پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، انتقال مالکیت، مکانیسم انتقال، مسئولیت مدنی

دارد که یکی از آن آثار انتقال مالکیت است (اعم از مالکیت عین یامنفعت) که البته این موضوع از آثار خاص ایفای تعهد می‌باشد. (عربیان، 1390) اصولا یک عقد با اجرای قراداداز جانب طرفین به صحیح ترین نحو ممکن خاتمه می یابد، ایفای تعهد در خصوص اموال نیز قاعدتا با تسلیم عین مال انجام می‌شودContinue Reading “منابع پایان نامه ارشد درمورد
قانون مدنی، انتقال مالکیت، مکانیسم انتقال، مسئولیت مدنی”

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد حق تصرف، حق مالکیت، مالکیت خصوصی، دوران جاهلیت

پادشاهان بوده است چنانچه در منشور کوروش آمده است: ((من تا روزی که پادشاه هستم، نخواهم گذاشت کسی مال غیرمنقول یا منقول دیگری را به زور یا به طریق دیگر بدون پرداخت بهای آن‌ها و جلب رضایت صاحب مال، تصرف نماید… ..))(رضاییان،1386، ص 52).در پانصد سال قبل از میلاد در یونان ورم، مالکیت با مفهومیContinue Reading “منابع پایان نامه ارشد درمورد
حق تصرف، حق مالکیت، مالکیت خصوصی، دوران جاهلیت”

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد اقتصاد اسلامی، قانون مدنی، کالاهای خارجی، گندم و برنج

مطابق ماده 950 ق.م: ((مثلی که در این قانون ذکرشده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن… .)) بنابراین هرگاه دو چیز از باب اوصاف و قیمت، مانند هم باشند به گونه ایی که در مقام اجرای تعهد (بعنوان مثال تعهد به دادنContinue Reading “منابع پایان نامه ارشد درمورد
اقتصاد اسلامی، قانون مدنی، کالاهای خارجی، گندم و برنج”

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، ضمان قهری، قانون مدنی، جبران خسارات

2-2-مبانی مالکیت در اسلام 242-3-مبانی حقوقی مالکیت 303- اسباب مالکیت 313-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه 323-3- اخذ به شفعه 343-4- ارث 36فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 371- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 371-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحلهContinue Reading “منابع پایان نامه ارشد درمورد
جبران خسارت، ضمان قهری، قانون مدنی، جبران خسارات”

پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های حقوق مدنی، دانشگاه تهران، فرهنگ فارسی، مسئولیت مدنی

و همکاری دانشمندان پس از تشکیل هم اندیشه لازم پول دارای ثبات ارزش، گرچه در قالب و شکلی جدید را احیاء کرده و موجب استقلال جامه اسلامی از این جهت را نیز فراهم نموده و ثبات و اطمینان را در تمام روابط مالی سبب شوند. منابع و مآخذقرآن کریم1. ابراهیمی، محمد حسین،1376، پول، بانک، صرافی،Continue Reading “پایان نامه با کلید واژه های
حقوق مدنی، دانشگاه تهران، فرهنگ فارسی، مسئولیت مدنی”

پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های امام خمینی، سود سهام، نرخ بهره، احکام شرعی

تعیین شوند.ب) پول وسیله‌ی مبادله است؛ پس از اینکه ارزش کالاها و خدمات بر حسب واحد پول بیان شد، امر مبادله به سهولت قابل انجام است. در این وضعیت خریداران و فروشندگان آماده‌اند تا کالاها و خدمات مورد دادوستد را با پول معاوضه کنند. حاصل وجود پول به‌عنوان واسطه‌ی انجام معاملات و مبادلات، تخصصی شدنContinue Reading “پایان نامه با کلید واژه های
امام خمینی، سود سهام، نرخ بهره، احکام شرعی”

پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های ضمان قهری، قانون مدنی، مسئولیت مدنی، جبران خسارت

البته این ماده ناظر به عقود امانی است که با تسلیم مال متعهد بری می‌شود چنان که ماده 620 قانون مدنی مقرر میدارد: «امین باید مال ودیعه رابه همان حال که در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده ومربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.»Continue Reading “پایان نامه با کلید واژه های
ضمان قهری، قانون مدنی، مسئولیت مدنی، جبران خسارت”

پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های قانون اساسی، شورای نگهبان، دولت اسلامی، اراضی شهری

نحوي بازگشت به كار دارند: يكي پذيرش دعوت و مسلمان شدن سكنه كه در اين صورت مالك زمين‌هاي خود باقي مي‌مانند. ديگري شناسايي حقوق مالكانه به موجب پيمان صلح براي سكنه سرزميني كه به قلمرو اسلامي ضميمه گرديده است. گرچه در اين دو مورد كار به طور مستقيم سبب مالكيت شمرده نشده، ولي در حقيقتContinue Reading “پایان نامه با کلید واژه های
قانون اساسی، شورای نگهبان، دولت اسلامی، اراضی شهری”

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، کارشناسی ارشد، آموزش بورس

بورس اوراق بهادار تهران»،پایان نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم،تحقیقات،وفناوری،دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد.38- ملکیان ،اسفندیارواحمدپور ،احمدو رحمانی نصر آبادی، محمدودریانی،عباسعلی،(1389)،« عوامل مؤثر بر دقت سود پيش بيني شده توسط شركتها شواهدي از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران»، بررسی های حسابداری و حسابرسی ،دوره 17،شماره 61،صص23-28.39- نمازی ، محمد،شمس الدینی ،کاظم،(1385)،« بررسي سازه هايContinue Reading “پایان نامه رایگان درباره
بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، کارشناسی ارشد، آموزش بورس”

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسی ارشد، شرکت های پذیرفته شده

Specification      Cross-section fixed (dummy variables)     R-squared0/69 Mean dependent var0/57Adjusted R-squared0/61 S.D. dependent var0/47S.E. of regression0/29 Akaike info criterion0/57Sum squared resid38/52 Schwarz criterion1/51Log likelihood-38/28 Hannan-Quinn criter.0/94F-statistic8/23 Durbin-Watson stat2/16Prob(F-statistic)0/00   Dependent Variable: Y6?Method: Pooled Least SquaresDate: 01/31/15 Time: 04:37Sample: 1388 1392Included observations: 5Cross-sections included: 120Total pool (unbalanced) observations: 576Cross sections without valid observations dropped VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.      C12/9743/5963/6080/000X?0/0000/000-1/0970/273Z1?-0/4580/129-3/5580/000Z2?-0/2780/348-0/7990/424Z3?-0/0040/001-3/2830/001Z4?-0/5880/085-6/9450/000Fixed Effects (Cross)_C001–C0/112 _C002–C-0/881 _C003–C0/517 _C004–C1/803Continue Reading “پایان نامه رایگان درباره
بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسی ارشد، شرکت های پذیرفته شده”