منابع پایان نامه ارشد با موضوع عصاره آبی، خراسان جنوبی، رطوبت نسبی، نفوذپذیری

دانلود پایان نامه

د باکتریایی اسانس زنیان را درمقابل سالمونلاتیفی موریوم،سودوموناس آئروجینوسا،اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک،استافیلوکوکوس اورئوس توسط روش انتشار در آگار.این اسانس اثرات ممانعت کنندگی قابل توجهی بر رشد همه ی باکتری های آزمایش شده نشان داد.روغن آجوان غنی از مونوترپن هاست و می تواند به عنوان یک عامل ضدباکتریایی طبیعی در صنایع غذایی و دارویی عمل کند.در طول قرن گذشته،از این اسانس به طور سنتی برای محافظت غذاها بر علیه آسیب های میکروبی استفاده می شد. بسیاری از این ترکیبات به طور کلی امن در نظر گرفته شده اند۵۸ و بو و طعم دلپذیر دارند؛بنابراین آنها به طور عمده در غذاها،لوازم آرایشی و بهداشتی،به عنوان طعم دهنده و عطر دهنده استفاده می شوند.بیماری هایی باکتریایی مواد غذایی که به عنوان مسمومیت غذایی شناخته شده اند؛عمدتا ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس،سالمونلاتیفی موریوم و اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک است.در سالهای اخیر،مقاومت در برابر داروهای ضدباکتریایی به طور چشمگیری افزایش یافته است.به عنوان مثال،سودوموناس آئروجینوسا که به طور معمول به عنوان یک عامل مهم عفونت های بیمارستانی در نظر گرفته می شود؛به اکثر آنتی بیوتیک های شناخته شد ه مقاوم است.با توجه به تنوع کم آنتی بیوتیک ها،توسعه ی ترکیبات ضدمیکروبی جدید،به خصوص با منشاء طبیعی بسیار سودمند است. (گودرزی و همکاران۵۹،۲۰۱۱)
در پژوهش دیگری که توسط جوانمرد و گلستان انجام شد، تاثیر تغییرات میزان روغن زیتون و گلیسرول(به عنوان پلاستی سایزر) بر کدورت فیلم های خوراکی بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیر و روغن زیتون مورد بررسی قرار گرفت.گلیسرول در ۳ سطح ۰%،۲% و ۴% و روغن زیتون در دو سطح ۵/۰ و ۶/۰ مورد استفاده قرار گرفت.نتایج تحقیقات نشان داد که تغییر میزان این دو فاکتور به طور معنی داری بر روی میزان جذب توسط دستگاه اسپکتروفوتومتری تاثیر دارد و در نتیجه کدورت فیلم را تحت تاثیر قرار می دهد .(جوانمرد و گلستان،۱۳۸۹)
شاو و همکارانش تاثیر روغن سویا و گلیسرول را بر خصوصیات فیزیکی فیلم های خوراکی بررسی کردند.نفوذپذیری به بخار آب ،مقاومت مکانیکی ،رطوبت تعادلی،دمای انتقال شیشه ای و کدورت فیلم های ایزوله پروتئین که با سطوح متفاوت گلیسرولبه عنوان پلاستی سایزر ایزوله شده بودند (۵/۰ ،۶/۰ و ۷/۰ )و روغن سویا در سطوح متفاوت ۰، ۲/۰، ۳/۰ و ۴/۰ اندازه گیری شد.افزایش غلظت روغن سویا منجربه افزایش ازدیاد طول تا نقطه شکست ،دمای انتقال شیشه ای و کاهش رطوبت تعادلی،مقاومت کششی،مدول الاستیک شد اما بر میزان نفوذپذیری به بخار آب تاثیری نداشت.افزایش سطح گلیسرول منجر به افزایش درصد ازدیاد طول تا نقطه شکست و رطوبت تعادلی شد و مقاومت کششی،مدول یانگ،دمای انتقال شیشه ای و کدورت فیلم را کاهش داد.(شاو و همکاران،۲۰۰۲)
با توجه به دانش فعلی ما،هیچ کس تاکنون بر روی اثر عصاره زنیان بر روی فیلم نشاسته ساگو مطالعه انجام نداده است. با توجه به پژوهش های انجام شده و تایید خواص ضدمیکروبی عصاره زنیان،فرض می کنیم که عصاره زنیان بتواند بر روی فیلم حاصل از نشاسته ساگو،تاثیر ضدمیکروبی داشته باشد.

فصل سوم
مواد مورد نیاز و روش تحقیق

۳-۱- مواد لازم
۳-۱-۱- نشاسته ساگو۶۰
نشاسته ساگو با (۱۲? رطوبت) از شرکت سیم۶۱ (در ناحیه پننگ، مالزی) خریداری شد.

۳-۱-۲- عصاره۶۲ آبی زنیان
عصاره آبی زنیان از شرکت ارسطو واقع در خراسان جنوبی خریداری شد.

۳-۱-۳- عصاره متانولی زنیان
عصاره متانولی زنیان در شرایط ازمایشگاه تهیه شد.

۳-۱-۴- آب دیونیزه۶۳
آب دیونیزه از گرید آزمایشگاه استفاده شد.

۳-۱-۵- آب مقطر۶۴
آب مقطر از گرید آزمایشگاه استفاده شد.

۳-۱-۶- گلیسرول۶۵
گلیسرول مایع از لیانگ تراکو ۶۶ (در ناحیه پننگ مالزی۶۷)خریداری شد.

۳-۱-۷- سوربیتول۶۸
سوربیتول مایع از لیانگ تراکو (در ناحیه پننگ مالزی) خریداری شد.

۳-۱-۸- دی فسفرپنتا اکسید۶۹
دی فسفر پنتا اکسید از گرید موجود در آزمایشگاه استفاده شد.

۳-۱-۹- پارافیلم
پارافیلم از بازار دامغان تهیه شد.

۳-۱-۱۰- باکتری اشرشیاکلی
باکتری بیماریزا اشرشیا کلی۷۰ ازمرکزرفرانس که از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال غرب کشور تهیه گردیدند

۳-۱-۱۱- محیط کشت مولر هینتون
محیط کشت مولرهینتون از گرید موجود در آزمایشگاه استفاده شد.

۳-۲- وسایل مورد نیاز
پلیت جهت خشک کردن(صفحاتی از جنس پلی متیل متاکریلات (با نام تجاری پلکسی گلس۷۱) با ابعاد ۱۶×۱۶ و ضخامت ۲ میلی متر)، ،بشر،ترازوی دقیق،دستگاه بن ماری(حمام آب گرم)،هیتر استیرر،استوانه مدرج،ظرف قابل استریل درب دار،هودمیکروبی،انکوباتور

۳-۳- روش کار
۳-۳-۱- تهیه عصاره آبی زنیان
عصاره آبی زنیان به صورت آماده از کارخانه ی ارسطو واقع در خراسان جنوبی،خریداری شد.در این کارخانه،زنیان از فروشگاههای شیراز در ایران تهیه شد. عصاره گیری به کمک روش سوکسله در کارخانه صورت گرفت.

۳-۳-۲- روش استخراج عصاره متانولی زنیان (عصاره گیری سرد)
۱۰ گرم دانه زنیان،به وسیله آسیاب پودر شده و در پاکت صافی گذاشته شد؛ سپس پاکت در محلول کلروفرم و متانول به نسبت (۳:۱) و ۵۰ سی سی آب مقطر در جای تاریک به مدت ۲۴ ساعت نگهداری شد. سپس به مدت ۱۵ دقیقه در روتاری تغلیظ شد.بعد از آماده شدن، عصاره تغلیظ شده را در داخل یخچال ۴ درجه سانتی گراد نگهداری تا زمان استفاده ،نگهداری شد.

تصویر شماره۳-۱ :دستگاه روتاری جهت تفکیک عصاره متانولی از حلال

۳-۳-۳- تهیه پلاستی سایزر
برای تهیه پلاستی سایزر از گلیسرول و سوربیتول استفاده شد.گلیسرول و سوربیتول با نسبت یک به سه تهیه شد.علت انتخاب این نسبت به عنوان پلاستی سایزر،نتایج تحقیقات دکتر محمدی و همکارانش بود که بیشترین مقاومت در برابر دوخت حرارتی در این نسبت حاصل شد(محمدی نافچی و همکاران،۲۰۱۱)

۳-۳-۴- تولید فیلم۷۲
۳-۳-۴-۱- تولید فیلم شاهد۷۳
برای تهیه فیلم،نخست دیسپرسیون تشکیل دهنده فیلم تهیه شد.برای تهیه محلول تشکیل دهنده فیلم از نشاسته،پلاستی سایزر و آب مقطر استفاده شد.
ابتدا محلول ۴%(وزنی-وزنی) نشاسته ساگو تهیه شد و سپس به نسبت ۴۵%(وزنی-وزنی) پلاستی سایزر به نشاسته اضافه شد و به مقدار لازم آب مقطر اضافه شد تا محلول به وزن ۱۰۰ گرم رسید.
محلول در حالی که دائما به هم زده می شد،به مدت ۴۵ دقیقه در حرارت حدود °c95 برای کامل شدن فرایند ژلاتینه شدن نشاسته،نگه داشته شد و سپس محلول تا دمای حدود °c35-30 خنک شد (تصویر شماره۳-۲)و مقدار ۹۰ گرم از آن روی صفحاتی از جنس پلی متیل متاکریلات با ابعاد ۱۶×۱۶ و ضخامت ۲ میلی متر ریخته شد و به مدت حدود ۲۴ ساعت در شرایط آزمایشگاه (دمای? c25 و رطوبت نسبی ۵۰ )خشک شد و سپس از صفحات جدا شده و فیلم ها درون دسیکاتوری که در کف آن محلول برمید سدیم اشباع ریخته شد ه بود،نگهداری شد.
پس از جدا کردن فیلم ها از پلیت،ضخامت فیلم های تهیه شده،به طور تصادفی در ۵ نقطه از فیلم اندازه گیری شد و سپس فیلم ها برای انجام آزمایشات بعدی در اندازه های مورد نظر بریده شد.

تصویر شماره ۳-۲ :تهیه فیلم نشاسته ساگو

۳-۳-۴-۲- تهیه فیلم های داری عصاره آبی و الکلی زنیان
برای تهیه فیلم،نخست دیسپرسیون تشکیل دهنده فیلم تهیه شد.برای تهیه محلول تشکیل دهنده فیلم از نشاسته،پلاستی سایزر ، آب مقطر و عصاره زنیان(۱۰%،۲۰% و ۳۰%) استفاده شد.
ابتدا محلول ۴%(وزنی-وزنی)نشاسته ی ساگو تهیه شد و سپس به نسبت ۴۵% (وزنی-وزنی)پلاستی سایزر به نشاسته اضافه شد و به مقدار لازم آب مقطر اضافه شد تا محلول با در نظر گرفتن وزن عصاره ،به وزن ۱۰۰ گرم رسید.
محلول در حالی که دائما به هم زده می شد،به مدت ۴۵ دقیقه در حرارت حدود c °۹۵ برای کامل شدن فرایند ژلاتینه شدن نشاسته،نگه داشته شد و سپس محلول تا دمای حدود c° ۳۵-۳۰خنک شد .در حین خنک شدن محلول،هنگامی که دمای آن حدود °c50 است،عصاره زنیان به مقدار مورد نظر اضافه می شود و مدام به هم زده می شود تا دمای آن به حدود °c35-30 برسد. مقدار ۹۰ گرم از آن روی پلیت پلی متیل متاکریلات با ابعاد ۱۶×۱۶ ریخته شد و به مدت حدود ۲۴ ساعت در شرایط آزمایشگاه (دمای ? c25 و رطوبت نسبی ۵۰ )خشک شد و سپس از صفحات جدا شده و فیلم ها درون دسیکاتوری که در کف آن محلول برمید سدیم اشباع ریخته شد ه بود، نگهداری شد.
پس از جدا کردن فیلم ها از پلیت،ضخامت فیلم های تهیه شده،به طور تصادفی در ۵ نقطه به کمک ریز سنج مدل این سایز۷۴ با قدرت تفکیک ۰۱/۰میلی متر تعیین و میانگین آنها برای محاسبات استفاده شد.
از فیلم اندازه گیری شد و سپس فیلم ها برای انجام آزمایشات بعدی در اندازه های مورد نظر بریده شد.

۳-۴- باکتری مورد استفاده
باکتری مورد استفاده در این تحقیق اشرشیا کلی است که از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال غرب کشور تهیه گردیدند.

۳-۴-۱- روش نگهداری باکتری ها
باکتری ها به طور جداگانه در محیط کشت شیب دار نوترینت آگار کشت داده شده و در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. به منظور حفظ قابلیت زیستی باکتریها، هر بیست روز کشت مجدد آنها انجام گردید.

۳-۴- ۲-تهیه سوسپانسیون میکروبی نیممکفارلند۷۵
برای استاندارد کردن غلظت تلقیح،جهت انجام آزمایش تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی، از استاندارد سولفات باریم که برای تهیه آن به روش زیر عمل شد،استفاده شد:
۵/۰ میلی لیتر از کلرور باریم (W/V BaCl2/H2o 1.175%) 0.048 mol/l(BaCl2) به ۵/۹۹ میلی لیتر اسید سولفوریک (۱%V/V) mol/L 18/0 اضافه شد و با هم زدن مداوم،یک سوسپانسیون تهیه شد.از سوسپانسیون حاصله ۶-۴ میلی لیتر در لوله های درپیج دار هم اندازه با لوله های سوسپانسیون باکتریایی،ریخته شد.در لوله ها محکم بسته شده و در دمای اتاق و در شرایط تاریکی نگهداری شدند.قبل از هر بار استفاده،استاندارد با ورتکس مکانیکی به شدت هم زده شد تا کدورت یکنواختی به دست آید.
استاندارد مک فارلند کدورتی معادل با یک سوسپانسیون باکتری حاوی cfu/ml108×۵/۱ ایجاد می کند(آزمایشگاه مرجع سلامت). برای تهیه سوسپانسیون میکروبی نیاز به کشت ۲۴ ساعته از هر باکتری می باشد، بنابراین ۲۴ ساعت قبل از آزمایش از کشت ذخیره به محیط کشت شیب دار نوترینت آگار تلقیح انجام گردید سپس سطح کشت با محلول رینگر شسته شده و سوسپانسیون غلیظ میکروبی حاصل تا برابر شدن کدورت محلول با کدورت محلول ۵/۰ م

دیدگاهتان را بنویسید