منابع پایان نامه ارشد با موضوع نفوذپذیری، بازدارندگی، انعطاف پذیری، رطوبت نسبی

دانلود پایان نامه

ر پایه ی نشاسته ی ساگو و آلژینات،در حضور گلیسرول به عنوان نرم کننده بررسی شد.نتایج تحقیقات نشان داد که افزودن روغن لمنگراس در حضور و عدم حضور گلیسرول به طور چشمگیری حد بازدارندگی در مقابل باکتری اکلای را افزایش می دهد.همچنین مشخص شد که فیلم به طور چشمگیری از رشد سالمونلا انتریتیدیس فقط در غلظت ۰.۴%روغن لمنگراس در حضور و عدم حضور گلیسرول جلوگیری می کند.اما این فیلم ها هیچ اثر بازدارندگی بر رو ی استافیلوکوکوس اورئوس نداشت.(مایزورا و همکاران،۲۰۰۸)
در پژوهش دیگری که توسط فرانسیل و همکارانش در سال ۲۰۰۹ انجام شد،ویژگی های ممانعت کنندگی و مکانیکی و ضدمیکروبی نشاسته ی کاساوا و کیتوزان که با اسانس پونه کوهی مخلوط شده بود،بررسی گردید.نتایج تحقیقات نشان داد که حضور این روغن باعث انعطاف پذیری بیشتر فیلم می شود.کیتوزان در مقابل میکروارگانیسم ها موثر نبود اما سختی و نفوذ پذیری به بخار آب و اکسیژن را کاهش داد.آنالیز ترموگرام نشان داد که افزودن کیتوزان و پونه ی کوهی به فیلم،در پایداری حرارتی فیلم تاثیری نداشت.روغن پونه ی کوهی بیشترین تاثیر ضد میکروبی را بر روی باکتری های گرم مثبت(باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس) داشت و کمترین تاثیر را بر رو ی باکتری های گرم منفی(سالمونلاانتریتیدس و اکلای)داشت.(فرانسیل و همکاران۴۷،۲۰۰۹)
در صنعت بسته بندی به طور وسیعی از دوخت حرارتی۴۸ استفاده می شود تا صفحات پلیمر را به هم بچسباند.در طول این فرایند این صفحات گرم می شوند و سطح پلیمر به خاطر حرارت ذوب می شود .بنابراین باید به طریقی ویژگی های دوخت حرارتی را بهبود دهیم .در پژوهشی که توسط محمدی نافچی و همکارانش در سال ۲۰۱۱ برای بررسی اثر پلاستی سایزر بر ویژگی های حرارتی و قابلیت دوخت حرارتی نشاسته ی ساگو در مالزی انجام شد، فیلم ها با دوخت حرارتی ضربه ای در دمایc° ۱۰±۱۱۰دوخت شدند ،نتایج تحقیقات نشان داد که همه ی فیلم ها قابلیت دوخت حرارتی دارند امافیلم ها ی پلاستی سایز شده با سوربیتول،دوخت حرارتی بهتری از انواع پلاستی سایز شده با گلیسرول دارند.بیشترین مقاومت حرارتی در نسبت ۳ به ۱ سوربیتول/گلیسرول به دست آمد؛چون گلیسرول باعث افزایش انعطاف پذیری می شود.(محمدی نافچی و همکاران۴۹،۲۰۱۱)
محمدی نافچی و همکارانش در سال ۲۰۱۲، تأثیرات هیدرولیز اسیدی بر ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی، حرارتی و رئولوژی نشاسته ساگو را مورد بررسی قرار دادند. نشاسته ساگو در اسید هیدروکلریک در دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۶، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ساعت هیدرولیز شد. توزیع وزن مولکولی و ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی، دمایی و تغییرات هیدرولیز اسید ی۵۰ نشاسته ساگو تعیین شدند پس از ۲۴ ساعت هیدرولیز، وزن مولکولی آمیلوپکتین و آمیلوز به ترتیب ۱۰۶×۵۶/۳ و ۱۰۵×۵/۶ گرم بر مول کاهش داشت. تحقیقات سنجش کالری مختلف نشان دادند که دمای ژلاتینه شدن و آنتالپی تغییرات هیدرولیز اسیدی با افزایش هیدرولیز افزایش یافت. نشاسته ساگوی هیدرولیز شده دارای نسبت‌های کم وزن مولکولی با امکان حل در آب سرد تا ۱۰۰% می‌باشد. تعیین دمای تغییرات هیدرولیز اسیدی با افزایش زمان هیدرولیز کاهش یافت اما محتوای آمیلوز و قوام ژل در ۱۲ ساعت اول هیدرولیز اسید افزایش یافت اما طول زمان بیشتر هیدرولیز کاهش یافت. نشاسته ساگوی هیدرولیز شده ۸ گرم در ۱۰۰ گرم آب سرد قابل حل بود و ویژگی‌های آن برای محصولات خاص مثل ماست و فرآوری شیر چکیده کاربرد دارد.(محمدی نافچی و همکاران۵۱،۲۰۱۲)
در پژوهش دیگری که توسط یونس زاهدی و همکارانش در سال ۱۳۸۹ انجام شد، تأثیر اسید پالمیتیک بر ویژگیهای مکانیکی، حرارتی و نفوذپذیری فیلم خوراکی گلوبولین پسته انجام شد؛نتایج تحقیقات نشان داد که افزودن اسید چرب به مقدار زیادی نفوذپذیری به بخار آب را کاهش می دهد اما تغییر غلظت اسید چرب،تاثیر معنی داری در نفوذپذیری به بخار آب فیلم ها ایجاد نمی کند و حلالیت در آب به مقدار کمی کاهش می یابد.نفوذپذیری به اکسیژن در فیلم های امولسیونی،کمتر از فیلم های پروتئینی است اما اختلاف معنی داری در نفوذپذیری به اکسیژن فیلم ها وجود نداشت.در فیلم های امولسیونی،مقاومت به کشش و ازدیاد طول تا نقطه ی شکست نسبت به فیلم های پروتئینی کاهش یافت.افزودن اسید چرب باعث تولید فیلم های مات و افزایش کدورت فیلم ها شد.اما تاثیری بر دمای انتقال شیشه ای نداشت.(زاهدی و همکاران،۱۳۸۹)
در پژوهش دیگری که توسط مجید جوانمرد و همکارش در سال ۱۳۸۵ انجام شد؛امکان تهیه ی فیلم زیست تخریب پذیر از نشاسته ی نخود و تاثیر رطوبت نسبی و پلاستی سایزر بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن انجام شد،نتایج تحقیقات نشان داد که افزودن گلیسرول به فیلم نشاسته ی نخود،به طور معنی داری باعث افزایش میزان کش آمدن فیلم شد.افزایش رطوبت نسبی از ۵۱ % به ۹۰%،باعث کاهش قدرت کششی و افزایش میزان کش آمدگی فیلم شد.نفوذ پذیری به اکسیژن در این فیلم ها کم و قابلیت کشش زیاد بود.(جوانمرد و بصیری،۱۳۸۵)
در پژوهش دیگری که توسط سولماز صارم نژاد و همکارانش انجام شد؛تاثیر PH و غلظت پلاستی سایزر بر روی ویژگی های فیلم تهیه شده از ایزوله پروتئین باقلا بررسی شد.ایزوله پروتئین باقلای تهیه شده در سه PH 7 و ۹ و ۱۲ و سه غلظت پلاستی سایزر ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ درصد وزن ایزوله پروتئین باقلای فیلم تهیه شد.نتایج نشان داد که افزایش PH سبب بهبود خواص مکانیکی (مقاومت در برابر پارگی و کشش پذیری )و میزان حلالیت،کاهش نفوذپذیری به بخار آب و تیره تر شدن فیلم ها شد.غلظت پلاستی سایزر در محدوده مورد مطالعه ،تاثیر معنی داری روی نفوذپذیری به بخار آب نشان نداد.افزایش غلظت پلاستی سایزر،باعث افزایش کشش پذیری و انحلال فیلم ها و کاهش مقاومت آنها در برابر پاره شدن شد.کمترین نفوذپذیری به بخار آب و بیشترین مقاومت در برابر پارگی،در فیلم هایی که در PH 12 و با ۴۰ درصد گلیسرول درست شده بودند،مشاهده شد.(صارم نژاد و همکاران،۱۳۸۸)
در پژوهش دیگری که توسط جنین بونیلا و همکارانش در سال ۲۰۱۱ انجام شد، خواص مکانیکی فیلم خوراکی با پایه ی کیتوزان و اسانس ریحان بر اساس محتوای اسانس و هموژنیزاسیون بررسی شد. دو نوع تیمار هموژن شده آماده شد؛که یک نوع آن میکروفلودیزاسیون شد.نتایج تحقیقات نشان داد که فیلم های کامپوزیتی نرم تر،دارای سختی کمتر و کشش بیشتری نسبت به فیلم های کیتوزان خالص بودند و در فیلم هایی که از میکروفلودیزاسیون استفاده شده بود، این تغییرات را تشدید می شد.با افزایش درصد ریحان،مدول الاستیک ، مقاومت به کشش کاهش و ازدیاد طول تا نقطه ی شکست و نفوذپذیری به بخار آب افزایش یافت اما این تفییرات در فیلم های میکروفلودیزاسیون،چشمگیرتربود.میکروفلودیزا سیون،نفوذپذیری به بخار آب را در فیلم های کیتوزان خالص افزایش می دهد.در حالی که افزودن اسانس ریحان،تنها بر بهتر کردن خواص ممانعتی به بخار آب تاثیر می گذارد با افزودن اسانس،شفافیت کاهش یافت در حالی که میکروفلودیزاسیون فیلم شفاف تری ایجاد کرد(جنین بونیلا و همکاران۵۲،۲۰۱۱)
در پژوهش دیگری که توسط ماتان در سال ۲۰۱۲ انجام شد، فعالیت ضدمیکروبی فیلم خوراکی پروتئین آب پنیر با اسانس دارچین،روغن میخک،روغن رازیانه،روغن زردچوبه،روغن برگ گوا،روغن جوز در ۲%،۴% و ۶% حجمی در برابر کپک های آسپرژیلوس فلاووس و پنی سیلیوم اسپی و باکتری استافیلو کوکوس اورئوس که بر روی ماهی خشک شده بودند؛با استفاده از دیسک های دایره ای در فیلم های خوراکی مورد بررسی قرار گرفت.مناطق بازدارندگی پس از یک دوره انکوبه شدن بررسی شد.نتایج تحقیقات نشان داد که فیلم حاوی روغن رازیانه نسبت به سایر فیلم ها،بیشترین تاثیر را برعلیه کپک ها داشت(p۰.۰۵) (.آزمون های ذخیره سازی برای ماهی های خشک بسته بندی شده با فیلم خوراکی محتوی ۴% و ۶% حجمی روغن رازیانه،در °c30 برای مدت ۲۸ روز انجام شد.این کار باعث افزایش زمان ماندگاری ۵۳ تا ۲۱ روز شد.به علاوه فیله ی ماهی خشک شده۲×۳ سانتی متر پوشش داده شد با ۴% و ۶% از روغن رازیانه برای آزمون حسی ، برای مدت ۲-۱ دقیقه در روغن سبزیجات سرخ شد.نتایج حاصل از آزمون حسی نشان داد که پنلیست ها قادرنیستند که تفاوت عطر و طعم بین نمونه ی ماهی خشک شده ی کنترل و نمونه هایی که ۴% روغن رازیانه داشتند، تشخیص دهند اما نمونه هایی که ۶% روغن رازیانه داشتند،عطر و طعم متفاوتی داشتند.این یافته ها نشان دادند که مدت زمان ماندگاری ماهی خشک می تواند به وسیله ی فیلم خوراکی که روغن گیاهی به آن افزوده شده ؛افزایش یابد.(ماتان۵۴،۲۰۱۲)
در پژوهش دیگری که توسط اعظم اعرابی و همکارانش در سال ۱۳۸۵انجام شد،از پروتئین گلوتن گندم برای تولید فیلم خوراکی استفاده شد،تاثیر میزان گلیسرول در خواص کششی فیلم از سه مقدار ۵/۱، ۵/۲ و ۵/۳ گرم گلیسرول جهت تهیه ی فیلم استفاده شد و مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیقات نشان داد که با افزایش میزان گلیسرول در فرمولاسیون تهیه فیلم، مقاومت به کشش کاهش و حلالیت در آب آنها افزایش یافت.(اعرابی و همکاران،۱۳۸۵)
درپژوهش دیگری که توسط بابک قنبرزاده و همکارانش در سال ۱۳۹۰ انجام شد،اثرات ضدقارچی پوشش های خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولز حاوی ۱-۴% سوربات پتاسیم بر گونه های تولید کننده آفلاتوکسین آسپرژیلوس در پسته با استفاده از آزمون انتشار آگار انجام شد،فیلم های حاوی ۱و۲% سوربات،منطقه بازدارندگی آشکاری را علیه دو کپک آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس در محیط کشت پوتیتو آگار نشن داد ولی برای آسپرژیلوس پارازیتیکوس،منطقه بازدارندگی مشاهده نشد.برای تمامی کپک ها،حداکثر بازدارندگی در فیلم های حاوی ۳و۴% سوربات مشاهده شد.( قنبرزاده و همکاران،۱۳۹۰)
در پژوهش دیگری که توسط مونز و همکارانش انجام شد،تاثیر میزانPH 7 و ۱۰ و اضافه کردن لعاب مریم گلی به فیلم با پایه پروتئین آب پنیر با نسبت ۱ به ۳ و ۱ به ۴ بررسی شد.نتایج تحقیقات نشان داد که افزایش طول تا نقطه شکست۵۵ (EAB) هنگامی که از نسبت ۳ به ۱ پروتئین آب پنیر و لعاب مریم گلی استفاده شد،افزایش یافت و با افزایش PH از ۷ به ۱۰، کاهش یافت.نفوذپذیری به بخار آب۵۶(WVP) در نسبت ۳ به ۱ پروتئین آب پنیر و لعاب مریم گلی،بیشتر از نسبت ۴ به ۱ بود و با افزایش PH از ۷ به ۱۰،این فاکتور کاهش یافت.مقاومت کششی در هنگامی که از نسبت ۳ به ۱ پروتئین آب پنیر و مریم گلی استفاده شد،بیشتر از هنگامی بود که از نسبت ۴ به ۱ استفاده شد و با افزایش PH از ۷ به ۱۰،این فاکتورافزایش یافت.به طور کلی افزودن لعاب مریم گلی به فیلم،مقاومت کششی و انعطاف پذیری فیلم را افزایش داد.(مونز ۵۷و همکاران)
در یک بررسی که توسط گودرزی و همکارانش انجام شد؛فعالیت ض

دیدگاهتان را بنویسید