پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره  ، 0/000، criterion، dependent

(Cross)_C001–C21/780 _C002–C-1/189 _C003–C16/397 _C004–C-5/097 _C005–C-41/456 _C006–C-9/516 _C007–C25/606 _C008–C8/780 _C009–C29/061 _C010–C-23/794 _C011–C-8/405 _C012–C-19/335 _C013–C48/593 _C014–C-23/405 _C015–C-10/518 _C016–C-18/175 _C017–C14/721 _C018–C-40/948 _C019–C32/568 _C020–C-0/298 _C021–C14/168 _C022–C8/078 _C023–C-7/299 _C024–C-2/790 _C025–C-3/267 _C026–C10/345 _C027–C4/980 _C028–C-11/705 _C029–C-9/602 _C030–C9/116 _C031–C33/236 _C032–C24/279 _C033–C15/872 _C034–C-49/311 _C035–C-16/373 _C036–C108/859 _C037–C2/715 _C038–C41/788 _C039–C-22/194 _C040–C-38/938 _C041–C-18/216 _C042–C-32/471 _C043–C-30/912 _C044–C-8/130 _C045–C11/118 _C046–C0/845 _C047–C-24/379 _C048–C-9/222 _C049–C-34/202 _C050–C-6/208 _C051–C22/789 _C052–C4/164 _C053–C37/591 _C054–C-7/205 _C055–C-22/165Continue Reading “پایان نامه رایگان درباره
 ، 0/000، criterion، dependent”

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره دقت پیش بینی سود، ارزش دفتری، آزمون فرضیه، ارزش بازار

شرکتهای سرمایه گذار به دقت پیش بینی آنها، در رابطه با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت نیمنگاهی انداختهاند.2-با عنایت به نتیجه ی آزمون فرضیه دوم که بین دقت پیش بینی سود و تغییرات حجم سرمایه گذاری در دفاتر سرمایه گذار رابطه ی معنا داری وجود ندارد. میتوان گفت که سرمایهگذارانContinue Reading “پایان نامه رایگان درباره
دقت پیش بینی سود، ارزش دفتری، آزمون فرضیه، ارزش بازار”

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره ارزش دفتری، ارزش بازار، آزمون فرضیه، دقت پیش بینی سود

دوربين واتسون برابر با 16/2 است.آزمون دوربین-واتسونبا توجه به جدول(4-14) مقدار آماره دوربين واتسون برابر با 2.16 است و از آنجا که اگر اين آماره براي مدلي در اطراف 2 برآورد گردد نشان دهنده عدم وجود خود همبستگي در مدل ميباشد، پس استقلال باقیمانده های این مدل نیز تایید میگردد.ضریب VIFمقادير VIF (عامل افزايش واريانس)Continue Reading “پایان نامه رایگان درباره
ارزش دفتری، ارزش بازار، آزمون فرضیه، دقت پیش بینی سود”

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره بازده سهام، اثرات ثابت، دقت پیش بینی سود، متغیر مستقل

شد فرض H0 بر این بنا دارد که بین متغیر مستقل و وابسته رابطهی معناداری وجود ندارد. پس نتیجه می گیریم که بین دقت پیش بینی سود با بازده سهام (لگاریتم بازده سهام) رابطه معناداري وجود دارد. و چون علامت آن مثبت است پس به این معناست که به موازات افزایش (کاهش) دقت پیش بینیContinue Reading “پایان نامه رایگان درباره
بازده سهام، اثرات ثابت، دقت پیش بینی سود، متغیر مستقل”

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، حافظه کاری، محافظه کاری، بورس اوراق بهادار تهران

مستقل اعم از عمر شرکت و افق زمانی پیش بینی و نسبت اهرمی و بازده بازار و اندازه شرکت از نظر آماري داراي رابطه معناداري با خطاي پیش بینی سود نبودند . 1382 جهانخانی وصفاریانبررسی واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سـود بـرآوردي هر سهم در بورس اوراق بهادار تهرانسود برآوردي انتشار یافته هر سـهمContinue Reading “پایان نامه رایگان درباره
بورس اوراق بهادار، حافظه کاری، محافظه کاری، بورس اوراق بهادار تهران”

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره ارزش دفتری، ارزش بازار، اندازه شرکت، رشد شرکت

سودهای آتی؛3- برآورد ریسک سرمایهگذاری در واحد تجاری و4- برآورد ریسک وام دهی به واحد تجاری.معمولا سرمایهگذاران به دنبال سهام شرکتهایی هستند که از توان سودآوری بالایی برخوردارند و حاضرند سهام این شرکتها را به قیمت بالاتر خریداری نمایند.(بولود،1386) ودقت در پیش بینی سود هر سهم منتشر شده باعث ایجاد حاشیه اطمینان در میان فعالانContinue Reading “پایان نامه رایگان درباره
ارزش دفتری، ارزش بازار، اندازه شرکت، رشد شرکت”

پایان نامه ها

منابع مقاله درباره رفتار اخلاقی، توانایی ها، خودآگاهی

منطبق کنم. 8. من می توانم بر ورودم به مراحل بالاتر خودآگاهی کنترل داشته باشم. 9. من نظریاتی را درباره اموری همچون زندگی، مرگ، واقعیت و هستی، توسعه داده ام. 10. من از ارتباط عمیق تر بین خودم و سایر افراد آگاهم. 11. من قادر به تعریف هدف یا دلیل زندگی ام هستم. 12. منContinue Reading “منابع مقاله درباره
رفتار اخلاقی، توانایی ها، خودآگاهی”

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره آزمون فرضیه، ضریب تعیین، بازده سهام، اهرم مالی

سپاسگزاری نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است، بر خود لازم می دانمContinue Reading “پایان نامه رایگان درباره
آزمون فرضیه، ضریب تعیین، بازده سهام، اهرم مالی”

پایان نامه ها

منابع مقاله درباره هوش معنوی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی

تحصیلیفراوانیفراوانی نسبیفراوانی نسبی پاسخ گویاندیپلم43/28/2کاردانی21/14/1کارشناسی769/424/52کارشناسی ارشد و بالاتر636/354/43جمع1459/810/100بی پاسخ321/18 جمع کل1770/100 نمودار(4-4) نمودار ميله اي مربوط به فراواني سطح تحصیلات 5-2-4 سطح سازمانیدر جدول (5-4) توزیع فراوانی سطح سازمانی مشارکت کنندگان تحقیق را نشان می دهد. بر این اساس 1/58 درصد پاسخ گویان در سطح سازمانی کارشناس مسئول و بالاتر و 9/41 درصد در سطحContinue Reading “منابع مقاله درباره
هوش معنوی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی”

پایان نامه ها

منابع مقاله درباره هوش معنوی، خودآگاهی، مدل مفهومی، جامعه آماری

است که محققان اخلاقیات و رهبری، پژوهش درباره مفهوم اخلاق در رهبری را آغاز کرده اند. چرا حالا؟ شاید یک علت این باشد که توجه به مسائل اخلاقی در حوزه مدیریت رو به افزایش است. دلیل دیگر ممکن است این باشد که بررسی زندگی نامه رهبران بزرگ- مثل مارتین لوترکینگ، جان اِف کندی و توماسContinue Reading “منابع مقاله درباره
هوش معنوی، خودآگاهی، مدل مفهومی، جامعه آماری”