منابع پایان نامه ارشد با موضوع عصاره آبی، نفوذپذیری، بازدارندگی، محیط زیست

دانلود پایان نامه

تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف بر جذب uv در فیلم نشاسته ساگو…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳-۸۲
۴-۴-۶-۱ :بررسی تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف برعبور uv در فیلم نشاسته ساگو…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴-۸۳
فصل ۵:نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………۸۵
۵-۱:نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………۸۸-۸۶
۵-۲- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶-۹۰
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
فهرست جداول
عنوان جدول شماره صفحه
جدول۱-۱: دسته بندی مواد ضدمیکروبی مورد استفاده در بسته بندی های فعال(فیلم های خوراکی فعال)………………………………۱۷
جدول ۴-۱: مقایسه تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف بر رنگ در فیلم نشاسته ساگو…………………………………۸۲

فهرست علائم و اختصارها
معادل فارسی معادل انگلیسی علامت
ازدیاد طول تا نقطه شکست Elongatin at break EAB
نفوذپذیری به اکسیژن Oxygen permeability OP
مقاومت به کشش Tensile strength (tensile stress) TS
نفوذپذیری به بخار آب Water vapor permeability WVP
سرعت انتقال بخار آب water vapor transmission rates WVTR
حلالیت در آب Water Solubility WS

فهرست نمودارها
عنوان نمودار شماره صفحه
نمودار شماره ۱-۱ :نمودار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
نمودار ۳-۱:نمودار تنش-کرنش……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
نمودار ۴-۱: مقایسه اثر ضد میکروبی فیلم های نشاسته ساگوحاوی غلظت های مختلف عصاره آبی زنیان بر رشد باکتری اشرشیاکلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
نمودار ۴-۲:مقایسه تاثیر افزودن عصاره زنیان با درصدهای مختلف در مقاومت کششی در فیلم نشاسته ساگو………………………..۶۷
نمودار ۴-۳: مقایسه تاثیر افزودن عصاره زنیان با درصدهای مختلف در ازدیاد طول تا نقطه شکست در فیلم نشاسته ساگو………۶۹
نمودار ۴-۴: مقایسه تاثیر افزودن عصاره زنیان با درصدهای مختلف در مدول یانگ در فیلم نشاسته ساگو……………………………..۷۱
نمودار ۴-۵: مقایسه تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف در نفوذ پذیری به بخار آب در فیلم نشاسته ساگو………۷۳
نمودار ۴-۶: مقایسه تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف بر سرعت عبور اکسیژن در فیلم نشاسته ساگو………….۷۵
نمودار ۴-۷مقایسه تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف در قابلیت حلالیت در آب در فیلم خوراکی نشاسته ساگو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
نمودار ۴-۸: مقایسه تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف ظرفیلت جذب آب در فیلم نشاسته ساگو……………….. ۸۰
نمودار ۴-۹:نمودار جذب uv-visible توسط فیلم نشاسته ساگو حاوی عصاره آبی زنیان…………………………………………………….. ۸۳
نمودار ۴-۱۰:نمودار عبور uv-visible توسط فیلم نشاسته ساگو حاوی عصاره آبی زنیان……………………………………………….۸۴-۸۳

فهرست تصاویر
عنوان تصویر شماره صفحه
تصویر شماره۳-۱ :دستگاه روتاری جهت تفکیک عصاره متانولی از حلال…………………………………………… ۴۱
تصویر شماره ۳-۲ :تهیه فیلم نشاسته ساگو……………………………………………………………………………………. ۴۲
تصویر شماره۳-۳:آزمون نفوذپذیری به بخار آب در فیلم خوراکی نشاسته ساگو حاوی عصاره آبی زنیان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
تصویر شماره ۳-۴:آزمون حلالیت در آب فیلم خوراکی نشاسته ساگو حاوی عصاره آبی زنیان……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
تصویر شماره۳-۵ :آزمون ظرفیت جذب آب توسط فیلم خوراکی نشاسته ساگو حاوی عصاره آبی زنیان……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
تصویر شماره۳-۶:دستگاه اسپکتروفوتومتری uv-visible……………………………………………………………….59
تصویر شماره ۴-۱: اثر بازدارندگی فیلم نشاسته ساگو حاوی درصدهای مختلف عصاره آبی زنیان بر باکتری اشرشیاکلی………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴-۶۳
تصویر شماره۴-۲: اثر بازدارندگی فیلم نشاسته ساگو حاوی ۱۶ گرم عصاره متانولی زنیان بر باکتری اشرشیاکلی……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
تصویر شماره ۴-۳:فیلم نشاسته ساگو………………………………………………………………………………………………۶۶

چکیده

در این پژوهش،تاثیرافزودن عصاره زنیان بر خصوصیات ضدمیکروبی،فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم خوراکی نشاستهساگو بررسی شد. برای تهیه فیلم خوراکی نشاسته ساگو،۴۵%پلاستیسایزر گلیسرول-سوربیتول با نسبت ۱ به ۳ استفاده شد و عصاره زنیان در غلظتهای ۰%،۱۰%،۲۰% و ۳۰% اضافه شد.خصوصیات میکروبی، مکانیکی و فیزیکوشیمیایی فیلم خوراکی نشاسته ساگو حاوی درصدهای ۰%،۱۰%،۲۰% و ۳۰% عصاره زنیان مورد بررسی قرار گرفت.آزمایشها در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد و تجزیهوتحلیل نتایج به کمک نرم افزار گرافپد پریزم ۵، انجام شد.بررسی اثر فیلمهای حاوی عصاره آبی زنیان،بر باکتری اشرشیاکلی،نشان داد که هیچکدام از غلظتهای مورد بررسی،دارای اثر بازدارندگی قابل ملاحظه ای نبود و هالهای مشاهده نشد. (p۰.۰۵)اما فیلمهای حاوی غلظتهای ۸ و ۱۶ گرم عصاره متانولی زنیان،نشان داد که هر دوغلظت مورد بررسی،دارای اثر بازدارندگی بوده و افزایش غلظت عصاره متانولی،افزایش اثر مهارکنندگی آن بر رشد باکتری اشرشیاکلی را بهطور معنیداری (p۰.۰۵) به دنبال داشت.باافزایش غلظتهای عصاره آبی زنیان در فیلم نشاسته ساگو از ۰ تا ۳۰% ، مقاومت به کشش و مدول یانگ مربوط به این فیلمها،کاهش و ازدیاد طول تا نقطه شکست،نفوذپذیری به بخار آب،نفوذپذیری به اکسیژن افزایش یافت (p۰.۰۵).اما قابلیت جذب آب فیلم،روند قابل ملاحظهای نشان نداد.انحلال پذیری در آب هم به جز در نمونه دارای ۳۰% عصاره آبی زنیان،تغییر قابل ملاحظه ای نکردنتایج مربوط به رنگسنجی نشان داد که با افزایش درصد عصاره زنیان از ۰% به ۳۰% در فیلم خوراکی نشاسته ساگو،شاخص L* که نشاندهنده سفیدی و شاخص شفافیت نمونه است، شاخص b* که نشاندهنده رنگ زرد و شاخص c* که نشاندهنده خلوص است و همچنین شاخص h که نشاندهنده تهرنگ است؛روند قابل ملاحظه ای را نشان نداد اما شاخص a* که نشاندهنده رنگ قرمز است،به طور معنیداری کاهش پیدا کرد (p۰.۰۵).با افزودن عصاره آبی زنیان به محلول تشکیل دهنده فیلم خوراکی نشاسته ساگو نسبت به فیلم کنترل،میزان جذب uv در بازه ۳۵۰-۲۰۰نانومتر(محدوده ماوراءبنفش)، افزایش یافت اما میزان عبور تغییر قابل ملاحظه ای نکرد .

کلمات کلیدی : فیلم خوراکی نشاسته ساگو، عصاره زنیان،خواص ضدمیکروبی،خواص فیزیکوشیمایی،خواص مکانیکی

فصل اول مقدمه

۱-۱کلیات
یکی از بزرگترین مشکلات قرن حاضر که بشر با آن روبروست،مشکل آلودگی محیط زیست است.یکی از بزرگترین منابع آلوده کننده ی محیط زیست،زباله های حاصل از بسته بندی مواد غذایی است.بخش اعظم این زباله ها از مواد سنتزی با منشا نفتی هستند که مدت زیادی طول می کشد که تجزیه شوند و در طبیعت باقی می مانند.(کارمن و همکاران،۲۰۱۱)۱.
در حال حاضر سه روش اصلی برای از بین بردن زباله ها وجود دارد که شامل دفن زباله ها،سوزاندن زباله ها و بازیافت زباله هاست که هر کدام مشکلات خاص خود را داشتند.برای دفن زباله ها،زمین زیادی لازم است و به علاوه موجب آلودگی آب ها

دیدگاهتان را بنویسید