رشته مدیریت

فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تبیین اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

گرایش منابع انسانی با عنوان : تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا