شوند. منابع و مآخذقرآن کریم1. ابراهیمی، محمد حسین،1376، پول، بانک، صرافی، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. 2. ابن منظور، لسان العرب،1363، جلد 11، قم، نشر ادب.3. اصفهاني،Continue Reading “منابع پایان نامه ارشد درمورد
حقوق مدنی، دانشگاه تهران، فرهنگ فارسی، مسئولیت مدنی”

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد ناسازگاری

این‌ پدیده، در واقع‌ جزء مسائل‌ مستحدثه‌ محسوب‌ می‌شود و از آثار پول‌های‌ كاغذی‌ و اعتباری‌ است‌ و اگر معاملات‌ مانند سابق‌ با طلا و نقره‌ صورت‌ می‌گرفت، با چنین‌ پدیده‌ای‌ روبه‌رو نبودیم، مگر در موارد بسیار نادر؛ نتیجه‌ این‌ كه‌ در مواردی‌ كه‌ تغییرات‌ قیمت‌ها در كوتاه‌ مدت‌ یا دراز مدت‌ كم‌ باشد، عرف‌Continue Reading “منابع پایان نامه ارشد درمورد
ناسازگاری”

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، جبران خسارت، ضمان قهری، زیان دیده

غیر را موردی میدانند که شروع استیلاء به اذن مالک باشد ولی بدون مجوز ادامه یابد مانند امینی که پس از مطاله مالک نیز، مال اورا در تصرف خود نگاه دارد، همچنین است مقبوض به عقد بیع فاسد و ید جاهل به غصب و مانند اینها (کاتوزیان،1392، ص 199) ماده 309 قانون مدنی مقرر میدارد:Continue Reading “منابع پایان نامه ارشد درمورد
قانون مدنی، جبران خسارت، ضمان قهری، زیان دیده”