دانلود مقاله با موضوع آبزی پروری، عوامل رفتاری، توسعه پایدار، ایالات متحده

دانلود پایان نامه

………………………………………………………………..
۷
شکل۱- ۲- تاس ماهی سیبری ………………………………………………………………………………
۲۰
شکل۱-۳- نقشه پراکنش تاس ماهی سیبری…………………………………………………………
۲۱
شکل ۱-۴- تولید جهانی تاس ماهی سیبری………………………………………………………………
۲۳
شکل۲-۱- تجهیزات انجام آزمایش……………………………………………………………………..
۳۰
شکل ۲-۲- تیماربندی آزمایش………………………………………………………………………….
۳۲
شکل ۲-۳- زیست سنجی ماهیان…………………………………………………………………………
۳۳
شکل ۲-۴- زمان های نمونه برداری لاشه و خون……………………………………………………….
۳۵
شکل ۳-۱ مقایسه نرخ رشد ویژه در تیمارهای مختلف…………………………………………………..
۳۹
شکل ۳-۲ مقایسه افزایش وزن بدن در تیمارهای مختلف……………………………………………..
۴۰
شکل ۳-۳ مقایسه شاخص قیمت در تیمارهای مختلف………………………………………………
۴۱
شکل ۳-۴ مقایسه ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای مختلف…………………………………………
۴۲
شکل ۳-۵ مقایسه میزان غذای مصرفی کل دوره در تیمارهای مختلف………………………….
۴۳
شکل ۳-۶- درصد پروتئین لاشه تیمارهای مختلف آزمایشی………………………………………
۴۶
شکل ۳-۷- درصد چربی لاشه تیمارهای مختلف آزمایشی…………………………………………
۴۷
شکل ۳-۸- میزان انرژی لاشه تیمارهای مختلف آزمایشی……………………………………………
۴۸
شکل ۳-۹- غلظت هموگلوبین تیمارهای مختلف آزمایشی………………………………………..
۵۱
شکل ۳-۱۰- تعداد گلبول های سفید تیمارهای مختلف آزمایشی……………………………………
۵۲
شکل ۳-۱۱- تعداد گلبول های قرمز تیمارهای مختلف آزمایشی…………………………………….
۵۳
شکل ۳-۱۲ مقایسه حجم متوسط گلبولی در تیمارهای مختلف…………………………………………
۵۴

فصل اول
کلیات

مقدمه
تاسماهیان از ماهیان غضروفی۱ به شمار رفته که بعنوان اجداد اولیه ماهیان استخوانی وبا قدمت ۲۵۰ میلیون ساله فقط در نیمکره شمالی دیده می شوند. این خانواده مشتمل بر ۲۷ گونه بوده که ۱۶ گونه آن در جنس Acipenser جای می گیرند، که برخی از آنها دریایی، برخی به آب شیرین جهت تخمریزی مهاجرت کرده و تعدادی نیز در آب شیرین محصورند (بهمنی، ۱۳۷۷). در دهه های اخیر به دلیل افزایش صید، عدم حفاظت، آلودگی های زیست محیطی، ایجاد محدودیت در مسیرهای مهاجرت و نقاط تخم ریزی، تعداد ماهیان خاویاری به تدریج کاهش یافته و خطر نابودی نسل ها این گونه ها را تهدید می کند. لذا نیاز به توجه ویژه ای به حفاظت و بقاء آن ها احساس می شود (Birstein, 1993; Williot et al., 2001). لذا بسیاری از کشورهای جهان مانند روسیه، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، فرانسه و آلمان با تکثیر مصنوعی و رها سازی بچه ماهیان در آب ها و حتی پرورش در آبهای داخلی تصمیم به بازسازی وتولید مجدد ذخایر این گونه ها گرفته اند (Adamek et al., 2007). تاسماهی سیبری، Acipencer baerii (Brandt, 1869)، در کنار جذابیت پرورشی (Williot et al., 2001) به علت دارا بودن مشخصات ارزشمندی همچون قابلیت زندگی در آب شیرین، مقاومت نسبت به تغییرات شرایط محیط زیست، سازگاری با دماهای پایین، پذیرش طیف وسیعی از مواد خوراکی و استعداد فراوان برای رشد در شرایط مطلوب، همواره مورد توجه دانشمندان اروپایی بوده است. لذا طی سالهای ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۷ میلادی تعدادی از بچه ماهیان این گونه به سیستمهای پرورشی در آبهای اروپا معرفی شدند (Bronzi et al., 1999). تاسماهی سیبری در سال ۱۹۹۹ در کشورهایی همچون فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا به عنوان گونه غالب پرورشی (بر حسب تن) مطرح بود. به طوری که در کشور فرانسه در همین سال تولید گوشت و خاویار آن به رقم ۲۰۰ هزار تن و ۴۰۰۰ کیلوگرم رسید (Williot et al., 2001 ).
از جمله مواردی که در زمینه مدیریت مجموعه های تولیدی دارای اهمیت فوق العاده است توجه به بازده کلی و میزان محصول تولیدی آنها می باشد. عوامل بسیاری در این زمینه دخالت دارند که از مهم ترین آنها می توان به غذا، مدیریت تغذیه و درک و شناخت فیزیولوژی رشد اشاره کرد. در صورت شناخت ودرک ماهیت پدیده رشد می توان مدیریت پیشرفته ای را در زمینه آبزی پروری اعمال نمود، که علاوه بر کاهش هزینه های تولید، فضای قابل توجهی را نیز به منظور توسعه و پیشرفت این صنعت به صورت پایدار در آینده فراهم خواهد نمود.
در حال حاضر قسمت اعظم هزینه پرورش (۶۰- ۵۰ درصد) صرف تامین غذا می شود که این امر باعث افزایش قیمت تمام شده ماهی گردیده است (Goddard, 1974 برگرفته از علیزاده و دادگر، ۱۳۸۰). کارایی یک غذا تنها به کیفیت آن وابسته نیست، بلکه به مدیریت غذادهی نیز وابسته می باشد. کیفیت خوب و مناسب بودن غذا از لحاظ مواد مغذی زمانی می تواند مفید واقع شود که از یک شیوه مناسب غذادهی (میزان غذا، تعداد دفعات و روش های غذادهی و برنامه روزانه غذادهی) استفاده شود (Lim & Poernomo, 1985; Bascinar et al., 2007). بنابراین با توجه به روند رو به رشد آبزی پروری در ایران عنایت به مساله مدیریت تغذیه اثر غیرقابل انکاری بر آینده و توسعه پایدار این صنعت دارد. با توجه به مطالب مذکور می توان به اهمیت مدیریت تغذیه و شناخت و درک پدیده رشد در آینده آبزی پروری پی برد.
رشد جبرانی یکی از مواردی مهمی است که می تواند نقش تعیین کننده ای در بهینه سازی فعالیت های آبزی پروری داشته باشد (Hayward et al., 2000). این پدیده رشد سریع و بیش از حد طبیعی در دوران رفع محرومیت غذایی و بعد از کاهش وزن ناشی از سوء تغذیه می باشد (Dobson & Holmes, 1984).
با توجه به مطالب عنوان شده در این مطالعه سعی بر آن است که اثرات احتمالی دوره های گرسنگی و غذادهی مجدد بر روی شاخص های رشد، تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی بدن و فاکتورهای خونی بررسی گردد و در نهایت با معرفی روش مدیریتی جدید در تغذیه (دوره های گرسنگی و غذادهی مجدد) منجر به ارائه ی یک الگوی کاربردی در سیستم های پرورشی گردد. بر این اساس اهداف انجام این پایان نامه به صورت زیر خلاصه می گردد:
۱ـ بررسی وقوع پدیده رشد جبرانی در بچه تاس ماهیان سیبری
۲- تعیین بهترین طول دوره محرومیت غذایی در بچه تاس ماهیان سیبری
۳ـ بررسی پارامترهای رشد و تغذیه در سیکل های گرسنگی و غذادهی مجدد
۴- بررسی ترکیب بیوشیمیایی بدن در سیکل های گرسنگی و غذادهی مجدد
۵- بررسی پارامترهای خونی در سیکل های گرسنگی و غذادهی مجدد
برای نیل به اهداف مذکور در این مطالعه فرضیه های در نظر گرفته شد که به ترتیب در ذیل آورده شده اند:
۱- رشد جبرانی در بچه تاس ماهیان سیبری صورت می گیرد.
۲- رشد جبرانی کارایی رشد بچه تاس ماهی سیبری را بهبود می بخشد.
۳- رشد جبرانی کارایی تغذیه بچه تاس ماهیان سیبری را بهبود می بخشد.
۴- رشد جبرانی ترکیب شیمیایی بدن بچه تاس ماهیان سیبری را تحت تاثیر قرار می دهد.
۵- رشد جبرانی پارمترهای خونی بچه تاس ماهیان سیبری را تحت تاثیر قرار می دهد.

رشد عبارت است از هرگونه تغییر در اندازه یا مقدار توده بدنی، صرف نظر از مثبت، منفی، موقتی و طولانی بودن آن. از نظر تعادل انرژی، رشد حاصل تغییر در محتوای انرژی بدن ماهی می باشد (Jobling, 1994). رشد در بسیاری از جنبه های اساسی نظیر زیست شناسی ماهیان، مدیریت (ذخایر) و حفاظت ماهیان دخیل است (Nislow, 2001). عوامل موثر بر رشد به دو دسته عوامل محیطی (درجه حرارت، شوری، دوره نوری، اکسیژن، تغذیه و … ) و عوامل زیستی (اندازه ماهی، عوامل رفتاری مثل سلسله مراتب اجتماعی، تراکم ماهی، میزان فعالیت ماهی و …) تقسیم می شوند (Millward, 1989; Jobling, 1994). کنترل رشد مهم ترین هدف در فعالیت های آبزی پروری است (Jobling, 1994). تفاوت اندازه دو موجود مشابه می تواند به دلیل تفاوت در تعداد یا اندازه سلول ها و یا هر دوی این موارد باشد. تعداد سلول ها تابع تعداد تقسیمات و میزان مرگ سلولی است، که نظیر اندازه سلول بوسیله علائم درون و برون سلولی تنظیم می گردند (Conlon & Raff, 1999).
۱-۱- رشد جبرانی
رشد جبرانی مرحله افزایش سرعت رشد بعد از برطرف شدن شرایط نامناسب محیطی و کاهش رشد می باشد (Nikki et al., 2004). رشد جبرانی مرتبط با غذادهی مجدد و کافی جانور بعد از دوره کاهش وزن ناشی از سوء تغذیه نیز می باشد ( Hayward et al., 2000). رشد جبرانی با برگرداندن مسیر رشد به حالت طبیعی، اختلاف اندازه را کاهش می دهد و برای مدیریت شیلاتی، آبزی پروری و بررسی چرخه زیستی موجودات حائز اهمیت می باشد Ali et al.

دیدگاهتان را بنویسید