دانلود مقاله با موضوع نمونه برداری، عوامل محیطی، رنگین کمان

دانلود پایان نامه

شکل ۳-۵ مقایسه میزان غذای مصرفی کل دوره در تیمارهای مختلف در روز ۴۰ و ۸۰
آنالیز لاشه
اثرات تیمارهای مختلف گرسنگی و غذادهی بر ترکیبات لاشه و مقایسه ی آن با ترکیبات لاشه وسط آزمایش و پایان آزمایش در جدول ۳-۵ و ۳-۶ خلاصه شده است. همانگونه که داده های جدول نشان می دهد در وسط آزمایش هیچ اختلاف معنی داری (P 0/05) از نظر میزان رطوبت، کربوهیدرات و خاکستر لاشه بین گروه شاهد و تیمارها مشاهده نشد. در پایان آزمایش نیز میزان چربی، رطوبت، خاکستر و انرژی هیچ اختلاف معنی داری (P 0/05) بین گروه شاهد وتیمارها نشان ندادند. اما میزان پروتئین لاشه در روز ۴۰ بین گروه شاهد و تیمار ۱ و ۲ اختلاف معنی دار (P 0/05) نشان داد. همچنین بین تیمار ۱ و تیمار ۳ نیز از نظر میزان پروتئین اختلاف معنی دار (P 0/05) بود. در روز ۸۰ میزان پروتئین لاشه بین گروه شاهد و تیمارهای ۱ ، ۲ و ۳ اختلاف معنی دار (P 0/05) نشان داد. از نظر میزان فیبر در روز ۴۰ بین تیمار ۱ با گروه شاهد و تیمار ۳ و در روز ۸۰ بین تیمار ۳ با گروه شاهد وتیمارهای ۱ و ۲ اختلاف معنی دار (P 0/05) مشاهده شد. چنین روندی در روز ۸۰ برای کربوهیدرات لاشه نیز مشاهده شد. میزان چربی لاشه در روز ۴۰ در گروه شاهد بالاتر از سایر تیمارها بود اما تنها با تیمار ۱ و ۲ اختلاف معنی دار (P 0/05) نشان داد. اما در پایان آزمایش این اختلاف معنی دار برداشته شد و ماهیان تیمارهای ۱ و ۲ از نظر میزان چربی به گروه شاهد رسیدند. از نظر میزان انرژی لاشه نیز تنها در روز ۴۰ بین گروه شاهد وتیمار ۲ اختلاف معنی دار (P 0/05) مشاهده شد. هرچند که در پایان آزمایش بین تیمار ۳ و تیمار ۱ اختلاف معنی دار (P 0/05) بود اما این اختلاف بین تیمارها و گروه شاهد وجود نداشت. شکل های ۳-۶، ۳-۷ و ۳-۸ میزان پروتئین، چربی و انرژی لاشه تمام تیمارهای آزمایشی در تمام نمونه برداری های صورت گرفته در طول آزمایش را نشان می دهند.

جدول ۳-۵ آنالیز لاشه بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۴۰ (درصد وزن تر)
تیمار۳

تیمار۲
تیمار۱
کنترل
شروع آزمایش
پارامتر
ac22/0± ۳۹/۱۴

ab48/0± ۴۴/۱۳
b44/0± ۰۵/۱۲
c76/0± ۲۲/۱۵
۸۴/۰± ۱۵
پروتئین
a00/0± ۴۶/۰

ab03/0± ۵۵/۰
b02/0± ۶۴/۰
a04/0± ۵۱/۰
۹۲/۳± ۵۰/۰
فیبر
۶۳/۰± ۰۹/۷۰

۵۹/۱± ۳۷/۷۳
۰۴/۱± ۷۲/۷۳
۳۸/۲± ۱۰/۶۹
۵۶/۲± ۰۴/۷۰
رطوبت
ab59/0± ۴۷/۳

b20/0± ۵۲/۲
b27/0± ۳۹/۳
a05/1± ۴۵/۵
۵۶/۰± ۷۳/۲
چربی
۶۲/۰± ۴۴/۴

۲۶/۰± ۷۵/۴
۲۹/۰± ۵۶/۳
۰۶/۰± ۱۳/۴
۱۱/۰± ۵۸/۳
خاکستر
۸۵/۰± ۱۳/۷

۹۹/۱± ۳۵/۵
۵۵/۱± ۶۱/۶
۷۴/۰± ۵۷/۵
۹۶/۱± ۸۷/۷
کربوهیدرات
ab03/0± ۸۵/۰

b06/0± ۶۶/۰
ab05/0± ۷۳/۰
a14/0± ۱
۸۱/۹± ۸۳/۰
انرژی(Kcal/g)
*حروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختلاف معنی دار بین گروه های آزمایشی است. (P 0/05) (Mean± S.E)

جدول ۳-۶ آنالیز لاشه بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۸۰ (درصد وزن تر)
تیمار۳

تیمار۲
تیمار۱
کنترل
شروع آزمایش
پارامتر
b15/0 ±۰۱/۱۲
b56/0±۰ ۸۷/۱۴
b15/0± ۸۱/۱۴
a06/0± ۹۸/۱۵
۸۴/۰± ۱۵
پروتئین
b00/0± ۶۰/۰
a05/0± ۴۶/۰
a02/0± ۴۸/۰
a00/0± ۴۸/۰
۹۲/۳± ۵۰/۰
فیبر
۵۸/۰± ۹۴/۶۷
۵۳/۱± ۷۸/۶۸
۲۸/۰± ۲۷/۷۱
۲۸/۱± ۱۶/۷۰
۵۶/۲± ۰۴/۷۰
رطوبت
۴۸/۰± ۰۲/۷
۵۰/۰± ۶۴/۶
۸۶/۰± ۵۳/۵
۱۸/۰± ۸۹/۵
۵۶/۰± ۷۳/۲
چربی
۲۴/۱± ۷۵/۲
۱۸/۰± ۶۳/۳
۳۰/۱ ±۳۳/۳
۱۷/۰± ۶۱/۲
۱۱/۰± ۵۸/۳
خاکستر
b09/1± ۶۶/۹
a01/1± ۶۰/۵
a08/1 ±۵۵/۴
a52/1± ۸۶/۴
۹۶/۱± ۸۷/۷
کربوهیدرات
ac05/0± ۱۷/۱
a08/0± ۰۹/۱
ab04/0± ۹۵/۰
a04/0± ۰۴/۱
۸۱/۹ ±۸۳/۰
انرژی(Kcal/g)
*حروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختلاف معنی دار بین گروه های آزمایشی است. (P 0/05) (Mean± S.E)

شکل ۳-۶- درصد پروتئین لاشه تیمارهای مختلف آزمایشی

شکل ۳-۷- درصد چربی لاشه تیمارهای مختلف آزمایشی

شکل ۳-۸- میزان انرژی لاشه تیمارهای مختلف آزمایشی
فاکتورهای خونی
نتایج مربوط به فاکتورهای خونی شامل غلظت هموگلوبین، درصد هماتوکریت و تعداد گلبول های سفید و قرمز در جدول ۳-۷ و ۳-۸ آمده است. همانگونه که داده های جدول نشان می دهد در روز ۴۰ هیچ اختلاف معنی داری (P 0/05) بین گروه شاهد وتیمارها در هیچ یک از فاکتورهای اندازه گیری شده مشاهده نمی شود، به جزء در تعداد گلبول های سفید که اختلاف معنی دار (P 0/05) بین گروه شاهد با تیمار ۱ و ۳ وجود دارد. با این حال میزان هموگلوبین یک روند کاهشی را نشان داد، به طوری که بیشترین میزان آن مربوط به گروه شاهد و کمترین میزان آن مربوط به تیمار ۳ است، هرچند که اختلاف ها معنی دار نمی باشد.
در پایان آزمایش نیز مشابه وسط آزمایش هیچ اختلاف معنی داری (P 0/05) بین گروه شاهد و تیمارها از نظر تعداد گلبول های قرمز مشاهده نشد. اما غلظت هموگلوبین در پایان آزمایش بین گروه شاهد با تیمار ۱ و ۲ اختلاف معنی دار (P 0/05) نشان داد. روند کاهشی که در وسط آزمایش وجود داشت در پایان آزمایش پایدار نماند و بیشترین میزان هموگلوبین در گروه شاهد و کمترین میزان آن در تیمار ۱ می باشد. درصد هماتوکریت در پایان آزمایش اختلاف معنی داری (P 0/05) را بین گروه شاهد و هر سه تیمار ۱ ، ۲ و۳ نشان داد، اما از نظر عددی یک روند نامنظم را نشان می دهد. تعداد گلبول های سفید در پایان آزمایش برخلاف روز ۴۰ هیچ اختلاف معنی داری (P 0/05) بین گروه شاهد و تیمارها نشان نداد اما بین تیمار ۲ با تیمار ۱ و ۳ اختلاف معنی دار (P 0/05) وجود داشت. شکل های ۳-۹، ۳-۱۰ و ۳-۱۱ غلظت هموگلوبین و تعداد گلبول های سفید و قرمز تیمارهای مختلف در تمام نمونه برداری های صورت گرفته در طول آزمایش را نشان می دهند.
همانگونه که در شکل ۳-۱۲ مشاهده می شود حجم متوسط گلبولی به عنوان یکی از شاخص های گلبول قرمز در روز ۴۰ و ۸۰ بین گروه شاهد و تیمارها اختلاف معنی دار (P 0/05) نشان نداد.

جدول ۳-۷ فاکتورهای خونی بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در روز ۴۰
تیمار۳

تیمار۲
تیمار۱
کنترل
پارامتر
۲۹/۰± ۰۷/۳

۳۷/۰± ۸۳/۲
۳۲/۰± ۹۵/۲
۱۴/۰± ۳۸/۳
غلظت هموگلوبین(g/dl)
۰۳/۲± ۸۳/۲۰

۴۲/۱± ۶۶/۱۹
۳۰/۱± ۱۶/۱۷
۴۷/۱± ۶۶/۱۹
درصد هماتوکریت(%)
b0/1169± ۷۰۰۰

ab0/1711± ۳۳/۹۳۳۳
b7/1056± ۶۵۰۰
a6/1656±۶۷/۱۲۱۶۶
تعداد گلبول های سفید(mm3)
۵/۵۶۷۵± ۵۰۸۳۳۳

۸/۵۲۶۸± ۵۹۱۶۶۶
۱/۱۱۱۵± ۷۹۸۳۳۳
۰/۵۸۴۲± ۶۲۰۰۰۰
تعداد گلبول های قرمز(mm3)
*حروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختلاف معنی دار بین گروه های آزمایشی است. (P 0/05) (Mean± S.E)
جدول ۳-۸ فاکتورهای خونی بچه تاس ماهیان سیبری در تیمارهای مختلف در پایان آزمایش(روز ۸۰)
تیمار۳

تیمار۲
تیمار۱
کنترل
پارامتر
ab19/0± ۳۲/۳

b26/0± ۰۷/۳
b21/0± ۵۶/۲
a15/0 ±۸۷/۳
غلظت هموگلوبین(g/dl)
a51/0± ۲۳

a16/1± ۱۶/۲۲
b54/0± ۱۶/۲۰
a42/0± ۶۶/۲۲
درصد هماتوکریت(%)
۷۷/۱۷۱۸± ۱۴۲۶۴

۹۹/۲۴۰۳± ۲۴۷۵۰
۲۳/۱۰۰۶± ۱۴۲۵۰
۰۶/۲۷۱۰±۳۳/۱۹۳۳۳
تعداد گلبول های سفید(mm3)
ac77/7387± ۶۱۳۳۳۳

ab46/6190± ۶۰۵۰۰۰
ac59/4707± ۷/۵۴۱۶۶۶
a78/2431±۳/۴۹۳۳۳۳
تعداد گلبول های قرمز(mm3)
*حروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختلاف معنی دار بین گروه های آزمایشی است. (P 0/05) (Mean± S.E)

شکل ۳-۹- غلظت هموگلوبین تیمارهای مختلف آزمایشی

شکل ۳-۱۰- تعداد گلبول های سفید تیمارهای مختلف آزمایشی

شکل ۳-۱۱- تعداد گلبول های قرمز تیمارهای مختلف آزمایشی

شکل ۳-۱۲ مقایسه حجم متوسط گلبولی تیمارهای مختلف در روز ۴۰ و ۸۰

فصل چهارم
بحث

بسیاری از ماهیان برخلاف برخی موجودات در سراسر زندگی خود به رشد ادامه می دهند و رشد آن ها متوقف نمی شود. بنابراین، رشد یکی از جنبه های بیولوژیک ماهی است که بیش از سایر مباحث مورد مطالعه قرار گرفته است. زیرا رشد شاخص خوبی برای تعیین سلامت افراد یک جمعیت و جمعیت های ماهیان است (ستاری،۱۳۸۱). رشد سریع، نشان دهنده وفور غذا و وجود سایر شرایط مطلوب است. در صورتی که رشد کند احتمالاً درست عکس این قضیه را نشان می دهد. میزان رشد تا حد زیادی متغییر است و به میزان زیاد بستگی به عوامل محیطی(دمای آب، میزان اکسیژن محلول، آمونیاک، شوری و طول دوره نوری) دارد و علاوه بر این عواملی که با فاکتورهای مذکور کنش متقابل دارند (میزان رقابت، مقدار و کیفیت غذای بلعیده، سن و وضعیت بلوغ ماهی) نیز میزان رشد را تحت تاثیر قرار می دهند Millward, 1989; Jobling, 1994)).
شاخص های رشد
در تحقیق حاضر طبق نتایج جدول ۳-۱ و ۳-۲ در هیچ کدام از تیمارها اختلاف معنی داری (P 0/05) بین ماهیانی که دوره های گرسنگی و غذادهی را تجربه کردند با ماهیان گروه شاهد که تا حد سیری تغذیه شدند از نظر وزن وسط آزمایش، نرخ رشد ویژه، افزایش وزن بدن و ضریب چاقی پس از ۸۰ روز مشاهده نشد. تنها پارامتری که در پایان آزمایش اختلاف معنی دار (P 0/05) نشان داد، وزن نهایی بود که به صورت معنی داری (P 0/05) در گروه شاهد بالاتر از تیمار ۲ بود. با توجه به عدم اختلاف وزنی بین ماهیان با محرومیت غذایی در پایان آزمایش می توان چنین استنباط کرد که ماهیان توانایی سازگاری با این شرایط (دوره های گرسنگی و غذادهی) را داشته اند (& Blake, 1990 Quinton). به عبارتی وقتی که ماهیان دچار محرومیت غذایی می شوند در ابتدا کاهش وزن نشان می دهند اما بعد از غذادهی مجدد خیلی زود سازش می یابند و سپس افزایش وزن نشان می دهند (Ali et al., 2003). نتایج تحقیق حاضر با نتایج برخی از مطالعات صورت گرفته هم راستا است. Nikki و همکاران (۲۰۰۴) با اعمال گرسنگی ۲، ۴ و ۸ روز و غذادهی مجدد به میزان چهار برابر بر روی قزل آلای رنگین کمان گزارش دادند که تیمار ۸ روز گرسنگی از نظر وزن اختلاف معنی دار (P 0/05) را با گروه شاهد و سایر تیمارها نشان داد. در تحقیقی که توسط Wang و همکاران (۲۰۰۰) بر روی تیلاپیای دورگه صورت گرفت، گزارش کردند که در پایان آزمایش اختلاف معنی دار (P 0/05) بین گروه شاهد با تیمارهای ۲ هفته و ۴ هفته گرسنگی مشاهده شد و تیمار ۱ هفته گرسنگی تنها از نظر عددی کمتر از گروه شاهد بود. نظرات متفاوتی نیز برخلاف یافته های این تحقیق بیان گردیده است به عنوان مثالHeide و همکاران (۲۰۰۶) با تحقیق بر روی کفشک ماهی (Hippoglossus hippoglossus) و Zhu و همکاران (۲۰۰۴) در ماهی حوض و گربه ماهی پوزه دار چینی گزارش کردند که بین گروه شاهد با تمام تیمارها

دیدگاهتان را بنویسید