لیپوپروتئین، تری گلیسرید، تجزیه و تحلیل آماری، تحلیل آماری

دانلود پایان نامه

آنزیم پراکسیداز تشکیل کینونیمین می‌دهد. میزان کینونیمین تشکیل شده که به صورت فتومتریک قابل اندازه گیری است با مقدار تر گلیسرید رابطه مستقیم دارد. برای اندازه گیری پروتئین تام در محیط قلیایی با یون های مس تشکیل یک کمپلکس لاجوردی رنگ می‌دهد که شدت رنگ ایجاد شده متناسب با مقدار پروتئین نمونه می‌باشد. برای اندازه گیری آلبومین با Bromocresol Green در محیط اسیدی تشکیل یک کمپلکس سبز آبی رنگ می‌دهد که شدت رنگ ایجاد شده متناسب با مقدار آلبومین نمونه می‌باشد و سایر فاکتورها بر اساس فرمول‌های زیر محاسبات مربوطه صورت گرفت.
(گلیسرید تری)/5= لیپوپروتئین باچگالی خیلی پایین:

(لیپوپروتئین با چگالی بالا) –(لیپوپروتئین با چگالی خیلی پایین- کلسترول) = لیپوپروتئین با چگالی پایین

3-7-5-2-اندازهگیری غلظت هموگلوبین خون
اندازهگیری غلظت هموگلوبین به روش رنگ سنجی و سیان‌متهموگلوبین با استفاده از کیت پارس آزمون انجام شد. روش این آزمایش بدین ترتیب است که هموگلوبین خون با معرف داربکین44، حاوی پتاسیم فریسیانید، واکنش می‌دهد و اغلب مشتقات آن تبدیل به سیان میشود. جذب سیان توسط اسپکتروفتومتر در طول موج 540 نانومتر ثبت و در مقایسه با استاندارد، غلظت هموگلوبین بر حسب گرم در دسی لیتر خون محاسبه می‌شود.
3-7-5-3- هماتوکریت
به منظور اندازه‌گیری درصد هماتوکریت، لوله‌های موئین حاوی خون با سه تکرار برای هر پرنده به مدت 15 دقیقه با سرعت 3000 دور در دقیقه سانتریفیوژ و سپس با استفاده از خط‌کش مخصوص، درصد هماتوکریت خون تعیین گردید.
3-7-5-4- شمارش گلبول‌های قرمز خون
جهت شمارش گلبول قرمز ابتدا، خون منعقد نشده توسط ملانژور گلبول قرمز با محلول سیترات فرمل استاندارد (10 میلی‌لیتر فرمالدئید 40 درصد، 990 میلی‌لیتر محلول سیترات سدیم 32 گرم در لیتر) به نسبت 1 به 200 رقیق شد. یک قطره از این محلول گلبول قرمز در 5 مربع از 25 مربع مرکز لام هماسیتومترشمارش و در نهایت تعداد گلبولهای قرمز به صورت ضريبياز 6 10 درهرلیترخون بيان گرديد.
3-7-6 – روش انجام تیتر آنتی بادی SRBC
برای تهیه یک سوسپانسیون تزریقی SRBC از سه رأس گوسفند خونگیری به عمل آمد و در شیشه حاوی EDTA ریخته می‌شود. سه بار آن را سانتریفوژ کردیم تا نهایتاً مایع رویی کاملاً شفاف گردید. بار اول 15 دقیقه آن را سانتریفوژ کردیم (2000 دور در دقیقه)، به گلبول‌های قرمز باقی‌مانده به اندازه هم حجم آن بافر PBS اضافه شد و پس از مخلوط کردن، با سرعت 2000 دور در دقیقه به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ و مایع رویی دور ریخته شد. 2 بار این کار انجام شد.
نهایتاً برای تهیه سوسپانسیون گلبول قرمز 5%، 500 میکرو لیتر از گلبول قرمز بدست آمده را با 9500 میکرو لیتر PBS به حجم رساندیم (در پایان حجم 10000 میکرو لیتر تهیه نمودیم). تزریق SRBC در روزهای 14 و 28 انجام شد، بطوریکه به تمام جوجه‌های طرح 1/0 میکرو لیتر از محلول فوق به داخل محوطه بطنی تزریق گردید. برای نمونه گیری خونی 7 و 14 روز بعد از تزریقات، از جوجهها خونگیری به عمل آمد. سپس میزان آنتی بادی نمونهها علیه SRBC به روش هماگلوتیناسیون اندازه گیری شد. نمونههای خونی به طور تصادفی از سیاهرگ بال 3 پرنده به ازای هر تکرار جمع آوری شدند. در مرحله بعد نمونه‌های سرم با استفاده از سانتریفوژ (10 دقیقه با دور rpm 3000 ) جدا شده و در دمای 20- درجه سانتی‌گراد تا زمان اندازه گیری سطح آنتی بادی آنها ذخیره شد. میزان آنتی بادی نمونه‌ها علیه SRBC به روش هماگلوتیناسیون اندازه گیری شد. برای اندازه گیری تیتر آنتی بادی به روش زیر عمل شد. پلت های مخصوص میکرو هماگلوتیناسیون تهیه گردید. این پلت ها دارای 96 چاهک در 12 ستون (1 تا 12) و 8 ردیف (A تا H ) هستند. مطابق این روش برای اندازه گیری کل آنتی بادی SRBC (Total Anti SRBC)، 50 میکرو لیتر سرم با 50 میکرو لیتر بافر فسفات سالین PBS در داخل پلیت میکرو تیتر مخلوط شد و سپس رقت‌های سریال از 2/1 الی 256/1 از سرم تهیه شد. در مرحله بعدی 50 میکرو لیتر از محلول سوسپانسیون SRBC 2 درصد به هر چاهک اضافه شد؛ و بعد به مدت 4 الی 5 ساعت در دمای اتاق قرار داده شد. تیترها بر اساس log 2 بیشترین رقتی که آگلوتیناسیون کامل را نشان خواهد داد بیان می‌شود؛ و چنانچه رقت بالاتر آگلوتیناسیون کامل را نشان می‌داد یک نقطه حد واسط در نظر گرفته شد.
3-8- مدل آماری و تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها
داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SAS برای بررسی اثرات سطوح مختلف سیاه‌دانه با استفاده از طرح کاملاً تصادفی آنالیز گردید. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون دانکن انجام گرفت؛ مدل آماری طرح به شرح ذیل می‌باشد.

Yij: مقدار هر مشاهده Ti: اثر تیمار I ام
µ: میانگین جامعه eij : اثر اشتباه آزمایشی

فصل چهارم:
نتایـــج

4-1- صفات عملکرد
4-1-1- مصرف خوراک هفتگی
نتایج مربوط به مصرف غذا در جدول شماره 4-1 نشان داده شده است، همان طوری که در جدول مشاهده می‌گردد مصرف خوراک از صفر تا 21 روزگی در تیمار 3 نسبت به گروه شاهد، تیمار 1 و تیمار 2، اثر معنی داری داشته است (05/0 ≥ p) (نمودار 4-1) میزان مصرف در تیمار 3 بیشتر بود نسبت به تیمارهای دیگر. بین تیمارها از لحاظ خوراک مصرفی از 42-22 روزگی و صفر تا 42 روزگی اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت.

نمودار 4-1 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جيره بلدرچين بر مصرف خوراک در 21- 0 روز
گی

4-1-2- افزایش وزن هفتگی
نتایج مربوط به افزایش وزن در جدول 4-1 نشان داده شده است، از صفر تا 21 روزگی افزایش وزن در تیمار 2 و 3 نسبت به تیمار شاهد و تیمار 1 اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0 ≥ p) (نمودار 4-2). از 22 تا 42 روزگی تیمار 2 نسبت به تیمارهای شاهد، 1 و 3 اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0 ≥ p) میزان افزایش وزن در تیمار 2 نسبت به تیمارهای دیگر بیشتر بود (نمودار 4-3). از صفر تا 42 روزگی تیمار 2 نسبت به تیمارهای شاهد، تیمار 1 و 3 اختلاف معنی داری را نشان داده است (05/0 ≥ p) میزان افزایش وزن در تیمار 2 نسبت به تیمارهای دیگر بیشتر بود (نمو دار 4-4).

نمودار 4-2 : اثر سطوح مختلف مكمل سیاه‌دانه جيره بلدرچين بر افزايش وزن در 21- 0 روزگی

نمودار 4-3 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جيره بلدرچين بر افزايش وزن در 42- 22 روزگی

نمودار 4-4 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جيره بلدرچين بر افزايش وزن در 42- 0 روزگی

4-1-3- ضریب تبدیل غذایی

نتایج مربوط به ضریب تبدیل غذایی در جدول شماره 4-1 نشان داده شده است، از صفر تا 21 روزگی ضریب تبدیل غذا در تیمار 2 نسبت به تیمارهای شاهد، 1 و 3 تأثیر معنی داری داشته است (05/0 ≥ p) ضریب تبدیل در تیمار 2 نسبت به تیمارهای دیگر بهتر بود (نمودار 4-5). از 22 تا 42 روزگی ضریب تبدیل غذا در تیمار 2 نسبت به تیمارهای شاهد، 1 و 3 تأثیر معنی داری داشته است (05/0 ≥ p) ضریب تبدیل در تیمار 2 نسبت به تیمارهای دیگر بهتر بود (نمودار 4-6). از صفر تا 42 روزگی ضریب تبدیل غذا در تیمار 2 نسبت به تیمارهای شاهد، 1 و 3 تأثیر معنی داری داشته است (05/0 ≥ p) ضریب تبدیل در تیمار 2 نسبت به تیمارهای دیگر بهتر بود (نمودار 4-7).

نمودار 4-5 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جيره بلدرچين بر ضريب تبديل غذا در 21- 0 روزگی

نمودار 4-6 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جيره بلدرچين بر ضريب تبديل غذا در 42- 22 روزگی

نمودار 4-7: اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جيره بلدرچين بر ضريب تبديل غذا در 42- 0 روزگی

جدول 4-1 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جيره بلدرچين بر (خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضريب تبديل غذایی) در دوره‌های پرورشي مختلف
(روز/پرنده/گرم) تیمارها
(دوره)
شاهد
1
2
3
0 تا 21 روزگی

خوراک مصرفی
14/0 ±b 62 /9
01/0 ± b 49/9
13/0 ± b 34/9
07/0 ±a03/10
افزایش وزن
10/0 ± b 52 /3
04/0 ± b 46/3
02/0 ± a 18/4
10/0 ± a 96/3 /3
ضریب تبدیل
04/0 ± a 73/2
03/0 ± a 74/2
04/0 ± c 23/2
07/0 ± b 53/2
22 تا 42 روزگی

خوراک مصرفی
08/0 ± 16/18
19/0 ± 28/18
26/0 ± 48/18
15/0± 93/17
افزایش وزن
15/0 ± c21/5
12/0 ± b 86/5
05/0 ± a 83/6
19/0 ±c b 52/5
ضریب تبدیل
18/0 ± a 49/3
09/0 ± b 12/3
10/0 ±c 70/2
07/0 ± b24/3
0 تا 42 روزگی

خوراک مصرفی
03/0 ± 89/13
09/0 ± 89/13
19/0 ± 91/13
10/0 ± 98/13
افزایش وزن
05/0 ± c 37/4
05/0 ± b 66/4
01/0 ± a50/5
01/0 ± b 74/4
ضریب تبدیل
03/0 ± a 18/3
01/0 ± b 97/2
02/0 ± c 52/2
04/0 ±b94/2
a-b-c : در هر ستون اعدادی که حروف مشابه ندارند اختلاف معنی دار دارند (P≤0/05).

4-2- پارامترهای بیو‌شیمیایی اندازه گیری شده سرم خون و فاکتورهای خونی
در 42 روزگی خون گیری جهت آنالیز پارامترهای بیو‌شیمیایی سرم خون اقدام گردید و نتایج مربوط به تاثیر سطوح مختلف سیاه‌دانه جیره فاکتورهای خونی در جدول شماره 4-2 نشان داده شده است.
میزان کلسترول در تیمار 2 و 3 با تیمار شاهد تفاوت معنی داری داشت (05/0 ≥ p) (نمودار 4-8) سطوح بالاتر سیاه‌دانه موجب کاهش کلسترول شده بود. میزان تری گلیسرید در تیمار 2 نسبت به تیمار شاهد و تیمار 1 تفاوت معنی داری داشت (05/0 ≥ p)(نمودار 4-9). میزان LDL در تیمار شاهد نسبت به سایر تیمارها تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0 ≥ p) (نمودار 4-10) سیاه‌دانه موجب کاهش LDL شده بود با توجه به این که LDL برای سلامتی زیان بار است این یک نکته مهم می‌باشد که سیاه‌دانه موجب کاهش آن شده است. میزان VLDL و HDL در بین گروه‌های تیماری تفاوت معنی داری مشاهده نشود (05/0 ≥ p) .اما میزان HDL در تیمار 3 از همه تیمارها از نظر عددی بیشترین میزان را داشت (جدول 4-2). همانگونه که در جدول 4-2 مشاهده می‌گردد نتایج حاصل شده از تأثیر سطوح مختلف سیاه‌دانه بر روی میزان آلبومین و پروتئین تام در بین تیمارها تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0 ≥ p). اما از نظر عددی بیشترین عدد مربوط به گروه دریافت کننده یک درصد سیاه‌دانه بود. میزان گلبول‌های قرمز در تیمار 2 و 3 نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی داری را نشان می‌داد (05/0 ≥ p) (نمودار 4-11). اما میزان هموگلوبین و هماتوکریت در بین تیمارها تفاوت معنی داری را نشان نداد (05/0 ≥ p). اما از نظر عددی بیشترین میزان هموگلوبین و هماتوکریت متعلق به تیمار دریافت کننده یک درصد سیاه‌دانه بود (جدول 4-2).

نمودار 4-8 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه بر کلسترول خون بلدرچين در 42 روزگی

نمودار 4-9 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه بر تري گلسريد خون بلدرچين در 42 روزگی

نمودار 4-10 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه بر LDL خون بلدرچين در 42 روزگی

نمودار 4-11 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جيره بر گلبول‌های قرمز خون در بلدرچين در 42 روزگی

جدول 4-2 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جيره بلدرچين بر فاکتورهای خونی و بیوشیمیای سرم در42 روزگی

تیمارها
فاکتورهای خونی
شاهد
1
2
3
کلسترول 1
49/11± a 75/251
29/16± ab00/225
59/15± b 38/197
40/10± b 00/.198
تری گلیسرید 1
15/5± a75/148
75/4±b a00/139
‍18/4±c 87/122
80/4±bc 12/128
آلبومین2
061/0 ± 12/1
053/0 ± 00/1
145/0 ± 26/1
147/0 ± 26/1
پروتئین کل 2
128/0 ± 41/3
121/0 ± 25/3
‍319/0 ± 81/3
239/0 ± 65/3
LDL1
12/11± a 26/174
69/9± b 53/105
33/11± b 50/108
50/16± b 80/114
HDL 1
50/5± 50/67
61/5± 25/75
80/5 ± 50/82
75/4± 28/79
VLDL 1
02/1± 26/17
26/1± 80/23
94/0±25/15
30/1± 76/28
گلبول‌های قرمز 3
097/0 ± b80/2
175/0 ±b a 01/3
114 /0 ± a30/3
157/0 ± a 27/3
هموگلوبین 1
371/0±74/12
432/0± 54/12
523/0±87/13
374/0± 37/13
هماتوکریت4
11/1± 25/38
29/1± 62/37
56/1 ± 62/41
12/1±12/40
a-b : در هر ستون اعدادی که حروف مشابه ندارند اختلاف معنی دار دارند (P≤0/05)
میلی گرم بر دسی لیتر
گرم بر دسی لیتر
n*106/ml
4- درصد(%)

4-3- بازده و وزن نسبی اجزای لاشه (28 روزگی)
نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف سیاه‌دانه بر بازده لاشه و اجزای نسبی لاشه در جدول شماره 4-3 نشان داده شده است. در رابطه با بازده لاشه، سینه و ران‌ها بین تیمارهای تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0 ≥ p). اثر سیاه‌دانه بر بورس فابرسیوس، کبد وطحال در 28 روزگی در بین تیمارها اختلاف معنی داری نشان نداد (05/0جدول 4-3 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جيره بلدرچين بر بازده لاشه، اندام‌های ایمنی و داخلی در 28 روزگی

تیمارها
اجزایی لاشه
شاهد
1
2
3
بازده لاشه(%)1
88/1 ± 83/59
29/1 ± 48/58
26/1 ± 50/61
32/2 ± 41/59
بازده سینه (%)2
08/1 ± 61/38
77/4 ± 93/40
14/2 ± 36/45
94/1 ± 47/40
بازده ران ها2
43/1 ± 00/25
25/3 ± 77/26
25/1 ± 51/23
30/1 ± 97/24
بورس1
02/0 ± 125/0
02/0 ± 113/0
001/0 ± 095/0
004/0 ± 082/0
طحال1
003/0 ± 057/0
002/0 ± 058/0
010/0 ± 075/0
019/0 ± 082/0
کبد 1
28/0 ± 12/3
26/0 ± 24/3
13/0 ± 51/2
23/0 ± 05/3
قلب 1
083/0 ± 931/0
044/0± 934/0
008/0 ± 965/0
070/0 ± 856/0
سنگدان 1
054/0 ±26/2
266/0± 53/2
166/0 ± 97/1
227/0± 27/2
a-b : در هر ستون اعدادی که حروف مشابه ندارند اختلاف معنی دار دارند (P≤0/05)
درصد نسبت به وزن زنده
درصد نسبت به وزن لاشه

4-4- بازده و وزن نسبی اجزای لاشه (42 روزگی)

نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف سیاه‌دانه بر وزن لاشه و وزن نسبی اجزای لاشه در جدول شماره 4-4 مشاهده می‌گردد، در مورد تأثیر سطح سیاه‌دانه جیره بر بازده لاشه، سینه و ران‌ها بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0 اثر سیاه‌دانه بر بورس فابرسیوس در 42 روزگی در بین 2 و 3 با تیمار شاهد اختلاف معنی داری را نشان داد (05/04-9- SRBC
اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه بر SRBC در چهار بار خون گیری مورد آزمایش قرار گرفت. در روزهای 21، 28، 35 اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (05/0p)(نمودار 4-12)

نمودار 4- 12 :اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه بر میزان SRBC در 42 روزگی

جدول 4-4 : اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه جيره بلدرچين بر بازده لاشه، اندام‌های ایمنی و داخلی در 42 روزگی

تیمارها
اجزایی لاشه
شاهد
1
2
3
بازده لاشه(%)1
69/1± 23/60
19/1± 62/55
74/1± 76/60
63/3± 63/59
بازده سینه (%)2
84/2± 38/43
80/2± 59/42
26/1± ‍61/44
87/1± 00/44
بازده ران ها2
87/1± 19/25
20/2 ±86/24
93/0± 59/25
74/0± 78/23
بورس1
011/0± a 099/0
003/0± ab 082/0
010/0± b 067/0
002/0±b058/0
طحال1
005/0± 052/0
016/0± 061/0
014/0± 055/0
018/0± 062/0
کبد 1
24/0± 49/2
31/0± 53/2
06/0± 99/2
32/0± 62/2
قلب 1
03/0± 939/0
08/0± 07/1
13/0± 15/1
06/0± 926/0
سنگدان 1
07/0± 77/1
16/0± 91/1
10/0± 71/1
04/0± 81/1
چربی 1
36/0± 86/1
32/0± 59/1
22/0± 91/0
21/0± 35/1
بیضه در نر ها1
23/0± bc 52/1
02/0± c 29/1
12/0± ab 08/2
25/0± a 56/2
a-b : در هر ستون اعدادی که حروف مشابه ندارند اختلاف معنی دار دارند (P≤0/05)
درصد نسبت به وزن زنده
درصد نسبت به وزن لاشه

جدول4-5 :اثر سطوح مختلف سیاه‌دانه بر log2 SRBC در هفته‌های مختلف دوره پرورش بلدرچین روزهای خون گیری
شاهد
25/0± 50/0
25/0 ± 37/0
88/0 ± 25/1
51/0±َ b

دیدگاهتان را بنویسید