منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازدارندگی، عصاره آبی

دانلود پایان نامه

لا و همکارانش در سال ۲۰۱۱ گزارش دادند که افزودن اسانس ریحان به فیلم خوراکی پایه کیتوزان،باعث کاهش مدول یانگ شده است.که نتایج به دست آمده در این پژوهش با پژوهش های پیشین مطابقت داشت.(جنین بونیلا و همکاران،۲۰۱۱)

۴-۴-بررسی تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیلم نشاسته ساگو
۴-۴-۱-بررسی تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف بر قابلیت تراوایی نسبت به بخار آب در فیلم خوراکی نشاسته ساگو
فیلم های خوراکی کربوهیدراتی و از جمله فیلم های نشاسته ای،به علت بالا بودن گروه های هیدروفیل در زنجیرهای پلیمر،بازدارندگی کمی در برابر بخار آب دارند.به طورکلی،فیلم های خوراکی نسبت به فیلم های پلیمری سنتزی،بازدارندگی کمتری نسبت به رطوبت دارند و بازدارندگی آنها در برابر رطوبت،بیشتر برای نگهداری کوتاه مدت میوه های خشک مناسب است.
میزان تراوایی به بخار آب از طریق رابطه شماره ۴-۱ به دست آمد:

رابطه شماره۴-۱:
WVP=

برای محاسبه تراوایی نسبت به بخار،نخست باید منحنی تغییرات جرم آب عبور کرده نسبت به زمان ترسیم و در قسمت خطی،شیب تعیین شود(?m/?t) و به کمک آن WVP تعیین شد.
برای محاسبه مساحت فیلم،چون فیلم به حالت دایره بریده شده بود،از رابطه شماره۴-۲ استفاده شد

رابطه شماره ۴-۲:
A=?r^2=0.00196

دیدگاهتان را بنویسید