مقاله با موضوع تجزیه واریانس، انحراف معیار، اکسیداسیون

دانلود پایان نامه

– اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری برمیانگین درصد میوگلوبین در نمونههای گوشت شتر طی نگهداری در یخچال
تیمارها
روز ۰
روز ۱
روز ۳
روز ۵
روز ۷
روز ۱۰
شاهد
Aab
۰۲/۰±۴۳/۰
ABcd
۰۳/۰±۳۶/۰
Bd
۰۲/۰±۳۳/۰
Ba
۰۳/۰±۴۵/۰
Dbc
۰۲/۰±۴۰/۰
Dd
۰۳/۰±۳۵/۰
نمونه های حاوی عصاره اتانولی رزماری
۵/۰%
Aab
۰۳/۰±۴۳/۰
ABc
۰۲/۰±۳۸/۰
Bd
۰۱/۰±۳۲/۰
ABa
۰۱/۰±۴۶/۰
CDb
۰۲/۰±۴۲/۰
CDc
۰۱/۰±۳۸/۰

۵/۱%
Ac
۰۳/۰±۴۳/۰
ABc
۰۵/۰±۴۰/۰
Ac
۰۱/۰±۴۱/۰
ABb
۰۴/۰±۴۹/۰
Aa
۰۳/۰±۵۵/۰
Aa
۰±۵۵/۰

۵/۲%
Ac
۰۳/۰±۴۳/۰
Ac
۰۴/۰±۴۴/۰
Ac
۰۲/۰±۴۲/۰
ABbc
۰۲/۰±۴۷/۰
ABa
۰۵/۰±۵۳/۰
ABab
۰۱/۰±۵۱/۰
نمونه های حاوی گیاه تازه رزماری
۵/۰%
Ab
۰۳/۰±۴۳/۰
ABbc
۰۶/۰±۴۱/۰
Ab
۰±۴۳/۰
Aa
۰۲/۰±۵۴/۰
CDb
۰۱/۰±۴۶/۰
Dc
۰۵/۰±۳۵/۰

۵/۱%
Ab
۰۳/۰±۴۳/۰
ABb
۰۶/۰±۴۱/۰
Cc
۰۲/۰±۲۷/۰
Bb
۰۱/۰±۴۵/۰
Aa
۰۵/۰±۵۵/۰
Cb
۰۳/۰±۴۰/۰

۵/۲%
Aab
۰۳/۰±۴۳/۰
Bc
۰۲/۰±۳۳/۰
Bbc
۰۶/۰±۳۴/۰
ABa
۱۰/۰±۵۰/۰
BCa
۰۳/۰±۴۸/۰
Ba
۰۲/۰±۵۰/۰
مقادیر بر اساس میانگین±انحراف معیارگزارش شده است. حروف انگلیسی کوچک متفاوت، نشاندهنده اختلاف معنی دار در هر ردیف در سطح خطا ۵% می باشد.همچنین حروف انگلیسی بزرگ متفاوت، نشان دهنده اختلاف معنی دار در هر ستون در سطح خطا ۵% می باشد.

۴-۴-۲- میزان اکسی میوگلوبین
جدول ۴-۷ درصد اکسی میوگلوبین را درنمونههای مختلف گوشت شترحین نگهداری در یخچال را نشان میدهد.اکسی میوگلوبین کمپلکس چند ظرفیتی میوگلوبین با آهن فرو و اکسیژن است. این عمل اکسیژناسیون نام دارد و تغییری در حالت اکسیداسیونی آهن رخ نمی دهد. نسبت این دو رنگدانه بستگی به فشار اکسیژن دارد. اکسی میوگلوبین تشکیل شده در قسمت سطحی گوشت تازه که رنگ قرمز روشن دارد حالتی مطلوب است.به همین دلیل در هنگام نگهداری گوشت تازه باید از بسته های نفوذپذیر به اکسیژن استفاده شود. رشد باکتری ها در سطح گوشت، به ویژه در فاز لگاریتمی سبب تبدیل اکسی میوگلوبین سطح گوشت به میوگلوبین و ایجاد رنگ ارغوانی می گردد (دمان، ۱۳۸۲).
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، میانگین مقادیر اکسی میوگلوبین طی زمان نگهداری افزایش معنی داری نداشت (۰۵/۰

دیدگاهتان را بنویسید