منبع پایان نامه ارشد با موضوع فعالیت هوازی، استرس اکسیداتیو، سطح معنی داری، فعالیت بدنی

دانلود پایان نامه

و( ال کارنیتین)
۰۶/۹۲ـ
۲۲/۵۲
۰۰/۱
بارسوم- بارپنجم
گروه یک(پلاسبو)
۹۲/۲۸۰ـ
۳۶/۶۱
*۰۱/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۷۶/۱۷۲ـ
۱۱/۵۹
۱۷/۰
بارچهارم- بارپنجم
گروه یک(پلاسبو)
۳۸/۱۵۳ـ
۲۶/۴۸
۰۹/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۶۹/۸۰ ـ
۴۳/۴۹
۰۰/۱

با توجه به جدول ۴-۱۱، نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که در گروه ال-کارنیتین میزان کراتین کیناز بلافاصله، ۲ و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت نسبت به ۲ هفته و بلافاصله قبل از فعالیت افزایش معنی داری داشته است ( ۰۵/۰P).
همچنین در گروه پلاسبو میزان کراتین کیناز بلافاصله ، ۲ و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت نسبت به ۲ هفته و بلافاصله قبل از فعالیت افزایش معنی داری داشته است (۰۵/۰P ). همچنین در این گروه مقدار کراتین کیناز ۲۴ ساعت بعد از فعالیت نسبت به بلافاصله بعد از فعالیت نیزتفاوت (افزایش) معنی داری داشته است.

جدول ۴-۱۲. تفاوت های بین گروهی غلظت CK (واحد بین المللی برلیتر) در دفعات مختلف اندازه گیری

دفعات اندازه گیری
تفاوت میانگین
درجه آزادی
T
میزان معنی داری

باراول
بین گروه پلاسبو و ال کارنیتین
۲۱/۰
۱۹
۰۲۳/۰
۹۸/۰
باردوم
بین گروه پلاسبو و ال کارنیتین
۷۶/۶ـ
۱۹
۶۳۴/۰ـ
۵۳/۰
بارسوم
بین گروه پلاسبو وال کارنیتین
۳۵/۲۳ـ
۱۹
۲۸۷/۰ـ
۷۷/۰
بارچهارم
بین گروه پلاسبو وال کارنیتین
۸۲/۵۸ـ
۱۹
۸۳۳/۰ـ
۴۱/۰
بارپنجم
بین گروه پلاسبو و ال کارنیتین
۵۱/۱۳۱ـ
۱۹
۲۶۶/۲ـ
*۰۳/۰

همان طور که در جدول ۴-۱۲، مشاهده می شود آزمون t مستقل با مقایسه میزان کراتین کینازگروه ال کارنیتین و گروه پلاسبو نشان داد که بین میزان کراتین کیناز خون آزمودنی های این دو گروه در ۲۴ ساعت پس از فعالیت هوازی شدید تفاوت معنی داری وجود دارد و در گروه پلاسبو مقدار آن به طور معنی داری بیشتر بود. لذا فرضیه سوم مبنی بر تاثیر مصرف دو هفته مکمل ال کارنیتین بر کراتین کیناز(CK) خون آزمودنی ها، پس از فعالیت هوازی شدید در سطح معنی داری (۰۵/۰P) پذیرفته می شود.

نمودار ۴-۳. غلظت CK در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری (۰۵/۰P ). علامت ( نشانگر افزایش معنی دار CK در هر دو گروه نسبت به بلافاصله قبل از فعالیت و علامت ( نشانگر افزایش معنی دار CK درگروه پلاسبو نسبت به گروه کارنیتین ۲۴ ساعت پس ازفعالیت نسبت به ۲ ساعت پس از فعالیت می باشد. Base: 2 هفته قبل از فعالیت، Pre: بلافاصله قبل از فعالیت، Post: بلافاصله بعد از فعالیت، h2: 2 ساعت پس از فعالیت و h24: 24 ساعت پس از فعالیت می باشد.

۴-۳-۴- فرضیه چهارم
مصرف‌ دو هفته مکمل ال‌-کارنیتین بر بیلی روبین خون ‌آزمودنی‌ها پس از فعالیت هوازی شدید تأثیر‌گذار است.

جدول ۴-۱۳. غلظت بیلی روبین (میلی گرم بردسی لیتر) در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری(SEM ± )

زمان اندازه گیری

شاخص ها
بار اول
(دو هفته قبل ازفعالیت)

بار دوم
(بلافاصله قبل از فعالیت)
بار سوم
(بلافاصله بعد از فعالیت)
بار چهارم
(۲ ساعت بعد از فعالیت)
بار پنجم
(۲۴ ساعت بعد از فعالیت)

گروه یک (پلاسبو)

۲۰/۰±۸۳/۰
۱۰/۰±۸۲/۰
۲۳/۰±۵۰/۱
۲۲/۰±۲۶/۱
۲۶/۰±۴۲/۱

گروه دو
(ال کارنیتین)

۳۷/۰±۷۱/۰
۲۵/۰±۷۹/۰
۲۹/۰±۰۶/۱
۳۴/۰±۹۸/۰
۲۵/۰±۹۶/۰

جدول۴-۱۴. تفاوت های درون گروهی در غلظت بیلی روبین (میلی گرم بر دسی لیتر)
زمان های اندازه گیری

تفاوت میانگین

اشتباه استاندارد
میزان معنی داری
بار اول- بار دوم
گروه یک(پلاسبو)
۰۰۸/۰
۰۵/۰
۰۰/۱

گروه دو( ال کارنیتین)
۰۷/۰ـ
۰۷/۰
۰۰/۱
باراول- بارسوم
گروه یک(پلاسبو)
۶۷/۰ـ
۰۸/۰
*۰۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۳۴/۰ـ
۱۱/۰
۱۴/۰
باراول- بارچهارم
گروه یک(پلاسبو)
۴۳/۰ـ
۰۷/۰
*۰۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۲۷/۰ـ
۱۳/۰
۶۷/۰
باراول- بارپنجم
گروه یک(پلاسبو)
۵۹/۰ـ
۰۷/۰
*۰۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۲۵/۰ـ
۱۴/۰
۰۰/۱
باردوم- بارسوم
گروه یک(پلاسبو)
۶۷/۰ـ
۰۵/۰
*۰۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۲۶/۰ـ
۰۶/۰
*۰۲/۰
باردوم- بارچهارم
گروه یک(پلاسبو)
۴۴/۰ـ
۰۸/۰
*۰۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۱۹/۰ـ
۱۲/۰
۰۰/۱
باردوم- بارپنجم
گروه یک(پلاسبو)
۶۰/۰ـ
۰۷/۰
*۰۰/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۱۷/۰ـ
۱۱/۰
۰۰/۱
بارسوم- بارچهارم
گروه یک(پلاسبو)
۲۳/۰ـ
۱۰/۰
۵۴/۰

گروه دو( ال کارنیتین)
۰۷/۰
۱۱/۰
۰۰/۱
بارسوم- بارپنجم
گروه یک(پلاسبو)
۰۷/۰ـ
۱۱/۰
۰۰/۱

گروه دو( ال کارنیتین)
۰۹/۰
۱۱/۰
۰۰/۱
بارچهارم- بارپنجم
گروه یک(پلاسبو)
۱۶/۰ـ
۱۰/۰
۰۰/۱

گروه دو( ال کارنیتین)
۰۱/۰
۱۱/۰
۰۰/۱

با توجه به جدول ۴-۱۴، نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که در گروه ال-کارنیتین میزان بیلی روبین بلافاصله بعد از فعالیت نسبت به بلافاصله قبل از فعالیت افزایش معنی داری داشته است ( ۰۵/۰P). و در سایر مقایسات زوجی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.
همچنین در گروه پلاسبو میزان بیلی روبین بلافاصله، ۲ ساعت و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت نسبت به ۲ هفته قبل از فعالیت افزایش معنی داری داشته است(۰۵/۰P). و میزان بیلی روبین بلافاصله، ۲ ساعت و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت نسبت به بلافاصله قبل از فعالیت افزایش معنی داری داشته است.

جدول ۴-۱۵. تفاوت های بین گروهی بیلی روبین (میلی گرم بر دسی لیتر) در دفعات مختلف اندازه گیری

دفعات اندازه گیری
تفاوت میانگین
درجه آزادی
t
میزان معنی داری

باراول
بین گروه پلاسبو وال کارنیتین
۱۲/۰ـ
۱۹

۸۹/۰ـ
۳۸/۰
باردوم
بین گروه پلاسبو و ال کارنیتین
۰۳/۰ـ

۱۹
۳۷/۰ـ
۷۱/۰
بارسوم
بین گروه پلاسبو و ال کارنیتین
۴۴/۰ـ

۱۹
۸۴/۳ـ
*۰۰/۰
بارچهارم
بین گروه پلاسبو و ال کارنیتین
۲۸/۰ـ
۱۹

۱۷/۲ـ
*۰۴/۰
بارپنجم
بین گروه پلاسبو و ال کارنیتین
۴۶/۰ـ

۱۹
۰۳/۴ـ
*۰۰/۰

همان طور که در جدول ۴-۱۵، مشاهده می شود آزمون t مستقل با مقایسه میزان بیلی روبین گروه ال کارنیتین و گروه پلاسبونشان داد که بین میزان بیلی روبین خون آزمودنی های این دو گروه در بلافاصله بعد از فعالیت، ۲ و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت اختلاف معنی داری وجود دارد و در گروه پلاسبو مقدار آن به طور معنی داری بیشتر بود. فلذا فرضیه چهارم مبنی بر تاثیر مصرف دو هفته مکمل ال کارنیتین بر بیلی روبین خون آزمودنی ها پس از فعالیت هوازی شدید در سطح معنی داری (۰۵/۰P) پذیرفته می شود.

نمودار۴-۴. غلظت بیلی روبین در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری (۰۵/۰P). علامت ( نشانگر کاهش معنی دار بیلی روبین درگروه مکمل در مقایسه با گروه پلاسبو بلافاصله، ۲ و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت نسبت به بلافاصله قبل از فعالیت می باشد. Base: 2 هفته قبل از فعالیت، Pre: بلافاصله قبل از فعالیت، Post: بلافاصله بعد از فعالیت، h2: 2 ساعت پس از فعالیت و h 24:24 ساعت پس از فعالیت می باشد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه
استفاده از انواع مکمل های آنتی اکسیدانی در بسیاری از فعالیت های ورزشی همواره مورد توجه ورزشکاران بوده است، یک نمونه از این مکمل های آنتی اکسیدانی ال-کارنیتین می باشد که اثر آن بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت هوازی شدید مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج آن ها در فصل چهارم به صورت جدول و نمودارارائه گردید. خلاصه پژوهش ، بحث و تفسیر، نتیجه کلی و پیشنهادات در این فصل بیان می شوند.

۵-۲- خلاصه پژوهش
هدف از این تحقیق مصرف دو هفته مکمل ال-کارنیتین براسترس اکسیداتیو ناشی از فعالیت هوازی شدید بود. بیست و یک نفر داوطلب مرد با میانگین سنی ۰۵/۱±۱/۲۲ سال در این مطالعه شرکت نمودند. برخی از ویژگی های توصیفی آزمودنی ها شامل وزن، قد و شاخص توده بدنی اندازه گیری شد و پس از برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی ها به صورت دوسویه کور وبه طور تصادفی به دو گروه مکمل۱۰=n و پلاسبو ۱۱=n تقسیم شدند. گروه مکمل مصرف دو گرم ال-کارنیتین و گروه پلاسبو مصرف دو گرم نشاسته را به مدت ۱۴روز (ساعت معینی) در دستور کار خود داشتند و در روز پانزدهم آزمودنی ها ۱۴ کیلومتر را با حداکثر توان خود دویدند. نمونه های خونی دو هفته، بلافاصله قبل ، بلافاصله ، ۲ و ۲۴ ساعت پس از فعالیت هوازی از آزمودنی ها اخذ گردید.

۵-۳- تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال پلاسما
ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال ممکن است به طور موقت در حین و بلافاصله پس از فعالیت بدنی کاهش یابد (۲۵). اما بر خلاف آنچه تصور می شود، ممکن است افزایش معنی داری در ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال پس از فعالیت بدنی مشاهده گردد (۱۰۲). افزایش مواد آنتی اکسیدانی خون در حین فعالیت هایی که موجب آسیب های اکسیداتیو می شوند، احتمالاً به دلیل آزاد شدن آن از منابع موجود در بافت های مختلف بدن می باشد. همان طور که در جدول ۴-۵ و ۴-۶ ملاحظه می شود TAC در گروه ال-کارنیتین بعد از ۲ هفته روند صعودی داشته و در بلافاصله قبل از فعالیت و ۲۴ ساعت بعد از آن تفاوت معنی داری را نشان داد. روند افزایشی TAC در هر دو گروه تقریباً مشابه بود اما ۲۴ ساعت بعد از فعالیت TAC در گروه پلاسبو نسبت به بلافاصله و ۲ ساعت پس از فعالیت کاهش معنی داری داشت در صورتی که در گروه مکمل ۲۴ ساعت پس از فعالیت نیز TAC دارای روند افزایشی بود که به نظر می رسد خاصیت آنتی اکسیدانی ال-کارنیتین باعث این افزایش بوده است. اطلاعات به دست آمده می تواند بیانگر این مطلب باشد که بدن در پی تولید مواد آنتی اکسیدانی جهت مقابله با استرس ایجاد شده (که افزایش در میزان TAC درهر دو گروه خود گواه بر این نکته است)، احتمالاً توانسته است از مکمل ال-کارنیتین نیز کمک بگیرد.
نتیجه تحقیق حاضر با تحقیق سکندری و همکارانش (۱۲۸)، آسن سائو (۲۹)، نخستین روحی و همکارانش (۱۰۸،۱۰۶) و واعظی (۲۲) به خوبی همخوانی دارد. لذا با توجه به نتایج به دست آمده و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که در زمان ۲۴ ساعت پس از فعالیت، میزان TAC بین دو گروه تفاوت معنی داری داشته و این میزان در گروه مکمل بیشتر بوده است می توان احتمال داد که مصرف مکمل ال-کارنیتین توانسته است ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال را تا ۲۴ ساعت پس از فعالیت در حد بالایی حفظ کند که برای روندهای باز سازی بدن به دنبال انجام فعالیت های آسیب زا بسیار ضروری است.

۵-۴- تغییرات غلظت مالون دی آلدئید سرم
همان طور که در جدول۴-۷، مشخص است تفاوت معنی داری در غلظ

دیدگاهتان را بنویسید