رشته مدیریت

فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

گرایش مالی با عنوان :  ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل