منابع پایان نامه ارشد با موضوع عصاره آبی، انعطاف پذیری، بازدارندگی، شاخص های سنجش

دانلود پایان نامه

اورئوس حساس تر و اشرشیا کلی در برابرعصاره، مقاوم تر بود. شان و همکارانش در سال ۲۰۰۷ نیز در مطالعه خود در میان ۵ گونه باکتری مورد مطالعه استافیلوکوکوس اورئوس را حساس ترین و اشرشیا کلی را مقاومترین نسبت به عصاره الکلی آویشن ارزیابی کردند.(شان و همکاران،۲۰۰۷)

۴-۱-۱- تاثیر فیلم خوراکی نشاسته ساگو حاوی درصدهای مختلف عصاره آبی زنیان بر روی باکتری اشرشیاکلی
بررسی اثر فیلم های حاوی غلظت های ۰ و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ درصد عصاره آبی زنیان بر باکتری اشرشیاکلی (نمودار ۴-۱) نشان داد که هیچ کدام از غلظت های مورد بررسی،دارای اثر بازدارندگی قابل ملاحظه ای نبود و هاله ای مشاهده نشد (p۰.۰۵).

نمودار ۴-۱: مقایسه اثر ضد میکروبی فیلم های نشاسته ساگوحاوی غلظت های مختلف عصاره آبی زنیان بر رشد باکتری اشرشیاکلی
(حروف غیر یکسان نشان دهنده اختلاف آماری معنی دار در سطح ۵? می باشند.)

تصویر شماره ۴-۱: اثر بازدارندگی فیلم نشاسته ساگو حاوی درصدهای مختلف عصاره آبی زنیان بر باکتری اشرشیاکلی

۴-۱-۲- تاثیر فیلم خوراکی نشاسته ساگوحاوی غلظت های مختلف عصاره متانولی زنیان بر روی باکتری اشرشیا کلی
بررسی اثر فیلم نشاسته ساگو حاوی غلظت های ۸ و ۱۶ گرم عصاره متانولی زنیان بر باکتری اشرشیاکلی نشان داد که هر دو غلظت های مورد بررسی،دارای اثر بازدارندگی بوده و افزایش غلظت عصاره متانولی،افزایش اثر مهار کنندگی آن بر رشد استافیلوکوکوس را بطور معنی داری (p۰.۰۵) به دنبال دارد.
این باکتری در این مطالعه مشابه تعدادی از مطالعات قبلی ،نسبت به وجود عصاره در فیلم از خود حساسیت نشان داده و هاله عدم رشد تشکیل داد.

تصویر شماره۴-۲: اثر بازدارندگی فیلم نشاسته ساگو حاوی ۱۶ گرم عصاره متانولی زنیان بر باکتری اشرشیاکلی

نمودار ۴- ۱: مقایسه اثر ضد میکروبی فیلم های نشاسته ساگو حاوی غلظت های مختلف عصاره متانولی زنیان بر رشد باکتری اشرشیا کلی
(حروف غیر یکسان نشان دهنده اختلاف آماری معنی دار در سطح ۵? می باشند.)

۴-۲- بررسی تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف بر خصوصیات تشکیل فیلم خوراکی نشاسته ساگو
همه فیلم های تولید شده دارای انعطاف پذیری خوب، سطوح صاف و شفاف بودند و همچنین به راحتی از پلیت ها جدا شدند.فیلم ها ضخامت کمی داشتند و ضخامت میانگین فیلم ها ، mm006/0± ۱۴۲/۰ بود و با افزایش غلظت عصاره،ضخامت فیلم ها افزایش یافت که البته این افزایش خیلی مهم و معنی دار نبود.(تصویر شماره ۴-۳)

تصویرشماره ۴-۳ : فیلم نشاسته ساگو

۴-۳- بررسی تاثیر افزودن عصاره آبی زنیان با درصدهای مختلف بر خواص مکانیکی فیلم خوراکی نشاسته ساگو
خواص مکانیکی فیلم ها،به نیروهای بین مولکولی زنجیرهای پلیمری سازنده آنها،نسبت ترکیبات سازنده،افزودنی هایی که به فیلم اضافه شده و شرایط محیطی بستگی دارد.مهم ترین شاخص های سنجش خواص مکانیکی مقاومت به کشش،افزایش طول تا نقطه شکست و مدول یانگ و… است.(مرتضویان و همکاران،۱۳۸۸)
بهبود ویژگی های مکانیکی فیلم های خوراکی از جنبه های زیر حائز اهمیت است:
* مقاومت مکانیکی بالای فیلم باعث می شود که در اثر وارد شدن تنش به فیلم،دچار صدمات مکانیکی نظیر سوراخ شدن نشود و در نتیجه ویژگی بازدارندگی خود را نسبت به گازها و رطوبت حفظ کند.
* انعطاف پذیری بالای فیلم سبب می شود که بدون ایجاد شکستگی،با شکل ماده ی غذایی تطابق داشته باشد و به راحتی به عنوان پوشش مورد استفاده قرار گیرد.
* مقاومت مکانیکی بالای فیلم،باعث حفظ ماده ی غذایی درون آن از تنش ها در طی حمل و نقل می شود.

۴-۳-۱- بررسی تاثیر عصاره آبی زنیان بر مقاومت به کشش۱۱۴ فیلم خوراکی نشاسته ساگو
آزمون مکانیکی در آزمایشگاه مالزی در ۸ تکرار انجام شد.و نتایج به صورت نمودارهایی نشان داده شد که بر حسب تنش۱۱۵ و کرنش۱۱۶ است.
برای به دست آوردن مقاومت کشش،با کلیک کردن روی قسمت شکست نمودار،مقدارتنش مساوی مقاومت به کشش است.که مقدار آن بر حسب مگاپاسکال ارائه شد.
نتایج خواص مکانیکی بدست آمده از دستگاه بافت سنج در نمودار های (۴-۲، ۴-۳ و ۴-۴) نشان داده شده است.نمودار ۴-۲مقدار مقاومت به کشش را نشان می دهد. نتایج نشان داد، هنگامی که غلظت های عصاره آبی زنیان در فیلم نشاسته ساگو از ۰ تا ۳۰% افزایش یافت، مقاومت به کشش مربوط به این فیلم ها کاهش یافت. مقادیر مقاومت کششی فیلم های حاوی عصاره آبی زنیان به صورت معنی داری (p۰.۰۵) کم تر از فیلم های کنترل بود .

نمودار ۴-۲:مقایسه تاثیر افزودن عصاره زنیان با درصدهای مختلف در مقاومت کششی در فیلم نشاسته ساگو
متفاوت بودن حروف لاتین بر روی ستون ها نمایانگر اختلاف معنی دار در سطح ۵% احتمال می باشد(p۰.۰۵)

کاهش مقاومت کششی به علت تخریب شبکه فیلم،در نتیجه افزودن عصاره آبی زنیان است. این فاکتور تحت تاثیر به هم پیوستگی زنجیرهای پلیمر در ماتریکس ورقه ای قرار می گیرد(قنبرزاده و همکاران،۱۳۸۸).بنابراین افزودن عصاره آبی زنیان به فیلم نشاسته ساگو،پیوستگی زنجیرهای پلیمر در ماتریکس ورقه ای را کاهش داد و به این ترتیب مقاومت به کشش کاهش یافت.با افزایش مقدار عصاره،پیوستگی زنجیرهای پلیمر در ماتریکس ورقه ای بیشتر کاهش پیدا کرد و مقاومت کششی بیشتر کاهش پیدا کرد.
این نتیجه با نتایج حسینی و همکارانش در سال ۱۳۸۸نیز مطابقت دارد.آن ها گزارش دادند که افزایش غلظت اسانس آویشن، در فیلم،مقاومت به کشش فیلم را کاهش داد.
پرانتو و همکارانش در سال ۲۰۰۵ که بر روی تاثیر افزودن اسانس روغن سیر در فیلم بر مقاومت به کشش کار می کردند نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.(پرانتو و همکاران۱۱۷،۲۰۰۵)
مایزورا و همکارانش در سال ۲۰۰۷ گزارش کردند که افزودن روغن لمنگراس به فیلم خوراکی نشاسته ساگوی اصلاح شده و آلژینات،باعث کاهش مقاومت به کشش فیلم می شود که با نتایج به دست آمده در این پژوهش مطابقت دارد.(مایزورا و همکاران،۲۰۰۷)
جنین بونیلا و همکارانش در سال ۲۰۱۱ گزارش کردند که افزودن اسانس ریحان،به فیلم خوراکی با پایه کیتوزان،باعث کاهش مقاومت به کشش در فیلم می شود.(جنین بونیلا و همکاران،۲۰۱۱)
که نتایج به دست آمده در این پژوهش با پژوهش های پیشین مطابقت داشت.

۴-۳-۲- بررسی تاثیر عصاره آبی زنیان بر ازدیاد طول تا نقطه شکست۱۱۸در فیلم خوراکی نشاسته ساگو
ازدیاد طول تا نقطه شکست،حداکثر افزایش طول فیلم تا نقطه پاره شدن در اثر اعمال تنش کششی است و میزان انعطاف پذیری فیلم را نشان می دهد.یعنی هرچه این فاکتور بیشتر باشد،انعطاف پذیری فیلم بیشتر است و معمولا بر حسب میلی متر بیان می شود.(قنبرزاده و همکاران،۱۳۸۸)
آزمون مکانیکی در آزمایشگاه مالزی در ۸ تکرار انجام شد.و نتایج به صورت نمودارهایی نشان داده شد که بر حسب تنش و کرنش است.برای به دست آوردن ازدیاد طول تا نقطه شکست،با کلیک کردن روی قسمت شکست نمودار،مقدارکرنش مساوی ازدیاد طول تا نقطه شکست است.که مقدار آن بر حسب میلی متر ارائه شد و نتایج در نمودار شماره ۴-۳ آورده شده است.

نمودار ۴-۳: مقایسه تاثیر افزودن عصاره زنیان با درصدهای مختلف در ازدیاد طول تا نقطه شکست در فیلم نشاسته ساگو:
متفاوت بودن حروف لاتین بر روی ستون ها نمایانگر اختلاف معنی دار در سطح ۵% احتمال می باشد
(p۰.۰۵)

نتایج تحقیقات نشان داد که بیشترین مقدار ازدیاد طول تا نقطه شکست،مربوط به نمونه ای است که ۳۰%عصاره زنیان داشت و کمترین مقدار مربوط به فیلم کنترل است و به طور کلی افزایش مقدار عصاره زنیان از ۰% به ۳۰% به فیلم نشاسته ی ساگو،به طور معنی داری (p۰.۰۵) باعث افزایش ازدیاد طول تا نقطه شکست شد.یعنی با افزودن عصاره زنیان به فیلم نشاسته ساگو،در اثر اعمال تنش تا نقطه پاره شدن،افزایش طول به مراتب بیشتر شد که این به معنای افزایش انعطاف پذیری می باشد.
در پژوهش مشابهی که توسط جنین بونیلا و همکارانش در سال ۲۰۱۱ انجام شد،تاثیر افزودن اسانس ریحان به فیلم خوراکی پایه کیتوزان،بررسی شد.نتایج تحقیقات نشان داد که با زیاد شدن درصد اسانس ریحان در فیلم،ازدیاد طول تا نقطه شکست به طور معنی داری افزایش یافت.نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج به دست آمده توسط جنین بونیلا مطابقت دارد .(جنین بونیلا و همکاران،۲۰۱۱)
در پژوهش دیگری که توسط فرانسیل و همکارانش در سال ۲۰۰۹ انجام شد،تاثیر افزودن اسانس پونه کوهی به فیلم خوراکی نشاسته کاساوا و کیتوزان بررسی شد.نتایج تحقیقات نشان داد که با زیاد شدن درصد اسانس پونه کوهی در فیلم ،میزان انعطاف پذیری به طور معنی داری افزایش یافت.که نتایج به دست آمده توسط فرانسیل با نتایج این پژوهش مطابقت داشت. (فرانسیل و همکاران۱۱۹،۲۰۰۹)
در پژوهش دیگری که توسط مونز و همکارانش انجام شد،تاثیر میزان اضافه کردن مریم گلی به فیلم با پایه پروتئین آب پنیر با نسبت ۱ به ۳ و ۱ به ۴ بررسی شد.نتایج تحقیقات نشان داد که با افزایش نسبت مریم گلی در فیلم،میزان ازدیاد طول تا نقطه شکست،افزایش یافت.که نتایج به دست آمده توسط مونز با نتایج به دست آمده در این پژوهش مطابقت داشت. (مونز و همکاران۱۲۰)
نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین مطابقت داشت.

۴-۳-۳-بررسی تاثیرعصاره آبی زنیان بر مدول یانگ یا مدول الاستیک فیلم نشاسته ساگو
مدول یانگ یا همان مدول الاستیک،نسبت تنش کششی به کرنش کششی است در حالتی که رابطه بین این دو فاکتور خطی باشد و از شیب منحنی تنش-کرنش به دست می آید و بر حسب مگا پاسکال بیان میشود.(قنبرزاده و همکاران،۱۳۸۸)
آزمون مکانیکی در آزمایشگاه مالزی در ۸ تکرار انجام شد و نتایج به صورت نمودارهایی نشان داده شد که بر حسب تنشو کرنش است.برای به دست آوردن مدول یانگ،نسبت تنش به کرنش در قسمت خطی نمودار تنش-کرنش محاسبه می شود که این مقدار برابر مدول یانگ است. نتایج حاصل، در نمودار شماره ۴-۴ آورده شده است.این نتایج از میانگین تکرارها حاصل شده است.

نمودار ۴-۴: مقایسه تاثیر افزودن عصاره زنیان با درصدهای مختلف در مدول یانگ در فیلم نشاسته ساگو
متفاوت بودن حروف لاتین بر روی ستون ها نمایانگر اختلاف معنی دار در سطح ۵% احتمال می باشد(p۰.۰۵)

نتایج تحقیقات نشان داد که بیشترین مقدار مدول یانگ،مربوط به نمونه کنترل و کمترین مقدار مربوط به فیلم با ۳۰% عصاره زنیان است و به طور کلی افزایش مقدار عصاره ی زنیان از ۰% به ۳۰% به فیلم نشاسته ی ساگو،به طور معنی داری(p۰.۰۵) باعث کاهش مدول یانگ شد.
جینین بونیلا و

دیدگاهتان را بنویسید