منبع پایان نامه ارشد با موضوع فعالیت هوازی، مقایسات زوجی، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه

‌آزمودنی‌ها پس از فعالیت هوازی شدید تأثیر‌گذار است.

جدول ۴-۴. غلظت TAC (میکرو مول برلیتر) در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری (SEM ± )

زمان اندازه گیری

شاخص ها
بار اول
(دو هفته قبل ازفعالیت)

بار دوم
(بلافاصله قبل از فعالیت)
بار سوم
(بلافاصله بعد از فعالیت)
بار چهارم
(۲ ساعت بعد از فعالیت)
بار پنجم
(۲۴ ساعت بعد از فعالیت)

گروه یک (پلاسبو)

۶۱/۳۷۳±۳۳۷۹
۵۷/۳۷۵±۳۸۰۰
۹۱/۴۵۱±۴۱۹۶
۴۳/۴۳۹±۴۱۰۳
۲۵/۷۸۸±۳۵۷۴

گروه دو
(ال کارنیتین)

۹۳/۳۴۰±۳۲۱۲
۴۲/۷۱۳±۴۳۵۲
۶۹/۶۴۰±۴۴۳۳
۰۲/۵۶۶±۴۳۶۴
۷۳/۶۲۰±۴۳۵۳

جدول۴-۵. تفاوت های درون گروهی در غلظت TAC (میکرومول بر لیتر)

زمان های اندازه گیری

تفاوت میانگین

اشتباه استاندارد
میزان معنی داری
بار اول- بار دوم
گروه یک(پلاسبو)
۹۰/۴۲۰ـ
۴۶/۱۵۳
۲۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۱۱۴۰ـ
۶۱/۲۰۰
*۰۰/۰
باراول- بارسوم
گروه یک(پلاسبو)
۲۷/۸۱۷ـ
۷۹/۱۱۵
*۰۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۱۲۲۱ـ
۰۳/۲۰۰
*۰۰/۰
باراول- بارچهارم
گروه یک(پلاسبو)
۵۴/۷۲۴ـ
۵۷/۱۰۰
*۰۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۱۱۵۲ـ
۸۳/۱۷۵
*۰۰/۰
باراول- بارپنجم
گروه یک(پلاسبو)
۴۵/۱۹۵ـ
۳۴/۲۶۲
۰۰/۱

گروه دو( ال کارنیتین)
۱۱۴۱ـ
۹۱/۲۰۰
*۰۰/۰
باردوم- بارسوم
گروه یک(پلاسبو)
۳۶/۳۹۶ـ
۵۰/۱۴۲
۱۹/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۸۱ ـ
۸۷/۲۱۸
۰۰/۱
باردوم- بارچهارم
گروه یک(پلاسبو)
۶۳/۳۰۳ـ
۳۵/۱۴۳
۶۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۱۲ـ
۰۲/۱۹۷
۰۰/۱
باردوم- بارپنجم
گروه یک(پلاسبو)
۴۵/۲۲۵
۳۹/۲۵۳
۰۰/۱

گروه دو( ال کارنیتین)
۱ـ
۸۷/۱۹۲
۰۰/۱
بارسوم- بارچهارم
گروه یک(پلاسبو)
۷۲/۹۲
۳۷/۶۲
۰۰/۱

گروه دو( ال کارنیتین)
۶۹
۷۱/۱۸۷
۰۰/۱
بارسوم- بارپنجم
گروه یک(پلاسبو)
۸۱/۶۲۱
۵۲/۲۵۸
۳۷/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۸۰
۱۸/۱۸۱
۰۰/۱
بارچهارم- بارپنجم
گروه یک(پلاسبو)
۰۹/۵۲۹
۰۵/۲۸۶
۹۴/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۱۱
۳۴/۲۰۹
۰۰/۱

با توجه به جدول ۴-۵، نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که در گروه ال -کارنیتین میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال بلافاصله قبل از فعالیت، بلافاصله ، ۲ و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت نسبت به دو هفته قبل از فعالیت اختلاف معنی داری داشته است (۰۵/۰P). و در سایر مقایسات زوجی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین در گروه پلاسبو میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال بلافاصله و ۲ ساعت بعداز فعالیت نسبت به دو هفته قبل از فعالیت اختلاف معنی داری داشته است.

جدول ۴-۶. تفاوت های بین گروهی غلظت TAC(میکرومول بر لیتر) در دفعات مختلف اندازه گیری

دفعات اندازه گیری
تفاوت میانگین
درجه آزادی
t
میزان معنی داری

باراول
بین گروه پلاسبو و ال کارنیتین
۰۹/۱۶۷ـ
۱۹

۰۶/۱ـ
۲۹/۰
باردوم
بین گروه پلاسبو و ال کارنیتین
۰۰/۵۵۲

۱۹
۲۵/۲
*۰۳/۰
بارسوم
بین گروه پلاسبو وال کارنیتین
۶۳/۲۳۶

۱۹
۹۸/۰
۳۳/۰
بارچهارم
بین گروه پلاسبو وال کارنیتین
۳۶/۲۶۰
۱۹

۱۸/۱
۲۵/۰
بارپنجم
بین گروه پلاسبو و ال کارنیتین
۴۵/۷۷۸

۱۹
۴۹/۲
*۰۲/۰

همان طور که در جدول ۴-۶، مشاهده می شود آزمون t مستقل با مقایسه میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال گروه ال کارنیتین و پلاسبو نشان داد که بین میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال خون آزمودنی های این دو گروه در بلافاصله قبل از فعالیت و ۲۴ ساعت پس از فعالیت تفاوت معنی داری وجود دارد و در گروه کارنیتین مقدار آن بیشتر است. لذا فرضیه اول مبنی بر تاثیر مصرف دو هفته مکمل ال کارنیتین بر ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال آزمودنی ها پس از فعالیت هوازی شدید در سطح معنی داری (۰۵/۰P) پذیرفته می شود.

نمودار۴-۱. غلظت TAC در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری (۰۵/۰P). علامت ‡ نشانگر افزایش معنی دارTAC در هر دوگروه نسبت به دو هفته قبل از فعالیت و علامت ( نشانگر افزایش معنی دار TAC در گروه کارنیتین ۲۴ ساعت پس از فعالیت در مقایسه با گروه پلاسبو می باشد.
:Base 2 هفته قبل از فعالیت، Pre: بلافاصله قبل از فعالیت، Post: بلافاصله بعد از فعالیت،h 2: 2ساعت پس از فعالیت و h 24: 24 ساعت پس از فعالیت می باشد.

۴-۳-۲- فرضیه دوم
مصرف دو هفته مکمل ال‌-کارنیتین بر مالون ‌دی ‌آلدئید خون آزمودنی‌ها پس از فعالیت هوازی شدید تأثیرگذار است.

جدول ۴-۷. غلظت MDA (میکرومول برلیتر) در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری(SEM ± )

زمان اندازه گیری

شاخص ها
بار اول
(دو هفته قبل ازفعالیت)

بار دوم
(بلافاصله قبل از فعالیت)
بار سوم
(بلافاصله بعد از فعالیت)
بار چهارم
(۲ ساعت بعد از فعالیت)
بار پنجم
(۲۴ ساعت بعد از فعالیت)

گروه یک (پلاسبو)

۸۲/۰±۶۳/۱
۴۷/۰±۹۳/۱
۷۸/۰±۰۰/۳
۸۴/۱±۶۱/۳
۷۶/۰±۴۱/۳

گروه دو
(ال کارنیتین)

۵۷/۰±۸۱/۱
۲۲/۰±۷۱/۱
۵۹/۰±۸۸/۲
۰۶/۱±۷۱/۲
۷۶/۰±۲۹/۲

جدول۴-۸ . تفاوت های درون گروهی مالون دی آلدئید (میکرومول بر لیتر)

زمان های اندازه گیری

تفاوت میانگین

اشتباه استاندارد
میزان معنی داری
بار اول- بار دوم
گروه یک(پلاسبو)
۲۹/۰ـ
۳۳/۰
۰۰/۱

گروه دو( ال کارنیتین)
۰۹۹/۰
۱۷/۰
۰۰/۱
باراول- بارسوم
گروه یک(پلاسبو)
۳۶/۱ـ
۳۲/۰
*۰۱/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۰۶/۱ـ
۲۶/۰
*۰۳/۰
باراول- بارچهارم
گروه یک(پلاسبو)
۹۷/۱ـ
۶۸/۰
۱۶/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۹۰/۰ـ
۳۸/۰
۴۴/۰
باراول- بارپنجم
گروه یک(پلاسبو)
۷۸/۱ـ
۲۸/۰
*۰۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۴۷/۰ـ
۳۴/۰
۰۰/۱
باردوم- بارسوم
گروه یک(پلاسبو)
۰۶/۱ـ
۳۱/۰
۰۶/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۱۶/۱ـ
۲۰/۰
*۰۰/۰
باردوم- بارچهارم
گروه یک(پلاسبو)
۶۷/۱ـ
۵۴/۰
۱۱/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۰۰/۱ـ
۲۹/۰
۰۷/۰
باردوم- بارپنجم
گروه یک(پلاسبو)
۴۸/۱ـ
۲۹/۰
*۰۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۵۷/۰ـ
۲۵/۰
۴۵/۰
بارسوم- بارچهارم
گروه یک(پلاسبو)
۶۰/۰ـ
۶۳/۰
۰۰/۱

گروه دو( ال کارنیتین)
۱۶/۰
۴۰/۰
۰۰/۱
بارسوم- بارپنجم
گروه یک(پلاسبو)
۴۱/۰
۳۱/۰
۰۰/۱

گروه دو( ال کارنیتین)
۵۸/۰
۲۹/۰
۷۴/۰
بارچهارم- بارپنجم
گروه یک(پلاسبو)
۱۹/۰ـ
۵۰/۰
۰۰/۱

گروه دو( ال کارنیتین)
۴۲/۰
۳۵/۰
۰۰/۱

با توجه به جدول ۴-۸ ، نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که در گروه ال-کارنیتین میزان مالون دی آلدئید در بلافاصله بعد از فعالیت نسبت به ۲هفته و بلافاصله قبل از فعالیت افزایش معنی داری داشته است(۰۵/۰P). ودر سایر مقایسات زوجی تفاوت ها معنی دار نبود.
با توجه به همین جدول در گروه پلاسبو نیز میزان مالون دی آلدئید در بلافاصله و۲۴ ساعت بعد نسبت به دوهفته قبل از فعالیت افزایش معنی داری داشته است (۰۵/۰P). همچنین میزان این متغیر در ۲۴ ساعت پس از فعالیت نسبت به بلافاصله قبل از فعالیت نیز افزایش معنی داری داشته است و در سایر مقایسات زوجی تفاوت ها معنادار نبود.

جدول ۴-۹. تفاوت های بین گروهی مالون دی آلدئید (میکرومول برلیتر) در دفعات مختلف اندازه گیری

دفعات اندازه گیری
تفاوت میانگین
درجه آزادی
t
میزان معنی داری

باراول
بین گروه پلاسبو و ال کارنیتین
۱۸/۰
۱۹

۵۷/۰
۵۷/۰
باردوم
بین گروه پلاسبو و ال کارنیتین
۲۲/۰ـ

۱۹
۳۱/۱ـ
۲۰/۰
بارسوم
بین گروه پلاسبو و ال کارنیتین
۱۲/۰ـ

۱۹
۳۹/۰ـ
۷۰/۰
بارچهارم
بین گروه پلاسبو وال کارنیتین
۸۹/۰ـ
۱۹

۳۴/۱ـ
۱۹/۰
بارپنجم
بین گروه پلاسبو و ال کارنیتین
۱۲/۱ـ

۱۹
۳۶/۳ـ
*۰۰/۰

همان طور که در جدول ۴-۹، مشاهده می شود آزمون t مستقل با مقایسه میزان مالون دی آلدئید گروه ال کارنیتین و گروه پلاسبو نشان داد که بین میزان مالون دی آلدئید خون آزمودنی های این دو گروه در ۲۴ ساعت پس از فعالیت هوازی شدید تفاوت معنی داری وجود دارد و در گروه پلاسبو مقدار آن به طور معنی داری بیشتر بود. لذا فرضیه دوم مبنی بر تاثیر مصرف دو هفته مکمل ال کارنیتین برمالون دی آلدئید(MDA)
خون آزمودنی ها، پس از فعالیت هوازی شدید در سطح معنی داری (۰۵/۰P) پذیرفته می شود.

نمودار ۴-۲. غلظت MDA در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری(۰۵/۰P). علامت ( نشانگر افزایش معنی دار MDA در هر دو گروه نسبت به بلافاصله قبل از فعالیت و علامت ( نشانگرکاهش معنی دارMDA در گروه کارنیتین نسبت به گروه پلاسبو ۲۴ ساعت پس از فعالیت می باشد . Base: 2 هفته قبل از فعالیت، Pre: بلافاصله قبل از فعالیت، Post: بلافاصله بعد از فعالیت،h 2: 2 ساعت پس از فعالیت و h24: 24 ساعت پس از فعالیت می باشد.

۴-۳-۳- فرضیه سوم
مصرف‌ دو هفته مکمل ال‌-کارنیتین بر کراتین ‌کیناز خون ‌آزمودنی‌ها پس از فعالیت هوازی شدید تأثیر‌گذار است.

جدول ۴-۱۰. غلظتCK (واحد بین المللی برلیتر) در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری (SEM ± )

زمان اندازه گیری

شاخص ها
بار اول
(دو هفته قبل ازفعالیت)

بار دوم
(بلافاصله قبل از فعالیت)
بار سوم
(بلافاصله بعد از فعالیت)
بار چهارم
(۲ ساعت بعد از فعالیت)
بار پنجم
(۲۴ ساعت بعد از فعالیت)

گروه یک (پلاسبو)

۵۸/۱۹±۷۲/۹۲
۱۳/۲۴±۷۱/۸۲
۰۶/۱۶۶±۷۳/۴۲۲
۲۸/۱۴۱±۲۷/۵۵۰
۳۱/۱۶۹±۶۵/۷۰۳

گروه دو
(ال کارنیتین)

۰۳/۲۲±۹۳/۹۲
۶۹/۲۴±۹۵/۷۵
۷۶/۲۰۵±۳۸/۳۹۹
۵۱/۱۸۱±۴۵/۴۹۱
۳۹/۷۳±۱۴/۵۷۲

جدول ۴-۱۱. تفاوت های درون گروهی در غلظت CK (واحد بین المللی بر لیتر)
زمان های اندازه گیری

تفاوت میانگین

اشتباه استاندارد
میزان معنی داری
بار اول- بار دوم
گروه یک(پلاسبو)
۰۰/۱۰
۱۸/۹
۰۰/۱

گروه دو( ال کارنیتین)
۹۸/۱۶
۵۳/۹
۰۰/۱
باراول- بارسوم
گروه یک(پلاسبو)
۰۱/۳۳۰
۹۰/۵۰
*۰۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۴۵/۳۰۶ـ
۶۴/۶۲
*۰۰/۰
باراول- بارچهارم
گروه یک(پلاسبو)
۵۵/۴۵۷ـ
۸۹/۴۴
*۰۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۵۲/۳۹۸ـ
۱۷/۵۴
*۰۰/۰
باراول- بارپنجم
گروه یک(پلاسبو)
۹۳/۶۱۰ـ
۳۲/۵۱
*۰۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۲۱/۴۷۹ـ
۱۷/۱۹
*۰۰/۰
باردوم- بارسوم
گروه یک(پلاسبو)
۰۱/۳۴۰ـ
۵۷/۴۹
*۰۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۴۳/۳۲۳ـ
۲۱/۶۱
*۰۰/۰
باردوم- بارچهارم
گروه یک(پلاسبو)
۵۵/۴۶۷ـ
۳۸/۴۴
*۰۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۵۰/۴۱۵ـ
۴۰/۵۲
*۰۰/۰
باردوم- بارپنجم
گروه یک(پلاسبو)
۹۳/۶۲۰ـ
۲۰/۵۲
*۰۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۱۹/۴۹۶ـ
۱۹/۲۱
*۰۰/۰
بارسوم- بارچهارم
گروه یک(پلاسبو)
۵۳/۱۲۷ـ
۳۴/۶۹
۹۵/۰

گروه دو( ا

دیدگاهتان را بنویسید